KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Leta 2018 je vrednost nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji neETS, znašala dobrih 46.000 evrov. V tej vrednosti so upoštevane samo spodbude Eko sklada, projekti, sofinancirani v okviru OP EKP, namreč niso pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov za doseganje podnebnih ciljev, saj sedaj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev tudi niso usmerjeni.

V prihodnje je potrebno sredstva, ki naj bi bila namenjena projektom v zvezi s podnebnimi cilji, usmerjati bolj ciljno, si v zvezi s prehodom v nizkoogljično gospodarstvo zastaviti konkretne cilje (npr. zmanjšanje rabe energije in izpustov TGP ter povečanje proizvodnje energije iz OVE) in zagotoviti sistematično spremljanje teh spodbud.


Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS*1 opisuje znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Praviloma bi lahko z več sredstvi pripomogli k intenzivnejšemu izvajanju ukrepov URE in izrabe OVE in s tem tudi k večjemu zmanjšanju izpusta CO2 v tej ciljni skupini, ki je zato, ker ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov, morda za izvajanje teh ukrepov nekoliko manj motivirana.

Opomba:

*1   Industrija neETS je industrija, ki ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov (ang. emission trading system – ETS)


Grafi

Slika PO18-1: Znesek finančnih spodbud za URE in OVE v industriji neETS v obdobju 2010−2018 (Vir:IJS-CEU)
Prikaži podatke
Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2016 Vrednost kazalca v letu 2018
2010 1475,30
2011 931,11
2012 1705,95
2013 1029,03
2014 519,79
2015 270,66
2016 0
2017
2018 46,06
2019

Cilji

Za finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS cilj v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), ni opredeljen.


Leta 2018 je vrednost nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji neETS, znašala dobrih 46.000 evrov. Sredstva so bila izplačana malim in srednje velikim podjetjem v industriji za izvedbo energetskega pregleda v okviru poziva Eko sklada (47SUB-EPPO17).Vrednosti nepovratnih spodbud za ukrepe URE in izrabe OVE, namenjenih industriji, v okviru OP EKP, zaradi pomanjkljivih podatkov tudi leta 2018 ni bilo mogoče oceniti. Skupna vrednost izplačil podjetjem v tem sektorju je v opazovanem obdobju znašala nekaj manj kot 6 milijonov evrov, kar predstavlja samo četrtino vrednosti nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izvajanju ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih namenil samo leta 2018.

Do sredine leta 2019 je imel Eko sklad za industrijo poleg poziva za izvajanje energetskih pregledov odprt še javni poziv za finančne spodbude podjetjem za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (51FS-PO18). Skupaj za industrijo in storitveni sektor je bilo v okviru teh dveh pozivov leta 2019 izplačanih 1,9 milijonov evrov. Po izteku omenjenih pozivov je Eko sklad objavil nova, podobna poziva (75SUB-EPPO19 in 76FS-PO19). Podatkov o kreditih s subvencionirano obrestno mero, ki jih Eko sklad zagotavlja tudi industriji neETS, v izračun kazalca ne vključujemo, saj v razpoložljivih bazah podatkov ni potrebnega podatka ločeno za industrijo neETS.

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP)*2, so za podjetja finančne spodbude, ki se uporabljajo za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami, načrtovane v okviru prednostne osi 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, specifični cilj 3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP. Izvajali naj bi se ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. MGRT je v tem okviru zaenkrat objavil razpise za učne izdelovalne laboratorije, podjetja v panogi lesarstva ter mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Nekateri razpisi so že zaključeni, vendar končni rezultati še niso znani. Z izjemo razpisa za energetske prenove v turizmu, sofinancirani projekti niso bili pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi sedaj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso usmerjeni. Pri spodbudah v okviru OP EKP prav tako ni ločeno prikazano, koliko sredstev je bilo namenjenih ETS oziroma neETS podjetjem. Vse to je obenem tudi razlog, da podatki, potrebni za pripravo tega kazalca, niso bili na razpolago. Več o spodbujanju URE in OVE v industriji v okviru OP EKP je vključeno v Zvezek 6: Večsektorski ukrepi, poglavje 1 – Zelena gospodarska rast.

Opomba:

*2   http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji za ta kazalec v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), niso opredeljeni.

Metodologija izračuna
Kazalec Finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS (v 1.000 EUR) je definiran kot vsota vrednosti nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov (v 1.000 EUR), je izračunan kot vsota zneskov nepovratnih sredstev posameznih programov. Podatke se navaja v nominalnih cenah, kar zagotavlja primerljivost s spremljanjem izvajanja OP EKP. V industriji neETS so vključene dejavnosti B – rudarstvo (brez energetske rabe), C – predelovalna dejavnost in F – gradbeništvo (SKD 2008).

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti, kakšni so dejanski in predvideni zneski nepovratnih sredstev, ki so namenjeni industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad) in po potrebi predlagati potrebne prilagoditve izvajanja.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS:

 

 

 

 

  • programi OP EKP
  • programi Eko sklada

1.000 EUR

različno
 

Eko sklad

po razpisih*3

 
za subvencije marca za preteklo leto, za kredite ni podatka

-
 

22.03.2019

Podatki za obdobje: 2010−2018; podatka za leto 2017, ko še ni bila končana nobena naložba v URE in izrabo OVE v okviru pozivov Eko sklada, podatki o naložbah, izvedenih v industriji v okviru OP EKP, pa so bili pomanjkljivi, ni bilo mogoče oceniti.
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
Projekti, sofinancirani v okviru OP EKP, niso pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi sedaj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso usmerjeni.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je pogojno zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago samo deloma.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  2
Točnost:                          3
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1

Opomba:

*1   Podatki za sklenjene pogodbe so dostopni takoj, ko so sredstva v okviru posameznega razpisa pravnomočno dodeljena. Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalca ni dovolj podatkov.

Datum zajema podatkov