KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju se je leta 2017 v primerjavi z letom prej zmanjšala, in sicer za skoraj četrtino na 36,4 t CO2/mio EUR1995, kar je 3 % pod indikativnim letnim ciljem. V primerjavi z letom 2010 je bila intenzivnost nižja za polovico. Ker se energetska statistika za ta sektor izračunava kot razlika med skupno rabo energije in rabo energije v vseh drugih sektorjih, je kazalec grob, kar otežuje razlago medletnih sprememb in napovedi glede doseganja cilja za leto 2020.


Kazalec intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju opisuje ogljični odtis komercialnega in institucionalnega sektorja. K njegovi nižji vrednosti prispeva predvsem nižja emisija CO2 v teh sektorjih, ki je posledica nižje rabe energije zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE, pa tudi dober gospodarski položaj komercialnega in institucionalnega sektorja.


Grafi

Slika PO09-1: Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju leta 2005, v obdobju 2010−2017 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke

Vrednost kazalca v letu 2005

Ciljne vrednosti kazalca

Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2017

2005

90,27

2010

72,64

2011

64,08

2012

47,03

47,03

2013

45,14

51,44

2014

43,25

38,51

2015

41,36

42,16

2016

39,46

48,31

2017

37,57

36,35

2018

35,68

2019

33,79

2020

31,90


Cilji

Cilj OP TGP je zmanjšanje intenzivnosti CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju, in sicer predvsem zaradi zmanjšanja rabe goriv in s tem posledično tudi emisij TGP v tem sektorju. Cilj do leta 2020, zastavljen v OP TGP, je bil popravljen v skladu z dopolnjeno metodologijo IPCC*1, po kateri se evidence emisij izračunavajo od leta 2015 naprej, kot je predpisano v izvedbeni uredbi 749/2014*2, in znaša 31,9 t CO2/mio EUR1995. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.

Opombi:

*1    Intergovernmental Panel on Climate Change

*2    Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2014 z dne 30. junija 2014 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu informacij, ki jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, UL L 203, z dne 11. 7. 2014

 

 


Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju je leta 2017 znašala 36,4 t CO2/mio EUR1995. Glede na leto prej se je zmanjšala za skoraj četrtino in je bila tako boljša od indikativnega cilja za to leto, ki je bil 37,6 t CO2/mio EUR1995*1. Da bi lahko leta 2020 dosegli cilj 32 t CO2/mio EUR1995, bo potrebno intenzivnost CO2 v obdobju 2018−2020 zmanjšati še za 12 % glede na leto 2017 oz. v povprečju za 1,5 t CO2/mio EUR1995 na leto.

Zmanjšanje intenzivnosti CO2 leta 2017 je bilo posledica tako 21-odstotnega zmanjšanja emisije CO2, kot tudi zvišanja dodane vrednosti za dobre 4 %. Leto 2017 pri tem ni bilo bistveno hladnejše ali toplejše od let 2015 in 2016*2, se je pa povečal delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v komercialnem in institucionalnem sektorju, in sicer s 5,7 % leta 2016 na 8,5 % leta 2016. Omenjeni delež je bil v obdobju 2005-2017 z 9,5 % najvišji leta 2014. Ob tem je treba poudariti, da se rabe energije, in s tem tudi emisije, za ta segment ne spremlja statistično, ampak izračunava kot ostanek v energetski bilanci, zato vzrokov za nihanja tako rabe energije, kot tudi emisije in zato intenzivnosti CO2 ni mogoče natančneje določiti. Vzpostavitev statističnega spremljanja rabe energije v tem segmentu bi omogočila realnejše spremljanje emisije in s tem tudi intenzivnosti CO2. V obdobju 2010−2017 se je intenzivnost CO2 sicer zmanjšala za polovico, in sicer tako na račun zmanjšanja emisije CO2 za 44 % kot tudi hkratnega povečanja dodane vrednosti za 11 %.

Opombi:

*1   Za izračun intenzivnosti za leto 2017 je bil za emisijo CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju uporabljen preliminarni podatek, ki je bil objavljen januarja 2019.

*2   Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo (v K*dni/leto): 2015 – 2.841, 2016 – 2.873, 2017 – 2.892 (izračun IJS-CEU).