KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Od leta 2010 se je normalizirana proizvodnja električne energije iz OVE povečala za 11 %, od leta 2005 pa za 19 %. Da bi dosegli indikativni cilj v letu 2020, bi bilo potrebno povečanje za več, kot je bilo doseženo v celotnem obdobju 2005–2018. Indikativni cilj za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije postavlja AN OVE za obdobje 2010–2020.


Kazalec prikazuje količino proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije je okolju najbolj prijazna, saj povzroča minimalne izpuste toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka. Vrednost kazalca je letna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov: vetrne, solarne in vodne energije, lesa in lesne biomase in iz ostalih OVE (bioplina: odlagališčnega plina, plina čistilnih naprav, ostalih bioplinov in tekočih biogoriv). Pri tem je upoštevana normalizirana proizvodnja hidroelektrarn.


Grafi

Slika PO29-1: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2005−2018, z upoštevanjem normalizirane proizvodnje ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca Proizvodnja električne energije iz OVE (normalizirana za HE)
2005 4238,55
2006 4279,53
2007 4229,94
2008 4434,43
2009 4504,36
2010 4509,56 4551,60
2011 4671,20 4514,79
2012 4832,85 4589,67
2013 4994,49 4803,66
2014 5156,14 4894,55
2015 5317,78 4833,41
2016 5479,42 4823,90
2017 5641,07 5038,54
2018 5802,71 5055,28
2019 5964,36
2020 6126
Slika PO29-2: Primerjava proizvodnje električne energije iz OVE z upoštevanjem dejanske in normalizirane proizvodnje hidroelektrarn v obdobju 2005−2018
Prikaži podatke
Proizvodnja električne energije iz OVE (z dejansko proizvodnjo HE) Proizvodnja električne energije iz OVE (z normalizirano proizvodnjo HE)
2005 3574,72 4238,55
2006 3701,32 4279,53
2007 3379,56 4229,94
2008 4306,92 4434,43
2009 4906,84 4504,36
2010 4747,98 4551,60
2011 3879,37 4514,79
2012 4329,26 4589,67
2013 5108,28 4803,66
2014 6608,26 4894,55
2015 4350,92 4833,41
2016 5056,06 4823,90
2017 4443,41 5038,54
2018 5230,26 5055,28
Slika PO29-3: Dejanska proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2005−2018
Prikaži podatke
Solarna energija Les in lesna biomasa Ostali obnovljivi viri Vetrna energija Hidroelektrane (brez ČHE)
2005 0,04 81,56 32,17 0 3460,97
2006 0,14 75,53 34,72 0 3590,92
2007 0,43 62,75 48,16 0 3265,98
2008 0,74 232,41 55,91 0 4017,86
2009 3,97 119,62 68,83 0 4712,76
2010 12,86 119,53 97,35 0 4511,45
2011 65,70 125,14 126,62 0 3559,22
2012 162,81 114,18 153,11 0 3892,79
2013 215 118,68 140,95 4 4923
2014 257 124,81 129,75 4 6366
2015 274 131,28 132,30 6 4091
2016 267 136,73 142,14 6 4782
2017 283,87 154,83 130,11 5,72 4140,92
2018 255 146 119 6 4893

Cilji

Večja proizvodnja električne energije iz OVE omogoča hitrejše zmanjševanje skupnih izpustov v sektorju EU-ETS in tudi hitrejše približevanje nacionalnemu cilju za obnovljive vire energije iz direktive 2009/28/EU.


Dejanska proizvodnja. Iz obnovljivih virov energije je bilo v letu 2018 proizvedeno 5.230 GWh električne energije. Glede na leto prej se je proizvodnja povečala za 17,7 %. Največ električne energije iz OVE je v Sloveniji proizvedeno v hidroelektrarnah (Slika PO29-2). Dejanska proizvodnja v hidroelektrarnah se letno močno spreminja, saj je odvisna od hidroloških razmer. V letu 2018 je znašala 4.704 GWh in je prispevala 90 % skupne proizvodnje električne energije iz OVE.

Normalizirana proizvodnja. Ker se proizvodnja električne energije z leti zelo spreminja, za spremljanje napredka opazujemo kazalec normalizirana proizvodnja električne energije. S tem je vpliv vodnatosti rek na letna nihanja proizvodnje zmanjšan na minimum*1. Na sliki (Slika PO29-3) je prikazana razlika v proizvodnji električne energije, ko upoštevamo proizvodnjo HE normalizirano ali dejansko.

Proizvodnja električne energije iz OVE z upoštevanjem normalizirane proizvodnje HE je leta 2018 znašala 5.055 GWh in se je glede na leto 2017 povečala za 0,3 %. Od leta 2010 se je proizvodnja električne energije iz OVE povečala za 11,1 %, od leta 2005 pa za 19,3 %. Po prvih ocenah se bo vrednost kazalca za leto 2019 nekoliko zmanjšala, in sicer predvsem zaradi manjše proizvodnje električne energije iz bioplinskih elektrarn in hidroelektrarn, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se bo povečala*2.

Tudi ob upoštevanju normalizacije je delež HE izrazito prevladujoč in je v letu 2018 znašal 89,6 %. Od leta 2005 opazimo napredek, saj se je normalizirana proizvodnja hidroelektrarn povečala za 9,8 %, moč pa za 18,8 %.

Proizvodnja električne energije iz sončne energije je v letu 2018 znašala 255 GWh električne energije, kar je 5 % v skupni proizvodnji električne energije iz OVE, iz bioplina in tekočih biogoriv 118,8 GWh (2,4 %) in iz lesne biomase 146,1 GWh (2,9 %). Proizvodnja iz navedenih virov se je v obdobju 2010–2018 povečala iz 230 na 520 GWh, razvoj na tem področju najbolj pripišemo podporni shemi za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom. Proizvodnja iz teh virov je bila sicer leta 2018 v primerjavi z letom prej za 8,6 % nižja, kar je posledica manjše proizvodnje električne energije iz vsakega od teh virov.

Od leta 2010 so bila za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije porabljena znatno večja sredstva, kot je bilo načrtovano v AN OVE, učinek pa je bil bistveno manjši od načrta.

Opombi:

*1   Pri normalizaciji je zmogljivost hidroelektrarn v posameznem letu pomnožena s povprečnimi obratovalnimi urami v zadnjem petnajstletnem obdobju. Dejanska moč hidroelektrarn se je po podatkih SURS v tem obdobju povečala za 19 %. Število obratovalnih ur pri polni zmogljivosti pa je v tem obdobju nihalo med najnižjo vrednostjo 3.208 ur leta 2007 in najvišjo vrednostjo 5.464 ur leta 2014, v povprečju je znašalo 3.920 ur.

*2   Vir: Borzen: Proizvodnja in izplačila – po tipu elektrarne.xlsx, verzija: 23. 3. 2020.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilj ni določen.

Metodologija izračuna
Gre za podatke SURS o proizvodnji električne energije, ki so pripravljeni (zbrani) letno in objavljeni na spletnih straneh SURS in v tiskanih publikacijah. Podrobnejša metodološka pojasnila so dostopna na spletni strani SURS. Pri normalizaciji je zmogljivost hidroelektrarn v posameznem letu pomnožena s povprečnimi obratovalnimi urami v zadnjem petnajstletnem obdobju (Slika 7). Podatki o normalizirani proizvodnji električne energije so iz poročila SHARES.xlsx za Slovenijo za zadnje leto, ki ga pripravlja SURS in je objavljeno na spletni strani EUROSTAT-a.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
V kolikor kazalec ne sledi cilju, so potrebne nadaljnje analize podkazalcev po posameznih virih energije in podroben pregled izvajanja ukrepov AN OVE za sektor električna energija.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Proizvodnja električne energije iz OVE je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Proizvodnja električne energije iz OVE

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije

GWh

SURS

oktobra za preteklo leto

25.11.2019

Podatki za obdobje: 2005−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
V metodologiji in podatkih za izračun kazalca ni vrzeli.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): /
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Datum zajema podatkov