KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Kazalec skozi širše opazovano obdobje odraža nihanje pri spodbujanju eko-inovacij Slovenije v primerjavi z EU. V zadnjem opazovanem letu (2017) kazalec kaže izboljšanje na tem področju, kar pomeni, da je Slovenija v eko inovativni dejavnosti nekoliko presegla povprečje EU. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena.


Z razvojem eko-inovacij se preko uporabe novih in komercialno uspešnih proizvodov, procesov in storitev zmanjšujejo okoljski vplivi, in sicer zmanjšujejo se emisije toplogrednih plinov. Pri eko-inovacijah se pričakuje, da je v uporabi vsaj dve leti, preden se njen učinek odrazi na izboljšanju stanja okolja.

Eko-inovacija je vsaka oblika inovacije, katere rezultat ali cilj je znaten ali viden napredek v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske ali doseganjem učinkovitejše ali odgovornejše rabe naravnih virov.

V okviru spremljanja izvajanja časovnega okvira za Evropo so bili izdelani kazalci uspešnosti, s katerimi se spremlja izvajanje strategije. V okviru sistema kazalcev uspešnosti je za spremljanje napredka na področju eko-inovacij razvit kazalec napredka eko-inovacij (Eco-Innovation Scoreboard). Kazalec sestavljen iz 16. kazalcev, ki opisujejo različne vidike inovativnosti in okoljske usmerjenosti družbe. Kazalec meri, kako visoko se posamezna država uvršča pri razvoju eko-inovativnega okolja glede na povprečje EU.


Grafi

Slika PO26-1: Indeks eko-inovacij Slovenije in EU-27(28)
Prikaži podatke
EU-28(27) Slovenija
2010 100 87
2011 100 99
2012 100 105
2013 100 71
2014 100 93
2015 100 93
2016 100 102
2017 100 117

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno boljšemu rezultatu.


Indeks eko-inovacij Slovenije se je leta 2017 izboljšal za 15 odstotnih točk. Izboljšuje se že peto leto zapored, že drugo leto zapored pa je višji od povprečja EU. Skozi daljše opazovano obdobje odraža nihanje pri spodbujanju eko-inovacij Slovenije v primerjavi z EU.


Metodologija

Datum zajema podatkov