KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Leta 2019 je vrednost nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji neETS, znašala 1,4 milijona evrov, kar je le 17 % manj kot leta 2012, ko je bil v opazovanem obdobju dosežen najvišji znesek. V tej vrednosti so upoštevane samo spodbude Eko sklada, projekti, sofinancirani v okviru OP EKP, namreč niso pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov za doseganje podnebnih ciljev, saj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev tudi niso usmerjeni. Po trenutno dostopnih podatkih, bo vrednost izplačanih sredstev leta 2020 dosegla skoraj 5,9 milijonov evrov.

V prihodnje je potrebno sredstva, ki naj bi bila namenjena projektom v zvezi s podnebnimi cilji, usmerjati bolj ciljno, si v zvezi s prehodom v nizkoogljično gospodarstvo zastaviti konkretne cilje (npr. zmanjšanje rabe energije in izpustov TGP ter povečanje proizvodnje energije iz OVE) in zagotoviti sistematično spremljanje teh spodbud.


Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS*1 opisuje znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Praviloma bi lahko z več sredstvi pripomogli k intenzivnejšemu izvajanju ukrepov URE in izrabe OVE in s tem tudi k večjemu zmanjšanju izpustov CO2 v tej ciljni skupini, ki je zato, ker ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov, morda za izvajanje teh ukrepov nekoliko manj motivirana.

Opomba:

*1   Industrija neETS je industrija, ki ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do izpustov toplogrednih plinov (ang. emission trading system – ETS)


Grafi

Slika PO18-1: Znesek finančnih spodbud za URE in OVE v industriji neETS v obdobju 2010−2019
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2016 Vrednost kazalca v letih 2018 in 2019 Pričakovana vrednost kazalca v letu 2020
2010 1475,30
2011 931,11
2012 1705,95
2013 1029,03
2014 519,79
2015 270,66
2016 0
2017
2018 46,06
2019 1423,48 1423,48
2020 5891,10

Cilji

Za finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS cilj v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), ni opredeljen.


Leta 2019 je vrednost nepovratnih spodbud, izplačanih za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji neETS, znašala 1,4 milijona evrov, kar je le 17 % manj kot leta 2012, ko je bil v opazovanem obdobju dosežen najvišji znesek. Sredstva so bila izplačana v okviru pozivov Eko sklada, in sicer malim in srednje velikim podjetjem v industriji za izvedbo energetskega pregleda (poziv 47SUB-EPPO17) ter gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (poziv 51FS-PO18). Slednji poziv ni bil namenjen samo industriji, baza podatkov Eko sklada pa ne vključuje ustreznega indikatorja (npr. šifra dejavnosti v skladu z SKD 2008), ki bi omogočal korekten ločen prikaz učinkov po posameznih sektorjih. V izračun tega kazalca so bili vključeni samo projekti, ki so bili v skladu s podatki v bazi izvedeni v industrijskih objektih. Delitev na ETS in neETS ni bila mogoča. Vse skupaj je bilo leta 2019 v okviru poziva 51FS-PO18 izplačanih 1,9 milijona evrov nepovratnih sredstev, od katerih jih je v kazalcu vključenih 73 %. Vse skupaj je bilo v obdobju 2010–2019 izplačanih 7,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja slabo petino vrednosti nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izvajanju ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih namenil samo leta 2019.

Leta 2020 je Eko sklad nepovratna sredstva podjetjem izplačeval v okviru že omenjenih pozivov 47SUB-EPPO17 in 51FS-PO18, dodatno pa še v okviru dveh podobnih pozivov, ki sta bila objavljena leta 2019 (75SUB-EPPO19 in 76FS-PO19). Podatki za oba poziva, namenjena več ciljnim skupinam, so bili pripravljeni na podoben način kot podatki za leto 2019. Ob upoštevanju vseh omejitev pri pripravi kazalca, je bilo leta 2020 industriji neETS izplačanih skoraj 5,9 milijonov evrov sredstev, kar je štirikrat več kot leta 2019 in daleč največ v opazovanem obdobju. V okviru pozivov 51FS-PO18 in 76FS-PO19 je bilo vse skupaj leta 2020 izplačanih 9,3 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od katerih jih je v kazalcu vključenih 62 %. Sredstva, vključena v kazalcu, so predstavljala 9 % vseh nepovratnih sredstev, ki jih je Eko sklad izplačal tega leta.

Vrednosti nepovratnih spodbud za ukrepe URE in izrabe OVE, namenjenih industriji, v okviru OP EKP, zaradi pomanjkljivih podatkov ni bilo mogoče oceniti. V izračun kazalca tudi niso vključeni podatki o kreditih s subvencionirano obrestno mero, ki jih Eko sklad zagotavlja tudi industriji neETS.

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP)*2, so za podjetja finančne spodbude, ki se uporabljajo za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami, načrtovane v okviru prednostne osi 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, specifični cilj 3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP. Izvajali naj bi se ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Objavljenih je bilo več razpisov za različne namene, z izjemo razpisov za energetske prenove v turizmu, pa sofinancirani projekti niso bili pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso usmerjeni. Pri spodbudah v okviru OP EKP prav tako ni ločeno prikazano, koliko sredstev je bilo namenjenih ETS oziroma neETS podjetjem. Vse to je tudi razlog, da podatki, potrebni za pripravo tega kazalca, niso bili na razpolago. Več o spodbujanju URE in OVE v industriji v okviru OP EKP je vključeno v Zvezek 6: Večsektorski ukrepi, poglavje 1 – Zelena gospodarska rast.

Opomba:

*2   http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), niso opredeljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Zbirko podatkov za projekte, ki prejmejo nepovratna sredstva v okviru pozivov Eko sklada, vodi Eko sklad.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS (v 1.000 EUR) je definiran kot vsota vrednosti nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov (v 1.000 EUR), je izračunan kot vsota zneskov nepovratnih sredstev posameznih programov. Podatke se navaja v nominalnih cenah, kar zagotavlja primerljivost s spremljanjem izvajanja OP EKP. V industriji neETS so vključene dejavnosti B – rudarstvo (brez energetske rabe), C – predelovalna dejavnost in F – gradbeništvo (SKD 2008).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS

  • programi Eko sklada

1.000 EUR

Eko sklad

2010-2019

marca za preteklo leto

enkrat letno

15. 4. 2021

ne

  • programi Kohezijskega sklada

1.000 EUR

različno

2010-2019

po razpisih /
povabilih*3

enkrat letno

-

ne

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Opomba:

*3   Podatki za sklenjene pogodbe so dostopni takoj, ko so sredstva v okviru posameznega razpisa pravnomočno dodeljena. Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalca ni dovolj podatkov.

Datum zajema podatkov