KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Čeprav letno število smrtnih žrtev cestnega prometa v Sloveniji že desetletja upada in se je v od osamosvojitve zmanjšalo na približno tretjino, promet še zmeraj zahteva previsok davek – število prometnih nesreče z žrtvami ali huje poškodovanimi je na ravni izpred 30 let, število huje poškodovanih pa že 15 let stagnira. Prometne nesreče so v zadnjih desetih letih v povprečju zahtevale skoraj 110 življenj na leto, na srečo pa število umrlih v prometnih nesrečah v zadnjih desetih letih rahlo upada. Takšen pozitiven trend je značilen tudi za večino drugih evropskih držav.  


Kazalec opredeljuje število cestno-prometnih nesreč, smrtnih žrtev in huje poškodovanih v cestnem prometu v obdobju 1991–2022 v Sloveniji ter spremembe v številu cestno-prometnih nesreč, mrtvih in poškodovanih v cestnem prometu po evropskih državah v obdobju 2010–2020. Prikazano je tudi število nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v železniškem prometu v Sloveniji v obdobju 2004-2022.

V cestnem prometu so zajete vse prometne nesreče s smrtnim izidom ali s telesno poškodbo, ne pa z zgolj materialno škodo, pri ogledu katerih je sodelovala policija ali je bila ta o njih obveščena v 24 urah po dogodku, in ki so se zgodile v tekočem letu. Upoštevajo se trki med cestnimi vozili, med cestnimi vozili in pešci, med cestnimi vozili in živalmi ali med nepremičnimi ovirami in cestnim vozilom ter trki med cestnimi in železniškimi vozili. Trki več vozil se štejejo za eno nesrečo, če se zgodijo v zelo kratkih intervalih (SURS, 2015).

Smrtne žrtve so tisti, ki so umrli neposredno v nesreči ali za njenimi posledicami v 30 dneh. Poškodovana oseba je vsaka oseba, ki ni umrla, a je bila huje ali lažje poškodovana v nesreči in je navadno potrebovala zdravniško oskrbo (CARE, 2011). Hudo poškodovana oseba je vsaka poškodovana oseba, ki je bila udeležena v cestnoprometni nesreči in je utrpela poškodbe, zaradi katerih je bilo v nevarnosti njeno življenje, zaradi katere ji je bilo okvarjeno zdravje, zaradi katere je začasno nezmožna za vsakršno delo, ali je njena zmožnost za delo za vselej zmanjšana (povzeto po Kazenski zakonik RS; cv: SURS, 2015).

Prometna nesreča v železniškem prometu je vsaka nesreča, ki vključuje vsaj eno premikajoče se železniško vozilo, in v kateri je bila vsaj ena oseba hudo telesno poškodovana, ali je umrla.


Grafi

Slika PR10-1: Razvoj števila cestno-prometnih nesrec, mrtvih in huje poškodovanih v cestnem prometu v Sloveniji v obdobju 1991-2022
Viri:

Statistični urad RS, Statistični letopis Republike Slovenije 1992-2012

Prikaži podatke
cestno-prometne nesrece s poškodovanimi in smrtnimi žrtvami [indeks (1991 = 100)] mrtvi [indeks (1991 = 100)] huje poškodovani [indeks (1991 = 100)] cestno-prometne nesrece s poškodovanimi in smrtnimi žrtvami [število] mrtvi [število] huje poškodovani [število]
1991 100 100 100 5479 462 2660
1992 107,36 106,49 99,32 5882 492 2642
1993 114,80 106,71 96,05 6290 493 2555
1994 120,20 109,31 98,23 6586 505 2613
1995 119,36 89,83 95,38 6540 415 2537
1996 115,86 84,20 82,59 6348 389 2197
1997 126,87 77,49 81,05 6951 358 2156
1998 107,03 66,88 63,27 5864 309 1683
1999 126,46 72,29 76,95 6929 334 2047
2000 154,57 67,75 112,59 8469 313 2995
2001 167,90 60,17 101,09 9199 278 2689
2002 187,95 58,23 58,80 10298 269 1564
2003 213,10 52,38 52,37 11676 242 1393
2004 232,18 59,31 52,29 12721 274 1391
2005 188,15 55,84 47,59 10309 258 1266
2006 204,84 56,71 45,86 11223 262 1220
2007 208,32 63,42 47,48 11414 293 1263
2008 163,13 46,32 40,15 8938 214 1068
2009 156,76 37,01 38,80 8589 171 1032
2010 137,98 29,87 32,52 7560 138 865
2011 131,74 30,52 34,55 7218 141 919
2012 125,28 28,14 31,88 6864 130 848
2013 119,40 27,06 26,62 6542 125 708
2014 114,33 23,38 31,05 6264 108 826
2015 118,14 25,97 35,04 6473 120 932
2016 118,54 28,14 31,95 6495 130 850
2017 112,89 22,51 31,99 6185 104 851
2018 109,76 19,70 30,86 6014 91 821
2019 109,97 22,08 30,60 6025 102 814
2020 87,24 17,32 25,49 4780 80 678
2021 97,28 24,68 29,47 5330 114 784
2022 109,20 18,40 32,41 5983 85 862
Slika PR10-2: Spremembe v številu cestno-prometnih nesrec, mrtvih in težko poškodovanih po evropskih državah v obdobju 2010–2020
Viri:

European Road Safety Observatory - annual statistical report 2022 

Prikaži podatke
prometne nesrece [%] mrtvi [%] huje poškodovani [%]
Belgija -35,13 -41,29 -47,06
Bolgarija -13,62 -40,34 -36,52
Ceška -6,38 -35,41 -36,87
Danska -27,76 -36,08 -41,69
Nemcija -8,25 -25,47 -7,37
Estonija 4,53 -25,32 0
Irska (2017) 3,89 -31,13 88,06
Grcija -39,58 -53,58 -69,69
Španija -14,67 -44,74 -44,30
Francija (2017) -32,95 -36,42 -8,76
Hrvaška -41,92 -44,37 -27,92
Italija -44,46 -41,78 0
Ciper -71,54 -20 -63,99
Latvija 6,58 -36,24 -13,88
Litva -19,94 -41,47 0
Luksemburg -11,99 -18,75 -18,42
Madžarska -15,51 -37,84 -17,92
Malta (2019) 132,58 -15,38 49,51
Avstrija -13,23 -37,68 -38,29
Poljska -39,38 -36,26 -23,37
Portugalska -21,74 -42,80 -24,16
Romunija -12,27 -30,84 -35,22
Slovenija -37,64 -42,03 -23,48
Slovaška -29,83 -33,42 -25,19
Finska -40,58 -18,01 0
Švedska (2019) -17,70 -23,31 -32,42
EU -22,77 -36,40 0
Islandija -17,67 0 -27,32
Norveška -45,57 -55,29 -12,18
Švica -13,83 -30,58 -14,92
Slika PR10-3: Razvoj števila prometnih nesrec, mrtvih in huje poškodovanih v železniškem prometu v Sloveniji v obdobju 2004-2022
Viri:

VIR: SI-STAT podatkovni portal > Transport > Železniški transport > Železniška infrastruktura, oprema in prometne nesrece > Prometne nesrece v železniškem transportu, Slovenija, letno; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2221607S.px

Prikaži podatke
prometne nesrece [indeks (2004 = 100)] mrtvi [indeks (2004 = 100)] huje poškodovani [indeks (2004 = 100)] prometne nesrece [število] mrtvi [število] huje poškodovani [število]
2004 100 100 100 49 12 42
2005 81,63 41,67 42,86 40 5 18
2006 97,96 75 26,19 48 9 11
2007 124,49 141,67 71,43 61 17 30
2008 132,65 75 97,62 65 9 41
2009 38,78 91,67 33,33 19 11 14
2010 42,86 116,67 28,57 21 14 12
2011 22,45 33,33 28,57 11 4 12
2012 24,49 41,67 14,29 12 5 6
2013 26,53 41,67 23,81 13 5 10
2014 30,61 25 19,05 15 3 8
2015 28,57 8,33 30,95 14 1 13
2016 22,45 41,67 9,52 11 5 4
2017 22,45 41,67 7,14 11 5 3
2018 28,57 41,67 23,81 14 5 10
2019 20,41 16,67 33,33 10 2 14
2020 10,20 16,67 7,14 5 2 3
2021 20,41 16,67 16,67 10 2 7
2022 20,41 25 11,90 10 3 5

Cilji

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 postavlja za enega izmed šestih splošnih ciljev razvoja prometa izboljšanje prometne varnosti in varovanja. Med posebne cilje uvršča tudi izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti pri železnicah ter zagotovitev večje prometne varnosti z odpravo mest zgostitve prometnih nesreč ter uvedbo veljavne domače in EU-zakonodaje pri cestah. Na področju železnic so za izboljšanje varnosti predvideni ukrepi, kot so odprava nevarnih železniških prehodov. Za ta namen bi bilo treba spremeniti zakonodajo na tem področju in ponovno opredeliti, kakšne vrste železniških prehodov lahko opredelimo kot ustrezno oziroma neustrezno zavarovane in s tem nevarne. V nadaljevanju je na podlagi tega treba pripraviti terminski načrt odprave neustrezno zavarovanih železniških prehodov. Na področju cest so za izboljšanje varnosti predvideni ukrepi v celotnem omrežju, kot so preverjanje/ocena varnosti v cestnem prometu, ITS/TMS, umirjanje prometa, ukrepi za spodbujanje uporabe javnega prevoza itd. (MzI, 2017).

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 podaja vizijo Nič in cilje za prednostna področja, ki jih je treba izvesti za učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Primarni cilj nacionalnega programa je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve in hudo telesno poškodovani udeleženci), ki ga bomo dosegli z učinkovitim celostnim in integralnim pristopom, pri katerem bodo upoštevane sinergije ciljev politik na področjih prometa. Globalni cilj, h kateremu so se zavezale države članice pri Združenih narodih, je doseči 50-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu do leta 2030. Temu cilju bo sledila tudi Slovenija. Z izvajanjem ukrepov, določenih v nacionalnem programu, si prizadevamo, da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 oseb in da se v prometnih nesrečah ne bo hudo telesno poškodovalo več kot 400 oseb. Za izhodiščno leto je uporabljeno leto 2019, ko na gostoto prometa na slovenskih cestah in s tem povezane prometne nesreče še ni vplivala pandemija (AVP, 2023).

Naslov VI Lizbonske pogodbe, zlasti člen 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je pravna podlaga za oblikovanje varnostnega prostora v cestnem prometu, katerega cilj je izboljšati varnost v cestnem prometu in prispevati k trajnostni mobilnosti. Komisija je 2003 objavila tretji evropski akcijski program za varnost v cestnem prometu za obdobje 2003–2010 s ciljem, da bi do konca leta 2010 na cestah v državah članicah prepolovili število smrtnih žrtev. Čeprav programu do zastavljenega roka cilja ni uspelo doseči, je vseeno uspešno zmanjšal število žrtev nesreč v cestnem prometu, kot je Komisija pojasnila v sporočilu leta 2010 z naslovom „Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020“.

V Beli knjigi iz leta 2011 z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“, je Komisija prestavila rok za prepolovitev smrtnih žrtev na cestah do leta 2020. Prav tako je določila leto 2050 kot rok za približanje končnemu cilju „nič žrtev“. V svojih političnih usmeritvah je Komisija določila tudi sedem ciljev, za katere pričakuje sprejetje nacionalnih in evropskih ukrepov v skladu z načeloma deljenih pristojnosti in subsidiarnosti. Ti cilji so: izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu ter okrepiti uveljavljanje cestnoprometnih predpisov, zagotoviti varnejšo cestno infrastrukturo in varnejša vozila, spodbujati uporabo inteligentnih prometnih sistemov, npr. z uvedbo sistema za klic v sili iz vozila, t. i. eCall, izboljšati pomoč v sili in pomoč po poškodbah ter zaščititi izpostavljene udeležence v cestnem prometu, npr. pešce in kolesarje.

Komisija je 2018 kot del tretjega svežnja o mobilnosti objavila tudi oris političnega okvira za varnost v cestnem prometu za obdobje od 2021 do 2030 ter strateški akcijski načrt. Leta 2019 je objavila podrobnosti o tem, kako namerava izvesti svoj strateški akcijski načrt za varnost v cestnem prometu. V  sodelovanju z državami članicami je pripravila prvi seznam ključnih kazalnikov uspešnosti, ki jih je treba spremljati po vsej EU v podporo prizadevanjem za doseganje cilja 50-odstotnega zmanjšanja smrtnih žrtev in težje poškodovanih v nesrečah v cestnem prometu do leta 2030.

Poleg tega je Komisija v svoji strategiji za pametno in trajnostno mobilnost iz leta 2020 napovedala več pobud za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, tudi revizijo direktive o čezmejnem izvrševanju prometnih predpisov, revizijo direktive o vozniških dovoljenjih za obravnavo tehnoloških inovacij, tudi digitalnih vozniških dovoljenj, druge pobude za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, med njimi morebitne nove smernice o vprašanjih, kot sta najvišja dovoljena vsebnost alkohola v krvi za voznike motornih vozil in uporaba naprav za zaklepanje vžiga motorja v primeru vinjenosti, oceno potrebe po predlaganju pravil za revizijo, pregledovanje in poročanje o kakovosti infrastrukture za mostove ali drugo občutljivo infrastrukturo (2023), prilagoditev pravnega okvira sistema eCall novim telekomunikacijskim tehnologijam in morebitno razširitev sistema eCall na dvokolesna motorna vozila, tovornjake, avtobuse in kmetijske traktorje. Leta 2023 je Komisija sprejela sveženj o varnosti v cestnem prometu, katerega del je bila tudi revizija nekaterih od zgoraj omenjenih pobud. Splošni namen tega svežnja je izboljšati varnost v cestnem prometu za vse udeležence, se pripraviti na brezemisijska vozila in uresničiti vizijo EU, da do leta 2050 na cestah v EU ne bo smrtnih žrtev. Med konkretnejšimi ukrepi je boljše izvrševanje prepovedi vožnje po vsej EU, izboljšanje čezmejne izmenjave informacij o prometnih prekrških in posodobitev pravil o vozniških dovoljenjih.


Kljub izboljšanju prometne varnosti, zlasti v zadnjih desetih letih, je ta še vedno bolj ali manj nesprejemljiva in nezadovoljiva, kar izrazito zmanjšuje kakovost življenja naše družbe. Najbolj zaskrbljujoče je stanje v cestnem prometu, saj je število smrtnih žrtev na cestah v Evropski uniji še vedno visoko, poškodbe v prometnih nesrečah pa so glavni vzrok zdravstvenih težav prebivalstva do 44. leta starosti.

S posledicami prometnih nesreč so povezani tudi visoki družbeni stroški, saj so ti v Evropski uniji leta 2010 znašali okrog 130 milijard evrov (na podlagi statistične vrednosti življenja, ki je bila izračunana v študiji HEATCO - šesti okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj). V letu 2011 so ocenjeni družbeni stroški prometnih nesreč v Sloveniji znašali 636 milijonov evrov, kar je predstavljalo 1,76 % bruto domačega proizvoda. Varnost v cestnem prometu v Evropski uniji kot tudi v Sloveniji tako predstavlja pomembno družbeno vprašanje (ReNPVCP13-22, 2013).

20.640 smrtnih žrtev na cestah v EU leta 2022 predstavlja 4-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021, saj se je promet po pandemiji obnovil. Čeprav je osnovni dolgoročni trend padajoči (–9 % v primerjavi z letom pred pandemijo), se ne zmanjšuje dovolj hitro, da bi dosegli cilj EU, po katerem naj se število smrti do leta 2030 prepolovi. Poleg tega je napredek še vedno opazen zelo neenakomerno med državami članicami. Litva in Poljska sta med letoma 2019 in 2022 poročali o največjem zmanjšanju, za več kot 30 %, čeprav stopnja smrtnosti na Poljskem še vedno ostaja nad povprečjem EU. Nasprotno pa je v zadnjih treh letih število smrtnih žrtev na cestah na Irskem, v Španiji, Franciji, Italiji, na Slovaškem in Švedskem ostalo enako ali pa se je povečalo.

Skupna razvrstitev stopenj smrtnosti v državah se od časa pred pandemijo ni bistveno spremenila z najvarnejšimi cestami na Švedskem (22 smrti na milijon prebivalcev) in Danskem (26/milijon). Nasprotno so v Romuniji (86/milijon) in Bolgariji (78/milijon) leta 2022 poročali o najvišjih stopnjah smrtnosti. Povprečje EU je bilo leta 2022 46 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev.

Leta 2010 je Evropska unija obnovila zavezo k izboljšanju varnosti v cestnem prometu z določitvijo cilja za zmanjšanje smrtnih žrtev na cestah za 50 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 2010. Da bi dosegli cilj EU za leto 2020, je bilo v obdobju 2010–2020 potrebno letno zmanjšanje za 6,7 %. Od leta 2010 se je število smrtnih žrtev na cestah v EU zmanjšalo za 19 %, kar pomeni povprečno letno zmanjšanje za le 3,4 %. Zaradi tega neuspešnega poskusa, da bi dovolj hitro zmanjšali število smrtnih žrtev, je bilo treba med letoma 2017 in 2020 njihovo število letno zmanjšati za 11,4 %, da bi EU ostala na pravi poti. Na konferenci o rezultatih prometne varnosti v EU, ki je potekala leta 2021, je bil predstavljen podatek, da je bilo leta 2020 v EU 42 smrtnih žrtev v cestnem prometu na milijon prebivalcev (kar je v primerjavi z letom 2019 17-odstotno znižanje).

Kazalnik prometne varnosti, ki prikazuje najtežje posledice prometnih nesreč na slovenskih cestah, to je število umrlih, gledano v daljšem obdobju od leta 2001 do leta 2022, kaže na pomemben napredek. Če je bilo v obdobju pred tem, še v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, povprečno letno število umrlih na cestah kar 407, je v obdobju od leta 2001 do leta 2008 padlo na 261 povprečno letno ter v obdobju po letu 2008 na 129, v zadnjih petih letih, torej od leta 2018 do leta 2022, pa na 94. Od leta 2010 je bila stopnja umrljivosti blizu povprečja EU in se je zmerno znižala. Po številu vozil je Slovenija še vedno pod povprečjem EU s stopnjo 0,58 mrtvih na 10.000 registriranih vozil. Število smrtnih žrtev v Sloveniji se je med letoma 2010 in 2020 zmanjšalo za 42 %, kar je več od splošnega trenda v EU. Število hudih poškodb se je v istem obdobju zmanjšalo za 23 %. V večini držav EU se je število smrtnih žrtev in hudih poškodb med letoma 2019 in 2020 zmanjšalo. Pandemija COVID-a in z njo povezane omejitve mobilnosti so nedvomno povzročile zmanjšanje števila žrtev, čeprav ni znano, v kolikšni meri je bilo temu tako.

Bistven preskok v znižanju števila smrtnih žrtev v prometnih nesrečah je viden v letu 2008 in v letih, ki so sledila. V tistem obdobju je bila sprejeta nova zakonodaja. Po nekaj tragičnih in množičnih prometnih nesrečah je precejšen pritisk javnega mnenja s pomočjo medijev in nevladnih organizacij pomembno vplival na zaznavanje in pomen varne udeležbe v prometu. Ustanovljena je bila Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Na področju izobraževanja voznikov je bil uveden obvezni program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. Na infrastrukturnem področju je bil dograjen avtocestni križ. Z uvedbo vinjetnega cestninjenja se je večji delež voznikov odločil za uporabo varnejših avtocest. Izboljšan je bil tudi odziv interventnih služb. Izjemno pomemben prispevek k izboljšanju prometne varnosti pa je dodala tudi avtomobilska industrija, z dolgoletnim razvojem in uveljavitvijo aktivnih in pasivnih varnostnih sistemov (AVP, 2023).


Metodologija

Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po:

Izvorna baza podatkov oz. vir:

Statistični urad RS - SURS:

Agencija za varnost prometa – AVP:

Skrbnik podatkov: Statistični urad RS; Agencija za varnost prometa – AVP

Datum zajema podatkov za kazalec: 27. oktober 2023

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o številu cestno-prometnih nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v cestnem prometu v Sloveniji so na voljo za obdobje 1991-2022, podatki števila prometnih nesreč, mrtvih in huje poškodovanih v železniškem prometu v Sloveniji pa za obdobje v obdobje 2004-2022. Podatke o cestnoprometnih nesrečah sporoča Agenciji za varnost prometa Ministrstvo za notranje zadeve – Policija. Vključeni so trki med cestnimi vozili, med cestnimi vozili in pešci, med cestnimi vozili in živalmi ali med nepremičnimi ovirami in cestnim vozilom. Vključeni so trki med cestnimi in železniškimi vozili. Trki več vozil se štejejo kot ena nesreča, če se zgodijo v zelo kratkih intervalih. Nesreče, pri katerih je nastala samo materialna škoda, niso vključene. Podatki se osvežujejo na letni ravni. Umrla oseba je vsaka oseba, ki je umrla neposredno v nesreči ali za posledicami te nesreče v 30 dneh. Hudo poškodovana oseba je vsaka v cestnoprometni nesreči poškodovana oseba, ki je bila sprejeta v bolnišnico za čas, daljši od 24 ur.

Prometna nesreča v železniškem transportu je vsaka nesreča, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se železniško vozilo in pri kateri je nastala škoda v okolju, na vozilu, tirih ali drugih napeljavah, ali zaradi katere je bila povzročena širša prekinitev prometa, ali v kateri je bila vsaj ena oseba hudo telesno poškodovana ali je umrla. Hudo poškodovana oseba je oseba, ki je bila zaradi poškodb hospitalizirana več kot 24 ur. Umrle osebe (smrtne žrtve) so vse osebe, ki so umrle takoj ali pa v 30 dneh po nesreči. Samomori se ne upoštevajo.

Metodologija obdelave podatkov: Predstavljeno je število prometnih nesreč, umrlih zaradi prometnih nesreč in težko poškodovanih v prometnih nesrečah za cestni in železniški promet.
Informacije o kakovosti kazalca iz vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:

- Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Podatki so del poročanja in so zato mednarodno primerljivi.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije so izdelane v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 do 2021.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1

Točnost: 1

Časovna primerljivost: 1

Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države:

Izvorna baza podatkov oz. vir: Road safety evolution in EU, CARE – European Road Accident Database or national publications.

VIR: European Road Safety Observatory - annual statistical report 2022

Skrbnik podatkov: European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport.
Datum zajema podatkov za kazalec: 27. oktober 2023
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:

CARE je podatkovna baza Evropske komisije o prometnih nesrečah s smrtnim izidom ali poškodbami (prometne nesreče z le materialno škodo niso zajete). Bistvena razlika med CARE in večino drugih obstoječih mednarodnih baz podatkov je visoka raven razčlenitve, saj CARE vsebuje podrobnejše podatke o posameznih nesrečah, kot so bili zbrani v državah članicah.
Metodologija obdelave podatkov: Predstavljene so spremembe v številu prometnih nesreč, umrlih zaradi prometnih nesreč in huje poškodovanih v prometnih nesrečah za posamezne države v obdobju 2010-2020 (v deležih). Za določene države (Irska, Francija, Malta, Švedska) podatek za leto 2020 ni dostopen, zato je uporabljen najnovejši razpoložljiv podatek (2017 ali 2019). Podatek za Nizozemsko ni upoštevan, ker zaradi metodoloških razlik pri zbiranju podatki med izhodiščnim in končnim letom niso primerljivi.

Geografska pokritost: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica.

Informacije o kakovosti kazalca iz vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:

- Prednosti in slabosti kazalca:

Prednosti: Podatki so mednarodno primerljivi.

Slabosti: Zaradi razlik v definiciji prometnih nesreč, smrtnih žrtev in poškodovanih v posameznih državah in posledično uporabljenih korekcijskih faktorjev za izravnavo nesorazmerij, je primerljivost med viri podatkov ponekod vprašljiva.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Podatki so zanesljivi.

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije niso izdelane.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):  

Relevantnost: 1

Točnost: 1

Časovna primerljivost: 1

Prostorska primerljivost: 2 (definicije prometnih nesreč, smrtnih žrtev in poškodovanih v cestnem prometu se med nekaterimi državami rahlo razlikujejo)

Drugi viri in literatura