KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Emisijska produktivnost v Sloveniji se je v letu 2017 zvišala, vendar je napredek v primerjavi z ostalimi državami EU prepočasen. Kljub napredku je potrebno krepiti povezavo med razvojem gospodarstva in ukrepi za zmanjšanje emisij TGP. V Strategiji razvoja Slovenije 2030 je zastavljen cilj izboljšanja emisijske produktivnosti v letu 2030, in sicer povprečje EU. Strategija razvoja Slovenije  spremlja emisijsko produktivnost nekoliko drugače kjer v kazalcu upošteva BDP na podlagi standardov kupne moči. Glede na primerjavo z EU, Slovenija v letu 2016 še vedno zaostaja za EU povprečjem. V letu 2017 je Sloveniji uspelo emisijsko produktivnost izboljšati. Cilj zastavljen za kazalec v Strategiji razvoja Slovenije ni vrednostno opredeljen, zasleduje pa cilj, ki je doseganje povprečja EU.


Ključni cilj kazalca emisijske produktivnosti je spremljanje okoljske učinkovitosti gospodarstva. Izboljšanje emisijske produktivnosti pomeni dvojni izziv: obvladovanje podnebnih sprememb ob vzporednem gospodarskem razvoju. Emisijska produktivnost je izražena z bruto domačim proizvodom na enoto emisij TGP.

Emisijska produktivnost se izračuna kot količnik med bruto domačim proizvodom v stalnih cenah in vsemi emisijami toplogrednih plinov, povzročenimi z izvajanjem gospodarske dejavnosti in rabe energije v gospodinjstvih. Emisije TGP in ponori CO2, ki izhajajo iz rabe tal, spremembe rabe tal in gospodarjenja z gozdovi, niso vključene.


Grafi

Slika PO22-1: Emisijska produktivnost v Sloveniji v obdobju 2005−2017
Prikaži podatke
Emisijska produktivnost
2005 1,62
2006 1,70
2007 1,80
2008 1,80
2009 1,83
2010 1,85
2011 1,86
2012 1,86
2013 1,91
2014 2,17
2015 2,20
2016 2,16
2017 2,29
Slika PO22-2: Emisijska produktivnost v Sloveniji na podlagi standarda kupne moči
Prikaži podatke
Slovenija SKM EU-28 SKM
2005 1,98 2,17
2006 2,06 2,30
2007 2,19 2,45
2008 2,18 2,52
2009 2,17 2,57
2010 2,21 2,62
2011 2,26 2,78
2012 2,35 2,88
2013 2,45 2,96
2014 2,81 3,18
2015 2,90 3,32
2016 2,81 3,37
2017 3,01
Slika PO22-3: Spremembe emisijske produktivnosti v obdobju 2005 do 2016 po državah članicah (Vir: EEA, Eurostat, IJS-CEU)

Cilji

Cilj 2030 za Slovenijo je določen v Strategiji Razvoja Slovenije 2030*1 in sicer je glavna usmeritev zasledovanje povprečja EU.

Opomba:

*1 http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

 


Emisijska produktivnost se je do leta 2015 stalno izboljševala. Večje izboljšanje kazalca je bilo v letu 2014, kar pa je delom posledica zmanjšanja emisij v tem letu (mila zima, manjše obratovanje termoelektrarn). V zadnjih letih se je rast nekoliko umirila in v letu 2016 celo nazadovala. V letu 2017 zopet beležimo rast emisijske produktivnosti. Pred tem so emisije TGP od začetka devetdesetih let do leta 2008 postopno naraščale, v tem obdobju se je produktivnost rabe ogljika izboljševala na račun ugodnih gospodarskih gibanj. V obdobju po letu 2008 se je produktivnost rabe ogljika še vedno izboljševala, kljub krčenju gospodarske aktivnosti, vendar je bilo izboljšanje kazalca počasnejše.

Znatno izboljšanje v letih 2006 in 2007 je bilo posledica hitre rasti gospodarske aktivnosti (BDP) ob zmerni rasti emisij TGP (v povprečju je BDP v teh letih zrasel več kot 6 %, rast emisij pa je bila manj kot 1 %). Izboljšanje v letu 2013 in 2014 je posledica znatnega zmanjšanja emisij (v vseh sektorjih razen v predelovalnih dejavnostih) ob skoraj nespremenjeni rasti BDP.

Rezultati emisijske produktivnosti v Sloveniji so v letu 2017 ob višji gospodarski rasti (4,9 %) in nižjim emisijam TGP (1,3 % manj) boljši kot v letu 2016. Kazalec emisijske produktivnosti v Sloveniji se je v obdobju 2005−2017 izboljšal za 41 %.

V prihodnje je pomembno, da se kazalec izboljšuje in zagotavlja razklop med rastjo BDP in TGP. Smiselna smer razvoja v prihodnjih letih je zmanjševanje emisij TGP ob vzporedni gospodarski rasti.

V OP TGP je zastavljen cilj izboljšanja emisijske produktivnosti, ciljna vrednost pa ne. Kazalec OP TGP je enak kazalcu, ki ga spremlja EUROSTAT.

Emisijska produktivnost na osnovi standarda kupne moči

V okviru Strategije razvoja Slovenije je določen kazalnik emisijska produktivnost, pri katerem se zasleduje vrednost povprečja EU-28 v letu 2030. Kazalec emisijska produktivnost na osnovi standarda kupne moči se nekoliko razlikuje:

  • namesto BDP-ja v stalnih cenah, za primerjavo uporablja BDP v standardih kupne moči.
  • zajema tudi emisije iz mednarodnega letalstva, ki sicer niso vključene v ciljne emisije TGP pogodbenic Pariškega sporazuma.

Vsak od kazalcev ima svoje prednosti. Kazalec OP TGP je lažje primerljiv z OECD metodologijo, ki uporablja BDP v stalnih cenah. Poleg tega je kazalec OP TGP (z BDP v stalnih cenah) uporaben v analizah scenarijev in projekcijah, saj omogoča lažje preverjanje doseganja ciljev. Primerjava na podlagi BDP kupne moči torej prikazuje nekoliko drugačne rezultate, deloma izenačuje razlike med državami in sicer tiste, ki so vezane na gospodarsko rast.

Smiselno je spremljati oba, prvega zaradi primerljivosti z mednarodno objavljenimi kazalci, drugega pa zaradi cilja Strategije razvoja Slovenije 2030. Zaradi uporabe različnih metodologij v kazalcu je torej smiselno ločeno spremljanje obeh različic kazalca emisijske produktivnosti.

Analiza obeh kazalcev v letu 2017 pripelje do zaključka, da se je emisijska produktivnost Slovenije v tem letu izboljšala.


Metodologija

Datum zajema podatkov