Ključno sporočilo
Good

Eden poglavitnih virov izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji je cestni promet, pri čemer osebna vozila prispevajo kar 20 % vseh izpustov TGP. Ocenjuje se, da je v Sloveniji zaradi manjše vloge javnega potniškega prometa potrebno kar 2/3 zmanjševanja izpustov TPG doseči z elektrifikacijo voznega parka, ki narekuje zamenjavo obstoječih vozil na fosilna goriva z električnimi vozili (baterijskimi in priključnimi hibridi).


Vse strožji predpisi so povzročili postopno uvedbo in spodbujanje učinkovitejših vozil, ki manj onesnažujejo okolje. Nove registracije električnih vozil so posreden pokazatelj stopnje izboljšanja učinkovitosti vozil v cestnem prometu, kar vpliva na zmanjšanje porabe energije, izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal. Splošni cilj tega posebnega kazalnika je spremljati prodor električnih vozil na trg in s tem oceniti napredek pri doseganju okoljskih ciljev in energetskih ciljev.

Promet predstavlja skoraj četrtino evropskih in tretjino slovenskih izpustov toplogrednih plinov. Zakonodaja EU določa obvezne cilje za specifične izpuste za nove avtomobile in nova lahka tovorna vozila.


Grafi

Slika PR22-1: Število baterijskih vozil in priključnih hibridov ter delež na novo registriranih vseh električnih vozil v Sloveniji 2006−2021
Viri:

Institut Jožef Stefan, 2022

Prikaži podatke
Število registriranih baterijskih električnih vozil [] Število registriranih priključnih hibridov [] Delež električnih vozil med prvič registriranimi osebnimi vozili [%]
2006 1 0 0
2007 4 0 0,00
2008 3 0 0
2009 5 0 0
2010 7 0 0,00
2011 28 1 0,00
2012 59 10 0,00
2013 74 23 0,00
2014 133 31 0,00
2015 287 70 0,00
2016 458 134 0,00
2017 789 303 0,01
2018 1324 491 0,01
2019 2015 718 0,01
2020 3698 1016 0,03
2021 5448 1617 0,03
Slika PR22-2: Število na novo registriranih električnih vozil v primerjavi s scenariji NEPN (Nacionalni energetski in podnebni načrt), Slovenija
Viri:

Institut Jožef Stefan, 2022

Prikaži podatke
Projekcija - osnovni scenarij Projekcija - zmerni scenarij Projekcija - ambiciozni (NEPN) scenarij Dejanski podatki
2006 0 0 0 0
2007 0 0 0 1
2008 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 1 1 1 1
2011 16 16 16 16
2012 27 27 27 27
2013 25 25 25 25
2014 58 58 58 57
2015 182 182 182 181
2016 250 250 250 243
2017 518 518 518 514
2018 740 785 830 789
2019 1144 1252 1359 983
2020 1378 1537 1697 2028
2021 1890 2672 3454 2447
2022 2588 4072 5527
2023 3282 5457 7575
2024 3951 6792 9548
2025 4600 8086 11458
Slika PR22-3: Skupno število baterijskih električnih vozil in priključnih hibridov v Sloveniji, obdobju 2006−2021
Prikaži podatke
Projekcija - osnovni scenari Projekcija - zmerni scenarij Projekcija - ambiciozni (NEPN) scenarij Dejanski podatki
2006 0 0 0 1
2007 0 0 0 4
2008 0 0 0 3
2009 0 0 0 5
2010 7 7 7 7
2011 23 23 23 29
2012 50 50 50 69
2013 74 74 74 97
2014 131 131 131 164
2015 310 310 310 357
2016 552 552 552 592
2017 1067 1067 1067 1092
2018 1801 1842 1889 1815
2019 2931 3079 3232 2733
2020 4281 4590 4901 4714
2021 6138 7220 8314 7065
2022 8665 11218 13754
2023 11856 16555 21187
2024 15686 23176 30524
2025 20119 31021 41681
Slika PR22-4: Delež na novo registriranih baterijskih električnih vozil in priključnih hibridov hibridov v EU27 in ostalih državah EEA območja v letu 2020
Viri:

Evropska agencija za okolje, 2022

Prikaži podatke
Delež priključnih hibridov [%] Delež baterijskih električnih vozil [%]
Norveška 21,75 64,49
Islandija 35,92 28,07
Švedska 26,51 19,53
Danska 20,88 13,58
Finska 21,15 10,64
Nizozemska 9,77 19,88
Nemčija 12,88 14,05
Švica 8,99 13,22
Luksemburg 10,10 11,39
Malta 12,48 8,02
Avstrija 6,11 13,93
Portugalska 10,77 9,18
Belgija 13,73 5,88
Francija 8,05 9,50
Irska 7,66 8,29
Italija 4,67 4,62
Romunija 2,37 5,25
Madžarska 3,51 3,52
Grčija 4,77 2,15
Španija 3,06 2,65
Litva 1,29 3,72
Bolgarija 2,23 2,22
Hrvaška 1,36 2,96
Slovenija 1,01 3,27
Latvija 0,96 2,90
Poljska 2,44 1,21
Estonija 1,02 2,17
Češka 1,86 1,31
Slovaška 0,61 1,48
Ciper 0,30 0,53
Slika PR22-5: Skupno število na novo registriranih baterijskih električnih vozil in priključnih hibridov hibridov v EU27 in ostalih državah EEA območja v letu 2020
Prikaži podatke
Število priključnih hibridov Število baterijskih električnih vozil
Norveška 38,14 113,11
Islandija 4,44 3,47
Švedska 77,68 57,24
Danska 37,73 24,54
Finska 20,12 10,12
Nizozemska 30,72 62,52
Nemčija 322,85 351,97
Švica 21,79 32,03
Luksemburg 4,11 4,63
Malta 0,62 0,40
Avstrija 14,60 33,27
Portugalska 15,67 13,36
Belgija 52,61 22,52
Francija 143,09 168,87
Irska 8,00 8,65
Italija 67,76 67,12
Romunija 2,86 6,34
Madžarska 4,04 4,06
Grčija 4,79 2,16
Španija 27,80 24,04
Litva 0,40 1,15
Bolgarija 0,54 0,53
Hrvaška 0,62 1,35
Slovenija 0,53 1,70
Latvija 0,14 0,41
Poljska 10,73 5,31
Estonija 0,23 0,49
Češka 3,74 2,63
Slovaška 0,45 1,11
Ciper 0,03 0,06

Cilji

NEPN določa, da emisije TGP leta 2030 glede na leto 2005 ne smejo biti za več kot 12 % višje. Pomemben ukrep, ki k temu prispeva je povečanje številka električnih vozil.

V scenariju, ki to dosega, je bilo v NEPN ocenjeno, da bi moralo število električnih avtomobilov leta 2030 znašati 53494 (ambiciozni scenarij).

Evropski zeleni dogovor določa cilj da bo EU ogljično nevtralna do leta 2050. Ta zahteva razogljičenje vseh sektorjev, tudi prometnega.

V Uredbi (EU) 2019/631 so določeni cilji za povprečne izpuste novih osebnih avtomobilov na proizvajalca, ki se morajo do leta 2025 zmanjšati za 15 % glede na izhodišče leta 2021 in do leta 2030 za 35 %.


Električna vozila zajemajo tako baterijska električna vozila kot tudi priključne hibride. Pri tem število električnih osebnih vozil v Sloveniji narašča, njihov delež med na novo registriranimi vozili pa je razumljivo še nekoliko večji. Pri tem se povečuje delež tako baterijskih električnih vozil (BEV) kot tudi priključnih hibridov (PHEV). Spodbujanju večjega deleža električnih osebnih vozil so namenjene subvencije za nakup električnih vozil, ki so po višini v skladu z zastavljenimi v Strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji.

Kazalec v obliki števila električnih vozil je smiseln, saj je število električnih vozil razmeroma majhno napram celotnem voznem parku in tako predstavlja enostavno metriko za oceno zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Toda zadnja dogajanja (pandemija, spremembe v dobavnih verigah) kažejo na pomembne spremembe na trgu novih vozil. Za dobro oceno uspešnosti ukrepov bo tako ob naraščanju deleža električnih vozil v prihodnosti morda potrebno izbrati drugačen kazalec.

Večino električnih vozil v Sloveniji predstavljajo baterijska električna vozila (napram priključnim hibridom), kar Slovenijo nekoliko loči od podobnih držav z velikim deležem osebnega prometa. Vzrok za to je lahko tudi subvencija, ki je za priključne hibride nižja, kar naredi te manj privlačne (npr. skandinavske države, glej tudi: https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles)

Naraščanje števila električnih vozil je bilo v letih do 2020 razmeroma počasno, v letu 2020 pa se je zaradi vpliva pandemije rast povišala. Toda ob tem je zaradi povečanega deleža upadla višina subvencije za nakup električnega vozila, kar je v drugem delu pandemije skupaj s pomanjkanjem ponudbe in povečanjem cen privedlo do manjše vabljivosti takšnih vozil in s tem tudi nekoliko manjše rasti prodaje in registracije novih vozil.

Število na novo registriranih električnih vozil v Sloveniji je v skladu s projekcijami v Celovitem nacionalnem energetsko podnebnem načrtu (NEPN), pri čemer pa je potrebno opozoriti, da po letu 2022 pričakujemo močno povišanje tako števila na novo registriranih električnih vozil kot tudi njihov delež.

Leta 2021 se je število novih električnih avtomobilov in lahkih tovornih vozil v EU-27 znatno povečalo. Registracije novih električnih avtomobilov v tem letu so bile blizu 1.729.000, kar je več od 1.061.000 leta 2020. To predstavlja povečanje deleža v skupnih registracijah novih avtomobilov v samo enem letu z 10,7 % na 17,8 %. Število registracij novih električnih lahkih tovornih vozil se je prav tako povečalo, in sicer z 2,1 % vseh novih registracij v letu 2020 na 3,1 % v letu 2021. Število baterijskih električnih in priključnih hibridnih avtomobilov je leta 2021 primerljivo, medtem ko so električna baterijska vozila predstavljala večino električnih lahkih tovornih vozil.


Metodologija

Cilji povzeti po:

Podatki za Slovenijo

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov: Podatki so na voljo za obdobje 2006-2021.

Podatki o številu električnih vozil so vzeti iz Evidence registriranih vozil - presek stanja, po letih, ki jih Ministrstvo za infrastrukturo dvakrat letno objavlja na postalu Odprti podatki Slovenije. Evidenca vključuje vse tehnične podatke o vozilih  brez osebnih podatkov lastnikov in uporabnikov. V kazalcu so uporabljeni podatki za konec posameznega leta (31.12.).

Metodologija obdelave podatkov:

  • Baterijska električna vozila so bila iz evidence izbrana na način, da polje »P.1.3-Vrsta goriva (opis)« nima opisa, polji »P.2.4-Pogonske baterije« in »P.2.5-Oznaka motorja« pa vsebujeta zapis.
  • Priključna hibridna električna vozila pa so bila izbrana tako, da vsebujejo tako da polja »P.1.3-Vrsta goriva (opis)«, »P.2.4-Pogonske baterije« in »P.2.5-Oznaka motorja« vsebujejo zapis.

Podatkovni viri:

Podatkovni niz Enota Vir (povezava do podatkov) Obdobje uporabljenih podatkov Razpoložljivost podatka Frekvenca osveževanja podatkov Datum zajema podatkov Mednarodna primerljivost podatkovnega niza
OPSI Št.

https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-registriranih-vozil-presek-stan…

2006–2021 nekajmesečni zamik Podatki so na voljo dvakrat na leto: 30.6 . in 31.12. 31.12.2021 Ni znano

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2
  • Točnost uporabljenih podatkov: 2
  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1
  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): -

Podatki za EU

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov: Podatki so na voljo za obdobje 2010-2021.

Metodologija obdelave podatkov:

Število električnih vozil (BEV in PHEV) kot delež celotnega voznega parka za posamezno vrsto vozila (osebna vozila, lahka gospodarska vozila) se izračuna tako, da se število električnih vozil deli s celotnim voznim parkom za vsako vrsto vozila.

Vir podatkov: poročanje po Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Regulation (EU) 2019/631

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura


Related indicators