KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Emisijska produktivnost*1 v Sloveniji se je leta 2021 izboljšala in je znašala 2,79 EUR2010/kg CO2 ekv. Kljub napredku v zadnjih letih, je napredek na področju emisijske produktivnosti v Sloveniji v primerjavi z EU še vedno prepočasen, zato je treba še naprej krepiti povezavo med razvojem gospodarstva in ukrepi za zmanjšanje izpustov TGP.

Za leto 2030 je cilj izboljšanja emisijske produktivnosti določen v Strategiji razvoja Slovenije 2030 (SRS). Cilj, ki ni vrednostno opredeljen, je doseganje povprečja EU. SRS sicer spremlja emisijsko produktivnost nekoliko drugače, saj v kazalcu upošteva BDP na podlagi standardov kupne moči. Tudi v skladu s tem kazalcem se je emisijska produktivnost leta 2021 ponovno izboljšala, še vedno pa zaostaja za EU povprečjem.

Opomba:

*1   Kazalec emisijske produktivnosti spremlja tudi SURS: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/2775201S.px/


Ključni cilj kazalca emisijske produktivnosti je spremljanje okoljske učinkovitosti gospodarstva. Izboljšanje emisijske produktivnosti pomeni dvojni izziv: obvladovanje podnebnih sprememb ob vzporednem gospodarskem razvoju. Emisijska produktivnost se izračuna kot količnik med bruto domačim proizvodom v stalnih cenah in vsemi izpusti toplogrednih plinov, povzročenimi z izvajanjem gospodarske dejavnosti in rabo energije v gospodinjstvih. Pri tem izpusti TGP in ponori CO2, ki izhajajo iz rabe tal, spremembe rabe tal in gospodarjenja z gozdovi, niso vključeni.


Grafi

Slika PO22-1: Emisijska produktivnost v Sloveniji v obdobju 2005−2021
Viri:

Statistični urad RS, Agencija RS za okolje, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Emisijska produktivnost
2005 1,61
2006 1,68
2007 1,78
2008 1,78
2009 1,83
2010 1,84
2011 1,86
2012 1,87
2013 1,92
2014 2,17
2015 2,20
2016 2,15
2017 2,25
2018 2,37
2019 2,52
2020 2,60
2021 2,79
Slika PO22-2: Emisijska produktivnost v Sloveniji na podlagi standarda kupne moči
Viri:

Evropska agencija za okolje, Eurostat, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Slovenija SKM EU-27 SKM
2005 1,89 2,06
2006 1,96 2,18
2007 2,08 2,33
2008 2,13 2,45
2009 2,16 2,53
2010 2,17 2,56
2011 2,24 2,71
2012 2,30 2,78
2013 2,41 2,87
2014 2,72 3,04
2015 2,76 3,12
2016 2,73 3,19
2017 2,89 3,30
2018 3,08 3,49
2019 3,36 3,76
2020 3,52 4,01
2021 3,81 4,11
Slika PO22-3: Spremembe emisijske produktivnosti v obdobju 2005−2021 po državah članicah
Viri:

Evropska agencija za okolje, Eurostat, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Cilj 2030 za Slovenijo je določen v Strategiji Razvoja Slovenije 2030*2 in sicer je glavna usmeritev zasledovanje povprečja EU. Cilj je skladen tudi z usmeritvijo iz Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)*3 - do leta 2030 doseči povprečje EU

 

Opomba:

*2   http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

*3   http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO131


Emisijska produktivnost se je do leta 2015 stalno izboljševala. Večje izboljšanje kazalca je bilo v letu 2014, kar pa je deloma posledica zmanjšanja izpustov v tem letu (mila zima, manjše obratovanje termoelektrarn). V zadnjih letih se je rast nekoliko umirila in v letu 2016 celo nazadovala. V zadnjih letih zopet beležimo rast emisijske produktivnosti. Pred tem so izpusti TGP od začetka devetdesetih let do leta 2008 postopno naraščali; v tem obdobju se je produktivnost rabe ogljika izboljševala na račun ugodnih gospodarskih gibanj. V obdobju po letu 2008 se je produktivnost rabe ogljika še vedno izboljševala, kljub krčenju gospodarske aktivnosti, vendar je bilo izboljšanje kazalca veliko počasnejše.
Znatno izboljšanje v letih 2006 in 2007 je bilo posledica hitre rasti gospodarske aktivnosti (BDP) ob zmerni rasti izpustov TGP (v povprečju se je BDP v teh letih povečal za več kot 6 %, rast izpustov pa je bila manjša kot 1 %). Izboljšanje v letih 2013 in 2014 je bilo posledica znatnega zmanjšanja izpustov (v vseh sektorjih, razen v predelovalnih dejavnostih) ob skoraj nespremenjeni rasti BDP.
Ob pozitivni gospodarski rasti (8,2 %) in nekoliko višjih izpustih TGP (-0,8 %) glede na leto prej, kaže kazalec emisijske produktivnosti leta 2021 na izboljšanje emisijske produktivnosti v Sloveniji. Kazalec emisijske produktivnosti se je v obdobju 2005−2021 izboljšal za 74 %, v zadnjem letu pa za 7 %. Ciljna vrednost za kazalec ni zastavljena, sledi se usmeritvi izboljšanja emisijske produktivnosti na raven EU.
V prihodnje je pomembno, da se kazalec izboljšuje in zagotavlja razklop med rastjo BDP in izpusti TGP. Cilj je znatno zmanjšanje izpustov TGP ob hkratni gospodarski rasti.

Tabela 1:    Emisijska produktivnost v Sloveniji leta 2005 in v obdobju 2015−2021

 

2005

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Emisijska produktivnost v Sloveniji

[EUR2010/kg CO2 ekv]

1,61

2,20

2,15

2,25

2,37

2,52

2,60

2,79

 

V OP TGP je zastavljen cilj izboljšanja emisijske produktivnosti, ciljna vrednost pa ne. Kazalec OP TGP je enak kazalcu, ki ga spremlja EUROSTAT.

Emisijska produktivnost na osnovi standarda kupne moči

V okviru Strategije razvoja Slovenije 2030 je določen kazalnik emisijska produktivnost, pri katerem se leta 2030 zasleduje vrednost povprečja EU-27. Kazalec emisijska produktivnost na osnovi standarda kupne moči se od kazalca [PO22] nekoliko razlikuje:
                     •    namesto BDP v stalnih cenah za primerjavo uporablja BDP v                              standardih kupne moči;
                     •    zajema tudi izpuste iz mednarodnega letalstva, ki sicer niso                                vključeni v ciljne izpuste TGP pogodbenic Pariškega sporazuma.
Vsak od kazalcev ima svoje prednosti. Kazalec [PO22] je lažje primerljiv z OECD metodologijo, ki uporablja BDP v stalnih cenah*4. Poleg tega je kazalec [PO22] z BDP v stalnih cenah uporaben v analizah scenarijev in projekcijah, saj omogoča lažje preverjanje doseganja ciljev. Primerjava na podlagi BDP v standardih kupne moči pa prikazuje nekoliko drugačne rezultate in deloma izenačuje razlike med državami, in sicer tiste, ki so vezane na gospodarsko aktivnost.
Smiselno je spremljati oba kazalca, prvega zaradi primerljivosti z mednarodno objavljenimi kazalci, drugega pa zaradi cilja Strategije razvoja Slovenije 2030. Zaradi uporabe različnih metodologij, je torej smiselno ločeno spremljanje obeh različic kazalca emisijske produktivnosti.
Analiza obeh kazalcev v letu 2021 kaže na izboljšanje, tudi emisijska produktivnost Slovenije, merjena z upoštevanjem standarda kupne moči, se je v tem letu izboljšala.

Opomba:

*4   Kazalec emisijska produktivnost (EUR2010/kg CO2 ekv.) spremlja tudi SURS: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2775201S.PX.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Strategiji Razvoja Slovenije 2030

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Kazalec se izračunava v skladu z metodologijo OECD, katere podrobnosti so navedene pod Metodologijo obdelave podatkov.

Metodologija obdelave podatkov:

OECD uporablja kazalec emisijske produktivnosti (EUR2010/kg CO2 ekv) za spremljanje zelene rasti v posameznih državah. Metodologija izračuna kazalca je opredeljena na straneh OECD: »Greenhouse gas productivity« kot količnik med DBP v stalnih cenah in izpusti TGP, izraženih v CO2 ekvivalentu:

  • bruto domači proizvod (EUR2010);
  • skupni izpusti toplogrednih plinov brez upoštevanja izpustov rabe tal, spremembe rabe tal in gospodarjenja z gozdovi (kg CO2 ekv).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Bruto domači proizvod

EUR2010

SURS

2005−2021

Nacionalni računi za preteklo leto so objavljeni v avgustu tekočega leta

enkrat letno

23. 08. 2023

da

Izpusti toplogrednih plinov

kg CO2 ekv

ARSO

2005−2021

Prva verzija:
15. januar za leto X − 2

Končna verzija: 15. marec za leto X − 2

enkrat letno

23. 08. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov