KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V letu 2016 se je število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev povečalo za 4 %. Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev glede na vse zaposlene v Sloveniji se je povečal za 0,1 odstotne točke. Cilj Slovenije je povečanje števila zelenih delovnih mest. Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena, zato v okviru spremljanja izvajanja OP TGP primerjamo stanje v Sloveniji s stanjem v EU in spremljamo spremembe glede na preteklo leto.


Kazalec je namenjen spremljanju učinka podnebne politike na trg delovne sile. Ker gre za kompleksne vplive, je smiselno spremljanje učinkov podnebne politike na zaposlenost v širšem okviru okoljskih politik. V splošnem izvajanje okoljskih politik vpliva tako na zaposlenost, kot tudi na porazdelitev in kakovost delovnih mest.


Grafi

Slika PO25-1: Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev med vsemi zaposlenimi v Sloveniji in EU-28 (Podatki do leta 2012 in po letu 2013 niso primerljivi zaradi spremembe v metodologiji)
Prikaži podatke

Cilji

Ciljna vrednost za Slovenijo ni zastavljena. Stremi se k vedno večjemu številu zelenih delovnih mest.


Nova metodologija spremljanja zaposlitev na področju okoljskega blaga in storitev prinaša boljše spremljanje zaposlitev, in sicer ločeno po predelovalnih dejavnosti in po okoljskih domenah od leta 2013 naprej. Iz spremljanja je razvidno, da je bilo v Sloveniji leta 2016 24.611 zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev, kar je za 4 % več kot leto pred tem. Število zaposlenih v sektorju okoljskega blaga na področju upravljanja z energetskimi viri je v letu 2016 bilo skupaj 7.113 zaposlenih med katerimi jih je bilo največ v gradbeni dejavnosti (40 %).

V letu 2016 se je delež zaposlenih na področju upravljanja z energetskimi viri znotraj sektorja okoljskega blaga in storitev povečal (v primerjavi z 2015) in znaša 29 %.

Na ravni EU (povprečje EU-28) je zadnja možna primerjava deleža zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev (ki vključujejo vsa okoljska področja) v letu 2015. V Sloveniji je v letu 2015 delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev znašal 2,7 %, v EU pa 2,0 %. Deleža zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev znotraj EU-28 in Slovenije se ne spreminjata veliko. V letu 2016 se je v Sloveniji nekoliko povečal delež vseh zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev, in sicer za 0,1 odstotne točke.


Metodologija

Datum zajema podatkov