KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Leta 2021 je vrednost nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in rabe OVE v industriji neETS, znašala 4,1 milijona evrov oz. 30 % manj kot leto prej. Leta 2022 se je znesek po trenutno dostopnih podatkih še zmanjšal, na 1,1 milijona evrov. V tej vrednosti so upoštevane samo spodbude Eko sklada, projekti, sofinancirani v okviru OP EKP, namreč niso omogočali spremljanja neposredno doseženih učinkov za doseganje podnebnih ciljev. Skupaj je bilo v obdobju 2010–2021 izplačanih 17,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev oz. samo 47 % vrednosti nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad namenil izvajanju ukrepov URE in rabe OVE v gospodinjstvih samo leta 2021.

Sredstva, ki naj bi bila namenjena projektom v zvezi s podnebnimi cilji, je treba usmerjati bolj ciljno, si v zvezi s prehodom v nizkoogljično gospodarstvo zastaviti konkretne cilje (npr. zmanjšanje rabe energije in izpustov TGP ter povečanje proizvodnje energije iz OVE) in zagotoviti sistematično spremljanje učinkov teh spodbud.


Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS*1 opisuje znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Praviloma bi lahko z več sredstvi pripomogli k intenzivnejšemu izvajanju ukrepov URE in izrabe OVE in s tem tudi k večjemu zmanjšanju izpustov CO2 v tej ciljni skupini, ki je zato, ker ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov, morda za izvajanje teh ukrepov nekoliko manj motivirana.

Opomba:

*1   Industrija neETS je industrija, ki ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov (ang. emission trading system – ETS)


Grafi

Slika PO18-1: Znesek finančnih spodbud za URE in OVE v industriji neETS v obdobju 2010–2021 in pričakovana vrednost kazalca leta 2022
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Vrednosti kazalca v obdobju 2010–2016 [1.000 EUR2010] Vrednosti kazalca v obdobju 2016–2021 [1.000 EUR2010] Pričakovana vrednost kazalca leta 2022 [1.000 EUR2010]
2010 1475,30
2011 931,11
2012 1705,95
2013 1029,03
2014 519,79
2015 270,66
2016 0
2017
2018 46,06
2019 1423,48
2020 5891,10
2021 4130,29 4130,29
2022 1112,23

Cilji

Za finančne spodbude za URE in rabo OVE v industriji neETS cilj za leto 2020 v Operativnem programu ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP), pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP; prednostna os 3), ni bil opredeljen. Ravno tako zaenkrat še ni določena ciljna vrednost kazalca za leto 2030. Ta bo predvidoma opredeljena v posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) v letu 2024. Še naprej ostaja ciljna usmeritev povečanje zneska spodbud, s čimer bi bila omogočena večja intenzivnost izvajanja ukrepov URE in rabe OVE v industriji neETS in s tem doseženi večje zmanjšanje rabe energije in izpustov CO2 v tej ciljni skupini ter njen hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.


Leta 2021 je vrednost nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in rabe OVE v industriji neETS, znašala 4,1 milijona evrov. S tem je bila 30 % nižja od zneska v letu prej, ko je bila v opazovanem obdobju dosežena daleč največja vrednost. Izplačana sredstva so prispevala k zmanjšanju rabe energije za 21 GWh in izpustov CO2 za 4,8 kt. Vse skupaj je bilo v obdobju 2010–2021 izplačanih 17,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega največ, dobro tretjino, leta 2020. Izplačani znesek predstavlja 47 % vrednosti nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izvajanju ukrepov URE in rabe OVE v gospodinjstvih namenil samo leta 2021.

Sredstva so bila leta 2021 izplačana v okviru pozivov Eko sklada, in sicer podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo (poziv 75SUB-EPPO19) ter gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam (poziv 51FS-PO18) oz. lokalnim skupnostim, pravnim osebam in pravnim osebam javnega prava (poziva 76FS-PO19 in 82FS-PO20) za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Slednji trije pozivi niso bili namenjeni samo industriji, baza podatkov Eko sklada pa ne vključuje ustreznega indikatorja (npr. šifra dejavnosti v skladu z SKD 2008), ki bi omogočal korekten ločen prikaz učinkov po posameznih sektorjih. V izračun tega kazalca so bili vključeni samo projekti, ki so bili v skladu s podatki v bazi izvedeni v industrijskih objektih. Delitev na ETS in neETS ni bila mogoča. Vse skupaj je bilo leta 2021 v okviru pozivov 51FS-PO18, 76FS-PO19 in 82FS-PO20 izplačanih 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev, to je 35 % manj kot leto prej, od katerih jih je v kazalcu vključenih 67 %. Sredstva, vključena v kazalcu, so obenem predstavljala 6 % vseh nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izplačal tega leta, teh je bilo rekordnih 73,5 milijonov evrov.

Leta 2022 je Eko sklad nepovratna sredstva podjetjem izplačeval v okviru istih pozivov kot leta 2021, dodatno pa še v okviru poziva 92FS-PO21. Podatki za vse pozive, namenjene več ciljnim skupinam, so bili pripravljeni na podoben način kot podatki za leto 2021. Ob upoštevanju vseh omejitev pri pripravi kazalca, je bilo leta 2022 po trenutno dostopnih podatkih industriji neETS izplačanih 1,1 milijona evrov sredstev, kar je le 27 % zneska iz leta 2021. Izplačana sredstva so prispevala k zmanjšanju rabe energije za 7,2 GWh in izpustov CO2 za 1,9 kt. V okviru pozivov 51FS-PO18, 76FS-PO19, 82FS-PO20 in 92FS-PO21 je bilo vse skupaj leta 2022 izplačanih 2,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, to je 59 % manj kot leto prej, od katerih jih je industrija neETS prejela le 41 %. Celotno izplačilo tej ciljni skupini je predstavljalo 1,5 % vseh nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izplačal tega leta.

Vrednosti nepovratnih spodbud za ukrepe URE in rabe OVE, namenjenih industriji v okviru OP EKP, zaradi pomanjkljivih podatkov ni bilo mogoče oceniti. V izračun kazalca tudi niso vključeni podatki o kreditih s subvencionirano obrestno mero, ki jih Eko sklad zagotavlja tudi industriji neETS.

V okviru OP EKP so bila za podjetja finančne spodbude, ki se uporabljajo za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami, načrtovane v okviru prednostne osi 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. S ciljem prispevati k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, naj bi se izvajali ukrepi URE in rabe OVE ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov. Objavljenih je bilo več razpisov za različne namene, z izjemo razpisov za energetske prenove v turizmu, pa sofinancirani projekti niso bili pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso bili usmerjeni. Obenem tudi ni bilo ločeno prikazano, koliko sredstev je bilo namenjenih ETS oziroma neETS podjetjem. Potrebnih podatkov za oceno učinkov projektov na zmanjšanje rabe energije in izpustov CO2 tako ni bilo na razpolago. V okviru nove finančne perspektive 2021–2027 je zato treba zagotoviti, da se bo učinke projektov, ki naj bi prispevali k izpolnjevanju energetsko podnebnih ciljev Slovenije in prehodu v nizkoogljično družbo, spremljalo na ustrezen način.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec za leto 2020 v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), niso bili opredeljeni. Ravno tako zaenkrat še ni določena ciljna vrednost kazalca za leto 2030. Ta bo predvidoma opredeljena v posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) v letu 2024.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Zbirko podatkov za projekte, ki prejmejo nepovratna sredstva v okviru pozivov Eko sklada, vodi Eko sklad.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS (v 1.000 EUR) je definiran kot vsota vrednosti nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov (v 1.000 EUR), je izračunan kot vsota zneskov nepovratnih sredstev posameznih programov. Podatke se navaja v nominalnih cenah, kar zagotavlja primerljivost s spremljanjem izvajanja OP EKP. V industriji neETS so vključene dejavnosti B – rudarstvo (brez energetske rabe), C – predelovalna dejavnost in F – gradbeništvo (SKD 2008).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS

  • programi Eko sklada

1.000 EUR

Eko sklad

2010-2022

marca za preteklo leto

enkrat letno

5. 4. 2023

ne

  • programi Kohezijskega sklada

1.000 EUR

različno

2010-2022

po razpisih /
povabilih*2

enkrat letno

-

ne

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Opomba:

*2   Podatki za sklenjene pogodbe so dostopni takoj, ko so sredstva v okviru posameznega razpisa pravnomočno dodeljena. Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalca ni dovolj podatkov.

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura


Related indicators