KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Od leta 2012 se je inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE povečala za 47,3 %. Več kot polovica tega povečanja, 24,7 %, je bila dosežena v zadnjih treh letih. Kazalec je trenutno na trajektoriji doseganja indikativnih ciljev do leta 2030 zastavljenih v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN).


Kazalec prikazuje inštalirano moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Sloveniji. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije je okolju prijazna, saj povzroča minimalne izpuste toplogrednih plinov (TGP) in onesnaževal zunanjega zraka. Po drugi strani pa lahko povečanje proizvodnje električne energije iz OVE negativno vpliva na pokrajino (raba površja), habitate in ekosisteme preko izgradnje dodatnih zmogljivosti, rabe vode, pridobivanja biomase ali pridobivanja surovin za proizvodnjo sončnih celic, kot je to podrobneje obrazloženo pri kazalcu [EN24] Delež obnovljivih virov v bruto rabi končne energije. Vrednost kazalca je inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov: sončne, vetrne in vodne energije, lesa in lesne biomase in iz ostalih OVE (bioplina: odlagališčnega plina, plina čistilnih naprav, ostalih bioplinov in tekočih biogoriv).


Grafi

Slika PO29-1: Inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2012–2022 in indikativna ciljna trajektorija do leta 2030 (brez vpoštevanja črpalnih hidroelektrarn)
Viri:

SURS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Skupna inštalirana moč naprav (OVE) [MW] Ocenjeni začrtani potek do leta 2030 (NEPN) [MW]
2012 1259
2013 1352
2014 1389
2015 1402
2016 1393
2017 1460,23
2018 1450,64
2019 1487,14
2020 1577,55 1641
2021 1681,87 1756
2022 1855,14 1870
2023 1983
2024 2097
2025 2212
2026 2383
2027 2555
2028 2755
2029 2927
2030 3123
Slika PO29-2: Inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije po vrsti OVE v obdobju 2012–2022 in letni indikativni cilji iz NEPN za obdobje 2023–2030

Cilji

Večja proizvodnja električne energije iz OVE omogoča hitrejše zmanjševanje skupnih izpustov v sektorju EU-ETS in tudi hitrejše približevanje nacionalnemu cilju za obnovljive vire energije iz direktive (EU) 2018/2001. Cilj je vzet iz trenutno veljavnega NEPN sprejetega leta 2020, v skladu s katerim naj bi se skupna inštalirana moč OVE naprav do leta 2025 povečala na 2.212 MW, do leta 2030 pa na 3.123 MW.


Skupna inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE je bila v letu 2022 1.855 MW. Glede na leto prej se je inštalirana moč povečala za 10,3 %. Največ inštalirane moči za proizvodnjo električne energije iz OVE v Sloveniji odpade na hidroelektrarne. Leta 2022 je inštalirana moč v hidroelektrarnah znašala 1.166 MW in je prispevala 63 % skupne inštalirane moči naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. V obdobju 2012–2022 se je inštalirana moč v hidroelektrarnah povečala za 92 MW.

Inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije je v letu 2022 znašala 643 MW, kar je slabih 35 % skupne inštalirane moči naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. Inštalirana moč teh naprav se je v obdobju 2012–2022 povečala za 450 % oziroma 501 MW kar je 84 % skupnega povečanja inštalirane moči vseh naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v opazovanem obdobju. Moč inštaliranih naprav na bioplin, tekoča biogoriva in lesno biomaso (skupaj gorljivi OVE) je znašala 43 MW, kar je 2,3 % skupne inštalirane moči leta 2022, moč inštaliranih naprav na vetrno energijo pa je bila 3 MW.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec so določeni v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) iz leta 2020.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Gre za podatke SURS o proizvodnji električne energije, ki so pripravljeni (zbrani) letno in objavljeni na spletnih straneh SURS in v tiskanih publikacijah. Podrobnejša metodološka pojasnila so dostopna na spletni strani SURS.

Metodologija obdelave podatkov:

Iz podatkov o inštalirani moči so bile seštete inštalirane moči naprav za proizvodnjo električne energije iz naslednjih vrst OVE: sončne, vetrne in vodne energije, lesa in lesne biomase in iz ostalih OVE (bioplina: odlagališčnega plina, plina čistilnih naprav, ostalih bioplinov in tekočih biogoriv). Moč črpalnih hidroelektrarn pri izračunu in prikazu ni bila upoštevana.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

MW

SURS, SiStat

2012–2022

oktobra za preteklo leto

letno

05. 11. 2023

/

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov

Related indicators