KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Dolžina letne rastne dobe se skoraj povsod po Evropi podaljšuje. Najbolj izrazita je sprememba v vzhodni in severni Evropi, manjša pa v zahodni Evropi, predelu Mediterana in v južni Evropi. Tudi v Sloveniji se dolžina letne rastne dobe podaljšuje, še posebno od sredine devetdesetih let dalje. Pričakovati je, da se bo trajanje letne rastne dobe po vsej Evropi v prihodnosti še podaljšalo. Podaljševanje letne rastne dobe bo vplivalo na širitev toplotno zahtevnejših rastlin na območja proti severu Evrope, kjer gojenje takih rastlin doslej ni bilo mogoče, v južnem delu Evrope pa bodo spremenjene toplotne razmere omogočale, da se bo rastna doba razpotegnila tudi v zimsko obdobje, medtem, ko tega ni pričakovati v večjem delu osrednje in jugovzhodne Evrope, kjer bodo suha in vroča poletja ovirala pridelavo kmetijskih rastlin.


Kazalec prikazuje povprečno dolžino letne rastne dobe, spremembe v dolžini letne rastne dobe ter časovni potek spremembe v 21. stoletju za Slovenijo. Prikazana je tudi sprememba dolžine letne rastne dobe v Evropi.

Dolžina letne rastne dobe pomeni obdobje med dnem, ko povprečna dnevna temperatura zraka spomladi preide nad temperaturni prag 5 °C in dnem, ko jeseni spet pade pod to vrednost. Na splošno velja, da je temperatura zraka 5 °C spodnji temperaturni prag za rast rastlin. Dolžina letne rastne dobe, določena s pomočjo temperaturnega praga 5 °C, služi tudi kot eden od pogojev za klasifikacijo agroekoloških con. Z vidika podnebnih sprememb nam spremljanje dolžine letne rastne dobe omogoča oceno vpliva spreminjajočega se podnebja na razvoj rastlin in njihovega okolja. Kazalec nam služi tudi kot orodje pri pripravi prilagoditvenih postopkov novim razmeram in s tem zmanjševanju možnih negativnih posledic podnebnih sprememb.


Grafi

Slika PP06-1: Povprečna dolžina letne rastne dobe v posameznih krajih, Slovenija, referenčna obdobja 1961-1990 in 1991-2020
Viri: 

Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija RS za okolje, 2021

Prikaži podatke

1961-1990 [število dni ]

1991-2020 [število dni]

Ljubljana

244

256

Novo mesto

238

249

Bilje

270

283

Godnje

259

278

Murska Sobota

236

245

Maribor

238

248

Rateče

187

199

Slika PP06-2: Spremembe dolžine letne rastne dobe v Ljubljani, 1961-2022
Viri: 

Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija RS za okolje, 2021

Prikaži podatke

dolžina rastne dobe [število dni]

5-letno drseče povprečje [število dni]

1961

278

1962

226

1963

248

250

1964

255

239,40

1965

243

247,80

1966

225

246,60

1967

268

242,40

1968

242

240,40

1969

234

244,60

1970

233

245,20

1971

246

239,80

1972

271

243,80

1973

215

250

1974

254

248,40

1975

264

249,60

1976

238

257,60

1977

277

258,40

1978

255

251

1979

258

252,40

1980

227

243,80

1981

245

240,80

1982

234

236

1983

240

232,40

1984

234

231,80

1985

209

231

1986

242

228,40

1987

230

231,80

1988

227

241,80

1989

251

240,60

1990

259

251,20

1991

236

250

1992

283

254,60

1993

221

248,80

1994

274

250,60

1995

230

243,60

1996

245

245,20

1997

248

242,40

1998

229

252,80

1999

260

252,80

2000

282

259

2001

245

260,40

2002

279

262

2003

236

255,20

2004

268

260,60

2005

248

257,80

2006

272

258,20

2007

265

253,60

2008

238

254,40

2009

245

249,20

2010

252

251

2011

246

250,20

2012

274

256,20

2013

234

258,60

2014

275

260,40

2015

264

259,80

2016

255

260

2017

271

262

2018

235

268

2019

285

265,80

2020

294

261,60

2021

244

2022

250

Slika PP06-3: Časovni potek spremembe začetka, konca in dolžine letne rastne dobe v Ljubljani do konca 21. stoletja
Viri: 

Atlas podnebnih sprememb, 2021

Opomba: 

Časovni potek sprememb je prikazan za temperaturni prag 5 °C za dva scenarija, vključno z razponi odstopanj. Prikazan je odklon od povprečja v obdobju 1981–2010. Črte prikazujejo glajeno mediano modelskih projekcij, zgornji in spodnji rob ovojnic največjo in najmanjšo vrednost modelskih projekcij. Po zmerno optimističnem scenariju RCP4.5 se bo rastna doba v Ljubljani do konca stoletja podaljšala za približno 25 dni, po pesimističnem RCP8.5 pa za približno 60 dni.

Slika PP06-4: Spremembe dolžine letne rastne dobe pridelkov, Evropa, 1985-2014
Viri: 

EEA, Growing season for agricultural crops (CLIM 030), 2014


Cilji

• Ocena vpliva spreminjajočega podnebja na razvoj rastlin.
• Priprava prilagoditvenih postopkov podnebnim razmeram in zmanjševanje možnih posledic.

Spremljanje dolžine letne rastne dobe je pomembno tudi zaradi uvajanje ukrepov na področju prilagajanja na podnebne spremembe v različnih sektorjih (kmetijstvo, gozdarstvo). Prvi sveženj strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam je bil predstavljen leta 2013. Pomembnejši cilji strategije so zagotoviti podatkovne podlage za boljše odločanje in spodbujanje prilagajanja v ključnih - bolj ranljivih sektorjih v posameznih članicah EU.


Dvig povprečne temperature zraka in povečana pogostnost dni s temperaturo nad vegetacijskim pragom vpliva na podaljševanje dolžine letne rastne dobe v Sloveniji. Podatki o dolžini rastne dobe, ki je določena z obdobjem med nastopom spomladanskega in jesenskega vegetacijskega temperaturnega praga 5 °C v obdobju 1961–2022 kažejo, da je dolžina letne rastne dobe precej spremenljiva med leti, drseče 5-letno povprečje pa kaže rahlo ciklično nihanje. Zadnji cikel drsečih 5-letnih povprečij nakazuje na podaljševanje trajanja letne rastne dobe od konca devetdesetih let dalje, na kar opozarja tudi primerjava povprečja 1961–1990 s povprečjem 1991–2020.

Tudi na podlagi različnih mednarodnih raziskav je bilo ugotovljeno podaljševanje letne rastne dobe v Evropi. Analiza števila dni s pozitivno minimalno temperaturo zraka (dnevi brez zmrzali) za obdobje 1985–2014 je pokazala naraščajoče trende, s sicer neenakomerno porazdelitvijo po Evropi. Največja sprememba (za več kot 0,8 dneva na leto) je bila zaznana v severni in vzhodni Evropi, nekoliko manjša (od 0,6 do 0,8 dneva na leto) v večjem delu osrednje Evrope (tudi v Sloveniji), najmanjša sprememba pa v mediteranski regiji.

Rastna doba se bo do konca 21. stoletja še podaljšala. K temu bo doprinesel tako njen zgodnejši začetek kakor tudi njen kasnejši konec. Podaljševanje letne rastne dobe bo vplivalo na širitev toplotno zahtevnejših rastlin na območja proti severu Evrope. V južnem delu Evrope bodo spremenjene toplotne razmere omogočale, da se bo rastna doba razpotegnila tudi v zimsko obdobje. V Sloveniji to lahko pričakujemo na Primorskem, kjer že v sedanjosti lahko beležimo leta, ko povprečna temperatura zraka celo leto ne pade pod vegetacijski prag 5 °C. V večjem delu osrednje in jugovzhodne Evrope to ne bo mogoče, zato bodo kmetijske rastline še bolj izpostavljene sušnim in vročim poletjem. Podobno lahko pričakujemo tudi v Sloveniji, kjer je zaradi pomika začetka rastne dobe v zgodnejše spomladansko obdobje zgodnejši tudi fenološki razvoj, tveganje za spomladansko pozebo pa je zaradi naključnih vdorov hladnega zraka iz severa veliko. Po letu 2010 smo zabeležili štiri hude spomladanske pozebe z razsežnostmi naravne nesreče (2012, 2016, 2017 in 2021) in dve, ki sta s hudimi posledicami prizadeli le nekatera območja (2019 in 2020). Povečuje se tudi pogostnost poletnih suš, v enakem obdobju so slovensko kmetijstvo prizadele tudi štiri hude poletne suše s posledicami velike naravne nesreče (2013, 2015, 2017, 2022).

V Sloveniji je bil leta 2016 sprejet strateški okvir za prilagajanje na podnebne spremembe, v katerem so opredeljene dejavnosti, ki lahko pripomorejo k prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti, tudi zaradi spremenjene dolžine letne rastne dobe. Prilagajanje se kaže v postopnih spremembah kmetijske tehnologije, ki je zaradi narave pridelave dolgotrajen proces. Pri uvajanju novih tehnologij v kmetijsko prakso je nujno potrebno upoštevati okoljske dejavnike, zakonitost varovanja okolja in podporne informacijske sisteme (agrometeorološke podatke). V skladu z Nacionalnim programom varstva okolja bo za zmanjšanje pritiska spremembe rastne dobe (vpeljava novih sort) treba dograditi pravne in ekonomske instrumente varovanja okolja (biološka raznovrstnost, trajnostni razvoj), izpolnjevati sprejete mednarodne konvencije (konvencija o podnebnih spremembah, o dezertifikaciji in o biotski raznovrstnosti), okrepiti nadzor nad viri ogrožanja okolja, povečati okoljsko zavest in znanje o okoljski problematiki ter spodbujati sonaravno obliko kmetovanja.


Cilji so povzeti po: Strategiji prilagajanja kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, Nacionalnem strateškem okvirju za prilagajanje podnebnim spremembam, Oceni podnebnih sprememb do konca 21.stoletja, Podnebni spremenljivosti Slovenije.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Za prikaz letne dolžine rastne dobe v Sloveniji smo analizirali povprečne dnevne temperature zraka na 7 meteoroloških postajah za obdobje 1961-2022 (Rateče, Bilje, Godnje, Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Murska Sobota). Pri tem smo uporabili homogenizirane podatke temperature.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Kriteriji za izračun dolžine letne rastnedobe so povzeti po metodologiji CCL/CLIVAR/JCOMM (Expert Team on Climate Change Detection and Indices, European Climate Assesment & Datasets), (www.eca.knmi.nl/indicesextremes), po kateri je dolžina letne rastne dobe število dni med nastopom spomladanskega in jesenskega temperaturnega praga (5 °C).Temperaturni prag je presežen, ko je spomladi vsaj šest dni zaporedoma povprečna dnevna temperatura zraka višja, jeseni pa nižja od 5 °C. Za podnebne razmere v Sloveniji je bil dopolnjen spomladanski pogoj tako, da spomladanski temperaturni prag nastopi na prvi dan vsaj 6 dni dolgega obdobja v spomladanskem obdobju leta, po katerem povprečna dnevna temperatura zraka najmanj 6 zaporednih ni več nižja od 5 °C. S tem so izločene vsaj 6 dni trajajoče zgodnje zimske otoplitve.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Povprečna dolžina letne rastne dobe v posameznih krajih, Slovenija, referenčni obdobji 1961-1990 in 1991-2020

 

 

 

 

 

Št. dni

 

 

 

 

 

 

Arhiv meteoroloških podatkov, Agencija RS za okolje, 2023

 

1961–2022

September   

za preteklo leto

letno

15.6.2023

da

Spremembe dolžine letne rastne dobe v Ljubljani, 1961-2022

Do konca 21. stoletja

letno

15.6.2023

da

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1,2,3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): prostorski podatki za Slovenijo niso na voljo

Podatki za Evropo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so predstavljeni za obdobje 1985-2014 (objavljeni 20. decembra 2016, obnovljeni 23.2.2021).

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Karta je izdelana osnovi Agri4Cast podatkovne baze razvite na JRC. Prikazana so območja, kjer so bile opazne spremembe dolžine letne rastne dobe (število dni/leto).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Spremembe dolžine letne rastne dobe, Evropa, 1985-2014

EEA, Growing season for agricultural crops (CLIM 030), 2014

Št. dni

EEA, 2016

1985–2014

Jeseni za preteklo leto

večletno

25.2.2021

 

Drugi viri in literatura

 1. EEA, 2016. Growing season for agricultural crops (CLIM 030).
 2. EEA, 2012. Growing season for agricultural crops (CLIM 030)
 3. Ranljivost slovenskega kmetijstva in gozdarstva na podnebno spremenljivost in ocena predvidenega vpliva. 2003. ARSO. Dostopno na: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/document/sl...
 4. Izzivi Slovenije na področju suš in degradacije tal. 2010. ARSO. Dostopno na:
  1. http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/document/sl... (7.9.2017)
 5. Podnebna spremenljivost Slovenije. Glavne značilnosti gibanja temperature zraka (1961-2011). ARSO, 2013. Dostopno na: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publication... (7.9.2017)
 6. Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. Dostopno na: http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/STRATEGIJA%20prilagajanja.pdf (7.9.2017)
 7. Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam. 2016 Dostopno na: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/podnebne... (7.9.2017)
 8. Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21.stoletja. Povzetek dejavnikov okolja z vplivom na kmetijstvo in gozdarstvo. 2018. ARSO. Dostopno na: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/povzetek-podnebnih-sprememb-agro.pdf (15.10.2019)
 9. Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja. Sintezno poročilo. Prvi del. 2018. ARSO. Dostopno na: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.pdf (15.10.2019)
 10. Atlas podnebnih sprememb. Dostopno na: http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/Priloge-app/#/izbor (16.10.2019)


Povezani kazalci