KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Število prebivalcev, ki so izpostavljeni hrupu prometa najbolj prometnih cest izven urbanih območij, se postopoma zmanjšuje. V obdobju celega dne je bilo leta 2017 višjim ravnem hrupa cestnega prometa izpostavljenih približno 16.000 prebivalcev manj kot leta 2012. Pri tem ostaja pomembna razlika med prebivalci, ki živijo na vplivnem območju najbolj prometnih avtocest in hitrih cest oz. prebivalci, ki živijo na vplivnem območju najbolj prometnih glavnih in regionalnih cest.

Zaradi učinkovitosti protihrupnih ukrepov ob avtocestnem omrežju se je število prebivalcev, ki so izpostavljeni hrupu prometa po avtocestah in hitrih cestah znatno zmanjšalo. Leta 2017 je bilo višjim ravnem hrupa v obdobju celega dne izpostavljenih približno 2.000 prebivalcev. Medtem pa ostaja število prebivalcev, ki živijo v vplivnem območju glavnih in regionalnih cest in so izpostavljeni višjim ravnem hrupa, razmeroma visoko. Prebivalcev, ki so v obdobju celega dne izpostavljeni višjim ravnem hrupa prometa po glavnih in regionalnih cestah, je več kot 25.000, v obdobju noči pa približno 30.200.


Kazalec prikazuje število prebivalcev, ki živijo izven urbanih območij in so izpostavljeni hrupu prometa po najbolj prometnih državnih cestah, to so avtoceste in hitre ceste, v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.o.o.) ter glavne in regionalne ceste, v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Kriterij, ki določa obravnavane ceste je pretok prometa in se glede na fazo strateškega kartiranja hrupa razlikuje:

- v I. fazi strateškega kartiranja hrupa (l. 2007) so bile obravnavane ceste z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno;

- v II. fazi (l. 2012) in III. fazi (l. 2017) strateškega kartiranja hrupa so bile obravnavane ceste z več kot 3 milijone prevozov vozil letno.

Za prikaz ocene izpostavljenosti prebivalcev hrupu sta izbrana kazalca hrupa Ldvn in Lnoč:

- kazalec Ldvn (kazalec hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času oz. celodnevni kazalec) se določi iz Ldan, Lvečer in Lnoč po naslednji formuli:

pri čemer so Ldan, Lvečer in Lnoč določeni kot dolgoročne (trajne) ravni hrupa v skladu s SIST ISO 1996-2, in sicer za vsa dnevna, večerna in nočna obdobja vseh koledarskih dni posameznega leta.

- kazalec Lnoč (za obdobje noči) je določen kot dolgoročna (trajna) raven hrupa v skladu s SIST ISO 1996-2, in sicer za vsa nočna obdobja vseh koledarskih dni posameznega leta. Obdobje noči traja od 22. ure do 6. ure zjutraj (skupaj 8h).

Ekvivalentna raven hrupa je izražena kot A-vrednotena raven zvočnega tlaka dB(A), to je raven hrupa, ki ga realno zaznava človeško uho z ozirom na občutljivost na določene frekvence.


Grafi

Slika HR02-1: Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju celega dneva ob cestah izven urbanih območij
Prikaži podatke
Vir hrupa Enota 55-59 60-64 65-69 70-74  > 75
Ceste 2007 št. prebivalcev 77425 29930 17923 10379 686
Ceste 2012 št. prebivalcev 68370 34093 31502 11395 791
Ceste 2017 št. prebivalcev 54632 30202 21862 5593 52
Slika HR02-2: Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju noči ob cestah izven urbanih območij
Prikaži podatke
Vir hrupa Enota 50-55 55-59 60-64 65-69  > 70
Ceste 2007 št. prebivalcev 48559 22383 13114 1694 21
Ceste 2012 št. prebivalcev 45534 33522 15281 2013 1
Ceste 2017 št. prebivalcev 38813 26161 7892 218 0
Slika HR02-3: Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju celega dne ob avtocestah in hitrih cestah izven urbanih območij
Prikaži podatke
Vir hrupa Enota 55-59 60-64 65-69 70-74  > 75
Avtoceste in hitre ceste 2007 št. prebivalcev 51198 18719 6645 1464 88
Avtoceste in hitre ceste 2012 št. prebivalcev 31200 9052 2809 571 46
Avtoceste in hitre ceste 2017 št. prebivalcev 27798 7782 1825 224 37
Slika HR02-4: Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju noči ob avtocestah in hitrih cestah izven urbanih območij
Prikaži podatke
Vir hrupa Enota 50-55 55-59 60-64 65-69  > 70
Avtoceste in hitre ceste 2007 št. prebivalcev 31897 10611 2941 211 16
Avtoceste in hitre ceste 2012 št. prebivalcev 18795 4625 1188 172 0
Avtoceste in hitre ceste 2017 št. prebivalcev 15774 3477 498 78 0
Slika HR02-5: Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju celega dne ob glavnih in regionalnih cestah izven urbanih območij
Prikaži podatke
Vir hrupa Enota 55-59 60-64 65-69 70-74  > 75
Glavne in regionalne ceste 2007 št. prebivalcev 26227 11211 11278 8915 598
Glavne in regionalne ceste 2012 št. prebivalcev 37170 25041 28693 10824 745
Glavne in regionalne ceste 2017 št. prebivalcev 26834 22420 20037 5369 15
Slika HR02-6: Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju noči ob glavnih in regionalnih cestah izven urbanih območij
Prikaži podatke
Vir hrupa Enota 50-55 55-59 60-64 65-69  > 70
Glavne in regionalne ceste 2007 št. prebivalcev 16662 11772 10173 1483 5
Glavne in regionalne ceste 2012 št. prebivalcev 26739 28897 14093 1841 1
Glavne in regionalne ceste 2017 št. prebivalcev 23039 22684 7394 140 0

Cilji

  • Osrednji cilj varstva pred hrupom je zmanjšati število prebivalcev izpostavljenih hrupu nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa (op. mejna vrednost za kazalec Ldvn je 65 dB in za kazalec Lnoč 55 dB);
  • srednjeročni cilj je, da se število prebivalcev, ki so v dnevnem času izpostavljeni hrupu nad 55 dB ter število prebivalcev, ki so v nočnem času izpostavljeni hrupu nad 50 dB zmanjša;
  • dolgoročni cilj, v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (angl. WHO), je zmanjšati število prebivalcev, ki so v nočnem času izpostavljeni hrupu nad 40 dB.

Hrup v okolju je nezaželen zvok, ki ga povzročajo človekove dejavnosti na prostem. Izpostavljenost višjim ravnem hrupa lahko vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju. Zaradi navedenih razlogov je pomembno, da se število prebivalcev, ki so v svojem življenjskem okolju izpostavljeni višjim ravnem hrupa, postopno in dolgoročno zmanjšuje.

Iz analize izpostavljenosti prebivalcev hrupu prometa po najbolj prometnih cestah izven urbanih območij je razvidno, da se v Sloveniji število prebivalcev, izpostavljenih hrupu, postopoma zmanjšuje (Slika HR02-1 in Slika HR02-2). Število hrupu izpostavljenih prebivalcev ob avtocestah in hitrih cestah se je zaradi učinkovitosti protihrupnih ukrepov vidno zmanjšalo že na prehodu iz I. v II. fazo strateškega kartiranja hrupa (Slika HR02-3). Medtem ko je pri najbolj prometnih glavnih in regionalnih cestah bistveno zmanjšanje števila hrupu izpostavljenih prebivalcev vidno ob zadnjem strateškem kartiranju hrupa (l. 2017) (Slika HR02-5). Ne glede na to ostaja ocena števila izpostavljenih prebivalcev višjim ravnem hrupa v vplivnem območju glavnih in regionalnih cest velika.

Pri interpretaciji rezultatov ocenjevanja izpostavljenosti prebivalcev ob najbolj prometnih cestah je treba upoštevati, da so se kriteriji izbora obravnavanih cest med I. in II. fazo strateškega kartiranja hrupa spremenili. S spremembo kriterijev se je bistveno povečal obseg obravnavanih območij in s tem število prebivalcev, ki živijo znotraj vplivnih območij obravnavanih cest. To še posebej velja za glavne in regionalne ceste, saj sprememba kriterija na število obravnavanih odsekov avtocest in hitrih cest ni bistveno vplivala. Zaradi velikega letnega pretoka vozil so bili namreč v ocenjevanje v vseh fazah strateškega kartiranja, vključeni skoraj vsi avtocestni odseki. Za ugotavljanje trenda zmanjševanja oz. naraščanja izpostavljenosti prebivalcev različnim ravnem hrupa, zlasti ob glavnih in regionalnih cestah, je torej najbolj ustrezna primerjava rezultatov II. in III. faze strateškega kartiranja hrupa.

Prebivalcev, ki živijo v vplivnem območju najbolj prometnih cest izven urbanih območij in so v obdobju celotnega dne izpostavljeni ravnem hrupa nad mejno vrednostjo 65 dB, je bilo ob zadnjem ocenjevanju 27.507 (l. 2017). Pomembno je, da se je število prebivalcev, ki so izpostavljeni najvišjim ravnem hrupa bistveno zmanjšalo. Iz primerjave podatkov II. in III. faze strateškega kartiranja hrupa je razvidno, da je bilo leta 2017 ocenjeno število prebivalcev izpostavljenih hrupu višjim od 65 dB manjše za približno 16.000 prebivalcev (Slika HR02-1).

V obdobju noči je hrupu izpostavljenih manj prebivalcev kot v obdobju dneva, vendar je občutljivost okolja za obremenjevanje s hrupom v tem obdobju največja, saj hrup ponoči pomembno vpliva na motnje spanja. Število prebivalcev, ki živijo v neposredni bližini najbolj prometnih cest izven urbanih območij in so ponoči izpostavljeni ravnem hrupa nad mejno vrednostjo 55 dB, se je od leta 2012 do 2017 zmanjšalo iz 50.817 na 34.271 prebivalcev (Slika HR02-2).

Iz podrobnejše analize podatkov je razvidno, da je ob najbolj prometnih cestah izven urbanih območij največji delež izpostavljenih prebivalcev hrupu nad mejno vrednostjo (op. 65 dB za obdobje celega dne in 55 dB za obdobje noči) tistih, ki živijo v vplivnem območju najbolj prometnih glavnih in regionalnih cest (Slika HR02-1 do Slika HR02-5).


Metodologija

Cilji so povzeti po: Operativni program varstva pred hrupom iz leta 2018.

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so prikazani za leto 2017, 2012 in 2007.

Republika Slovenija je kot članica EU obvezana k izpolnjevanju Direktive 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (v nadaljevanju: Direktiva END), ki narekuje državam članicam, da v petletnih ciklih izdelajo strateške karte hrupa, o njih obveščajo javnost, poročajo Evropski komisiji in na njihovi osnovi izdelajo in izvajajo operativne programe varstva pred hrupom.

Določila Direktive END so v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04 in 59/19), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Namen strateških kart hrupa je določitev ocene obremenjenosti prebivalcev, stavb in površin s hrupom ob najbolj prometnih cestah, železniških progah in v večjih poselitvenih območjih.

Ocena izpostavljenosti okoljskemu hrupu se določa z modelnim izračunom na podlagi začasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa iz Priporočila Komisije 2003/613/ES v zvezi z navodili o revidiranih začasnih metodah za izračun industrijskega hrupa, hrupa letališč, hrupa cestnega in železniškega prometa ter s hrupom povezanih emisijskih podatkov. Hrup cestnega prometa je ocenjen po francoski metodi ocenjevanja »NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)«, navedeni v »Arrźté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995, 6. člen" in francoskim standardom »XPS 31-133«. Za izračun obremenjenosti okolja s hrupom je treba poznati značilnosti obratovanja virov hrupa oziroma obseg in razporeditev njihovih emisij hrupa ter meteorološke, reliefne in poselitvene značilnosti obravnavanega območja, med njimi tudi podatke o obstoječih ovirah za preprečevanje širjenja hrupa v okolju, kot so protihrupne ograje in nasipi.

Za oceno obremenitve okolja s hrupom sta bila skladno z Direktivo END uporabljena harmonizirana kazalca hrupa Ldvn in Lnoč.

Obremenjenost okolja s hrupom se izračuna v območju 1.000 m od osi cest oz. prog. Posameznemu stanovanjskemu objektu v tem območju se pripiše najvišjo izračunano vrednost kazalca hrupa na njegovi fasadi. Razvrstitev prebivalcev v razrede izpostavljenosti hrupu je izvedena tako, da se privzame, da so vsi prebivalci stanovanjskega objekta, ki imajo v njem prijavljeno stalno prebivališče, obremenjeni z najvišjo vrednostjo kazalca hrupa izračunanega na fasadi stavbe.

V I. fazi strateškega kartiranja hrupa (l. 2007) so bile obravnavane ceste z več kot šest milijonov prevozov vozil letno. Na osnovi prometnega modela so bile izdelane strateške karte hrupa za 462 km odsekov državnih cest, od tega 312 km na avtocestah in hitrih cestah ter 150 km na glavnih in regionalnih cestah.

V II. fazi (l. 2012) in III. fazi (l. 2017) strateškega kartiranja hrupa so bile obravnavane ceste z več kot 3 milijone prevozov vozil letno. V drugi fazi so bile na osnovi prometnega modela izdelane strateške karte hrupa za 1244 km državnih cest, od tega za 607 km avtocest in hitrih cest ter 637 km glavnih in regionalnih cest.

V III. fazi pa so bile na osnovi prometnega modela izdelane strateške karte hrupa za 1153 km državnih cest, od tega za 610 km avtocest in hitrih cest ter 543 km glavnih in regionalnih cest.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki so povzeti iz strateških kart hrupa različnih upravljavcev virov hrupa in po različnih fazah kartiranja. Za posamezni vir hrupa je bila pripravljena ocena števila izpostavljenih prebivalcev po razredih hrupa. V komentarju kazalca se besedilo na določenih mestih nanaša na vsoto števila izpostavljenih prebivalcev nad izbrano ravnijo hrupa oz. izračunanega deleža, ki ga k številu izpostavljenih prebivalcev prispevajo AC in HC oziroma gl. in reg. ceste.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju celega dneva ob cestah izven urbanih območij

št. prebivalcev

- Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno v letu 2006, ki so v upravljanju DARS, d.d. 2007. EPI SPEKTRUM, d.o.o. in PNZ, d.o.o.

- Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno v letu 2006, ki so v upravljanju DRSC. 2007. PNZ, d.o.o in EPI SPEKTRUM, d.o.o.

- Strateška karta hrupa za Mestno občino Ljubljana; za cestni in železniški promet na območju MOL – za leto 2006. 2008. A-PROJEKT Nataša Kepe-Globevnik, s.p.

- Izvedba obratovalnega monitoringa obremenitve s hrupom za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS, d.d., januar 2014, dopolnitev maj 2014. 2014. PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., EPI SPEKTRUM Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve, d.o.o., A-projekt, d.o.o., in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

- Obratovalni monitoring hrupa za ceste z več kot 3 milijone prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste, september 2013. 2013. EPI SPEKTRUM, d.o.o., PNZ, d.o.o, in A-projekt d.o.o.

- Novelacija karta hrupa za Mestno občino Ljubljana, št. poročila A-projekt 20/2014, april 2014. 2014. A-PROJEKT, d.o.o., in PNZ, d.o.o.

- Strateška karta hrupa mesta Maribor za leto 2011, št. 2012-019/IMS, november 2013, dopolnitev maj 2014. 2014. EPI SPEKTRUM, d.o.o.

- Izvedba obratovalnega monitoringa obremenitve s hrupom za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS, d.d., december 2018. 2018. PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., EPI SPEKTRUM d.o.o., A-projekt, d.o.o.

- Monitoring hrupa za ceste z več kot 3 milijone prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, december 2019. 2019. PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o, EPI SPEKTRUM, d.o.o., in A-projekt d.o.o.

- Strateška karta hrupa za poselitveno območje Mestne občine Maribor za leto 2016, dopolnitev marec 2019, 2018. EPI SPEKTRUM, d.o.o.

- Novelacija karta hrupa za Mestno občino Ljubljana, za ceste z več kot 1 mio vozil letno, presečno leto 2016, avgust 2019. 2019. A-PROJEKT, d.o.o.

2007, 2012, 2017

mesec dni po prejetju vseh strateških kart hrupa

Vsakih 5 let

November 2020

Da

Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju noči ob cestah izven urbanih območij

Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju celega dne ob avtocestah in hitrih cestah izven urbanih območij

- Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno v letu 2006, ki so v upravljanju DARS, d.d. 2007. EPI SPEKTRUM, d.o.o. in PNZ, d.o.o.

- Izvedba obratovalnega monitoringa obremenitve s hrupom za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS, d.d., januar 2014, dopolnitev maj 2014. 2014. PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., EPI SPEKTRUM Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve, d.o.o., A-projekt, d.o.o., in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

- Izvedba obratovalnega monitoringa obremenitve s hrupom za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS, d.d., december 2018. 2018. PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., EPI SPEKTRUM d.o.o., A-projekt, d.o.o.

Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju noči ob avtocestah in hitrih cestah izven urbanih območij

Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju celega dne ob glavnih in regionalnih cestah izven urbanih območij

- Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno v letu 2006, ki so v upravljanju DRSC. 2007. PNZ, d.o.o in EPI SPEKTRUM, d.o.o.

- Obratovalni monitoring hrupa za ceste z več kot 3 milijone prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste, september 2013. 2013. EPI SPEKTRUM, d.o.o., PNZ, d.o.o, in A-projekt d.o.o.

- Monitoring hrupa za ceste z več kot 3 milijone prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, december 2019. 2019. PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o, EPI SPEKTRUM, d.o.o., in A-projekt d.o.o.

Izpostavljenost prebivalcev različnim ravnem hrupa v obdobju noči ob glavnih in regionalnih cestah izven urbanih območij

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah):  /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

  • Ministrstvo za okolje in prostor, 2012. Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja MOL za obdobje 2012–2017.
  • Ministrstvo za okolje in prostor, 2018. Operativni program varstva pred hrupom, št.: 007-66/2017.


Related indicators