KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Leta 2020 se je število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev povečalo za 3 %. Delež zaposlenih v tem sektorju glede na vse zaposlene v Sloveniji se v zadnjih letih ne spreminja veliko. Cilja usmeritev Slovenije je povečanje števila zelenih delovnih mest, ciljna vrednost pa ni zastavljena. Za primerjavo stanja v Sloveniji s stanjem v EU se spremlja spremembe glede na preteklo leto.


Kazalec je namenjen spremljanju učinka podnebne politike na trg delovne sile. Ker gre za kompleksne vplive, je smiselno spremljanje učinkov podnebne politike na zaposlenost v širšem okviru okoljskih politik. V splošnem izvajanje okoljskih politik vpliva tako na zaposlenost, kot tudi na porazdelitev in kakovost delovnih mest.


Grafi

Slika PO25-1: Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev med vsemi zaposlenimi v Sloveniji in EU-27 v obdobju 2011−2020. Podatki do leta 2012 in po letu 2013 niso primerljivi zaradi spremembe v metodologiji
Viri:

Statistični urad RS, Eurostat, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno večjemu številu zelenih delovnih mest.


Nova metodologija spremljanja zaposlitev na področju okoljskega blaga in storitev prinaša boljše spremljanje zaposlitev od leta 2013 naprej, in sicer ločeno po predelovalnih dejavnostih in po okoljskih domenah. Iz spremljanja je razvidno, da je bilo v Sloveniji leta 2020 v sektorju okoljskega blaga in storitev 30.624 zaposlenih, kar je 3 % več kot leto pred tem. Zaposlenih v sektorju okoljskega blaga na področju upravljanja z energetskimi viri je bilo leta 2020 skupaj 9.522, med njimi jih je bilo največ zaposlenih v gradbeni dejavnosti (42 %).

Tabela 1:    Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev na področju upravljanja z energetskimi viri v obdobju 2013−2020 (Vir: SiStat)

Število zaposlenih

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

delež 2020

B Rudarstvo

36

3

3

4

5

5

7

7

0 %

C Predelovalne dejavnosti

2.237

2.186

2.200

2.575

2.152

2.148

2.058

1.946

20 %

D Oskrba z električno energijo,
plinom in paro

2.894

3.487

2.627

2.763

2.426

2.836

2.710

3.006

32 %

F Gradbeništvo

2.710

2.128

2.422

2.867

3.197

3.555

3.564

4.563

48 %

Skupaj

7.877

7.804

7.252

8.209

7.780

8.544

8.339

9.522

100%

V Sloveniji je leta 2020 delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev znašal 3,2 %. Deleža zaposlenih v tem sektorju glede na vse zaposlene se znotraj EU-27 in Slovenije ne spreminjata veliko.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec niso zastavljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Kazalec se izračunava v skladu z metodologijo EUROSTAT, katere podrobnosti so navedene pod Metodologijo obdelave podatkov.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalca število delovnih mest v sektorju okoljskega blaga in storitev ter število zaposlitev na področju upravljanja z energetskimi viri po dejavnostih sta predmet statističnih raziskovanj SURS in EUROSTAT, kjer so na voljo tudi metodološka pojasnila.
Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev za EU je izračunan iz podatkov EUROSTAT kot razmerje med številom zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev (Employment in the environmental goods and services sector (env_ac_egss1) in skupnim številom zaposlenih (Employment (main characteristics and rates) − annual averages (lfsi_emp_a).
Vir podatkov za število zaposlenih v Sloveniji v sektorju okoljskega blaga in storitev je SURS (baza SiStat: Zaposlenost v sektorju okoljskega blaga in storitev (PDM), Slovenija, letno). Delež za Slovenijo je izračunan na enak način kot delež za EU.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti, Slovenija

število

SURS

(SiSTAT: Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti in po okoljskih domenah, Slovenija, letno)

2011−2020

Za leti 2011 in 2012 so objavljeni podatki po stari metodologiji.

Od leta 2013 naprej se spremljajo podatki po novi metodologiji.

Letno

23. 8. 2023

ne

Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti, EU-27/EU-28

število

EUROSTAT: (Employment in the environmental goods and services sector, env_ac_egss1)

2011−2020

Podatki so na voljo samo za nekaj držav in EU, od leta 2013 se podatki spremljajo tudi za Slovenijo.

Enkrat na dve leti

23. 8. 2023

da

Število zaposlenih, Slovenija in EU-27/EU-28

število

EUROSTAT: (Employment (main characteristics and rates) − annual averages, lfsi_emp_a) / zaposleni skupaj)

2011−2020

Letno

Letno

23. 8. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov