Ključno sporočilo
Neutral

Z naraščanjem števila novo registriranih motornih vozil, narašča tudi število izrabljenih. Zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo spadajo med nevarne odpadke. Sistem razgradnje je vzpostavljen od leta 2004 vendar je vanj še vedno zajetih manj izrabljenih motornih vozil od pričakovanih. Ciljna stopnja ponovne uporabe in recikliranja, 80 % in ponovne uporabe in predelave, 85 % je v letu 2006 in 2007 dosežena.


Kazalec prikazuje zajete količine izrabljenih motornih vozil (IMV) v okviru sistema razgradnje v pooblaščenih centrih za obdelavo ter doseganje ciljnih deležev ponovne uporabe, predelave in reciklaže IMV.

Izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (Pravilnik o ravnanju z IMV , Ur. l. RS, št. 118/04). Zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo IMV sodijo med nevarne odpadke.

Pravila ravnanja z IMV s ciljem, da se s ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami predelave zmanjša količina odstranjenih vozil določata Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 18/03, 135/03, 106/05, 32/06, 57/06 in 106/06) in Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 118/04).


Grafi

Slika OD16-1: Število razgrajenih izrabljenih motornih vozil
Viri:

Poročila koncesionarjev - SARA - Spletna aplikacija za razgradnjo avtomobilov, Ministrstvo za okolje in prostor, 2007

Prikaži podatke
2004 2005 2006 2007 2008
stara bremena število 6381 3811 1314 1755 1802
potrdilo o razgradnji število 4886 1886 8104 6654 4974
skupaj število 11267 5697 9418 8409 6776

Cilji

- Zagotovitev enotnega sistema zbiranja izrabljenih motornih vozil na celotnem območju Republike Slovenije in 100 % zajem izrabljenih motornih vozil,
- Doseganje deležev ponovne uporabe, predelave in reciklaže (85% do konca leta 2006 in 95% do konca leta 2014) ter odprava starih bremen,
- Ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi.


V Republiki Sloveniji se je število na novo registriranih osebnih vozil v zadnjih letih redno povečevalo, vse do okrog 100.000 v zadnjih letih. Podoben je tudi trend rasti registriranih osebnih vozil, od okrog 700.000 sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja pa vse do skoraj 1.000.000 v zadnjih letih.

Od maja 2004 do konca leta 2007 je bilo v centrih za obdelavo osušenih in razstavljenih nekaj več kot 24.000 t izrabljenih motornih vozil, iz centrov pa je bilo do konca leta 2007 v ponovno uporabo, recikliranje in predelavo oddano 21.000 t materialov in surovin iz razstavljanja. Za večino IMV, je bila ciljna stopnja ponovne uporabe in recikliranja 80% in ponovne uporabe in predelave 85 %, dosežena. V letu 2008 je bilo v Sloveniji razgrajenih nekaj manj kot 7.000 avtomobilov.

Sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili je zagotovljen v okviru izvajanja gospodarske javne službe. Eden bistvenih ukrepov za delovanje sistema je uvedba »potrdila o razgradnji«. Zadnji lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja oziroma ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili, mora ob odjavi vozila iz prometa predložiti potrdilo o uničenju vozila. Storitev razgradnje je za zadnjega lastnika brezplačna.

Izrabljena motorna vozila se zbirajo na prevzemnih mestih na štirih koncesijskih območjih. Od tam so transportirana v centre za obdelavo, kjer se osušijo in razstavijo. Odvzete nevarne snovi, materiali in surovine so nato predane v ponovno uporabo, recikliranje in predelavo. V obdobju od 1. maja 2004, ko je sistem izvajanja javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili postal operativen, do marca 2007 so izvajanje te javne službe izvajali štirje začasni izvajalci. Sistem v tem obdobju ni zajel načrtovanih količin, večinoma so bila zajeta izrabljena motorna vozila, ki so bila zbrana kot t.i. »stara bremena« (izrabljena motorna vozila zbrana s strani lokalnih skupnosti kot zapuščena vozila, za katera ni bilo mogoče ugotoviti zadnjega lastnika). Vključevanje izrabljenih motornih vozil v sistem se je z letom 2005, ko so obveznost kritja stroškov razgradnje vozil danih na trg pred letom 2002 prevzeli zadnji lastniki, še poslabšalo. V povezavi s tem se je pričel zlorabljati zlasti mehanizem začasne odjave vozila iz prometa z izjavo o lokaciji vozila. K manjšemu zajemu v sistem razgradnje je pripomoglo tudi nelegalno odstranjevanje in delovanje nelegalnih »avtoodpadov«. Zaradi navedenega je bil v letu 2005 okrepljen inšpekcijski nadzor, pričelo se je z vključevanjem »avtoodpadov« v sistem razgradnje. Bistven ukrep za povečanje števila oddanih vozil v razgradnjo je bila ukinitev plačila storitve razgradnje za zadnje lastnike v decembru 2005, s čemer so v letu 2006 narasle količine izrabljenih motornih vozil oddanih v razgradnjo s strani zadnjega lastnika. Od aprila 2007 dalje izvajajo javno službo trije koncesionarji izbrani na javnem razpisu. Še vedno je v sistem razgradnje zajetih manj IMV od pričakovanj. Dejstvo je, da se tudi v ostalih državah članicah soočajo s tem, da velik delež nastalih IMV ni zajet v okviru vzpostavljenega sistema razgradnje. Poročilo Evropskega parlamenta iz leta 2007, o trenutnem stanju glede izvajanja Direktive 2000/53/ES Sveta in parlamenta o izrabljenih vozilih v državah članicah, uvodoma povzema naslednje glavne razloge za to:

- izvoz rabljenih motornih vozil preden dosežejo konec življenjske dobe, ki je pomemben (in verjetno naraščajoč) dejavnik avtomobilskega trga na območju EU,
- legalno prodajo rabljenih vozil kot način prikritja nelegalne dejavnosti (izvoz poškodovanih ali ukradenih vozil),
- veliko število IMV se razgradi na nelegalen način zaradi pridobivanja ekonomsko zanimivih sestavnih delov,
- IMV se v posameznih primerih še vedno raje zapuščajo kot predpisano razgrajujejo in
- še vedno je prisotno garažiranje IMV raje kot njihova oddaja v razgradnjo.


Metodologija

-Poročila koncesionarjev - SARA (Spletna Aplikacija za Razgradnjo Avtomobilov)
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS št. 2/06)
– ELV Directive – An Assessment of the Current State of Implementation by the Member States; IP/A/ENVI/ST/2006-29; European parliament, Policy Department, Economic and Scientify Policy, March 2007
- Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili(Ur. l. RS, št. 118/04)
– Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 18/03, 135/03, 106/05, 32/06, 57/06 in 106/06); skladno s to uredbo, se vzpostavljeni sistem zbiranja in razgradnje IMV uporablja za izrabljena motorna vozila naslednjih kategorij:

a) kategorije M(1), to so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
b) kategorije N(1), to so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
c) kategorije L(5), to so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena z ozirom na vzdolžno os, katerih največja masa ne presega 1000 kg in pri katerih ali prostornina motorja presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena hitrost presega 50 km/h.

- EEA, Indicator Generation of waste from end-of-life vehicles; http://themes.eea.europa.eu/Sectors_and_activities/transport/indicators/TERM11%2C2002
- EUROSTAT, End-of-life vehicles data; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/end_of_life

Izračunani deleži stopnje ponovne uporabe in recikliranja ter ponovne uporabe in predelave za leto 2006 znašajo za ponovno uporabo in recikliranje 87,17 % in za ponovno uporabo in predelavo 90,35 %, za leto 2007 pa 87,15 in 88,86 %.


Related indicators