Ključno sporočilo
Bad

V letu 2018 se je delež OVE v prometu drugo leto zaporedoma povečal in je znašal 5,5 %. S tem je bil še vedno znatno nižji od letnega cilja v AN OVE, kar pomeni zaostanek na poti k cilju za leto 2020 po Direktivi 2009/28/EU. Za doseganje cilja bo potrebno dosledno izvajanje sprejetih ukrepov AN OVE.


Raba obnovljivih virov energije v prometu zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. Pri rabi tekočih biogoriv nastajajo izpusti TGP, vendar se to gorivo obravnava kot CO2 nevtralno, kar pomeni, da se izpust CO2 v evidencah ne upošteva. Ker izpusti TGP nastajajo tudi pri proizvodnji biogoriv, poleg tega se s proizvodnjo biogoriv lahko povzroča drugo okoljsko škodo, se v deležu OVE upošteva samo biogoriva, ki so bila pridobljena na trajnosten način. Raba električne energije v prometu ne povzroča izpustov, vendar izpusti nastajajo pri njeni proizvodnji. Zato se v deležu OVE upošteva samo električna energija, ki je proizvedena iz OVE. Poleg izboljšanja učinkovitosti, spremembe strukture prevozov ter zmanjšanja potreb po prevozih, je to zelo pomemben element zmanjševanja izpustov iz prometa. Sporočilno je kazalec Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil identičen kazalcu ogljična intenzivnost prometa, zato slednjega kazalca ne prikazujemo posebej. S povečevanjem deleža OVE se ogljična intenzivnost prometa zmanjšuje in obratno. Delež se izračuna kot kvocient rabe obnovljivih virov v prometu in rabe motornega bencina, dizla, biogoriv in električne energije v prometu. K rabi obnovljivih virov energije se prištevajo tekoča in plinasta biogoriva, OVE del električne energije ter OVE del vodika.


Grafi

Slika PO03-1: Gibanje deleža OVE v prometu v obdobju 2005−2018 in linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020 (Vir: SURS, IJS-CEU)
Prikaži podatke
Delež OVE v prometu Ciljni delež OVE v letu 2020
2005 0,83
2006 1,06
2007 1,48
2008 1,78
2009 2,26
2010 3,13
2011 2,49
2012 3,26 3,26
2013 3,78 4,10
2014 2,88 4,95
2015 2,25 5,79
2016 1,60 6,63
2017 2,57 7,47
2018 5,53 8,32
2019 9,16
2020 10

Cilji

V projekcijah izpustov toplogrednih plinov do leta 2020, ki so bile podlaga za pripravo OP TGP in, ki so predstavljene v kazalcih Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES in Izpust CO2 iz zgorevanja motornega bencina in dizelskega goriva, je bilo predpostavljeno, da bo Slovenija leta 2020 dosegla 10-odstotni delež OVE v prometu. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Delež OVE v prometu se je v obdobju 2005−2013 povečeval, v letih 2014, 2015 in 2016 pa se je stanje znatno poslabšalo. Zaostajanje za indikativnim letnim ciljem je v letu 2016 že znašalo 5 odstotnih točk. V letu 2018 se je delež OVE v prometu drugo leto zaporedoma povečal, vendar je zaostajanje za indikativnim ciljem še vedno veliko, 2,8 odstotnih točk.

Primerjava s ciljno trajektorijo iz AN OVE ter ciljem za leto 2020 pokaže, da bo potrebno delež OVE v letih 2019 in 2020 povečevati enako ali hitreje kot v letu 2018.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Direktivi 2015/1513/EU o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

Metodologija izračuna
Delež obnovljivih virov energije v prometu (%) se izračuna kot kvocient rabe obnovljivih virov energije v prometu in vsote rabe motornega bencina, dizelskega goriva, tekočih in plinastih biogoriv ter električne energije v prometu. K obnovljivim virom energije se prištevajo tekoča biogoriva, plinasta biogoriva, OVE električna energija v prometu (zmnožek celotne rabe električne energije v prometu in deleža OVE v proizvodnji električne energije) ter vodika obnovljivega izvora. Z novo Direktivo 2015/1513/EU so uvedeni so tudi faktorji oz. uteži pri izračunu deleža OVE v prometu: tekoča biogoriva iz odpadkov se upoštevajo s faktorjem 2, raba električne energije iz OVE v cestnih vozilih pa s faktorjem 5 (prej faktor 2,5), raba električne energije iz OVE v železniškem prometu s faktorjem 2,5 (prej s faktorjem 1).

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Tekoča biogoriva imajo odločilno vlogo pri doseganju ciljnega deleža OVE, nedoseganje ciljnega deleža se neposredno odrazi na skupnih izpustih TGP. V kolikor kazalec ne dosega cilja, je potrebno analizirati vzroke za to ter spremeniti oz. intenzivirati spodbujanje dajanja biogoriv na trg.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Delež OVE v prometu

%

SURS (podatek dostopen na spletni strani SiSTAT; Energetski kazalniki, Slovenija, letno)

Podatki so na voljo oktobra za preteklo leto

27.03.2020

Podatki za obdobje: 2005−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
V statistiki se trenutno zajema le manjši del rabe električne energije v cestnem prometu – podatki SODO o rabi na javnih polnilnicah.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): /
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Datum zajema podatkov