KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V letu 2019 kazalec kaže nekolikšen upad indeksa eko-inovacij. Slovenija je v eko-inovativni dejavnosti nekoliko pod povprečjem EU. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Kazalec skozi celotno opazovano obdobje odraža nihanje indeksa eko-inovacij Slovenije v primerjavi z EU.


Z razvojem eko-inovacij se preko uporabe novih in komercialno uspešnih proizvodov, procesov in storitev zmanjšujejo okoljski vplivi, in sicer zmanjšujejo se izpusti toplogrednih plinov. Pri eko-inovacijah se pričakuje, da je v uporabi vsaj dve leti, preden se njen učinek odrazi na izboljšanju stanja okolja.

Eko-inovacija je vsaka oblika inovacije, katere rezultat ali cilj je znaten ali viden napredek v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske ali doseganjem učinkovitejše ali odgovornejše rabe naravnih virov.

V okviru spremljanja izvajanja časovnega okvira za Evropo so bili izdelani kazalci uspešnosti, s katerimi se spremlja izvajanje strategije. V okviru sistema kazalcev uspešnosti je za spremljanje napredka na področju eko-inovacij razvit kazalec napredka eko-inovacij (Eco-Innovation Scoreboard). Kazalec sestavljen iz 16. kazalcev, ki opisujejo različne vidike inovativnosti in okoljske usmerjenosti družbe. Kazalec meri, kako visoko se posamezna država uvršča pri razvoju eko-inovativnega okolja glede na povprečje EU.


Grafi

Slika PO26-1: Indeks eko-inovacij Slovenije in EU-27(28)
Viri:

Eurostat, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
EU-27(28) Slovenija
2010 100 87
2011 100 99
2012 100 105
2013 100 71
2014 100 93
2015 100 93
2016 100 102
2017 100 117
2018 100 107
2019 100 94

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno boljšemu rezultatu.


Indeks eko-inovacij Slovenije se je leta precej 2019 znižal, in je pod povprečjem EU. Skozi daljše opazovano obdobje se kaže nihanje pri spodbujanju eko-inovacij v Sloveniji v primerjavi z EU.

Tabela 1:    Indeks eko-inovacij (Vir: EUROSTAT)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EU-27(28)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Slovenija

87

99

105

71

93

93

102

117

107

94


Metodologija

Cilji povzeti po:
Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

EU/Eurostat zakonodajna podlaga

Metodologija obdelave podatkov:

Indeks objavlja EUROSTAT enkrat letno. Sporočilna vrednost kazalca, ki ga objavlja EUROSTAT, je omejena. Indeks za posamezno državo prikazuje inovacijska odstopanja v eko-inovacijski aktivnosti posamezne države glede na povprečje EU. Omejitev kazalca je, da ne moremo identificirati razlogov za odstopanja, saj je kazalec sestavljen iz 16 podkazalcev inovativne in okoljske aktivnosti. Prav tako ne moremo spremljati medletnega napredka v eko-inovativni aktivnosti za posamezno državo, razen v primerjavi s povprečjem EU. Za spremljanje eko-inovativne aktivnosti v Sloveniji bi bilo potrebno pripraviti izračune indeksov eko-inovacij glede na bazno leto 2010.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Indeks eko-inovacij

Odstotek od EU povprečja. EU povprečje je enako 100 (indeks EU=100)

EUROSTAT

2010−2019

Koledar objave ni na voljo

Letno

23. 2. 2021

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov