KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj


Kazalec prikazuje razmerje med predelanimi in odstranjenimi odpadki v posameznih letih. Količina in delež posameznih postopkov predelave in odstranitve je prikazana za komunalne, nevarne ter industrijske odpadke.

Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem ponovno uporabo, snovno, biološko predelavo in energetsko izrabo odpadkov, pri čemer gre za uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Postopke predelave odpadkov, določa priloga 5 Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) . Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.

Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati. Postopki odstranjevanja so predvsem obdelava odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami, sežiganje in odlaganje odpadkov. Postopki odstranjevanja odpadkov so določeni v prilogi 6 Uredbe o ravnanju z odpadki.


Grafi

Slika OD07-1: Količine predelanih in odstranjenih odpadkov glede na načine ravnanja (podatki za leto 2001 so informativni)
Viri: 

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006

Prikaži podatke
komunalni 2001 komunalni 2002 komunalni 2003 komunalni 2004 komunalni 2005 komunalni 2006 - industrijski 2001 industrijski 2002 industrijski 2003
odlaganje odpadkov 1000 t 620.8 712.8 693.5 667.7 672.3 731.8 1186.9 268.3 272
sežig odpadkov 1000 t 0 0 0 0.2 1.2 6.3 0 56.3 20.2
drugi postopki odstranitve 1000 t 0 1.7 0.1 0 0 0 0 894.1 1065.9
reciklaža 1000 t 141.4 7.1 11.3 112 129.1 96.8 421.9 536.2 583.1
uporaba odpadkov kot gorivo 1000 t 0 4.5 1.6 14.3 2.2 0 0 313.1 332.2
drugi načini predelave 1000 t 0 4.9 6.2 1.8 3.5 4 0 1663 1873.4
ostalo 1001 t 0 0 0 36.8 36.3 26.9 0 0 0
skupaj nastalih 1000 t 762.2 731.1 712.7 832.8 844.6 865.8 1608.8 3731 4146.8
industrijski 2004 industrijski 2005 industrijski 2006 - nevarni 2001 nevarni 2002 nevarni 2003 nevarni 2004 nevarni 2005 nevarni 2006
odlaganje odpadkov 1000 t 700.1 1390.5 1283.2 45.4 11.3 11.7 5.8 0.3 7.4
sežig odpadkov 1000 t 105.6 19.5 82.6 0 12.5 15 11.6 13.5 13.7
drugi postopki odstranitve 1000 t 0 1.1 0 0 8 7 0 1.1 0
reciklaža 1000 t 1115.5 2202.1 2752.9 34.1 36.6 48.2 44.1 5.1 33.3
uporaba odpadkov kot gorivo 1000 t 372.4 360.9 339.3 0 4.2 7.3 13.6 16.6 15
drugi načini predelave 1000 t 1947 679.9 311.3 0 3.2 5.2 6.3 8 4.8
ostalo 1001 t 827 682.6 589.4 0 0 0 1.7 39.8 16.7
skupaj nastalih 1000 t 5067.6 5336.6 5358.7 79.5 75.9 94.5 83.1 84.4 90.9
Slika OD07-2: Delež predelanih in odstranjenih odpadkov glede na načine ravnanja (podatki za leto 2001 so informativni)
Viri: 

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006

Prikaži podatke
komunalni 2001 komunalni 2002 komunalni 2003 komunalni 2004 komunalni 2005 komunalni 2006 - industrijski 2001 industrijski 2002 industrijski 2003
odlaganje odpadkov % 81.4 97.5 97.3 80.2 79.6 84.5 73.8 7.2 6.6
sežig odpadkov % 0 0 0.1 0.7 1.5 0.5
drugi postopki odstranitve % 0.2 0 0 0 0 24 25.7
reciklaža % 18.6 1 1.6 13.4 15.3 11.2 26.2 14.4 14.1
uporaba odpadkov kot gorivo % 0.6 0.2 1.7 0.3 0 8.4 8
drugi načini predelave % 0.7 0.9 0.2 0.4 0.5 44.6 45.2
ostalo % 4.4 4.3 3.1
skupaj % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
industrijski 2004 industrijski 2005 industrijski 2006 - nevarni 2001 nevarni 2002 nevarni 2003 nevarni 2004 nevarni 2005 nevarni 2006
odlaganje odpadkov % 13.8 26.1 23.9 57.1 14.9 12.4 7 0.4 8.1
sežig odpadkov % 2.1 0.4 1.5 16.5 15.9 14 16 15.1
drugi postopki odstranitve % 0 0 0 10.5 7.4 0 1.3 0
reciklaža % 22 41.3 51.4 42.9 48.2 51 53.1 6 36.6
uporaba odpadkov kot gorivo % 7.3 6.8 6.3 5.6 7.8 16.4 19.7 16.5
drugi načini predelave % 38.4 12.7 5.8 4.3 5.5 7.6 9.5 5.3
ostalo % 16.3 12.8 11 2 47.2 18.4
skupaj % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Slika OD07-3: Delež predelanih komunalnih in industrijskih odpadkov glede na cilj
Viri: 

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006

Prikaži podatke
2001 2002 2003 2004 2005 2006 cilj 2008
komunalni odpadki % 18.6 2.3 2.7 15.4 16 11.6
industrijski odpadki % 26.2 67.3 67.2 67.8 60.8 63.5
cilj 65
Slika OD07-4: Skupne količine predelanih in odstranjenih odpadkov
Viri: 

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006; Statistični letopis RS 2004, 2005

Prikaži podatke
2001 2002 2003 2004 2005 2006
predelani 1000 t 563.3 2528.8 2807.7 3563 3377.7 3504.4
odstranjeni 1000 t 1807.7 1933.2 2051.8 1473.6 2084.6 2103.9

Cilji

Čim večja ponovna uporaba in predelava odpadkov:
• v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % nastalih količin komunalnih odpadkov ter snovno izrabiti vsaj 42 %,
• v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % nastalih količin industrijskih odpadkov,
• nadaljevanje trenda zmanjševanja nastajanja količin nevarnih odpadkov, in sicer od 5 do 10 % na letni ravni.


Predelava odpadkov vedno bolj pridobiva na pomenu. Eden od razlogov so vedno boljše tehnične možnosti za predelave odpadkov, ki so poleg tega, da manj obremenjujejo okolje, tudi ekonomsko upravičene. Sem poleg reciklaže in ponovne uporabe sodi tudi termična obdelava, kjer odpadke uporabimo kot alternativni vir energije. Dodatna vzpodbuda k iskanju teh možnosti je okoljska dajatev za odlaganje.

Drugi razlog se nanaša na rabo naravnih virov. V potrošniški družbi kjer ima izdelek vedno krajšo življenjsko dobo in je največkrat narejen tako, da se sestavnih delov ne da popraviti, ampak jih je potrebno v celoti zamenjati, je zelo pomembno, da dosežemo najvišjo stopnjo ponovne uporabe, recikliranja in predelave odpadkov, da se izognemo čezmernemu črpanju naravnih virov. K uporabi materialov, ki se jih da reciklirati, vzpodbujajo nove okoljske dajatve za embalažo, avtomobilske gume in odpadno električno in elektronsko opremo.

Kljub temu, da predelava odpadkov narašča, absolutne količine odloženih odpadkov ne upadajo. Ni nam namreč še uspelo prekiniti povezave med rastjo bruto domačega proizvoda in naraščanjem količin vseh vrst odpadkov. Poleg tega je predelava zaenkrat primerna le za določene vrste odpadkov. V prihodnosti nas torej čaka še precej izzivov, da bomo spremenili razmerje med odstranjenimi in predelanimi odpadki v prid slednjih.

Naraščajoča ponovna uporaba, recikliranje in predelava odpadkov prispevajo tudi k zniževanju toplogrednih plinov.

V Sloveniji je odlaganje še vedno najbolj razširjen način odstranjevanja komunalnih odpadkov. V letu 2006 smo jih odložili 85%. Pri industrijskih odpadkih gre od leta 2002 v postopke predelave okrog 65 % nastalih odpadkov. Odpadke, odstranjene na druge načine, predstavljata večinoma elektrofilterski pepel, ki se uporablja za zapolnjevanje rudniških rovov ter žlindra, ki se uporablja kot gradbeni material. Za nevarne odpadke je razmerje podobno kot pri industrijskih. V odstranjevanje gre manj kot 40 % odpadkov.


Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje, zbira podatke o nastajanju in ravnanju z vsemi vrstami odpadkov v Republiki Sloveniji.

Obveznost poročanja podatkov o odpadkih je predpisana na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06 in 70/08 ), podrobneje v Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08)oz. do leta 2008 v Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03). Za komunalne odpadke pa v Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01 in 41/04).

V primeru komunalnih odpadkov so zavezanci za poročanje izvajalci lokalnih javnih služb zbiranja in prevažanja komunalnih odpadkov in njim podobnih odpadkov, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter javnih komunalnih službah. Za odpadke iz industrijskih in drugih dejavnosti Pravilnik o ravnanju z odpadki predpisuje obveznost poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za povzročitelje odpadkov, zbiralce, predelovalce ali odstranjevalce nenevarnih in nevarnih odpadkov iz industrijskih in drugih dejavnosti nad predpisanim količinskim pragom (10 ton za nenevarne odpadke in 5 kg za nevarne odpadke). Poroča se enkrat letno, do 31.3. za preteklo koledarsko leto.