KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Vrednosti nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji neETS, za leto 2017 ni bilo mogoče oceniti, saj so razpoložljivi podatki pomanjkljivi in ne odražajo dejanskega stanja ali pa so projekti, ki so predmet spodbud, še v izvajanju. Eko sklad nepovratnih sredstev v ta namen leta 2017 industriji neETS še ni izplačal, projekti, sofinancirani v okviru OP EKP, pa niso pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi sedaj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso usmerjeni.

V prihodnje je potrebno zato sredstva, ki naj bi bila namenjena projektom v zvezi s podnebnimi cilji, usmerjati bolj ciljno, si v zvezi s prehodom v nizkoogljično gospodarstvo zastaviti konkretne cilje (npr. zmanjšanje rabe energije in emisij TGP ter povečanje proizvodnje energije iz OVE) in zagotoviti sistematično spremljanje teh spodbud.


Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS*1 opisuje znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Praviloma bi lahko z več sredstvi pripomogli k intenzivnejšemu izvajanju ukrepov URE in izrabe OVE in s tem tudi k večjemu zmanjšanju emisije CO2 v tej ciljni skupini, ki je zato, ker ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, morda za izvajanje teh ukrepov nekoliko manj motivirana.

Opomba:

*1   Industrija neETS je industrija, ki ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (ang. emission trading system – ETS)

 


Grafi

Slika PO18-1: Znesek finančnih spodbud za URE in OVE v industriji neETS v obdobju 2010−2017 (Vir:IJS-CEU)
Prikaži podatke

Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2017

2010

1475,30

2011

931,11

2012

1705,95

2013

1029,03

2014

519,79

2015

270,66

2016

0

2017

2018


Cilji

Za finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS cilj v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), ni opredeljen.


Vrednosti nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji neETS, za leto 2017 ni bilo mogoče oceniti, saj so razpoložljivi podatki pomanjkljivi in ne odražajo dejanskega stanja ali pa so projekti, ki so predmet spodbud, še v izvajanju. (izplačilo se upošteva v letu, ko je projekt zaključen). Skupna vrednost izplačil podjetjem v tem sektorju v opazovanem obdobju tako še naprej znaša 5,9 milijonov evrov, kar predstavlja dobro tretjino vrednosti nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izvajanju ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih namenil samo v letu 2017.

Eko sklad je leta 2017 objavil poziv za dodelitev nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem v industriji in storitvenem sektorju za izvedbo energetskega pregleda (47SUB-EPPO17) in podpisal 9 pogodb, izplačil pa še ni bilo. Leta 2018 je bilo v ta namen potem izplačanih dobrih 46.000 evrov, delitev med industrijo in storitvenim sektorjem pri tem ni znana. Skupno je bilo v ta namen razpisanih 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Leta 2018 je Eko sklad objavil še javni poziv za finančne spodbude podjetjem za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (51FS-PO18), v okviru katerega so bili razpisani 4 milijoni evrov nepovratnih sredstev. Do konca leta 2018 je na ta poziv prispelo 145 vlog, izplačil pa še ni bilo. Podatkov o kreditih s subvencionirano obrestno mero, ki jih Eko sklad zagotavlja tudi industriji neETS, v izračun kazalca ne vključujemo, saj v razpoložljivih bazah podatkov ni potrebnega podatka ločeno za industrijo neETS.

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP)*1, so za podjetja finančne spodbude, ki se uporabljajo za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami, načrtovane v okviru prednostne osi 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, specifični cilj 3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP. Izvajali naj bi se ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. MGRT je zaenkrat objavil razpise za učne izdelovalne laboratorije, podjetja v panogi lesarstva ter mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma (na obmejnem problemskem območju) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti s skupno vrednostjo razpisanih nepovratnih sredstev 38,5 milijonov evrov. Nekateri razpisi so že zaključeni, vendar končni rezultati še niso znani. Z izjemo razpisa za energetske sanacije v turizmu, sofinancirani projekti niso pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi sedaj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso usmerjeni. Pri spodbudah v okviru OP EKP prav tako ni ločeno prikazano, koliko sredstev je bilo namenjenih ETS oziroma neETS podjetjem. Vse to je obenem tudi razlog, da podatki, potrebni za pripravo tega kazalca, niso bili na razpolago. Več o spodbujanju URE in OVE v industriji v okviru OP EKP je vključeno v Zvezek 6: Večsektorski ukrepi, poglavje 1 – Zelena gospodarska rast in Zvezek 9: Ukrep v središču – Spodbujanje podjetij za prehod v nizkoogljično družbo.

Opomba:

*1   http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf.