KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Kemijsko stanje na vseh merilnih mestih v obdobju 2003-2005 dobro, trofično stanje morja pa se je v po letu 2000 postopoma izboljševalo.


Kazalec prikazuje kakovost slovenskega morja z oceno kemijskega stanja in trofičnega indeksa.
Kemijsko stanje se določa na podlagi letnih povprečnih vrednosti parametrov, analiziranih v vodi ter spremljanjem vsebnosti prednostnih snovi v sedimentu in sicer za parametre, za katere so v omenjeni uredbi določene mejne vrednosti. Trofične razmere v morju (kakovost obalnega morja) se ocenjuje na osnovi trofičnega indeksa – TRIX.
Spremljanje kakovosti morja je del državnega imisijskega monitoringa kakovosti površinskih voda. V merilno mrežo obalnega morja so vključena 4 merilna mesta in sicer osnovno merilno mesto (CZ), ki leži v teritorialnih vodah, referenčno merilno mesto (F) v južnem delu Tržaškega zaliva ter dve dodatni merilni mesti v obalnem morju, v notranjosti Piranskega (MA) in Koprskega zaliva (K). Dodatni merilni mesti na območju obalnega morja sta pod vplivom različnih virov onesnaženja, K je v neposredni bližini Luke Koper in izliva reke Rižane, v kateri so komunalne in nekatere industrijske odplake, MA pa je v vplivnem območju portoroške marine.


Grafi

Slika MR06-1: Delež merilnih mest z dobrim kemijskim stanjem
Viri:

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Prikaži podatke
2003 2004 2005
delež merilnih mest z dobrim kemijskim stanjem % 100 100 100
Slika MR06-2: Trofično stanje morja – delež merilnih mest glede na vrednost indeks TRIX
Viri:

Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Prikaži podatke
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Visok trofični status % 10 0 0 40 31 33 36 33 33
Dober trofični status % 40 40 33 40 31 33 36 33 33
Srednji trofični status % 40 40 33 20 31 33 27 33 33
Slab trofični status % 10 20 33 0 8 0 0 0 0

Cilji

- Zaščita in ohranjanje morskega okolja
- Ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje in rast morskih školjk in polžev
- Zmanjšanje količine hranilnih snovi v obalnih vodah.


V obdobju 2003-2005 so bile na izbranih merilnih mestih na morju opravljene analize kovin v vodi in sedimentu ter analiza prednostnih snovi in indikativnih parametrov v vodi. Rezultati analiz so pokazali, da so bile vsebnosti prednostnih snovi in indikativnih parametrov v vodi pod mejo zaznavnosti uporabljenih analitskih metod, oziroma pod mejno vrednostjo, določeno v uredbi o kemijskem stanju. Vsebnosti težkih kovin so bile določene na vseh merilnih mestih, vendar dobljene vrednosti niso presegale mejnih vrednosti. Na podlagi rezultatov analiz je bilo kemijsko stanje na vseh merilnih mestih na morju v obdobju 2003-2005 dobro.

Trofično stanje morja se je v obdobju od 2000 dalje postopoma izboljševalo. Podan je prikaz TRIX indeksa za obdobje 1997-2005. Najboljše trofično stanje morja je bilo na referenčnem merilnem mestu F, podobno je bilo tudi na osnovnem merilnem mestu CZ v sredini Tržaškega zaliva. Nekoliko slabše stanje je bilo na merilnem mestu MA, najslabše pa je bilo na merilnem mestu K v Koprskem zalivu. Trofično stanje morja se je v obdobju od 2000 dalje postopoma izboljševalo.


Metodologija

Kemijsko in trofično stanje

Spremljanje kemijskega stanja poteka v skladu z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda (Ur.l. št 11/2002), ki je bila sprejeta v skladu z Direktivo 2000/60/ES. Kemijsko stanje se določa na podlagi letnih povprečnih vrednosti parametrov, analiziranih v vodi ter s spremljanjem vsebnosti prednostnih snovi v sedimentu za parametre, za katere so v omenjeni uredbi določene mejne vrednosti. Na osnovi izračunov se določi ocena kemijskega stanja (dobro oz. slabo) za vsako posamezno merilno mesto za določeno leto. Dobro kemijsko stanje pomeni, da nobena povprečna letna vrednost analiziranih parametrov na izbranem merilnem mestu ni presegla mejne vrednosti, določene v uredbi in da pri nobenem parametru v sedimentu ni opaziti trenda naraščanja.

Evtrofikacijski monitoring zajema kakovost morja, ki se ocenjuje s pomočjo numerične skale trofičnega indeksa (TRIX). Ta temelji na vsebnosti klorofila kot indikatorja fitoplanktonske biomase, vsebnosti kisika ter hranilnih soli dušika in fosforja (Vollenweider in sod., 1998). Numerična skala TRIX indeksa obsega vrednosti med 0 in 10, manjše vrednosti pomenijo boljšo kakovost morja ali neznatno evtrofikacijo. Vrednosti do 4 pomenijo visok trofični status, 4 - 5 dober, 5 - 6 srednji ter nad 6 slab trofični status morja. Visoke vrednosti TRIX indeksa sovpadajo s povišanimi vsebnostmi fitoplanktonskega klorofila. TRIX indeks je merilo evtrofikacije.

Monitoring izvaja Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja Piran, podatke pa hrani Agencija Republike Slovenije za okolje v Enotni zbirki podatkov monitoringa kakovosti voda.


Related indicators