KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Vsebnosti kovin in dušika so povečane v okolici večjih mest, industrijskih in termoenergetskih središč. Povečane vrednosti v zahodni Sloveniji pripisujemo daljinskemu transportu iz Padske nižine v Italiji, v severovzhodni Sloveniji pa predvsem prometu ter kmetijstvu. Od leta 1995 dalje je opazen trend nižanja koncentracij vseh kovin in dušika.


Kazalec prikazuje srednje vrednosti (mediane) desetih kovin (v µg/g suhe snovi) ter dušika (v odstotkih suhe snovi) v mahu vrste štorovo sedje (Hypnum cupressiforme Hedw.), izračunane za celotno Slovenijo za posamezno vzorčevalno obdobje 1996, 2001, 2006; 2010 in 2015 ter prostorski prikaz atmosferskega useda dušika od leta 2001 do 2015.


Grafi

Slika ZD10-1: Srednje vrednosti vsebnosti (mediane) arzena, kadmija, kroma, bakra, železa, živega srebra, niklja, svinca, vanadija in cinka (v µg/g suhe snovi) ter dušika (v % suhe snovi mahu) v mahu vrste Hypnum cupressiforme, nabranem na presečiščih 16 x 16 km (8 x 16 km) mreže v gozdnih ekosistemih na območju Slovenije med leti 1995- in 2015, in primerjava z drugimi evropskimi državami (območje median)
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 1996, 2001, 2006, 2010, 2015)

Opomba:

*Atmospheric  heavy metal deposition in Europe 1995-1996, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1998

**UNECE ICP-Vegetation; Buse, A., Norris, D., Harmens, H., Büker, P., Ashenden, T., Mills, G. Heavy metals in European mosses:2000/2001 survey; CEH Bangor, March 2003

***UNECE ICP-Vegetation; Harmens, H., Norris, D., and the participants of the moss survey (2008) Spatial and temporal trends in heavy metal accumulation in mosses in Europe (1990-2005), CEH Bangor,  UK, July 2008, 51 pp.

+ UNECE ICP-Vegetation ; Harmens, H., Norris, D., Cooper, D, Hall, J. and the participants of the moss survey (2008) Spatial trends in nitrogen concentrations in mosses across Europe in 2005/2006, Report on Nitrogen in European Mosses, Work package 4, ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, UK, 18 pp. September 2008

**** UNECE ICP-Vegetation; Harmens, H., Norris, D., Mills, G., and the participants of the moss survey (2013) Heavy metals and nitrogen in mosses: spatial patterns in 2010/2011 and long-term temporal  trends Europe. ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, UK 63 pp.

***** še ni podatkov

Prikaži podatke
1995/1996 št. vzorcev min. vrednost maks. vrednost mediana razpon mediane Evropa* 2000/2001 št. vzorcev min. vrednost maks. vrednost mediana razpon mediane Evropa** 2005/2006 št. vzorcev min. vrednost maks. vrednost mediana razpon mediane Evropa*** 2010/2011 št. vzorcev min. vrednost maks. vrednost mediana razpon mediane Evropa**** 2015/2016 št. vzorcev min. vrednost maks. vrednost mediana razpon mediane Evropa*****
As 28 0,14 2,51 0,38 6 82 0,09 0,94 0,33 6 57 0,15 1,36 0,43 65 102 0,13 0,83 0,26 84 55 0,10 1,14 0,16
Cd 22 0,24 1,26 0,73 12 82 0,10 2,03 0,43 6 57 0,13 1,29 0,31 52 102 0,09 1,05 0,27 5 55 0,07 0,76 0,20
Cr 29 1,44 35,50 3,80 57 82 0,63 26,10 2,59 68 57 0,85 10,30 2,11 58 102 0,72 13,70 1,56 52 55 0,62 10,81 1,08
Cu 25 5,39 15,20 7,80 359 0 0 0 0 57 3,69 44,50 8,17 279 102 2,83 11,40 5,42 304 55 3,24 11,16 4,53
Fe 29 206 3270 937 182 82 210 1940 713 134 57 347 4330 933 352 102 243 1391 548 101 55 287,99 4458,63 464,83
Hg 0 0 0 0 3 0 0 0 0 17 57 0,04 0,18 0,09 31 63 0,03 0,16 0,05 3 55 0,02 0,11 0,03
Ni 25 1,21 6,62 2,71 107 0 0 0 0 57 0,92 8,52 2,68 61 102 0,85 8,16 2,12 23 55 0,62 7,59 1,75
Pb 28 5,90 63 8,50 2 0 0 0 0 57 2,58 433 10,10 135 102 1,96 304 5,01 91 55 1,57 48,92 3,10
V 28 1,05 17,40 4 13 0 0 0 0 57 1,34 13,10 3,38 67 102 1 7 2,30 65 55 1,06 11,90 1,77
Zn 29 25,30 74,30 36,60 144 82 18,60 100 34,50 -653345 57 16,50 99,30 38,60 165 102 14,70 66,70 29 138 55 13,41 44,67 24,07
N (%) 0 0 0 0 79 0,76 2,35 1,71 0 57 0,82 2,82 1,84 79 102 0,85 1,99 1,29 70 55 0,87 2,10 1,15
Slika ZD10-2: Karta vsebnosti dušika v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v % suhe snovi mahu), Slovenija, 2001-2015
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 2001, 2006, 2010, 2015)

Prikaži podatke
Slika ZD10-3: Karta vsebnosti arzena v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v µg/g suhe snovi), Slovenija, 1995-2015
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 1996, 2001, 2006, 2010, 2015)

Prikaži podatke
Slika ZD10-4: Karta vsebnosti kadmija v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v µg/g suhe snovi), Slovenija, 1995-2015
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 1996, 2001, 2006, 2010, 2015)

Prikaži podatke
Slika ZD10-5: Karta vsebnosti kroma v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v µg/g suhe snovi), Slovenija, 1995-2015
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 1996, 2001, 2006, 2010, 2015)

Prikaži podatke
Slika ZD10-6: Karta vsebnosti svinca v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v µg/g suhe snovi), Slovenija, 1995-2015
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 1996, 2001, 2006, 2010, 2015)

Prikaži podatke
Slika ZD10-7: Karta vsebnosti cinka v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v µg/g suhe snovi), Slovenija, 1995-2015
Viri:

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017 (Leta 1996, 2001, 2006, 2010, 2015)

Prikaži podatke

Cilji

Sistematično zbrani podatki o depoziciji kovin in dušika z uporabo biomonitorjev omogočajo zasledovanje časovnih trendov posameznih onesnažil v okolju in se tako posredno vključujejo v 7. Okoljski akcijski program EU in UN Agendo 2030, ki poziva države članice, da z nadzornimi meritvami preverjajo učinkovitost ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti. Koordinacijski odbor ICP Vegetation, v okviru katerega poteka vseevropski projekt ugotavljanja depozicije kovin, dušika in v zadnjem obdobju tudi obstojnih organskih onesnažil (POPs) z uporabo mahov redno poroča Delovni skupini za učinke (WGE) CRLTAP o depoziciji onesnažil in vplivih le-teh na vegetacijo in s tem posredno sodeluje pri preverjanju in reviziji protokolov znotraj Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP).

Na osnovi analize izbrane vrste mahov se sledi naslednjim ciljem:

 • ugotavljanje zračnega useda (depozicije) kovin (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn) in dušika na območju Slovenije in jih primerjava z evropskimi podatki,
 • identifikacija območij s povišanimi vrednostmi,
 • spremljanje časovnih trendov v zračnem usedu.

Z meritvami vsebnosti desetih kovin (arzen, kadmij, krom, baker, železo, živo srebro, nikelj, svinec, vanadij, cink) in dušika v mahu dobimo posredno informacijo o onesnaženosti zraka s kovinami in dušikom na celotnem ozemlju države, kar omogoča identifikacijo onesnaženih območij in spremljanje trendov. Monitoring z mahovi se izvaja v gozdnih ekosistemih na pravilni mreži z ločljivostjo 16 x 16 km (1995, 2006, 2015) oziroma občasno tudi na 16 x 8 km (2001, 2010).

Metoda biomonitoringa temelji na dejstvu, da mahovi zaradi svoje specifične zgradbe (brez kutikule in koreninskega sistema, velike površine) sprejemajo hranila kot tudi onesnažila v glavnem v obliki mokrega ali suhega useda iz zraka, tako, da koncentracije kovin v steljki mahov predstavljajo skupno depozicijo kovin na določenem kraju v določenem časovnem obdobju. Do sedaj smo opravili pet vzorčevanj: v letih 1996, 2001, 2006, 2010 in 2015 z različno gostoto vzorčevalnih mest. Za leto 2001 nismo imeli podatkov za baker, nikelj, svinec in vanadij. Pregled vrednosti median pokaže, da se stanje v depoziciji kovin v preiskovanem časovnem obdobju izboljšuje, saj smo za vse kovine ugotovili  trend proti manjšim vrednostim (glej prilogo). Glede na leto 1995 so bile v letu 2015 mediane vrednosti za Cd in Cr kar 72 in 75 % nižje, Pb za 63%, As in V pa za 58 oz. 55%. Za ostale kovine (Ni, Zn in Cu) je bilo znižanje med 38-42 %.  Prostorska ponazoritev depozicije kovin je sicer specifična za posamezno kovino in se je tudi z leti nekoliko spreminjala. Vsebnosti kovin  so na splošno povečane v bližini večjih mest, industrijskih in termoenergetskih središč.  Vrednosti dušika so višje v severovzhodnem in zahodnem delu države; vrednosti so velike še zlasti na območju, ki meji na Italijo. Predpostavljamo, da so te velike vrednosti posledica intenzivne rabe kmetijskih zemljišč v severni Italiji (Furlaniji in Benečiji). Z dušikom so izpostavljeni tudi nekateri predeli v severovzhodnem delu države, s povečanimi vrednostmi na območju Pohorja in na območjih okoli mest Maribor, Celje in Murska Sobota. V mestih predstavljajo procesi zgorevanja pomemben vir izpustov dušika (N). Omenjena mesta so znana po njihovi industrijski zgodovini ter gostemu avtocestnemu tranzitnemu prometu, ki povezuje vzhodni in zahodni del države. Drugi razlog za povečane vrednosti dušika na tem območju je dejstvo, da ta del države predstavlja začetek Panonske ravnine s tradicionalno bolj intenzivnimi kmetijskimi rabami zemljišč (Skudnik s sod., 2016).

Dolgoletno spremljanje useda (depozicije) kovin z analizami mahov v Evropi je pokazalo, da se je onesnaženost s kovinami po letu 1990 drastično zmanjšala, predvsem v severni in zahodni Evropi, v vzhodni Evropi pa je onesnaženost še vedno precejšnja (imajo najvišje srednje vrednosti). Glede na druge evropske države sodi Slovenija med zmerno do manj onesnažene države.

Ugotavljanje useda (depozicije) kovin in dušika z analizo mahov v Sloveniji poteka v okviru vseevropskega programa v koordinaciji UNECE ICP-Vegetation (CEH Bangor) in predstavlja poceni in dokaj enostavno obliko pridobivanja podatkov o onesnaženosti zraka.

Vsebnosti kovin v mahovih vrste Hypnum cupressiforme (v μg/g suhe snovi) na področju Slovenije so predstavljene v obliki barvnih kart koncentracijskih razredov za vsako leto posebej. Koncentracijski razredi so zaradi lažje primerljivosti  enaki za vse obdobje 1995-2015.

Arzen (As)

Srednje vrednosti arzena v mahovih nabranih v gozdovih na območju Slovenije so se v 20 letih, to je od leta 1995-2015 znižale za 58 %. To znižanje je nekoliko večje od ocenjenega 30 % znižanja izpustov arzena za Evropo za obdobje 1995-2010 (EEA, 2012). Po letu 2006 je opazen trend nižanja koncentracij na praktično vseh lokacijah. Glavni viri emisij arzena so poleg uporabe premoga v termoenergetskih obratih tudi drugi industrijski obrati. Povišane vrednosti arzena so bile v okolici večjih mest in termoenergetskih objektov, povišane vrednosti v letih 2010 in 2015 v zahodni in južni Sloveniji pa lahko pripišemo daljinskemu transportu iz Italije oz. sosednje Hrvaške, saj je za arzen značilno, da se lahko prenaša na velike razdalje.

Kadmij (Cd)

Srednje vrednosti kadmija v mahovih v gozdovih na območju Slovenije so se v 20 letih (1995-2015) znižale za 72 %. Trend nižanja koncentracij je opazen na praktično vseh lokacijah, kar kaže na splošno izboljšanje kvalitete zraka. Najbolj so koncentracije (srednje vrednosti) padle med leti 1995 in 2006 (57%), nato pa se je nižanje koncentracij upočasnilo.

Krom (Cr)

Element krom se sprošča v okolje v kovinsko predelovalni industriji in termoenergetskih objektih na premog. Srednje vrednosti kroma v mahovih so se v obdobju 1995-2015 znižale za 75%. Kot je razvidno iz slike so bile izjemno visoke vrednosti kroma leta 2001 izmerjene v vzorcih nabranih v severni Sloveniji  (Jesenice, Ravne na Koroškem, Velenje) ter primorskem delu (vpliv luke Koper). V letu 2015 pa večina lokacij sodi v prva dva koncentracijska razreda.

Svinec (Pb)

Za svinec nimamo podatkov za leto 2001. Srednje vrednosti svinca v mahovih so se v obdobju 1995-2015 znižale za 63% in so posledica vpeljave neosvinčenega bencina leta 1995. Glavni viri svinca v okolju so še vedno cestni promet in industrijski procesi. Leta 2010 so se praktično na vseh lokacijah, razen na nekaterih lokacijah v severni Sloveniji, ki jih pripišemo vplivnemu področju tovarne akumulatorskih baterij v Mežiški dolini, vrednosti svinca v mahovih znižale, tako da je večina lokacij v prvih dveh koncentracijskih razredih.

Cink (Zn)

Srednje vrednosti cinka v mahovih so se glede na leto 1995 znižale za 32%, glede na leto 2006 pa 37%, trend proti nižjim koncentracijam pa je opazen praktično na vseh lokacijah. Nekoliko povišane vrednosti cinka so še vedno v severni Sloveniji z razvito kovinsko predelovalno industrijo in v okolici večjih mest, kjer je možen vir cinka predvsem promet (obraba pnevmatik).


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Vzorčevanje in analiza mahov poteka po metodologiji definirani v navodilih ICP-Vegetation (ICP-Vegetation 2005/2006) in se uporablja v vseh državah, ki so vključene v vseevropski projekt. V mednarodni projekt ugotavljanja depozicije kovin in dušika je bilo v letu 2015 vključenih 36 držav iz Evrope in tudi nekaterih azijskih držav.

Mah vrste Hypnum cupressiforme smo nabrali v gozdnih ekosistemih v neposredni bližini presečišč 16 x 16 km (1995, 2006, 2015), oz. 16 x 8 km (2001,2010) bioindikacijske mreže, ki jo uporablja Gozdarski inštitut Slovenije za spremljanje stanja gozdov. Vsa vzorčevalna mesta so vsaj 300 m oddaljena od glavnih cest in večjih naselij in vsaj 100 m od vasi in lokalnih cest. Nobeno vzorčevalno mesto ni v neposredni bližini emisijskih virov. Na vsakem vzorčevalnem mestu je nabranih več podvzorcev, ki so kasneje združeni v en kompozitni vzorec. Za kemijsko analizo so odvzeti le rastni deli zadnjih treh let (zeleni del mahu). Monitoring z mahovi se izvaja vsakih 5 let in je bil opravljen v letih 1995, 2001, 2006, 2010 in 2015.

Metodologija obravnavanja podatkov za ta kazalec: Za vsako obravnavano leto so navedene minimalne in maksimalne vrednosti za vsebnost posamezne kovine za celotno državo in izračunana srednja (mediana) vrednost. Koncentracije dušika izražene v % suhe snovi v mahovih (slike ZD10-1 in slika ZD10-2) so za vsako posamezno leto (2000-2015), razdeljene v 5 razredov, pri čemer so v prvem razredu (zelene pike) vse tiste lokacije, kjer so vsebnosti dušika pod 1% v petem razredu (rdeče pike) pa lokacije z vsebnostmi dušika nad 1.81 %. Iz primerjave slik je razvidno, da so v letih 2000 in 2006 prevladovale lokacije z višjimi vrednostmi dušika, nad 1.2 %, v letih 2010 in 2015 pa je opazen trend proti nižjim koncentracijam, ki ga lahko delno pripišemo tudi  izboljšani metodologiji nabiranja mahov, saj smo vzorce na vseh lokacijah nabirali vsaj 1 m stran od projekcije drevesnih krošenj. Ugotovili smo namreč, da so koncentracije dušika v mahovih nabranih pod krošnjami dreves povišane zaradi spiranja dušikovih spojin iz drevesnih krošenj.

Prostorski prikaz koncentracijskih razredov dušika v mahovih kaže na povišane vrednosti v okolici večjih mest in ter v zahodni in severno vzhodni Sloveniji. Povečane vrednosti v zahodni in južni Sloveniji pripisujemo daljinskemu transportu, v severovzhodni Sloveniji pa predvsem prometu ter kmetijstvu.

Razpon mediane: Za vsako posamezno evropsko državo, ki je bila vključena v projekt so bile kot reprezentativne vrednosti izračunane mediane. V preglednici ZD10-1 je  podan razpon median, oz. najnižja in najvišja mediana.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Karta vsebnosti dušika v mahu vrste Hypnum cupressiforme (v % suhe snovi mahu), Slovenija

 

%

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017

 

2001-2015

 

Vsakih pet let

2001, 2006, 2010, 2015

 

Karte vsebnosti arzena, kadmija, kroma, svinca in cinka v mahu vrste Hypnum cupressiforme (µg/g suhe snovi

), Slovenija

 

µg/g suhe snovi

 

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017

 

1995-2015

 

1996, 2001, 2006, 2010, 2015

 

Srednje vrednosti vsebnosti (mediane) arzena, kadmija, kroma, bakra, železa, živega srebra, niklja, svinca, vanadija in cinka (v µg/g suhe snovi) ter dušika (v % suhe snovi mahu) v mahu vrste Hypnum cupressiforme, nabranem na presečiščih 16 x 16 km (8 x 16 km) mreže v gozdnih ekosistemih na območju Slovenije med leti 1995- in 2015, in primerjava z drugimi evropskimi državami (območje median).

 

µg/g suhe snovi

% suhe snovi mahu

Baza podatkov Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), 2017

 

1995-2015

 

1996, 2001, 2006, 2010, 2015

 

Relevantnost kazalca: 1Opredelitev kazalca

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. Atmospheric  heavy metal deposition in Europe 1995-1996, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1998
 2. Buse, A., Norris, D., Harmens, H., Bücker, P., Ashenden, T., Mills, G.; Heavy metals in European mosses:2000/2001 survey; UNECE ICP-Vegetation,  CEH Bangor, March 2003.
 3. Harmens, H., Norris, D. and the participants of the moss survey; Spatial and temporal trends in heavy metal accumulation in mosses in Europe (1990-2005), UNECE ICP-Vegetation,  CEH Bangor, July 2008.
 4. Harmens, H., Norris, D., Cooper, D., Hale, J. and the participants of the moss survey; Spatial trends in nitrogen concentrations in mosses across Europe in 2005/2006, Report on Nitrogen in European Mosses, Work package 4.  UNECE ICP-Vegetation, September 2008.
 5. Harmens, H., Norris, D., Mills, G., and the participants of the moss survey (2013) Heavy metals and nitrogen in mosses: spatial patterns in 2010/2011 and long-term temporal  trends Europe. ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, UK 63 pp.
 6. ICP-Vegetation, 2005; Heavy metals in European mosses 2005/2006. Monitoring Manual. UNECE ICP Vegetation Coordination Centre , CEH Bangor, UK. http://icpvegetation.ceh.ac.uk.
 7. Jeran, Z. Jaćimović, R. and Ščančar, J. Atmospheric heavy metal deposition in Slovenia (results for mosses) IJS-DP 7846. 1998.
 8. Jeran, Z., Smrke, J., Mrak, T., Šlejkovec, Z., MazeJ, D., Ogrinc, N.: Strokovne podlage za ugotavljanje depozicije kovin in dušika v Sloveniji v letu 2006/2007 na podlagi Konvencije o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje : poročilo o izvedbi projekta, (IJS delovno poročilo, 9741). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2007. 29 str. [COBISS.SI-ID 21293863].
 9. Pavšič Mikuž, Petra. Kovine in mikroelementi v mahovih in epifitskih lišajih na območju Slovenije : magistrsko delo = Metals and microelements in mosses and epiphytic lichens in Slovenia : master of science thesis. Ljubljana: [P. Pavšič Mikuž], 2005. XII, 117 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1517135]
 10. Reynolds, B., Mills, G., Pugh, B. Monitoring of atmospheric heavy-metal deposition in Europe using bryophytes, Experimental protocol, 2000/2001 survey, UNECE ICP-Vegetation, CEH Bangor, UK, 2000.
 11. Rühling, Å. Steinnes E.,  Atmospheric  heavy metal deposition in Europe 1995-1996, NORD 1998:15, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1998
 12. Skudnik, M., Jeran, Z., Batič, F., Kastelec, D., 2016. Spatial interpolation of N concentrations and δ15N values in the moss Hypnum cupressiforme collected in the forests of Slovenia. Ecological Indicators, 61, 2: 366-377
 13. Skudnik, M., Jeran, Z., Batič, F., Simončič, P., Kastelec, D., 2015. Potential environmental factors that influence the nitrogen concentration and δ15N values in the moss Hypnum cupressiforme collected inside and outside canopy drip lines. Environmental Pollution, 198, 0: 78-85
 14. Skudnik, M., Jeran, Z., Batič, F., Simončič, P., Lojen, S., Kastelec, D. Influence of canopy drip on the indicative N, S and δ15N content in moss Hypnum cupressiforme.Environmental Pollution 190(2014) 27-35.
 15. Tyler, G. Bryophytes and heavy metals, a literature review. Botanical journal of the Linnean Society 104:231-253, 1990.
 16. UNECE ICP-Vegetation ; Harmens, H., Norris, D., Cooper, D, Hall, J. and the participants of the moss survey (2008) Spatial trends in nitrogen concentrations in mosses across Europe in 2005/2006, Report on Nitrogen in European Mosses, Work package 4, ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, UK, 18 pp. September 2008.
 17. UNECE ICP-Vegetation; Buse, A., Norris, D., Harmens, H., Büker, P., Ashenden, T., Mills, G. Heavy metals in European mosses:2000/2001 survey; CEH Bangor, March 2003
 18. UNECE ICP-Vegetation; Harmens, H., Norris, D., and the participants of the moss survey (2008) Spatial and temporal trends in heavy metal accumulation in mosses in Europe (1990-2005), CEH Bangor,  UK, July 2008, 51 pp.
 19. UNECE ICP-Vegetation; Harmens, H., Norris, D., Mills, G., and the participants of the moss survey (2013) Heavy metals and nitrogen in mosses: spatial patterns in 2010/2011 and long-term temporal  trends Europe. ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, UK 63 pp.
 20. Zechmeister, H.G. Grodzińska, K., Szarek-Łukaszewska, G.; Bryophytes. In: Markert, B.A. Breure, A.M. Zechmeister, H.G. (Eds.), Bioindicators and biomonitors. Elsevier Science Ltd., Amsterdam, pp.329-375, 2003.