KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Varovana območja narave, ki vključujejo zavarovana območja narave in območja Natura 2000 so v letu 2021 pokrivala 40 % ozemlja Slovenije, kar je skoraj šestkrat več kot leta 1992. Površina se je povečala predvsem zaradi določitve Natura območij v letu 2004, od 2008 pa predvsem zaradi zavarovanja več krajinskih parkov.

Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in/ali naravovarstveno soglasje.


Kazalec prikazuje površino varovanih območij narave v Sloveniji ter njihov delež v skupni površini države. Varovana območja narave vključujejo varstvena območja - območja omrežja Natura 2000 in zavarovana območja narave, to so narodni, regijski in krajinski parki, naravni rezervati in naravni spomeniki.

Kazalec torej prikazuje površino varovanih območij, ne zagotavlja pa neposredne informacije o doseganju ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov na teh območjih.

Zavarovana območja se z varstvenimi območji Natura 2000 ne prekrivajo v celoti. Zavzemajo manjšo površino kot območja Nature 2000, imajo pa višjo stopnjo organiziranosti z izdelanimi upravljalskimi načrti in določenimi upravljalci.


Grafi

Slika NV01-1: Delež zavarovanih območij v skupni površini Slovenije v obdobju 1992-2021 in delež vseh varovanih območij v letu 2021
Viri:

Register zavarovanih območij, Register območij Natura 2000, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2022

Prikaži podatke
zavarovana območja [%] varovana območja (zavarovana območja + Natura 2000) [%]
1992 6,75 6,75
-
2002 7,41 7,41
2003 9,49 9,49
2004 11,98 35,50
2005 11,98 35,50
2006 11,98 35,50
2008 12,56 39,80
2021 13,19 40
Slika NV01-2: Razmerje med območji Natura 2000 in zavarovanimi območji, območji sovpadanja vseh kategorij ter nevarovanimi območji v Sloveniji leta 2021
Viri:

Register zavarovanih območij, Register območij Natura 2000, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2022

Prikaži podatke
Natura 2000 [ha] sovpadanje: Natura 2000 in zavarovana območja [ha] zavarovana območja [ha] nevarovana območja [ha] - samo Natura 2000 [%] sovpadanje: Natura 2000 in zavarovana območja [%] samo zavarovana območja [%] nevarovana območja [%]
2021 549231,93 218877,66 51226,57 1229114,58 26,81 10,69 2,50 60,00

Cilji

Na območjih Natura 2000 zagotavljanje ugodnega stanja domorodnih prostoživečih vrst in ugodnega stanja obsega in kakovosti habitatnih tipov.

Širša zavarovana območja bodo prednostno ustanovljena na naslednjih naravovarstveno pomembnih območjih: Kočevsko, Planinsko polje, Pohorje, Dragonja in Mura, s čimer se bo površina zavarovanih območij v Sloveniji povečala za najmanj 2%.


Do leta 2004 smo v Sloveniji prostor posebne vrednosti varovali v okviru zavarovanih območij narave (narodni park, regijski park, krajinski park, strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik). V letu 2005 je bilo na tak način zavarovanih ok. 12 % celotnega ozemlja in se do danes ni bistveno spreminjal. Pomemben delež teh območij predstavlja Triglavski narodni park, do leta 2021 pa se je zavarovana površina povečala predvsem zaradi razglasitve treh večjih parkov (Notranjski regijski park, Krajinski park Goričko in Krajinski park Ljubljansko barje). V letu 2004 so se zavarovanim območjem pridružila območja Nature 2000. V ta območja je vključeno skoraj 7700 km2 ali 37,50 % celotnega ozemlja Republike Slovenije. Zavarovana območja se z območji Nature 2000 in območji, ki izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000 delno prekrivajo, skupaj pa so v letu 2021 predstavljala 40 % ozemlja Slovenije, kar je skoraj šestkrat več kot leta 1992.


Metodologija

Cilji povzeti po: Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 31/20).

Register območij Natura 2000 se vodi na podlagi 34. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON-E, Uradni list RS, št. 96/04, – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 5. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 33/13, 35/13 – popr., 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18).

Register zavarovanih območij se vodi na podlagi 111. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON-E, Uradni list RS, št. 96/04, – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20).

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki se zbirajo ob spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ali ob zavarovanju novega območja oziroma ob morebitnih popravkih ugotovljenih napak oziroma pomanjkljivosti.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Podatki so zaradi preglednosti preračunani v deleže. Uporabljena je planimetrično določena površina celotne države (kopno in morje), ki znaša 20.485 km2. Nevarovana območja so del površine države, ki ni zajet v ekološko pomembna območja.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Delež zavarovanih območij v skupni površini Slovenije v obdobju 1992-2021 in delež vseh varovanih območij v letu 2021

/

ARSO, Register območij Natura 2000, Register zavarovanih območij

2021

Ob spremembi Uredbe

Ob novem zavarovanju/popravku

Ob spremembi Uredbe

Ob novem zavarovanju/popravku

17.6.2021

da

Razmerje med območji Natura 2000 in zavarovanimi območji, območji sovpadanja vseh kategorij ter nevarovanimi območji v Sloveniji leta 2021

/

ARSO, Register območij Natura 2000, Register zavarovanih območij

 

 

2021

Ob spremembi Uredbe

Ob novem zavarovanju/popravku

Ob spremembi Uredbe

Ob novem zavarovanju/popravku

17.6.2021

da

 

Datum zajema podatkov

Related indicators