KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Erozija tal je naraven geomorfen proces sproščanja talnih delcev in odnašanja tal. Zaradi delovanja človeka je lahko močno pospešena in nekajkrat večja kot v naravnih razmerah. Erozija (vodna, vetrna ter erozija obdelave tal) je še vedno največja grožnja tlom v mnogih regijah sveta. Merjenje erozije poteka kontrolirano na standardiziranih poskusnih ploskvah in je časovno, stroškovno in organizacijsko (zelo) zahteven proces. Zato najpogosteje ocenjujemo tveganja in intenzivnosti erozije z računskimi modeli.

Globalne in regionalne ocene erozije se močno razlikujejo v skladu z uporabljeno metodo. Splošne ocene povprečne erozije tal na njivskih površinah so bistveno večje (8 do skoraj 50 t na hektar na leto) kot ocene iz regionalnih in globalnih modelov (2 do 4 t na hektar na leto). Vsako oceno erozije je treba vrednotiti v skladu s sprejemljivo stopnjo izgube tal.

Ocene posledic erozije kažejo na 0,4 % zmanjšanje količin pridelkov, kar ob naraščajočem svetovnem prebivalstvu ni zanemarljiva količina. Pomembno je tudi, da erozija tal vpliva na zmanjšanje oz. slabšanje ekosistemskih storitev in povzroča gospodarsko škodo v več sektorjih. Zato erozija ni zgolj kmetijski ampak tudi okoljski problem s pomembnimi gospodarskimi posledicami. Erozijo, eno glavnih degradacij tal, je treba omejevati in preprečevati.


Kazalec naslavlja vodno erozijo na kmetijskih zemljiščih. Prikazuje oceno vodne erozije tal po RUSLE metodi. Pojavnost in intenzivnost erozije je v največji meri odvisna od pojava, intenzivnosti in izdatnosti padavin, reliefa, vrste in lastnosti tal, dolžine in nagiba pobočij ter kmetijskih praks in morebitnih zaščitnih ukrepov.

Pričakovati je, da se letna povprečna erozija spreminja skladno z pojavom in izdatnostjo ter silovitostjo padavin v obravnavanem letu, sprememb pokrovnosti tal v prostoru in vrsti agrotehničnih ukrepov na posameznih zemljiščih in ter izvedenih protierozijskih ukrepih. 


Grafi

Slika KM35-1: Ocena vodne erozije tal v Sloveniji po RUSLE metodi, 2020
Viri:

KIS, 2020; MKGP, 2020

Prikaži podatke
Vodna erozija tal [t/ha] Povprečna vodna erozija tal SLO [t/ha] Površina v Sloveniji [ha]
Barje 0,06 3,18 42
Trstičje 0,10 3,18 66
Ostalo zamočvirjeno zemljišče 0,20 3,18 1204
Gozd 0,37 3,18 1197504
Travinje z razpršenimi neupravičenimi znač. 0,38 3,18 5576
Odprto zemljišče brez ali z nepom. rastl. pokrovom 0,95 3,18 12514
Drevesa in grmičevje 1,30 3,18 33823
Hmeljišče 2,09 3,18 1898
Plantaža gozdnega drevja 3,05 3,18 256
Ekstenzivni oz.travniški sadovnjak 4,95 3,18 28088
Kmetijsko zemljiščev zaraščanju 5,50 3,18 24555
Ostali trajni nasadi 5,67 3,18 455
Trajni travnik 5,75 3,18 347272
Njiva 6,35 3,18 179033
Kmetijsko zemljišče, porasloz gozdnim drevjem 6,57 3,18 10769
Trajne rastline nanjivskih površinah 7,81 3,18 346
Matičnjak 8,76 3,18 45
Intenzivni sadovnjak 9,97 3,18 4379
Neobdelano kmetijskozemljišče 10,36 3,18 14341
Vinograd 29,30 3,18 17861
Oljčnik 41,44 3,18 2403
Suho odprto zemljišče sposebnim rastl. pokrovom 90,41 3,18 17950
Slika KM35-2: Ocena vodne erozije tal po RUSLE metodi

Cilji

 • Zmanjševanje vodne erozije predvsem na kmetijskih, pa tudi drugih zemljiščih.
 • Zagotavljati kmetijsko pridelavo in oskrbo s hrano ob čim manjši izdatnosti erozije.

Ocena erozije v Sloveniji z uporabo natančnejših podatkov

Metoda RUSLE zanesljivo ocenjuje izdatnost erozije na reliefu z nagibi manjšimi od 50 % (< 26,6 °). Ocena na večjih nagibih pa je manj zanesljiva. Tako so ocene za pomemben del območja Slovenije (17,1 %) s strmimi/prepadnimi pobočji manj zanesljive, a vseeno povedne.

Glede na skupine rabe kmetijskih zemljišč je erozija z naskokom izrazita v trajnih nasadih (v povprečju 15,2 t/ha), na zemljiščih z intenzivno obdelavo tal t.j. njive in vrtovi (6,4 t/ha) medtem ko je skupna erozija na vseh vrstah travinja nekoliko manjša (5,7 t/ha).

Izračuni po posamezni vrsti kmetijske rabe po pričakovanjih kažejo, da je erozija najbolj prisotna v rabah z golimi in obdelanimi tlemi. Najvišja je v oljčnikih (41,4 t/ha), vinogradih (29,3 t/ha), precej manjša v intenzivnih sadovnjakih (10,0 t/ha) in še manjša na njivah (6,4 t/ha). Za oljčnike in vinograde, in v manjši meri tudi za intenzivne sadovnjake, ocenjujemo, da so izračuni po RUSLE pretirani ker je pomemben delež teh kmetijskih kultur na terasah. Teras v izračunih ni bilo možno upoštevati, ker v Sloveniji ni dovolj natančnih podatkov o terasiranosti zemljišč. Podobno bi oceno erozije za te rabe zmanjšali ustrezno natančni podatki o zatravljenosti trajnih nasadov.

Na trajnih travnikih je glede na stalno pokritost tal erozija ocenjena precej visoko (5,8 t/ha), vendar je to razumljivo zaradi večjega deleža trajnih travnikov na (strmih) pobočjih.

Po pričakovanju je ocena stopnje erozije v gozdovih daleč najmanjša. Erozija je v gozdovih celotne Slovenije ocenjena precej višje (0,37 t/ha) kot erozija v gozdovih na pobočjih z nagibih < 50 % in ravninah (0,25 t/ha). K nizkim ocenam erozije prispeva tudi prepoved golosekov.

Povprečna letna erozija na območju Slovenije je ocenjena na 3,2 t/ha. Za 82,9 % slovenskega ozemlja na ravninah in pobočjih z nagibom < 50 % pa je ocenjena na 2,6 t/ha. K relativno nizki oceni izdatnosti erozije celotne Slovenije prispeva zelo velik delež gozdov (59 %).

Rezultati modeliranja izdatnosti erozije s podatki večje natančnosti in se bistveno razlikujejo od Ocen modeliranja erozije z grobimi podatki primerni za kontinentalno raven.

Ocena erozije v okviru Evrope

V okviru EC Joint Research Centre (JRC), European Soil Data Centre (ESDAC) so opravili modeliranje erozije in leta 2015 objavili obsežno oceno erozije za večino držav EU oz. precejšen del kontinenta (Panagos in sod, 2015). Rezultati tega modeliranja erozije kažejo, da je Slovenija po eroziji na letni ravni na drugem mestu med članicami EU s povprečno 7,43 t/ha/leto erodiranih tal v vseh rabah tal. V objavi pojasnjujejo, da je stopnja erozije v Sloveniji visoka zaradi velike erozivnosti padavin ter strme topografije. Večjo povprečno letno stopnjo erozije ima Italija (8,46 t/ha), medtem ko je Avstrija s 7,19 t/ha na tretjem mestu. Za njivske površine Slovenije je ocenjena na 4,63 t/ha leto. Primorsko-notranjska, JV Slovenija in Savinjska stat. regija imajo povprečno letno stopnjo erozije 10 – 20 t/ha - ponovno med višjimi v EU; zahodni del Slo. z Osrednjeslovensko regijo 5 – 10 t/ha; Posavska, Podravska in Pomurska pa 2 – 5 t/ha. Vsekakor gre za številke, ki občutno presegajo ocene in splošno mnenje o intenzivnosti erozije v Sloveniji.


Metodologija

Cilji povzeti po:

Strategiji EU za tla do leta 2030 Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje, Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal) in Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Za izdelavo karte erozije RS na kmetijskih zemljiščih so bili pridobljeni in uporabljeni prostorski sloji:

 • DMV125 (GURS, 2005)
 • PK25 (MKGP, 1999)
 • Preliminarna karta erozivnosti padavin (Petan, 2010)
 • Raba (MKGP, 2016 – 2020)
 • ZAHTEVE (ARSKTRP, 2016 – 2019)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Povprečno letno stopnjo erozije za zadnjih pet let smo ocenili z široko uporabljane Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) metode. Z RUSLE ocenjujemo izdatnost erozije na podlagi glavnih erozijskih dejavnikov, ki smo jih pripravili kot samostojne rastrske prostorske baze podatkov:

 • Rf = faktor erozivnosti padavin (MJ ha-1 mm h-1 leto-1)
 • Kf = faktor erodibilnosti tal (t ha-1 h-1 MJ-1 ha-1 mm-1)
 • Lf = faktor dolžine pobočja (brez enot)
 • Sf = faktor nagiba pobočja (brez enot)
 • Cf = faktor pokrovnosti in rabe tal (brez enot)
 • Pf = faktor zaščitnih ukrepov (brez enot)

Erozijo izračunamo po osnovni enačbi RUSLE modela:

Er= Rf*Kf* Lf *Sf*Cf*Pf

Pri čemer je Er = erozija - povprečna letna količina erodiranih tal na enoto površine (t ha-1 leto-1)

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Ocena vodne erozije tal v Sloveniji po RUSLE metodi

t/ha

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/157260291

2020

Dostopno pri naročniku MKGP

Po naročilu naročnika MKGP

25.10.2023

DA

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 3

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 2

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 • Bergant, J., Kastelic, P., Šinkovec, M., Vrščaj, B., 2020. Izdelava karte erozije RS na kmetijskih tleh. Projektna naloga. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije. Https://www.kis.si/Zbirka_vseh_projektov_OKENV/Izdelava_karte_erozije_RS_na_kme…. Citirano 25.10.2023
 • Desmet P.J.J., Govers G., 1996. A GIS procedure for auto¬matically calculating the USLE LS factor on topographi¬cally complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation, 51: 427–433.
 • Foster G.R., Wischmeier W.H., 1974. Evaluating irregular slopes for soil loss prediction. Trans. ASAE 17, 305-309.
 • Foster, G. R., Toy, T. E., and Renard, K. G., 2003. Comparison of the USLE, RUSLE1.06c, and RUSLE2 for Application to Highly Disturbed Lands, in: First Interagency Conference on Research in Watersheds, 27–30 October, 154–160, United States Department of Agriculture. 
 • JRC, ESDAC, Cover Management Factor (online) URL: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/cover-management-factor. Citirano 4.3.2020.
 • Lal, R, Elliot, W., 1994. Erodibility and Erosivity. In R. Lal , ed. Soil erosion research methods. Second Edition. Pp. 181-210. Soil and Water Conservation Society and St. Lucie Press, Florida, USA.
 • Moore I.D., Wilson J.P., 1992. Length-slope factors for the Revised Universal Soil Loss Equation: Simplified method of estimation. Journal of Soil and Water Conservation, 47: 423–428.
 • NRCS (2014) National Soil Erosion Results Tables | NRCS. http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/technical/?cid…. Accessed 12 Oct 2014
 • Panagos P., Borelli P., Meusburger K., 2015c. A New European Slope Length and Steepness Factor (LS Factor) for Modeling Soil Erosion by Water. Geosciences 2015, 5, 117-126.
 • Panagos, P., Borelli, P., Meusburger, C., Alewell, C., Lugato, E., Montanarella, L., 2015b. Estimating the soil erosion cover-management factor at European scale. Land Use Policy, 48 C (2015), str 38 - 50. (online) URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715001611
 • Panagos, P., Borrelli, P., Poesen, J., Ballabio, C., Lugato, E., Meusburger, K., Montanarella, L., Alewell, C., 2015a. The new assessment of soil loss by water erosion in Europe. Environmental Science & Policy 54, 438–447. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.08.012.
 • Petan S., 2010. Meritve in prostorsko modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal. Doktorska disertacija. UL, FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Ljubljana: 205 p.
 • Renard K.G., 1997. Predicting Soil Erosion by Water : A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, D.C., USDA, Agricultural Research Service.
 • Renard, K. and Freimund, J. R., 1994. Using monthy precipitation data to estimate R-factor in the revised USLE, J. Hydrol., 157, 287–306. 
 • Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
 • RUSLE online soil erosion assessment tool (online) URL: http://www.iwr.msu.edu/rusle/. Citirano: 4.3.2020.
 • USDA, 1997. Prediciting Soil Erosion by Water: A guide to Conservation Planning With the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). USDA ; Agricultural Research Service
 • USDA, 2001. Revised Universal Soil-loss Equation Version 2 (RUSLE2 ) Handbook. USDA RUSLE Development Team
 • Van der Knijff J.M., Jones, R.J.A., Montanarella, L., 2000. Soil Erosion Risk Assessment in Europe. JRC - Joint Research Centre, European Soil Bureau, Evropska komisija, 2000. 34 str.
 • Wischmeier W.H., Smith D.D., 1965. Predicting Rainfall – Erosion Losses from Cropland East of the Rocky Moun¬tains: Guide for Selection of Practices for Soil and Water Conservation. Washington, D.C., USDA, Agricultural Research Service.
 • Zorn M., Komac B., 2009. Response of soil erosion to land use change with particular re-ference to the last 200 years (Julian Alps, Western Slovenia). Revista de geomorfologie, 11: 39-47.
 • Zorn M., Mikoš, M., 2009. Erozija tal v slovenski Istri = Soil erosion in Slovene Istria. Geologija 52/2, 221-232.