KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V letu 2018 kaže kazalec na nekolikšen upad indeksa eko-inovacij. Še vedno pa Slovenija v eko-inovativni dejavnosti nekoliko presega povprečje EU. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Kazalec skozi celotno opazovano obdobje odraža nihanje pri spodbujanju eko-inovacij v Sloveniji v primerjavi z EU.


Z razvojem eko-inovacij se preko uporabe novih in komercialno uspešnih proizvodov, procesov in storitev zmanjšujejo okoljski vplivi, in sicer zmanjšujejo se izpusti toplogrednih plinov. Pri eko-inovacijah se pričakuje, da je v uporabi vsaj dve leti, preden se njen učinek odrazi na izboljšanju stanja okolja.

Eko-inovacija je vsaka oblika inovacije, katere rezultat ali cilj je znaten ali viden napredek v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske ali doseganjem učinkovitejše ali odgovornejše rabe naravnih virov.

V okviru spremljanja izvajanja časovnega okvira za Evropo so bili izdelani kazalci uspešnosti, s katerimi se spremlja izvajanje strategije. V okviru sistema kazalcev uspešnosti je za spremljanje napredka na področju eko-inovacij razvit kazalec napredka eko-inovacij (Eco-Innovation Scoreboard). Kazalec sestavljen iz 16. kazalcev, ki opisujejo različne vidike inovativnosti in okoljske usmerjenosti družbe. Kazalec meri, kako visoko se posamezna država uvršča pri razvoju eko-inovativnega okolja glede na povprečje EU.


Grafi

Slika PO26-1: Indeks eko-inovacij Slovenije in EU-27(28)
Prikaži podatke
EU-27(28) Slovenija
2010 100 87
2011 100 99
2012 100 105
2013 100 71
2014 100 93
2015 100 93
2016 100 102
2017 100 117
2018 100 107

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno boljšemu rezultatu.


Indeks eko-inovacij Slovenije se je leta precej 2018 znižal, vendar je že tretje leto zapored nad povprečjem EU. Skozi daljše opazovano obdobje se kaže nihanje pri spodbujanju eko-inovacij v Sloveniji v primerjavi z EU.

Tabela 9: Indeks eko-inovacij (Vir: EUROSTAT)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EU-27(28)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Slovenija

87

99

105

71

93

93

102

117

107


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno višjemu rezultatu.

Metodologija izračuna
Kazalci eko-inovativnosti so izračunani enkrat letno s strani Eko-Innovation Observatory. Rezultate objavlja EUROSTAT*1 in so izračunani kot netehtano povprečje 16 podkazalcev. Kazalec za posamezno državo prikazuje uspešnost države pri uvajanju in razvoju eko-inovativne dejavnosti v primerjavi s povprečjem EU.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Ciljna vrednost kazalca do leta 2020 ni določena. Usmeritev je, da je indeks eko-inovacij čim višji in večji ali enak vrednosti 100, oziroma povprečni inovativni aktivnosti držav EU.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec spodbujanje eko-inovacij je prikazan v tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za indeks eko-inovacij

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Indeks eko-inovacij

Odstotek od EU povprečja. EU povprečje je enako 100 (indeks EU=100)

EUROSTAT

Koledar objave ni na voljo

24.03.2020

Podatki za obdobje: 2010−2018
Geografska pokritost: EU

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
Indeks objavlja EUROSTAT enkrat letno. Sporočilna vrednost kazalca, ki ga objavlja EUROSTAT, je omejena. Indeks za posamezno državo prikazuje inovacijska odstopanja v eko-inovacijski aktivnosti posamezne države glede na povprečje EU. Omejitev kazalca je, da ne moremo identificirati razlogov za odstopanja, saj je kazalec sestavljen iz 16 podkazalcev inovativne in okoljske aktivnosti. Prav tako ne moremo spremljati medletnega napredka v eko-inovativni aktivnosti za posamezno državo, razen v primerjavi s povprečjem EU. Za spremljanje eko-inovativne aktivnosti v Sloveniji bi bilo potrebno pripraviti izračune indeksov eko-inovacij glede na bazno leto 2010.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  1
Točnost:                          1
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1

Opomba:

*1    Eco-innovation index: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&la…

Datum zajema podatkov