KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

V povprečju v Sloveniji gospodinjstva na člana porabijo največ sredstev za prevoz, stanovanje ter hrano in brezalkoholno pijačo, kar je podobno izdatkom v EU. Za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu pa sredstva samo za stanovanje in hrano predstavljajo skoraj polovico izdatkov od vseh življenjskih potrebščin. Energetska revščina je prisotna v približno 7 % gospodinjstev, kar je okrog 62.000 gospodinjstev oziroma 102.000 prebivalcev. Statistični podatki kažejo, da so gospodinjstva med večjimi onesnaževalci z izpusti onesnaževal v zrak (zlasti s CO2, HFC, NMVOC, CO in prašnimi delci) in od vseh dejavnosti plačujejo največ okoljskih davkov.


Kazalec prikazuje deleže porabljenih denarnih sredstev za življenjske potrebščine, zmožnosti gospodinjstev za plačilo stanovanjskih stroškov, obremenjenost gospodinjstev z okoljskimi davki ter vlogo gospodinjstev pri izpustih onesnaževal v zrak v Sloveniji. Kazalec prikazuje tudi povprečno porabljena denarna sredstva za življenjske potrebščine v EU ter delež celotne porabe gospodinjstev EU za mobilnost po posameznih državah.

Enotne, mednarodno sprejete definicije energetske revščine še ni. Namen objave podatkov je oceniti razsežnost pojava energetske revščine v Sloveniji. Ključne statistike, ki jih SURS objavlja, so kazalniki, ki se nanašajo na dohodke gospodinjstev, njihove izdatke za energijo ter na stanovanjske razmere.

NAMEA je matrika nacionalnih računov, ki vključuje okoljske račune. Gre za izpuste v zrak, ki izhajajo iz nacionalnega gospodarstva, razdeljenega po gospodarskih dejavnostih glede na standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) in gospodinjstev.


Grafi

Slika PG06-1: Povprečno porabljena denarna sredstev gospodinjstev
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (02.07.2023)

Prikaži podatke
Hrana in brezalkoholna pijača [% ] Alkoholne pijače, tobak, mamila [% ] Obleka in obutev [% ] Stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo gorivo [% ] Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoce vzdrževanje stanovanj [% ] Zdravstvo [% ] Prevoz [% ] Komunikacije [% ] Rekreacija in kultura [% ] Izobraževanje [% ] Hoteli in restavracije [% ] Različno blago in storitve [% ]
2000 18,17 1,91 8,13 10,05 6,83 1,65 16,05 2,85 8,51 0,82 5,22 9,74
2003 16,35 2,02 7,69 10,38 6,07 1,58 15,18 4,08 9,79 0,84 5,24 9,78
2005 14,46 2,11 6,97 10,55 6,32 1,48 16,64 4,34 9,46 0,91 4,06 9,59
2007 13,94 2,11 6,86 10,83 6,60 1,62 15,29 4,46 8,95 0,81 3,45 9,67
2010 14 1,87 6,40 11,85 6,27 2,21 14,26 4,45 9,66 0,87 3,85 9,96
2012 14,29 1,85 5,84 13,63 4,71 2,33 16,83 4,95 8,75 0,92 3,15 10
2015 13,70 1,86 5,94 13,12 4,41 2,24 18,47 5,07 7,52 0,92 5,08 10,58
2018 13,19 1,64 6,16 12,81 5,26 2,64 19,59 4,76 8,31 0,88 6,07 10,26
Slika PG06-2: Energetska revščina
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (02.07.2023)

Prikaži podatke
1 Delež energetsko revnih gospodinjstev [%] 1.1 Delež gospodinjstev pod pragom tveganja revščine [%] 1.2 Delež gospodinjstev, ki si finančno ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja [%] 1.3 Delež gospodinjstev, ki so zaradi finančne stiske zamujala s plačili stanovanjskih stroškov [%] 1.4 Delež gospodinjstev s težavami s puščajočo streho, vlažnimi stenami/tlemi/temelji ali trhlimi okenskimi okvirji/tlemi [%]
2014 10,90 18,20 6,90 18,20 30,20
2015 10,30 18,60 6,60 15,70 26,90
2016 10,10 18,80 6 14,80 23,80
2017 9,30 18,20 5,20 13 22,80
2018 9,30 18,80 4,50 11,50 23
2019 7,70 17,50 3 10,60 21
2020 7,50 18 3,90 8,70 21,90
2021 6,50 16,40 2,30 7,40 19,70
2022 7,20 17,80 3,50 6,30 17,80
Slika PG06-3: Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški za gospodinjstva
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (02.07.2023)

Prikaži podatke
Veliko breme [%] Srednje veliko breme [%] Niso breme [%]
2008 35 51 14
2009 36 53 11
2010 37 52 11
2011 40 51 10
2012 36 53 11
2013 38 52 10
2014 37 52 12
2015 33 53 15
2016 32 53 15
2017 36 53 12
2018 35 53 12
2019 32 53 15
2020 27 59 14
2021 22 60 19
2022 25 59 17
Slika PG06-4: NAMEA izpusti v zrak po dejavnostih (2020)
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (02.07.2023)

Prikaži podatke
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo [Gg, Mg] Rudarstvo [Gg, Mg] Predelovalne dejavnosti [Gg, Mg] Oskrba z električno energijo, plinom in paro [Gg, Mg] Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja [Gg, Mg] Gradbeništvo [Gg, Mg] Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil [Gg, Mg] Promet in skladiščenje [Gg, Mg] Gostinstvo [Gg, Mg] Informacijske in komunikacijske dejavnosti [Gg, Mg] Finančne in zavarovalniške dejavnosti [Gg, Mg] Poslovanje z nepremičninami [Gg, Mg] Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti [Gg, Mg] Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti [Gg, Mg] Izobraževanje [Gg, Mg] Zdravstvo in socialno varstvo [Gg, Mg] Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti [Gg, Mg] Gospodinjstva [Gg, Mg]
CO2 (Gg) 270,30 86,70 2679,40 4571,60 70 587,40 444 907,20 89,50 44,90 53,40 34,80 157,40 42,40 62,20 77,80 29,40 3050,30
Biomasa CO2 (Gg) 1,80 0,30 432,10 332 3,20 35,10 27,60 50,80 3,80 2,50 2,90 1,10 7,30 1,40 1,80 2 1,20 1958,80
N2O (Mg) 1824,20 3 53 73,10 157,90 45,30 19,60 44,40 2,30 1,60 1,80 0,60 4,50 0,70 0,90 222,70 0,70 143,10
CH4 (Mg) 46941 8665,30 215,90 1687 13951,90 12,80 7,10 14,90 5,60 1,60 2,20 2,90 8,60 3,60 5,70 7,90 2 4195
HFC (Mg) 0 0 43660,70 0 16007,50 0 0 1491,90 17239,20 2652,20 3481 9945,70 22046,30 11769,10 19559,80 27350,60 5801,60 106519,80
NOx (Mg) 4725,70 101,60 4539,30 3392,10 104,40 1589,70 858,30 2675,30 218,60 94,70 114,30 93,20 365 117,90 171,90 222,50 72,70 6621,10
SOx (Mg) 2,60 0,20 1881,20 1570,60 0,80 13,90 2,50 209,80 16 2,60 3,40 9,10 20,70 11,90 17,90 25 5,40 405,50
NH3 (Mg) 16853,70 0,10 27,50 0,40 46,10 7,90 8,30 11 1,20 1,10 1,50 0,30 3,30 0,60 0,60 0,70 0,60 1184,70
NMVOC (Mg) 7218 1035,90 8406,50 158,90 209,70 327,80 192,70 570,20 36,10 20,80 26 12,90 69,50 19,30 23,70 28,90 12,70 12604,20
CO (Mg) 3442,30 35 11263,40 1354,60 33,30 745,90 430 12213,20 108,50 69,10 100 39,10 241,90 96,20 82,80 104,20 47,20 66641,60
PM10 (Mg) 752,60 733,10 930,10 344 128,30 3087 105,30 221,30 18,80 9,90 11,50 6,90 33,20 8,40 12 14,60 6 8119,20
PM2,5 (Mg) 375,60 80,90 829,40 299 123,40 410,30 63,60 141,20 13,30 6,40 7,60 5,30 22,90 6,50 9,40 11,90 4,30 7788,80
Slika PG06-5: Okoljski davki po dejavnosti (mio €)
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije (02.07.2023)

Prikaži podatke
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo [mio EUR] Rudarstvo [mio EUR] Predelovalne dejavnosti [mio EUR] Oskrba z električno energijo, plinom in paro [mio EUR] Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja [mio EUR] Gradbeništvo [mio EUR] Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil [mio EUR] Promet in skladiščenje [mio EUR] Gostinstvo [mio EUR] Informacijske in komunikacijske dejavnosti [mio EUR] Finančne in zavarovalniške dejavnosti [mio EUR] Poslovanje z nepremičninami [mio EUR] Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti [mio EUR] Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti [mio EUR] Izobraževanje [mio EUR] Zdravstvo in socialno varstvo [mio EUR] Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti [mio EUR] Gospodinjstvo [mio EUR]
2008 0,79 0,27 131,44 33,08 9,77 3,80 74,45 46,75 0,74 0,37 9,88 0,31 1,69 0,60 0,29 0,59 0,19 704,72
2009 0,69 0,26 151,11 30,60 9,51 4,02 45,41 52,27 0,88 0,37 9,49 0,25 1,62 1,17 0,30 0,56 0,20 825,70
2012 0,80 0,49 161,14 66,08 10,22 12,83 75,69 67,44 0,94 0,37 8,72 0,33 1,35 1,21 0,33 0,44 0,34 888,95
2015 1,62 1,20 207,80 122,75 12,91 15,22 67,91 80,45 1,48 0,49 8,94 0,56 2,50 1,51 0,58 0,72 0,58 863,64
2016 2,44 1,13 221,99 107,87 12,28 16,07 64,80 96,93 1,72 0,50 8,99 0,56 2,04 1,49 0,68 0,88 0,58 900,80
2019 2,56 1,66 222,44 136,46 12,72 16,79 79,14 120,10 1,77 0,86 6,85 0,61 2,87 2,06 0,94 1,21 0,64 876,47
2020 2,29 1,57 183,45 129,75 12,57 14,80 66 104,59 1,71 0,85 6,79 0,60 3,02 1,83 0,83 1,16 0,61 803,07
2021 2,39 1,63 217,68 132,04 12,29 17,29 42,60 116,32 1,66 0,79 6,63 0,56 2,57 1,82 0,84 1,17 0,60 831,58
Slika PG06-6: Poraba sredstev v gospodinjstvih za življenjske potrebščine, EU 27, 2021
Viri:

Eurostat (02.07.2023)

Slika PG06-7: Prevoz, EU 27, 2021 (% vseh izdatkov gospodinjstev)
Viri:

Eurostat (02.07.2023)

Prikaži podatke

Cilji

Osmi okoljski akcijski program predlaga šest prednostnih ciljev, med katerimi je:

 • zmanjšanje okoljskih in podnebnih pritiskov, povezanih s proizvodnjo in potrošnjo (zlasti na področju energetike, industrije, zgradb in infrastrukture, mobilnosti, turizma, mednarodne trgovine in prehranskega sistema)

 


Izdatki gospodinjstev pomenijo znesek izdatkov za končno potrošnjo gospodinjstev za zadovoljitev njihovih vsakdanjih potreb, kot so: hrana, oblačila, stanovanja, energija, prevoz, zdravstveni stroški, prosti čas in razne druge storitve. Potrošniki lahko dosežejo velike spremembe, denimo z izbiro in nakupom določenih izdelkov in storitev, ki so za okolje manj obremenjujoči. Vse več je izdelkov, katerih proizvodnja manj obremenjuje okolje, imajo daljšo življenjsko dobo in je njihove dele po izrabi možno ponovno uporabiti ali reciklirati. Izdelke je mogoče tudi najeti ali si jih izposoditi. Podobno je pri storitvah.

Povprečno porabljena denarna sredstev gospodinjstev

Po podatkih SURS so gospodinjstva v letu 2018 porabila za življenjske potrebščine povprečno 19.560 EUR. Izdatki za življenjske potrebščine se ves čas višajo, saj so bili leta 2000 ocenjeni na 11.519 EUR. V povprečju se je najbolj znižal delež izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače (iz 18,17 % leta 2000 na 13,19 % leta 2018), najbolj sta se povečala deleža za prevoz (iz 16,05 % leta 2000 na 19,59 % leta 2018) in stanovanja (iz 10,05 % leta 2000 na 12,81 % leta 2018). Izdatki za prevoz, hrano in brezalkoholno pijačo ter stanovanje, vodo, elektriko, plin in druga goriva  so predstavljali 45.59 % vseh izdatkov za življenjske potrebščine, to je zelo blizu  polovice stroškov. Nekoliko so se znižali tudi izdatki za obleko in obutev ter stanovanjsko in gospodinjsko opremo. Sicer že tako nizki izdatki so nekoliko porasli za zdravstvo in komunikacije ter hotele in restavracije. Najvišji delež izdatkov za življenjske potrebščine leta 2018 so imela gospodinjstva v prvem, drugem in tretjem dohodkovnem razredu. Gospodinjstva v prvem kvintilu so največ svojih izdatkov namenili za hrano in brezalkoholne pijače, 20,24 %, ter za stanovanja, 22,14 %. V enakem opazovanem obdobju pa je najvišjima dohodkovnima razredoma največji delež porabe pomenila komunikacija; četrti kvintil z 20,86 % in peti kvintil z 22,84 %.

Energetska revščina

Po podatkih SURS je bila leta 2022 energetska revščina gospodinjstev 7,2-odstotna in se je v primerjavi z letom prej zvišala za 0,7 odstotne točke. Energetsko revnih je bilo približno 62.000 gospodinjstev, v njih je živelo okoli 102.000 prebivalcev Slovenije. Primerjava v daljšem časovnem obdobju kaže, da se energetska revščina postopno zmanjšuje; med letoma 2014 in 2022 se je delež energetsko revnih gospodinjstev zmanjšal približno za tretjino ali za 26.000 gospodinjstev. Leta 2022 je bil delež energetsko revnih gospodinjstev največji med enočlanskimi gospodinjstvi (15,1 %). Med gospodinjstvi z vzdrževanimi otroki je bil ta delež največji pri enostarševskih gospodinjstvih z vsaj enim vzdrževanim otrokom.
Kot energetsko revna so opredeljena gospodinjstva, ki imajo dohodek, nižji od praga tveganja revščine, in izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih treh pogojev: finančno niso bila zmožna zagotoviti primerno ogrevanega stanovanja; zaradi finančne stiske so  zamujala s plačili stanovanjskih stroškov (komunalnih storitev, vode, elektrike, stroškov za ogrevanje ipd.); živela so v stanovanjih, v katerih so imela težave s puščajočo streho, z vlažnimi stenami/tlemi/temelji ali trhlimi okenskimi okvirji/tlemi  (Uredba o merilih…, 2022)

Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški za gospodinjstva

Pomemben vidik kakovosti bivanja je tudi to, kako ljudje subjektivno dojemajo svoj finančni položaj. Podatki so povzeti po SURS. Delež gospodinjstev, ki so ocenila, da so s svojimi dohodki mesec preživela lahko oz. zelo lahko, se je leta 2022 v primerjavi z letom 2021 zmanjšal za 4 odstotne točke, na 24 %. Delež gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki težko oz. zelo težko preživela mesec, pa se je povečal za dve odstotni točki, na 16 %. Z manjšimi težavami je mesec preživelo 30 % gospodinjstev, 31 % pa dokaj lahko.  Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški je daleč najvišja v gospodinjstvih, ki sodijo v prvi razred najnižje dohodkovne skupine. Hkrati pa stanovanjski stroški v največji meri obremenjuje enočlanska gospodinjstva.

NAMEA izpusti v zrak po dejavnostih, 2020

NAMEA je matrika nacionalnih računov, ki vključuje okoljske račune. Podatki so predstavljeni za leta 2018 – 2020 in prikazujejo izpuste v zrak za dvanajst parametrov: CO2, biomasa, N20, CH4, HFC, NOx, SOx, NH3, NMVOC, CO, PM10 in PM2,5.

Po podatkih SURS so izpusti v zrak pri različnih dejavnostih različni in se pri večini dejavnostih z leti nekoliko nižajo. Kot kaže so gospodinjstva velik onesnaževalec, saj pri večjem številu onesnaževal dosegajo od vseh dejavnosti najvišje vrednosti izpustov v zrak; npr. za CO2, pri biomasi, PM10 in PM2,5, CO, NOx, HFC ter NMVOC. Med ostalimi dejavnostmi imajo visoke izpuste v zrak nekaterih onesnaževal še: kmetijstvo (predvsem CH4 in NH3 ter N20, tudi NMVOC), predelovalne dejavnosti (zlasti CO2, biomaso, HFC, NOx, SOx in NMVOC, PM10 in PM2,5 ter CO). Oskrba z električno energijo ima velike izpuste NOx, CH4 in SOx ter predvsem CO2. Prašni delci so močno prisotni v gradbeništvu, zraven pa še NOx in CO2. Pri prometu sta v največji meri izpostavljena zlasti COx, NOx in CO2. Gostinstvo ima od vseh onesnaževal najvišje HFC izpuste. Zanimivo, da imajo zelo velike izpuste HFC v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, podobno tudi v javni upravi, izobraževanju in zdravstvu; to gre zelo verjetno na račun velike uporabe klimatskih in hladilnih naprav ter IKT.

Okoljski davki po dejavnostih, 2021

Pri plačevanju različnih mesečnih položnic gospodinjstva plačujejo tudi okoljske davke. Okoljski davek so dolžni plačati poslovni subjekti in gospodinjstva zaradi onesnaževanja okolja. Iz podatkov opazovanega obdobja 2008 – 2021 je razvidno, da z leti naraščajo. Po podatkih SURS so daleč največji plačniki okoljskih davkov gospodinjstva; leta 2021 so plačala 831,58 mio €. Sledijo jim predelovalne dejavnosti (217,68 mio  €); oskrba z električno energijo, plinom in paro (132,04 mio €); trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (42,6 mio €) ter promet (116,32 mio €). Toda skupna vsota plačanih davkov teh štirih dejavnosti predstavlja le slabi dve tretjini vsote okoljskih davkov, ki jih plačujejo gospodinjstva.

Ti podatki lahko navedejo k naslednjemu razmisleku. Po eni strani si gospodinjstva ta plačila lahko zmanjšajo z bolj učinkovito rabo vseh virov in z bolj trajnostnim načinom življenja. Po drugi strani pa nizki okoljski davki pri dejavnostih, ki imajo poznano velik vpliv na okolje z nekaterimi onesnaževali, kažejo, da bi bilo dobro ponovno razmisliti o davčnem sistemu oziroma podeljevanju okolju škodljivih subvencij.

Ločimo štiri skupine okoljskih davkov: davki na energijo (upoštevajo se goriva - med davke na energijo so vključeni davki zaradi onesnaževanja z izpusti CO2.), davki na promet (lastništvo vozil in letne cestne dajatve), davki na onesnaževanje (povezani z obremenjevanjem ali oceno izpustov škodljivih snovi v zrak ali odpadnih voda v vode ter z upravljanjem trdnih odpadkov in hrupa) in davki na rabo naravnih virov (vodna povračila). Obstaja razlika med okoljskimi davki in dajatvami. Okoljske dajatve plačujejo zavezanci zaradi onesnaževanja okolja z izrabljenimi in odpadnimi proizvodi ter zaradi uporabe nekaterih snovi, ki so okolju ali zraku škodljive.

Poraba sredstev v gospodinjstvih EU za življenjske potrebščine, 2021

Leta 2021 so se izdatki za potrošnjo gospodinjstev v EU v primerjavi z letom 2020 povečali za 4,2 %, vendar so bili še vedno za 4,1 % nižji kot pred pandemijo COVID-19 leta 2019. V primerjavi z letom 2020 so se najbolj povečali izdatki za 'Restavracije in hoteli' (+15,5 %), 'Oblačila in obutev' (+8,6 %), 'Zdravje' (+8,3 %) in 'Rekreacija in kultura' (+7,3 %). ), Četrtina izdatkov gospodinjstev EU (25,0 % skupnih ali 12,5 % BDP) je bila namenjena „stanovanju, vodi, elektriki, plinu in drugim gorivom“. Druge velike deleže opazimo pri 'Hrana in brezalkoholne pijače' (14,3 %), 'Promet' (12,1 %) in 'Razno blago in storitve' (11,5 %). Torej več kot polovico vseh izdatkov gospodinjstev predstavljajo 'stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva', 'hrana in brezalkoholne pijače' ter 'transport' (51,4 %). V EU kot celoti, pa tudi v skoraj vseh državah članicah EU, je bila 'stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva' najpomembnejša postavka izdatkov gospodinjstev, sledili sta 'Hrana in brezalkoholne pijače' in ' Prevoz'. Kar zadeva izdatke za stanovanje, vodo, elektriko, plin in druga goriva, so bile najvišje ravni izdatkov gospodinjstev ugotovljene na Slovaškem (31,3 %), Finskem (29,8 %), Danskem in Irskem (obe 28,7 %), medtem ko so bile najnižje ravni so bile opažene na Malti (15,2 %), v Litvi (15,8 %) in na Hrvaškem (16,2 %). Pri izdatkih za „Hrano in brezalkoholne pijače“ so bili najvišji deleži v Romuniji (25,2 %), Litvi (20,4 %), Bolgariji (20,1 %) in Estoniji (19,9 %), medtem ko so bili najnižji deleži na Irskem. (8,3 %), v Luksemburgu (9,0 %) in Avstriji (10,9 %).

Delež celotne porabe gospodinjstev za prevoz v državah EU, 2021

Pri izdatkih za promet so bili leta 2021 najvišji deleži izdatkov gospodinjstev v Sloveniji glede na vse izdatke (16,9 %), Litvi (15,3 %) in Luksemburgu (14,2 %), najnižji pa na Slovaškem (5,4 %), Hrvaškem (7,6 %). %), pa tudi Češki, Belgiji in Irski (vse 9,6 %).

Politični okvir

- Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri (2011) pod naslovom rajnostna potrošnja in proizvodnja izpostavlja med drugim izboljšanje izdelkov in spreminjanje vzorcev potrošnje: »Sprememba vzorcev potrošnje zasebnih in javnih kupcev bo pomagala spodbuditi učinkovitost rabe virov ter  ustvarila neposredne neto prihranke pri stroških. Za pomoč pri usmerjanju odločitev potrošnikov so potrebne točne informacije, ki temeljijo na vplivih življenjske dobe in stroških. Potrošniki lahko prihranijo stroške s »pridelavo« manjših količin odpadkov in kupovanjem izdelkov, ki imajo dolgo življenjsko dobo ali jih je mogoče hitro popraviti ali reciklirati. Novi podjetniški modeli, pri katerih se izdelki najamejo in ne kupijo, lahko zadovoljijo potrebe potrošnikov z manjšo rabo virov v življenjski dobi.«

- Maja 2022 je začel veljati 8. okoljski akcijski program kot pravno dogovorjena skupna agenda EU za okoljsko politiko do leta 2030. Akcijski program ponavlja dolgoročno vizijo EU do leta 2050 o dobrem življenju znotraj meja planeta. Določa prednostne cilje za leto 2030 in pogoje, potrebne za njihovo doseganje. Cilj akcijskega programa, ki temelji na evropskem zelenem dogovoru, je pospešiti prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo, gospodarno z viri, ob priznavanju, da sta dobro počutje in blaginja ljudi odvisna od zdravih ekosistemov. 

Do leta 2030 ima okoljski program šest prednostnih ciljev

 • doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050
 • krepitev sposobnosti prilagajanja, krepitev odpornosti in zmanjšanje občutljivosti na podnebne spremembe
 • napredovanje k modelu regenerativne rasti, ločevanje gospodarske rasti od rabe virov in degradacije okolja ter pospeševanje prehoda v krožno gospodarstvo
 • prizadevanje za ničelno onesnaževanje, vključno z zrakom, vodo in prstjo, ter varovanje zdravja in dobrega počutja Evropejcev
 • varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter krepitev naravnega kapitala
 • zmanjšanje okoljskih in podnebnih pritiskov, povezanih s proizvodnjo in potrošnjo (zlasti na področju energetike, industrije, zgradb in infrastrukture, mobilnosti, turizma, mednarodne trgovine in prehranskega sistema)

- Globalni cilji trajnostnega razvoja. V okviru 1. cilja globalnih ciljev trajnostnega razvoja so se države zavezale izkoreniniti skrajno revščino, prepoloviti število ljudi, ki živijo pod pragom revščine, in krepiti socialnovarstvene sisteme, dostop do dobrin ter poskrbeti za večjo vzdržljivost najrevnejšega prebivalstva.

- Okoljski dolg. Slovenija je že 18. aprila dosegla dan okoljskega ali ekološkega dolga, kar pomeni, da smo do tega dne porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Zato bomo več kot osem mesecev živeli v t. i. ekološkem dolgu. Slovenija nenehno povečuje svoj dolg, vsako leto dan ekološkega dolga dosežemo prej. Če bi vsi živeli kot Slovenci, bi potrebovali 3,4 planeta v velikosti Zemlje. Okoljski dolg se računa na podlagi okoljskega (ekološkega) odtisa. Kazalec o okoljskem odtisu sodi med najbolj razširjene in priznane integrirane kazalce trajnosti. Okoljski odtis je bil sprejet kot strateški kazalec tako v Strategiji razvoja Slovenije kot v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja. Do leta 2030 je cilj Slovenije zmanjšanje okoljskega odtisa za 20 %.


Metodologija

Cilji so povzeti po: Osmi okoljski akcijski program do leta 2030

https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-…

Podatki za Slovenijo:
Metodologija zbiranja podatkov:

PG2-1: Podatki so na voljo za obdobje 2000-2018. Ker se raziskovanje ne izvaja vsako leto, se pojavljajo večletni presledki. Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenj, Poraba gospodinjstev. Izdatki za življenjske potrebščine so razvrščeni po Evropski klasifikaciji individualne potrošnje po namenu – COICOP. Od leta 2018 se bo raziskovanje izvajalo na štiri leta, po 2026 pa na pet let.

PG6-2: Podatki so na voljo za obdobje 2014 – 2022. Objavljeni so na SI-STAT podatkovnem portalu v poglavju: Kakovost življenja, Dohodek, revščina in socialna izključenost, Energetska revščina. Enotne, mednarodno sprejete definicije energetske revščine še ni. Namen objave podatkov je oceniti razsežnost pojava energetske revščine v Sloveniji. Podatke SURS objavlja kot eksperimentalne, ker metodologije za izračun kazalnikov za oceno obsega energetske revščine niso dokončno razvite in prav tako še ni dokončen tudi nabor kazalnikov za spremljanje energetske revščine. Ključne statistike, ki jih objavljajo, so kazalniki, ki se nanašajo na dohodke gospodinjstev, njihove izdatke za energijo ter na stanovanjske razmere.

PG6-3: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Finančne zmožnosti gospodinjstev (SILC), Finančna bremena. Podatki so na voljo za obdobje 2008-2022. Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete. Stanovanjski stroški vključujejo vse stroške povezane s stanovanjem - morebitni stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnino, zavarovanje, stroške za elektriko, vodo, plin, ogrevanje ipd.

PG6-4: Podatki so na voljo za obdobje 2008-2020. Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Okolje, Okoljski računi, Računi NAMEA izpustov v zrak. Dejavnosti so povzete po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008). Objavljeni so podatki za leto 2020.

V letu 2019 je bila na osnovi novega podatkovnega vira izvedena revizija podatkov o izpustih toplogrednih plinov in onesnaževal, ki izvirajo iz cestnega transporta. Izpusti iz cestnega transporta so se razporedile na vse dejavnosti SKD in ne le na dejavnosti SKD H49, N77, O84, P85, Q86, S96 ter »gospodinjstva – promet«, kakor so bile prikazane do tedaj. Nova razdelitev se je izvedla za celotno časovno serijo od leta 2008 dalje.

PG6-5: Podatki so na voljo za obdobje 2008-2021. Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju:  Okolje, Okoljski računi, Okoljski davki. Dejavnosti so povzete po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).

Trenutno se v Republiki Sloveniji plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;
 • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: na sliki PG6-1, PG6-2 in PG6-3 in PG6-7 so predstavljeni % deleži, v PG6-4_CO2 so enote Gg in Mg in v PG6-6 so podatki izraženi v mio €.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Povprečno porabljena denarna sredstev gospodinjstev

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/0878701S.px/

2000-2010

 

2012, 2015, 2018

 

 

 

 

 

Konec leta za določeno obdobje

Letno

 

 

 

 Na štiri leta

10. junija 2023

Da

Energetska revščina

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/0886701S.px/

 

2014 - 2022

Življenjski pogoji EU-SILC anketa

 

Letno

10. junija 2023

Da

Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0868225S.px

2008 - 2022

Konec leta za preteklo leto

Letno

10. junija2023

Da

NAMEA emisije v zrak po dejavnostih, 2020

Gg, Mg

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2719901S.px

2008 - 2020

Konec leta za preteklo leto

Letno

10. junija 2023

Da

Okoljski davki po dejavnostih, 2021

Mio EUR

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2771102S.px

2008 - 2021

Konec leta za preteklo leto

letno

10. junija 2023

Da

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah):

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Podatki za druge države

Metodologija zbiranja podatkov:

PG6-6 Podatki zajemajo obdobje med 2009 in 2021. Objavljen je podatek za 2021.

PG6-7 Podatek je za leto 2021. Tabela s podatki je  na voljo le z absolutnimi števili.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Eurostat zbira podatke o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo v skladu z mednarodno klasifikacijo individualne potrošnje po namenu (COICOP) v okviru ESA2010.

Pri podatkih o porabljenih sredstvih gospodinjstev EU za prevoz ni tabelaričnega prikaza.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Poraba sredstev v gospodinjstvih za življenjske potrebščine, EU 27, 2021

%

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hous…

2021

Septembra za preteklo leto

Letno

10. junija  2023

Prevoz, EU 27, 2021 (% vseh izdatkov gospodinjstev)

%

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hous…

2021

Septembra za preteklo leto

Letno

10. junija 2023

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah):

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. EUROSTAT: Household consumption by purpose https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Household_consumption_by_purpose#Composition_of_EU_household_expenditure_in_2021
 2. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, https://www.ekosklad.si/o-eko-sklad
 3. Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, 2011 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
 4. Evropski zeleni dogovor, 2022, https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/green-deal/
 5.  8. okoljski akcijski program do 2030, EK 2022 https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_en  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0591&from=EN
 6. Globalni cilji trajnostnega razvoja do 2030, https://unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals.html
 7. UMAR, Poročilo o razvoju 2022, https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2022/slovenski/POR2022_splet2.pd
 8. SURS, Energetska revščina, 2022, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10923
 9. Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Ur. l. RS, št. 132/2022).
 10. FURS, Okoljske dajatve, https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocj…


Related indicators