Ključno sporočilo
Good

Površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje se povečuje hitreje, kot je bilo predvideno z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Ciljna vrednost za leto 2020 (44.000 ha) je bila dosežena že leta 2018 in začasni podatki za leto 2020 kažejo, da bo cilj OPTGP presežen. Ob tem je treba poudariti, da je cilj Programa razvoja podeželja 2014−2020 bolj ambiciozen (55.000 ha) in da le ta v letu 2020 ne bo dosežen.

 


Kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje je opisan z obsegom ekološkega kmetovanja, ki je finančno spodbujeno s Programom razvoja podeželja. Gre za zemljišča, na katerih se izvajajo zahteve, ki jih določa Uredba (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Ekološko kmetovanje je bilo v preteklih obdobjih Programa razvoja podeželja vključeno med okoljske ukrepe, v novem programskem obdobju (2014−2020) pa se obravnava posebej. Skupna površina zemljišč, na katerih se izvaja ekološko kmetovanje, je nekoliko večja, saj se vsi ekološki kmetje ne vključujejo v ukrep Programa razvoja podeželja.

 


Grafi

Slika PO16-1: Površina kmetijskih zemljišč (KZU) v ukrepu Ekološko kmetovanje v obdobju 2005−2019 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Viri:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Opomba:

* Podatek za leto 2020 je začasen, gre za površine zemljišč, za katere so bile oddani zahtevki in ne za površine zemljišč, za katera so bila izplačila že izvršena.

Prikaži podatke
Vrednosti kazalca v obdobju 2005−2019 Ciljne vrednosti kazalca Začasni podatek 2020*
2005 20,48
2006 24,45
2007 26,50
2008 26,69
2009 24,69
2010 28,76
2011 29,90
2012 33,13
2013 35,96
2014 38,07
2015 39,34
2016 41,40
2017 43,87
2018 45,66
2019 47,42 47,42
2020 44 48,11

Cilji

Ciljna vrednost*1 površin zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje za leto 2020 je 44.000 ha.

Opomba:

*1   Cilj iz Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030.


Površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje se povečuje hitreje, kot je bilo predvideno z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Od leta 2005 se je površina več kot podvojila (od 20.477 na 47.422 ha). Ciljna vrednost za leto 2020 (44.000 ha) je bila presežena že leta 2018 in začasni podatki za leto 2020 kažejo, da bo cilj OPTGP presežen. Ob tem je treba poudariti, da je cilj Programa razvoja podeželja 2014−2020 bolj ambiciozen (55.000 ha) in da ta v letu 2020 ne bo dosežen. V ukrepu Ekološko kmetovanje je bilo v letu 2019 7,9 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi.

V ekološkem kmetovanju je prepovedana uporaba mineralnih dušikovih gnojil in zaradi tega so kmetje prisiljeni izvesti vse ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega kroženja dušika. Posledično se zmanjšujejo neposredni in posredni izpusti didušikovega oksida. Ob pozitivnih učinkih na področju izpustov didušikovega oksida, ima lahko ekološko kmetijstvo tudi negativne učinke na področju intenzivnosti izpustov metana. V letu 2019 je bilo v ukrep vključenega 11,1 % vsega trajnega travinja in le 3,4 % vseh njiv in 5,2 % vseh trajnih nasadov. Ker je na travinje vezana reja travojedih živali, bi bilo z vidika izpustov toplogrednih plinov ugodneje, če bi ekološko kmetovanje izvajali na večjem deležu njiv. Ob upoštevanju slednjega lahko zaključimo, da je doseganje ciljev za kazalnik »Površina kmetijskih zemljišč v ukrepu ekološko kmetovanje« pomembno predvsem z vidika ukrepanja na področju izpustov didušikovega oksida, manj pa z vidika skupnih izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke o površinah, na katerih se izvaja ukrep Ekološko kmetovanje, vodi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Objavljeni so v letnih poročilih o izvajanju Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ki jih pripravlja MKGP.

Metodologija obdelave podatkov:

Poseben izračun kazalca ni potreben.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje

ha

ARSKTRP, MKGP

2005-2019

junija za preteklo leto

enkrat letno

21. 6. 2021

DA

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov