Ključno sporočilo
Neutral

Leta 2019 se je število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev povečalo za 1 %. Delež zaposlenih v tem sektorju glede na vse zaposlene v Sloveniji se v zadnjih letih ne spreminja veliko. Cilj Slovenije je povečanje števila zelenih delovnih mest. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena, zato v okviru spremljanja izvajanja OP TGP primerjamo stanje v Sloveniji s stanjem v EU in spremljamo spremembe glede na preteklo leto.


Kazalec je namenjen spremljanju učinka podnebne politike na trg delovne sile. Ker gre za kompleksne vplive, je smiselno spremljanje učinkov podnebne politike na zaposlenost v širšem okviru okoljskih politik. V splošnem izvajanje okoljskih politik vpliva tako na zaposlenost, kot tudi na porazdelitev in kakovost delovnih mest.


Grafi

Slika PO25-1: Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev med vsemi zaposlenimi v Sloveniji in EU-28 (Podatki do leta 2012 in po letu 2013 niso primerljivi zaradi spremembe v metodologiji)
Viri:

Statistični urad RS, Eurostat, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno večjemu številu zelenih delovnih mest.


Nova metodologija spremljanja zaposlitev na področju okoljskega blaga in storitev prinaša boljše spremljanje zaposlitev, in sicer ločeno po predelovalnih dejavnostih in po okoljskih domenah od leta 2013 naprej. Iz spremljanja je razvidno, da je bilo v Sloveniji leta 2019 v sektorju okoljskega blaga in storitev 29.689 zaposlenih, kar je za 1 % več kot leto pred tem. Zaposlenih v sektorju okoljskega blaga na področju upravljanja z energetskimi viri je bilo leta 2019 skupaj 8.540, med njimi jih je bilo največ zaposlenih v gradbeni dejavnosti (42 %).

Tabela 1:    Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev na področju upravljanja z energetskimi viri (Vir: SiStat)

Število zaposlenih

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2018/2019

B Rudarstvo

36

3

3

4

5

5

7

0 %

C Predelovalne dejavnosti

2.418

2.357

2.410

2.794

2.325

2.350

2.259

26 %

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

2.894

3.487

2.627

2.763

2.426

2.836

2.710

32 %

F Gradbeništvo

2.710

2.128

2.422

2.867

3.197

3.555

3.564

42 %

Skupaj

8.058

7.975

7.463

8.428

7.953

8.746

8.540

100 %

V Sloveniji je leta 2019 delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev znašal 3,1 %. Deleža zaposlenih v tem sektorju glede na vse zaposlene se znotraj EU-28 in Slovenije ne spreminjata veliko. V letu 2019 je ta delež v Sloveniji ostal nespremenjen.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec niso zastavljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

EU/Eurostat zakonodajna podlaga

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalca število delovnih mest v sektorju okoljskega blaga in storitev ter število zaposlitev na področju upravljanja z energetskimi viri po dejavnostih sta predmet statističnih raziskovanj SURS in EUROSTAT, kjer so na voljo tudi metodološka pojasnila.

Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev za EU je izračunan iz podatkov EUROSTAT-a kot razmerje med številom zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev zaposlenih (Employment in the environmental goods and services sector (env_ac_egss1) in številom zaposlenih skupaj (Employment (main characteristics and rates) − annual averages (lfsi_emp_a).

Vir podatkov za število zaposlenih v Sloveniji v sektorju okoljskega blaga in storitev je SURS (baza SiSTAT: Zaposlenost v sektorju okoljskega blaga in storitev (PDM), Slovenija, letno) sicer je delež za Slovenijo izračunan na enak način.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti, Slovenija

število

SURS

(SiSTAT: Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti in po okoljskih domenah, Slovenija, letno)

2011−2019

Za leti 2011 in 2012 so objavljeni podatki po stari metodologiji.

Od leta 2013 naprej se spremljajo podatki po novi metodologiji.

Letno

23. 2. 2022

ne

Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti, EU-27/EU-28

število

EUROSTAT: (Employment in the environmental goods and services sector, env_ac_egss1)

2011−2018

Podatki so na voljo samo za nekaj držav in EU, od leta 2013 se podatki spremljajo tudi za Slovenijo.

Enkrat na dve leti

23. 2. 2022

da

Število zaposlenih, Slovenija in EU-27/EU-28

število

EUROSTAT: (Employment (main characteristics and rates) − annual averages, lfsi_emp_a) / zaposleni skupaj)

2011−2019

Letno

Letno

23. 2. 2022

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov