KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Leta 2017 se je število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev povečalo za več kot 4 %. Delež zaposlenih v tem sektorju glede na vse zaposlene v Sloveniji je v zadnjih dveh letih ostal nespremenjen. Cilj Slovenije je povečanje števila zelenih delovnih mest. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena, zato v okviru spremljanja izvajanja OP TGP primerjamo stanje v Sloveniji s stanjem v EU in spremljamo spremembe glede na preteklo leto.


Kazalec je namenjen spremljanju učinka podnebne politike na trg delovne sile. Ker gre za kompleksne vplive, je smiselno spremljanje učinkov podnebne politike na zaposlenost v širšem okviru okoljskih politik. V splošnem izvajanje okoljskih politik vpliva tako na zaposlenost, kot tudi na porazdelitev in kakovost delovnih mest.


Grafi

Slika PO25-1: Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev med vsemi zaposlenimi v Sloveniji in EU-28 (Podatki do leta 2012 in po letu 2013 niso primerljivi zaradi spremembe v metodologiji)

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno večjemu številu zelenih delovnih mest.


Nova metodologija spremljanja zaposlitev na področju okoljskega blaga in storitev prinaša boljše spremljanje zaposlitev, in sicer ločeno po predelovalnih dejavnostih in po okoljskih domenah od leta 2013 naprej. Iz spremljanja je razvidno, da je bilo v Sloveniji leta 2017 v sektorju okoljskega blaga in storitev 25.691 zaposlenih, kar je za 4 % več kot leto pred tem. Zaposlenih v sektorju okoljskega blaga na področju upravljanja z energetskimi viri je bilo leta 2017 skupaj 7.134, med njimi jih je bilo največ zaposlenih v gradbeni dejavnosti (45 %). V Sloveniji je leta 2017 delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev znašal 2,8 %, v EU pa 2,1 %. Deleža zaposlenih v tem sektorju glede na vse zaposlene se znotraj EU-28 in Slovenije ne spreminjata veliko. V letu 2017 se je ta delež v Sloveniji sicer nekoliko povečal, in sicer za 0,1 odstotne točke.

Tabela 1: Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev na področju upravljanja z energetskimi viri (Vir: SiSTAT)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2016/2017

B Rudarstvo

36

2

2

4

5

18 %

C Predelovalne dejavnosti

1.597

1.556

1.555

1.505

1.508

0 %

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

2.894

3.487

2.628

2.748

2.425

-12 %

F Gradbeništvo

2.710

2.128

2.417

2.857

3.197

12 %

Skupaj

7.238

7.173

6.602

7.113

7.134

0 %


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena.

Metodologija izračuna
Kazalca število delovnih mest v sektorju okoljskega blaga in storitev ter število zaposlitev na področju upravljanja z energetskimi viri po dejavnostih sta predmet statističnih raziskovanj SURS in EUROSTAT, kjer so na voljo tudi metodološka pojasnila. Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev za EU je izračunan iz podatkov EUROSTAT-a kot razmerje med številom zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev zaposlenih (Employment in the environmental goods and services sector (env_ac_egss1) in številom zaposlenih skupaj (Employment (main characteristics and rates) − annual averages (lfsi_emp_a). Vir podatkov za število zaposlenih v Sloveniji v sektorju okoljskega blaga in storitev je SURS (baza SiSTAT: Zaposlenost v sektorju okoljskega blaga in storitev (PDM), Slovenija, letno) sicer je delež za Slovenijo izračunan na enak način.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Ob zmanjševanju zaposlenosti v sektorju okoljskega blaga in storitev je potrebna analiza zaposlenosti po posameznih dejavnostih.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Zelena delovna mesta je prikazan v tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Zelena delovna mesta

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti, Slovenija

število

SURS

(SiSTAT: Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti in po okoljskih domenah, Slovenija, letno)

Za leti 2011 in 2012 so objavljeni podatki po stari metodologiji.

Od leta 2013 naprej se spremljajo podatki po novi metodologiji.

23.03.2020

Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po dejavnosti, EU-27/EU-28

število

EUROSTAT: (Employment in the environmental goods and services sector, env_ac_egss1)

Podatki so na voljo samo za nekaj držav in EU, od leta 2013 se podatki spremljajo tudi za Slovenijo.

23.03.2020

Število zaposlenih, Slovenija in EU-27/EU-28

število

EUROSTAT: (Employment (main characteristics and rates) − annual averages, lfsi_emp_a) / zaposleni skupaj)

Letno

23.03.2020

Podatki za obdobje: 2011−2017
Geografska pokritost: Slovenija, EU

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Statistika računov sektorja okoljskega blaga in storitev v Sloveniji je postala redna. EUROSTAT ima objavljene podatke o stanju le do leta 2016 in delno leta 2017. Vzpostavitev metodologije spremljanja zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah omogoča kvalitetnejšo spremljanje učinka podnebne politike in izvajanja ukrepov zmanjševanja izpustov TGP na nove (zelene) zaposlitve.
Prednosti in slabosti kazalca
Kazalca število delovnih mest v sektorju okoljskega blaga in storitev ter število zaposlitev na področju upravljanja z energetskimi viri po dejavnostih sta predmet statističnih raziskovanj SURS in EUROSTAT. Podatki za Slovenijo se črpajo od SURS-a, saj prihaja do časovnega zamika pri objavljanju podatkov za Slovenijo na EUROSTAT-u. EUROSTAT podatki so med državami težje primerljivi, saj je med njimi veliko podatkov, ki so ocenjeni.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  1
Točnost:                          1
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1

Datum zajema podatkov