KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Uspešnost EU držav na področju eko inovacij (Eco-innovation index) spremlja sestavljen indeks, ki vključuje 12 kazalnikov iz petih tematskih področij. Slovenija je uvrščena v skupino povprečnih izvajalcev eko-inovacij. S časom se vrednosti kazalca postopno izboljšujejo in kažejo na postopen napredek indeksa eko inovacij, še vedno pa ostajajo pod povprečjem EU. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena.


Kazalec spodbujanje inovacij za prehod v nizko ogljično družbo omogoča na podlagi indeksa eko inovacij primerjavo uspešnosti držav članic EU na področju raziskav in inovacij, ter prikazuje relativne prednosti in slabosti njihovih raziskovalnih in inovacijskih sistemov. Državam lahko pomaga pri oceni stanja na področju raziskav in inovacij ter jim lahko služi kot opora pri nadaljnjih odločitvah, na katerih področjih naj v prihodnje okrepijo svoja prizadevanja, da bi povečale svojo inovacijsko učinkovitost. Kazalec med eko inovacije uvršča vse inovacije, ki prispevajo k zelenemu trajnostnemu gospodarstvu, pomagajo zmanjševati okoljski vpliv, povečujejo odpornost gospodarstva ali vključujejo učinkovitejšo uporabo virov. Kazalec indeks eko inovacij, ki ga spremlja Evropska agencija za okolje, vključuje 12 kazalnikov iz naslednjih petih tematskih področij:

  • vložek v eko inovacije (finančne in človeške naložbe v eko inovativne dejavnosti);
  • eko inovacijske dejavnosti podjetij;
  • rezultati eko inovacij (dejavnost na področju patentov in znanstvenih publikacij);
  • rezultati učinkovitosti uporabe virov (produktivnost materiala, produktivnost vode, produktivnost energije …);
  • družbeni in ekonomski učinki eko inovacij.

Grafi

Slika PO26-1: Indeks eko-inovacij Slovenije in EU-27
Viri:

EEA, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
EU-27 Slovenija
2013 100 90
2014 104 92
2015 105 96
2016 106 94
2017 108 98
2018 109 97
2019 111 100
2020 112 107
2021 116 111
2022 121 116

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno boljšemu rezultatu. V Resoluciji o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)*1 je med usmeritvami pri politikah in ukrepih za raziskave, razvoj in inovacije do leta 2050 navedeno tudi, da bo Slovenija še naprej spodbujala interdisciplinarne študije in projekte, dodatno pa sredstva še intenzivneje usmerjeno namenjala za aplikativne projekte (tehnološke in družbene) in eko inovacije, ki bodo zagotavljali prehod v podnebno nevtralno družbo, in največjo učinkovitost teh inovacij. To področje bo opredelila tudi kot eno prednostnih področij raziskav, razvoja in inovacij v Sloveniji

Opomba:

*1   http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO131


Indeks eko inovacij Slovenije se je izboljšal tako leta 2021 kot tudi leta 2022, še naprej pa ostaja pod povprečjem EU. S časom se vrednosti kazalca postopno izboljšujejo – razklop med EU in Slovenija se je leta 2020 precej zmanjšal in od takrat ostaja na enaki ravni. Slovenija je sicer uvrščena v skupino povprečnih izvajalcev eko inovacij.

Tabela 1:    Indeks eko inovacij Slovenije in EU-27 v obdobju 2013−2022 (Vir: EUROSTAT)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

EU-27

100

104

105

106

108

109

111

112

116

121

Slovenija

90

92

96

94

98

97

100

107

111

116


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec niso zastavljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Kazalec se izračunava v skladu z metodologijo Evropske agencije za okolje, katere podrobnosti so navedene pod Metodologijo obdelave podatkov.

Metodologija obdelave podatkov:

Evropska agencija za okolje (EEA) spremlja kazalec indeks eko inovacij, ki vključuje 12 kazalnikov iz petih tematskih področij:
•    vložek v eko inovacije (finančne in človeške naložbe v eko inovativne dejavnosti);
•    eko inovacijske dejavnosti podjetij;
•    rezultati eko inovacij (dejavnost na področju patentov in znanstvenih publikacij);
•    rezultati učinkovitosti uporabe virov (produktivnost materiala, produktivnost vode, produktivnost energije …);
•    družbeni in ekonomski učinki eko inovacij.
Kazalec med eko inovacije uvršča vse inovacije, ki prispevajo k zelenemu trajnostnemu gospodarstvu, pomagajo zmanjševati okoljski vpliv, povečujejo odpornost gospodarstva ali vključujejo učinkovitejšo uporabo virov.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Indeks eko-inovacij

indeks (EU-27 v letu 2013 = 100) Eurostat in drugi mednarodno priznani viri, kot sta OECD in Združeni narodi

2013−2022

Koledar objave ni na voljo

Letno

23. 8. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

Indeks eko inovacij po članicah EU, rezultati in metodologija: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/eco-innovation-index-8th-eap?activeAccordion=546a7c35-9188-4d23-94ee-005d97c26f2b