KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

V letu 2019 se je delež OVE v prometu povečal že tretje leto zaporedoma in je znašal 8 %. S tem je bil še vedno nižji od letnega cilja v AN OVE, kar pomeni zaostanek na poti k cilju za leto 2020 po Direktivi 2009/28/EU. Za doseganje cilja bo potrebno dosledno izvajanje sprejetih ukrepov AN OVE.


Raba obnovljivih virov energije v prometu zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. Pri rabi tekočih biogoriv nastajajo izpusti TGP, vendar se to gorivo obravnava kot CO2 nevtralno, kar pomeni, da se izpustov CO2 v evidencah ne upošteva. Ker izpusti TGP nastajajo tudi pri proizvodnji biogoriv, poleg tega se s proizvodnjo biogoriv lahko povzroča drugo okoljsko škodo, se v deležu OVE upošteva samo biogoriva, ki so bila pridobljena na trajnosten način. Raba električne energije v prometu ne povzroča izpustov, vendar izpusti nastajajo pri njeni proizvodnji. Zato se v deležu OVE upošteva samo električna energija, ki je proizvedena iz OVE. Poleg izboljšanja učinkovitosti, spremembe strukture prevozov ter zmanjšanja potreb po prevozih, je to zelo pomemben element zmanjševanja izpustov iz prometa. Sporočilno je kazalec Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil identičen kazalcu ogljična intenzivnost prometa, zato slednjega kazalca ne prikazujemo posebej. S povečevanjem deleža OVE se ogljična intenzivnost prometa zmanjšuje in obratno. Delež se izračuna kot kvocient rabe obnovljivih virov v prometu in rabe motornega bencina, dizla, biogoriv in električne energije v prometu. K rabi obnovljivih virov energije se prištevajo tekoča in plinasta biogoriva, OVE del električne energije ter OVE del vodika.


Grafi

Slika PO03-1: Gibanje deleža OVE v prometu v obdobju 2005−2019 in linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020
Viri: 

 Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Delež OVE v prometu

Ciljni delež OVE v letu 2020

2005

0,83

2006

1,06

2007

1,48

2008

1,78

2009

2,26

2010

3,13

2011

2,49

2012

3,26

3,26

2013

3,78

4,10

2014

2,88

4,95

2015

2,25

5,79

2016

1,60

6,63

2017

2,57

7,47

2018

5,48

8,32

2019

7,98

9,16

2020

10


Cilji

V projekcijah izpustov toplogrednih plinov do leta 2020, ki so bile podlaga za pripravo OP TGP in, ki so predstavljene v kazalcih Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES in Izpusti CO2 iz zgorevanja motornega bencina in dizelskega goriva, je bilo predpostavljeno, da bo Slovenija leta 2020 dosegla 10-odstotni delež OVE v prometu. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Delež OVE v prometu se je v obdobju 2005−2013 povečeval, v letih 2014, 2015 in 2016 pa se je stanje znatno poslabšalo. Zaostajanje za indikativnim letnim ciljem je v letu 2016 že znašalo 5 odstotnih točk. V letu 2019 se je delež OVE v prometu že tretje leto zaporedoma povečal, vendar še vedno zaostaja za indikativnim ciljem, in sicer za 1 odstotno točko. Povečevanje deleža biogoriv je v največji meri posledica sprejema spremenjene uredbe o oblikovanju cen reguliranih naftnih derivatov leta 2017, ki pri izračunu cene reguliranih goriv uvaja tudi dodatek za biokomponento, kar omogoča distributerjem goriv, da del stroškov za biogoriva prenesejo v končno ceno goriv.

Primerjava s ciljno trajektorijo iz AN OVE ter ciljem za leto 2020 pokaže, da bo potrebno delež OVE v letu 2020 povečati enako ali hitreje kot v letu 2019.


Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Direktivi 2015/1513/EU o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke za Slovenijo zbira SURS na podlagi Zakona o državni statistiki. Podatke o porabi biogoriv pridobi od Ministrstva za infrastrukturo, ki so mu distributerji goriv dolžni vsako leto poročati skladno z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu.

Metodologija obdelave podatkov:

Delež obnovljivih virov energije v prometu (%) se izračuna kot kvocient rabe obnovljivih virov energije v prometu in vsote rabe motornega bencina, dizelskega goriva, tekočih in plinastih biogoriv ter električne energije v prometu. K obnovljivim virom energije se prištevajo tekoča biogoriva, plinasta biogoriva, OVE električna energija v prometu (zmnožek celotne rabe električne energije v prometu in deleža OVE v proizvodnji električne energije) ter vodika obnovljivega izvora. Z novo Direktivo 2015/1513/EU so uvedeni so tudi faktorji oz. uteži pri izračunu deleža OVE v prometu: tekoča biogoriva iz odpadkov se upoštevajo s faktorjem 2, raba električne energije iz OVE v cestnih vozilih pa s faktorjem 5 (prej faktor 2,5), raba električne energije iz OVE v železniškem prometu s faktorjem 2,5 (prej s faktorjem 1).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Delež OVE v prometu

%

SURS (podatek dostopen na spletni strani SiStat; Energetski kazalniki, Slovenija, letno)

Podroben izračun je dostopen na EUROSTAT spletni strani: https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares

2005–2019

Podatki so na voljo oktobra za preteklo leto

enkrat letno

15. 7. 2021

da

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni