KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v Sloveniji, podobno kakor v povprečju v EU-15, povečala s 6,8 leta v letu 1996 na 7,6 leta v letu 2005. To pomeni, da se nove tehnologije uvajajo počasneje in da je vozni park večinoma okolju manj prijazen.


Kazalec prikazuje povprečno starost registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji, izračunano od meseca in leta njihove prve registracije do konca opazovanega obdobja. Okoljski in varnostni standardni vozil se nenehno izboljšujejo, zato novejša v povprečju manj onesnažujejo okolje, so manj hrupna, porabijo manj goriva in bolje varujejo uporabnike pred nesrečami. Kazalec povprečne starosti osebnih avtomobilov tako posredno izraža njihovo okoljsko učinkovitost.


Grafi

Slika PR12-1: Povprečna starost osebnih motornih vozil v Sloveniji in EU-15
Viri:

MNZ, 2006, in EEA, 2005

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Slovenija starost vozil (leta) 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8 6.9 7 6.9 6.9 7.1
EU-15 starost vozil (leta) x x x 6.89 7.03 7.37 7.32 7.29 7.34 7.39
2002 2003 2004 2005
Slovenija starost vozil (leta) 7.3 7.4 7.5 7.6
EU-15 starost vozil (leta) 7.42 7.45 7.47 x

Cilji

Ne Slovenija ne EU nimata posebej opredeljene ciljne povprečne starosti voznega parka. Skupni cilj je izboljšati njegovo starostno sestavo in zamenjati stara vozila, ki bolj obremenjujejo okolje, z novejšimi, okolju prijaznejšimi.


Starejši vozni park ustvarja več emisij kakor mlajši, toda njegova hitrejša zamenjava ima pomanjkljivost v povečani porabi energije in surovin za izdelavo, odstranitev in reciklažo vozil. Evropska okoljska agencija opozarja, da podatek o povprečni starosti voznega parka ne zadošča za celovito okoljsko presojo o njem. Za dodatno razumevanje pojava bi bil potreben vsaj še podatek o povprečni življenjski dobi vozil (EEA, 2005).

Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v EU povečala s 6,9 leta v letu 1995 na 7,5 leta v letu 2004. V nekaterih novih članicah EU pa se znižuje zaradi povečanega BDP, pospešenega izločanja starih vozil iz uporabe in politike spodbujanja zamenjave starih vozil z novimi. Med temi državami ni Slovenije, ki izkazuje gibanja, enaka povprečju EU.

Ukrepi, ki jih države uvajajo za pomlajevanje voznega parka, so finančne spodbude za njegovo obnovo oziroma za izločanje starih in izrabljenih vozil iz prometa, sistemi ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, uvozne omejitve za nekatere tipe ali starost vozil ter obvezni periodični tehnični pregledi.

V državah EU je bilo vpeljanih že nekaj sistemov spodbud za obnovo voznega parka, a še vedno ni skupne tovrstne politike na ravni EU. Spodbude lahko vključujejo denarno nadomestilo za opustitev uporabe starega vozila brez obveznega nakupa novega ali pa nadomestilo za zamenjavo z novim vozilom oziroma takim, ki manj obremenjuje okolje. Obstajajo tudi nekateri administrativni ukrepi brez neposrednih finančnih posledic, a s posrednim vplivom na odločitev o zamenjavi starega vozila. V Sloveniji še ni bilo tovrstnih državnih spodbud, so jih pa vključevali v prodajne akcije nekateri proizvajalci. Ti ukrepi vplivajo na okolje dvoplastno: pozitivno z zmanjšanjem obremenitve okolja in zdravja ljudi zaradi obnove voznega parka z novejšimi, tehnološko naprednejšimi in čistejšimi vozili ter negativno zaradi skrajšanja življenjske dobe vozil, kar poveča porabo energije in surovin za izdelavo novih in razgradnjo starih vozil.
Okoljsko pomembni del obnove voznega parka je sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki je obvezen za vse države članice Evropske unije na podlagi direktive, sprejete 18. septembra 2000 (št. 2000/53/ES). Njen cilj je zaščititi okolje s preprečitvijo onesnaževanja z izrabljenimi motornimi vozili ter pospeševanjem in podporo zbiranju, ponovni uporabi in predelavi sestavnih delov vozila. Glavne zahteve te direktive so:
– vzpostavitev zajema izrabljenih motornih vozil po vsej državi,
– do konca leta 2006 naj se predela najmanj 85 % utežnih odstotkov, do 2015 pa 95 % izrabljenih motornih vozil, in sicer tako, da se najmanj 80 % (do 2015 pa 85 %) materiala znova uporabi ali snovno predela,
– po 1. juliju 2003 je pri proizvodnji vozil prepovedana uporaba kadmija, živega srebra, svinca in šestvalentnega kroma,
– proizvajalci oziroma uvozniki nosijo bistveni del stroškov za predelavo vozil, ki so bila dana na trg po 1. 7. 2002, po 1. 1. 2007 pa za vsa vozila, ne glede na čas vstopa na trg,
– predpisani so podatki, ki jih mora vsebovati potrdilo o razgradnji/uničenju avtomobila in ga morajo države članice medsebojno priznavati, ter
– države članice morajo o razgradnji poročati Evropski uniji.
V Evropski uniji se razgradi približno 75 % vseh vozil. Cilj direktive je, da se do leta 2006 ta odstotek poveča na 85 %, do leta 2015 pa na 95 % (MOP, 2006). Slovenija je uredila to področje leta 2003 z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03).

Uvoz rabljenih vozil, ki se preveč razlikujejo od uveljavljene ravni varnosti in varovanja okolja, v Sloveniji preprečuje zakonodaja. Rabljena vozila, ki se registrirajo na novo, morajo ustrezati zahtevam Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 in 45/04). Pomembnejša določila iz tega pravilnika, ki se nanašajo na konstrukcijske lastnosti vozila, so:
– vsa vozila, ki se na novo registrirajo v Republiki Sloveniji, morajo imeti opremo za uravnavanje emisij izpušnih plinov, ki ustreza najnižjim zahtevam:

 • pri osebnih in lahkih tovornih vozilih zahtevam direktive 94/12/ES;
 • pri avtobusih in tovornjakih zahtevam direktive 91/542/ES in;
 • pri dvo- in trikolesnih vozilih zahtevam direktive 97/24/ES.

  Redni tehnični pregledi imajo velik pomen za zmanjševanje okoljskih vplivov vozil in za pravočasno odstranitev neprimernih vozil iz prometa. Pravilno vzdrževana lahko dosežejo visoko starost, če njihov okoljski vpliv ni bistveno večji od novejših tehnologij (EEA, 2005). Obvezni periodični tehnični pregledi so v Sloveniji dolgoletna praksa, ki je od 1. decembra 2003 izpopolnjena z meritvami emisij izpušnih plinov. S tem ukrepom naj bi neposredno zmanjšali emisije toplogrednih plinov, saj avtomobili ne smejo preseči homologiranih vrednosti teh emisij. Ukrep vpliva tudi na boljše vzdrževanje vozil, kar dodatno pripomore k zmanjšanju emisij.


 • Metodologija

  Seznam uporabljenih virov

 • DRSC, 2006: Nakup vozila v tujini. Direkcija Republike Slovenije za ceste. (17. 7. 2006).
 • EEA, 2002: TERM 33 EU – Average age of the vehicle fleet. Indicator fact sheet. European Environment Agency.
 • EEA, 2003: TERM 2003 33 EEA 31 – Average age of vehicle fleet. Indicator fact sheet. European Environment Agency.
 • EEA, 2005: TERM 2005 33 EEA 31– Average age of vehicle fleet. Indicator fact sheet. European Environment Agency.
  MNZ, 2006: Evidenca registriranih vozil – zbirka podatkov. Ministrstvo za notranje zadeve.
 • MOP, 2006: Izrabljena motorna vozila. Ministrstvo za okolje in prostor. (17. 7. 2006).