Ključno sporočilo
Neutral

Delež prebivalcev, katerih odpadne vode se čistijo na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah, se je iz slabe petine v letu 1998 dvignil na več kot polovico (53 %). Večina (97 %) od skupaj 126 milijonov m3 čiščene odpadne vode na teh napravah v letu 2008 je dosegla vsaj sekundarno stopnjo čiščenja.


Kazalec prikazuje količino odpadne vode in delež prebivalcev, katerih odpadne vode se prečiščujejo na čistilnih napravah, razvrščenih glede na stopnjo čiščenja po metodologiji iz Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Metodologijo povzema tudi slovenska Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav. V grobem določa, da je primarno čiščenje mehansko oziroma kemično. Odstrani manjši del organskih obremenitev in del obremenitev z usedljivimi snovmi. Prikazani so tudi podatki o čiščenju komunalnih odpadnih voda v greznicah, ki ga lahko opredelimo kot primarno čiščenje. Sekundarno čiščenje je v splošnem biološko ter odstrani pretežni del obremenitev z organskimi snovmi in del (20 %–30 %) hranil. Terciarno čiščenje je tisto, ki poleg organskih obremenitev odstrani pretežni del obremenitev s hranili.


Grafi

Slika VD02-1: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne odpadne vode so se v posameznem letu čistile na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja oziroma greznicah
Viri:

Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009; strokovna ocena

Prikaži podatke
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
greznice % 45 45 45 45 47.6 47.6 47.6 47.6 47.4 46.8
primarno % 9.9 9.5 10.1 9.6 6.4 6.4 5.6 6.3 4.7 4.8
sekundarno % 7.8 10.3 5.9 8.8 14.5 16.5 15.4 17.9 32.8 33.1
terciarno % 2 3.4 6.1 6.3 3.3 2.1 12.4 12.8 15.1 15.3
2008
greznice % 46.9
primarno % 1.9
sekundarno % 42
terciarno % 9.2
Slika VD02-2: Količina čiščene odpadne vode na leto na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja oziroma greznicah
Viri:

Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija RS za okolje, 2009; strokovna ocena

Prikaži podatke
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
greznice milijon m3 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7
primarno milijon m3 21.7 21.6 21.9 22.9 16 13.9 12.9 14.1 8.3 8
sekundarno milijon m3 21.7 26.9 16.5 20.7 32.2 34.5 37.7 39.9 63.2 72
terciarno milijon m3 6.9 10.9 17 16 9.2 6.6 23.5 32.4 37.7 33.2
2008
greznice milijon m3 65.7
primarno milijon m3 4.1
sekundarno milijon m3 103.3
terciarno milijon m3 18.8

Cilji

Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda: obveznosti graditve čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem za območja poselitve z več kakor 100.000 PE (populacijska enota) do 2005, od 15.000 do 100.000 PE do 2010, od 2.000 do 15.000 PE do 2015 in do 2008 za območja poselitve z več kakor 10.000 PE na občutljivih območjih.


Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (operativni program na tem področju povzema zahteve iz Urban Wastewater Directive in prehodnih obdobij za izvajanje te direktive, dogovorjenih v pristopnih pogajanjih) je postavil cilj do konca leta 2005 zgraditi čistilne naprave s sekundarno stopnjo čiščenja na aglomeracijah, večjih od 100.000 PE. V Sloveniji sta dve takšni aglomeraciji – Ljubljana in Maribor, kjer živi četrtina prebivalcev Slovenije. Obe napravi sta dograjeni in obratujeta.


Metodologija

Podatki o količinah čiščene vode (razen podatkov o čiščenju na greznicah) in podatki o prebivalcih so povzeti iz poročil o obratovalnem monitoringu komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Obveznost opravljanja tega monitoringa in oddaje poročil o njem je opredeljena v 27. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07). Oblika monitoringa je opredeljena v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 74/07). Podatki se zbirajo v pisni in elektronski obliki. Obdelujejo se v zbirki Komunalne in skupne čistilne naprave na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Morebitne spremembe v podatkih časovnega niza za nazaj so posledica vpisa novih naprav (s podatki tudi za nazaj, če so na voljo) in odprave napak v podatkih, ki so odkrite po izvajanju natančnejših pregledov vpisanih podatkov.

Po podatkih iz Poročila o stanju okolja v Sloveniji 1996 je bilo 45 % prebivalcev priključenih na greznice. Podatek o 47,6 % priključenega prebivalstva na greznice leta 2002 je povzet po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Količino odpadne vode pri čiščenju greznic smo ocenili na 0,2 m3/dan na PE, tj. za 900.000 prebivalcev 65.700 *1.000 m3/leto oziroma 923.300 prebivalcev 67.400 *1.000 m3/leto.

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01,41/04).