KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Delež OVE v rabi goriv v široki rabi se je leta 2018 v primerjavi z letom prej zvišal za 2,1 % in je znašal 58,3 %, kar je najvišja vrednost v obdobju 2010−2018. K zvišanju je pripomoglo predvsem 9-odstotno zmanjšanje rabe goriv v široki rabi. Za indikativno letno ciljno vrednostjo je doseženi delež OVE zaostajal za 0,7 odstotne točke, kar je nekoliko manj kot leto prej. Da bi lahko leta 2020 dosegli cilj 61-odstotnega deleža OVE v rabi goriv v široki rabi, bo potrebno ta delež povečati za 2,7 odstotne točke, kar je na letni ravni primerljivo z rastjo deleža OVE iz leta 2017.


Kazalec delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi goriv v široki rabi opisuje, kako se spreminja delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Z večjim deležem OVE v široki rabi, ki je posledica izvajanja ukrepov za pospeševanje izrabe OVE, se zmanjšuje izpust CO2. Spremljanje tega kazalca omogoča spremljanje intenzivnosti nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije pri proizvodnji toplote v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih.


Grafi

Slika PO12-1: Delež OVE v rabi goriv v široki rabi leta 2005 in v obdobju 2010−2018 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke
Vrednost kazalca leta 2005 Ciljne vrednosti kazalca Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2018
2005 30,14
2010 45,78
2011 49,29
2012 53,00 53,00
2013 54,00 55,78
2014 55,00 55,80
2015 56,00 56,02
2016 57,00 55,72
2017 58,00 57,10
2018 59,00 58,28
2019 60,00
2020 61

Cilji

Cilj OP TGP je povečanje deleža OVE v široki rabi. K povečanju deleža OVE prispevata tako večja končna raba OVE, kot tudi manjša skupna končna raba energentov, to pa oboje prispeva k zmanjševanju izpustov TGP. Cilj do leta 2020 je doseči 61 % OVE v široki rabi. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.


Delež OVE je leta 2018 predstavljal 58,3 % končne rabe energentov brez električne energije in daljinske toplote v široki rabi. Glede na leto prej se je zvišal za 2,1 %, od indikativne letne ciljne vrednosti pa je bil nižji za 0,7 odstotne točke. Zaostanek za indikativno letno ciljno vrednostjo je bil nekoliko manjši kot leta 2017. K zvišanju deleža OVE v letu 2018 je pripomoglo 9-odstotno zmanjšanje rabe goriv v široki rabi, ki je bilo večje od 7-odstotnega zmanjšanja rabe OVE. Zmanjšanje rabe goriv v široki rabi je posledica toplejše zime, temperaturni primanjkljaj je bil glede na leto prej manjši za 11 %*1. Za razliko od leta 2017, ko se je v strukturi goriv na račun povečanja deleža OVE zmanjšal delež kurilnega olja, se je leta 2018 delež OVE povečal na račun zmanjšanja deleža zemeljskega plina za 2,9 odstotne točke, medtem ko se je delež kurilnega olja ponovno povečal, in sicer na 26 %. Da bi lahko leta 2020 dosegli cilj 61-odstotnega deleža OVE v rabi goriv v široki rabi, bo potrebno ta delež povečati za 2,7 odstotne točke, kar je na letni ravni primerljivo z rastjo deleža OVE iz leta 2017, ki je bila 1,4 odstotne točke.

Vrednost kazalca se je v obdobju 2010−2018 zvišala za 27 % oz. 12,5 odstotne točke, pri čemer se je raba goriv v široki rabi zmanjšala za 31 %, raba OVE v široki rabi pa za 12 %. Delež OVE v rabi goriv v gospodinjstvih se je v istem obdobju povečal s 55,4 na 66,4 %, se je pa leta 2018 že drugo leto zapored nekoliko zmanjšal. Tudi v storitvenih dejavnostih se je delež OVE v rabi goriv v opazovanem obdobju povečal, in sicer s 7,4 na 10,6 %. Omenjeni delež se je povečal tudi v zadnjih dveh letih, v letu 2018 za 2 odstotni točki. Večino, dobrih 97 % celotne rabe OVE v široki rabi pri tem predstavlja raba OVE v gospodinjstvih. Ocena rabe OVE v storitvenem sektorju je podcenjena in ni zanesljiva, saj se ne spremlja sistematično in v nacionalni statistiki ni vključena.

Opomba:

*1    Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo (v K*dni/leto): 2015 – 2.841, 2016 – 2.873, 2017 – 2.892, 2018 – 2.567 (izračun IJS-CEU)


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Metodologija izračuna

  • Kazalec delež OVE v rabi goriv v široki rabi (%) je definiran kot razmerje med končno rabo OVE in končno rabo vseh energentov v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih, brez upoštevanja električne energije in daljinske toplote. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • raba OVE v široki rabi (toe) je izračunana iz podatkov SURS o rabi obnovljivih virov in odpadkov ter geotermalne in sončne energije v gospodinjstvih in ostali rabi;

  • končna raba energentov v široki rabi brez električne energije in daljinske toplote (toe) je izračunana kot razlika med skupno rabo energetskih virov ter rabo električne energije in toplote v gospodinjstvih in ostali rabi iz podatkov SURS.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti tudi podrejena kazalca, to sta delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih oz. stanovanjskem sektorju (%) in delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v storitvenem sektorju (%).

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Delež OVE v rabi goriv v široki rabi je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1:    Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Delež OVE v rabi goriv v široki rabi

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Raba OVE v gospodinjstvih

toe

SURS

oktobra za preteklo leto

12.11.2019

Raba OVE v ostali rabi

12.11.2019

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih

12.11.2019

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v ostali rabi

12.11.2019

Podatki za obdobje: 2005, 2010−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
Podatki o rabi OVE v gospodinjstvih se od leta 2009 dalje računajo modelsko in niso primerljivi s podatki pred tem letom. Za ostalo rabo (storitveni sektor) podatki o rabi OVE ne zajemajo celotne rabe OVE v tem sektorju, torej je delež OVE izrazito podcenjen.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  1
Točnost:                          2
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1

 

 

Datum zajema podatkov