Ključno sporočilo
Bad

V letu 2017 se je delež OVE v prometu povečal in je znašal 2,7 %. S tem je še vedno bil znatno nižji od letnega cilja v AN OVE in pomeni zaostanek na poti k cilju za leto 2020 po Direktivi 2009/28/EU. Za doseganje cilja bo potrebno dosledno izvajanje sprejetih ukrepov AN OVE.


Raba obnovljivih virov energije v prometu zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Pri rabi tekočih biogoriv emisije TGP nastajajo, vendar se to gorivo obravnava kot CO2 nevtralno, kar pomeni, da se emisij CO2 v evidencah ne upošteva. Ker emisije TGP nastajajo tudi pri proizvodnji biogoriv, poleg tega se s proizvodnjo biogoriv lahko povzroča drugo okoljsko škodo, se v deležu OVE upošteva samo biogoriva, ki so bila pridobljena na trajnosten način. Raba električne energije v prometu ne povzroča emisij, vendar emisije nastajajo pri njeni proizvodnji. Zato se v deležu OVE upošteva samo električna energija, ki je proizvedena iz OVE. Poleg izboljšanja učinkovitosti, spremembe strukture prevozov ter zmanjšanja potreb po prevozih, je to zelo pomemben element zmanjševanja emisij iz prometa. Sporočilno je kazalec Delež OVE v energije goriv za pogon vozil identičen kazalcu ogljična intenzivnost prometa, zato slednjega kazalca ne prikazujemo posebej. S povečevanjem deleža OVE se ogljična intenzivnost prometa zmanjšuje in obratno. Delež se izračuna kot kvocient rabe obnovljivih virov v prometu in rabe motornega bencina, dizla, biogoriv in električne energije v prometu. K rabi obnovljivih virov energije se prištevajo tekoča in plinasta biogoriva, OVE del električne energije ter OVE del vodika.


Grafi

Slika PO03-1: Gibanje deleža OVE v prometu v obdobju 2005−2017 in linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020 (Vir: SURS, IJS-CEU)
Prikaži podatke
Delež OVE v prometu Ciljni delež OVE v letu 2020
2005 0,83
2006 1,06
2007 1,48
2008 1,78
2009 2,26
2010 3,13
2011 2,49
2012 3,26 3,26
2013 3,78 4,10
2014 2,88 4,95
2015 2,25 5,79
2016 1,60 6,63
2017 2,74 7,47
2018 8,32
2019 9,16
2020 10

Cilji

V projekcijah emisij toplogrednih plinov do leta 2020, ki so bile podlaga za pripravo OP TGP in, ki so predstavljene v kazalcih Letne emisije TGP po Odločbi 406/2009/ES in Emisije CO2 iz zgorevanja motornega bencina in dizelskega goriva, je bilo predpostavljeno, da bo Slovenija leta 2020 dosegla 10 % delež OVE v prometu. V projekciji z ukrepi je bilo predpostavljeno, da bo to doseženo z biogorivi prve generacije, zato pričakovani delež biogoriv v gorivih v cestnem prometu znaša leta 2020 9,8 %. V projekciji z dodatnimi ukrepi pa je predvideno, da bo 40 % biogoriv, pridobljenih iz odpadkov. V tem primeru za dosego ciljnega deleža OVE zadošča 7,0 % delež biogoriv v gorivih v cestnem prometu. Projekcija z dodatnimi ukrepi je tudi usklajena z novo Direktivo 2015/1513/EU, ki rabo konvencionalnih biogoriv omejuje na največ 7 %. Prispevek OVE električne energije k doseganju ciljnega deleža OVE v prometu leta 2020 je majhen. Vrednost kazalca se je v zadnjem letu sicer poboljšala vendar še vedno znatno zaostaja za letnim ciljem. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Delež OVE v prometu se je v obdobju 2005−2013 povečeval, v letu 2013 je dosegel najvišjo vrednost 3,8 %, v letih 2014, 2015 in 2016 pa se je stanje znatno poslabšalo. Zaostajanje za indikativnim letnim ciljem je v letu 2016 že znašalo 5 odstotnih točk. V letu 2017 se je delež OVE v prometu prvič po letu 2013 povečal vendar je zaostajanje za indikativnim ciljem še vedno velikih 4,8 odstotnih točk.

Primerjava s ciljno trajektorijo iz AN OVE ter ciljem za leto 2020 pokaže, da bo potrebno delež OVE v letih 2018−2020 povečevati hitreje kot v letu 2017.


Metodologija

Datum zajema podatkov