KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Od leta 2010 se je normalizirana proizvodnja električne energije iz OVE povečala za 11 %, od leta 2005 pa za 19 %. Da bi dosegli indikativni cilj v letu 2020, bi bilo potrebno povečanje za več kot je bilo doseženo v celotnem obdobju 2005–2017. Indikativni cilj za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije postavlja AN OVE za obdobje 2010–2020.


Kazalec prikazuje količino proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije je okolju najbolj prijazna, saj povzroča minimalne izpuste toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka. Vrednost kazalca je letna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov: vetrne, solarne, vodne energije, lesa in lesne biomase in iz ostalih OVE (bioplina: odlagališčnega plina, plina čistilnih naprav, ostalih bioplinov in tekočih biogoriv). Pri tem je upoštevana normalizirana proizvodnja hidroelektrarn.


Grafi

Slika PO29-1: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2005−2017, z upoštevanjem normalizirane proizvodnje ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020 (Vir: SURS, IJS-CEU)
Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca Proizvodnja električne energije iz OVE (normalizirana za HE)
2005 4238,55
2006 4279,53
2007 4229,94
2008 4434,43
2009 4504,36
2010 4509,56 4551,60
2011 4671,20 4514,79
2012 4832,85 4589,67
2013 4994,49 4803,66
2014 5156,14 4894,55
2015 5317,78 4833,41
2016 5479,42 4823,90
2017 5641,07 5038,54
2018 5802,71
2019 5964,36
2020 6126
Slika PO29-2: Primerjava proizvodnje električne energije iz OVE z upoštevanjem dejanske in normalizirane proizvodnje hidroelektrarn v obdobju 2005−2017 (Vir: SURS, IJS-CEU)
Prikaži podatke
Proizvodnja električne energije iz OVE (z dejansko proizvodnjo HE) Proizvodnja električne energije iz OVE (z normalizirano proizvodnjo HE)
2005 3574,72 4238,55
2006 3701,32 4279,53
2007 3379,56 4229,94
2008 4306,92 4434,43
2009 4906,84 4504,36
2010 4747,98 4551,60
2011 3879,37 4514,79
2012 4329,26 4589,67
2013 5108,28 4803,66
2014 6608,26 4894,55
2015 4350,92 4833,41
2016 5056,06 4823,90
2017 4443,41 5038,54
Slika PO29-3: Dejanska proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2005−2017 (Vir: SURS, IJS-CEU)
Prikaži podatke
Solarna energija Les in lesna biomasa Ostali obnovljivi viri Vetrna energija Hidroelektrane (brez ČHE)
2005 0,04 81,56 32,17 0 3460,97
2006 0,14 75,53 34,72 0 3590,92
2007 0,43 62,75 48,16 0 3265,98
2008 0,74 232,41 55,91 0 4017,86
2009 3,97 119,62 68,83 0 4712,76
2010 12,86 119,53 97,35 0 4511,45
2011 65,70 125,14 126,62 0 3559,22
2012 162,81 114,18 153,11 0 3892,79
2013 215 118,68 140,95 4 4923
2014 257 124,81 129,75 4 6366
2015 274 131,28 132,30 6 4091
2016 267 136,73 142,14 6 4782
2017 283,87 154,83 130,11 5,72 4140,92

Cilji

Večja proizvodnja električne energije iz OVE omogoča hitrejše zmanjševanje skupnih emisij v sektorju EU-ETS in tudi hitrejše približevanje nacionalnemu cilju za obnovljive vire energije iz direktive 2009/28/EU.


Dejanska proizvodnja. Iz obnovljivih virov energije je bilo v letu 2017 proizvedeno 4.443 GWh električne energije. Glede na leto prej se je proizvodnja zmanjšala za 12,1 %. Največ električne energije iz OVE je v Sloveniji proizvedeno v hidroelektrarnah. Dejanska proizvodnja v hidroelektrarnah se letno močno spreminja, saj je odvisna od hidroloških razmer. V letu 2017 je znašala 3.868 GWh in je prispevala 87 % skupne proizvodnje električne energije iz OVE.

Normalizirana proizvodnja. Ker se proizvodnja električne energije z leti zelo spreminja, za spremljanje napredka opazujemo kazalec normalizirana proizvodnja električne energije. S tem je vpliv vodnatosti rek na letna nihanja proizvodnje zmanjšan na minimum*1. Na sliki je prikazana razlika v proizvodnji električne energije, ko upoštevamo proizvodnjo HE normalizirano ali dejansko.

Proizvodnja električne energije iz OVE z upoštevanjem normalizirane proizvodnje HE je leta  2017 znašala 5.039 GWh in se je glede na leto 2016 povečala za 4,4 %. Od leta 2010 se je proizvodnja električne energije iz OVE povečala za 10,7 %, od leta 2005 pa za slabih 19 %. Po prvi oceni se bo vrednost kazalca za leto 2018 nekoliko zmanjšala predvsem zaradi manjše proizvodnje električne energije iz sončnih in bioplinskih elektrarn, proizvodnja iz hidroelektrarn pa se bo povečala*2.

Tudi ob upoštevanju normalizacije je delež HE izrazito prevladujoč in je v letu 2017 znašal 88,6 %. Od leta 2005 opazimo napredek, saj se je normalizirana proizvodnja hidroelektrarn povečala za 8,2 %, moč pa za 13,7 %.

Proizvodnja električne energije iz sončne energije je v letu 2017 znašala 284 GWh električne energije, kar je že 6 % v skupni proizvodnji električne energije iz OVE, iz bioplina in tekočih biogoriv 130,1 GWh (2,8 %) in iz lesne biomase 154,8 GWh (3,3 %). Proizvodnja iz navedenih virov se je v obdobju 2010–2017 povečala iz 230 na 569 GWh, razvoj na tem področju najbolj pripišemo podporni shemi za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE. Povečanje proizvodnje iz teh virov v letu 2017 za 4,2 % v primerjavi z letom 2016 je predvsem posledica povečanja proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn.

Od leta 2010 so bila za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije porabljena znatno večja sredstva, kot je bilo načrtovano v AN OVE, učinek pa je bil bistveno manjši od načrta.

Opombi:

*1   Pri normalizaciji je zmogljivost hidroelektrarn v posameznem letu pomnožena s povprečnimi obratovalnimi urami v zadnjem petnajstletnem obdobju. Dejanska moč hidroelektrarn se je po podatkih SURS v tem obdobju povečala za 20 %. Število obratovalnih ur pri polni zmogljivosti pa je v tem obdobju nihalo med najnižjo vrednostjo 3.040 ur leta 2003 in najvišjo vrednostjo 5.464 ur leta 2014, v povprečju je znašalo 3.842 ur.

*2   Vir: Borzen: Proizvodnja in izplačila – po tipu elektrarne.xlsx, verzija: 20. 3. 2019.


Metodologija

Datum zajema podatkov