KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Lastništvo osebnih avtomobilov, ki je v tesni povezavi z njihovo rabo, doživlja v Sloveniji hitro rast – v zadnjih 20 letih se je več kot podvojilo. Stopnja motorizacije presega stanje v številnih gospodarsko razvitejših državah EU.


Lastništvo osebnih avtomobilov ali stopnjo motorizacije praviloma izražamo s številom osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev (EEA, 2002). Osebni avtomobil je cestno motorno vozilo razen motornih koles, namenjeno za prevoz potnikov, z največ devetimi sedeži (vključno z voznikovim). Število osebnih avtomobilov je opredeljeno z vozili, ki so na določen dan registrirana v državi in lahko uporabljajo ceste, odprte za javni promet (SURS, 2004). Kazalec v podatkih do leta 1991 upošteva podatke Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerih vir je Ministrstvo za notranje zadeve. V njih je osebni avtomobil opredeljen kot motorno vozilo, namenjena prevozu oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev (Uradni list RS, št. 133/2006). Od leta 1992 dalje temelji kazalec na bazi Statističnega urada Republike Slovenije, po kateri med osebne avtomobile spadajo vozila iz kategorije M1 (motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev) brez osebnih specialnih vozil (osebni avtomobil, ki je oblikovan za posebne namene, in ne za prevoz potnikov, npr. gasilska vozila, rešilni avtomobili, pogrebna vozila ipd.) (SURS, 2008b).


Grafi

Slika PR11-1: Razvoj števila osebnih avtomobilov in prebivalcev
Viri:

SPVCP, 2008; SURS, 2008

Prikaži podatke
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
prebivalci število 1717995 1729941 1741343 1753296 1766040 1778454 1786977 1799384 1810997 1824001
osebni avtomobili število 150807 177284 198493 227981 251110 270732 306015 323554 366394 389192
stopnja motorizacije število osebnih avtomobilov/1000 prebivalcev 88 102 114 130 142 152 171 180 202 213
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
prebivalci število 1884477 1895264 1904805 1912374 1918482 1925022 1930506 1989462 1999988 1999404
osebni avtomobili število 416448 430132 448315 466003 489373 501538 490828 514850 548539 554592
stopnja motorizacije število osebnih avtomobilov/1000 prebivalcev 221 227 235 244 255 261 254 259 274 277
1990 1991 1992* 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
prebivalci število 1999945 2001768 1994084 1989408 1989477 1983012 1981297 1979811 1978334 1987755
osebni avtomobili število 578268 594289 606245 650344 668307 711364 743057 776798 811671 846109
stopnja motorizacije število osebnih avtomobilov/1000 prebivalcev 289 297 304 327 336 359 375 392 410 426
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
prebivalci število 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377
osebni avtomobili število 866096 881487 894521 910429 933941 960213 980261
stopnja motorizacije število osebnih avtomobilov/1000 prebivalcev 435 442 448 456 468 479 488
Slika PR11-2: Stopnja motorizacije (število osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev) v evropskih državah leta 2003 in 2006
Viri:

EC, 2007

Prikaži podatke
Romunija Bolgarija Slovaška Madžarska Poljska Latvija Danska Češka Portugalska Grčija
2003 število na 1000 preb. 142 296 252 275 294 280 351 363 379 348
2006 število na 1000 preb. 167 230 247 293 351 360 371 399 405 407
Estonija Irska Nizozemska Švedska Španija EU - 27 Belgija Litva Velika Britanija Finska
2003 število na 1000 preb. 321 374 425 454 441 447 464 365 452 436
2006 število na 1000 preb. 413 418 442 461 464 466 470 470 471 475
Ciper Slovenija Francija Avstrija EU-15 Malta Nemčija Italija Luksemburg
2003 število na 1000 preb. 414 446 488 498 495 522 541 593 650
2006 število na 1000 preb. 479 488 504 507 508 535 566 597 661

Cilji

V Sloveniji, pa tudi v EU in njenih članicah praviloma ni ciljev ali ciljnih vrednosti glede lastništva avtomobilov. Kljub temu države različno obravnavajo to lastništvo – v skandinavskih državah, v katerih osnovno mobilnost omogoča kakovosten sistem javnega potniškega prometa, je osebni avtomobil veliko bolj obdavčen kakor v državah z drugačno prometno politiko.


Cilji glede motorizacije v EU so praviloma bolj kakor na samo velikost voznega parka vezani na njegovo sestavo – na porabo goriva in emisijske standarde vozil. Kljub temu omenjene skandinavske države obravnavajo osebni avtomobil kot luksuzno blago, saj naj bi se osnovna mobilnost zagotavljala s sistemom javnega potniškega prometa. Zato kazalec posredno izkazuje tudi prometnopolitično usmerjenost neke države ali regije, saj jim ponekod uspeva zagotavljati kakovostno mobilnost tudi brez osebnega avtomobila, zato je vozni park teh držav bistveno manjši.

Lastništvo osebnih avtomobilov je kazalec, ki je tesno povezan z njihovo rabo oziroma z obsegom avtomobilnosti ter, predvsem na urbanih območjih, tudi z zastoji. Najvišjo stopnjo motorizacije beležijo praviloma v gospodarsko bolj razvitih državah, kot so Luksemburg, Italija in Nemčija, hkrati pa je v nekaterih najbogatejših državah (predvsem v Skandinaviji) stopnja motorizacije veliko nižja od evropskega povprečja. Najnižjo stopnjo motorizacije izkazujejo države, ki so po gospodarski moči med najmanj razvitimi in so se EU priključile med zadnjimi (npr. Romunija in Bolgarija). Med leti 2003 in 2006 se je, z izjemo Bolgarije in Slovaške, vsem državam EU-27 stopnja motorizacije povečala. Največji preskok so naredile nekatere države, ki so vstopile v EU z letom 2004. Še zlasti to velja za baltske države, Ciper, Poljsko in Slovenijo. Nekatere med njimi so v tem elementu že prehitele gospodarsko razvitejše države (npr. Belgijo, Švedsko, Nizozemsko).

Med države z največjim povečanjem lastništva osebnih avtomobilov se v omenjenem obdobju uvršča tudi Slovenija, ki že leta visoko presega povprečje vseh novih članic in kandidatk EU razen Malte. Kljub visoki stopnji rasti v preteklosti trg osebnih avtomobilov v Sloveniji ne kaže znakov zasičenosti, saj število prvič registriranih vozil po izrazitem vrhu leta 1999 (zaradi uvedbe DDV) in poznejšem upadu, zadnja leta spet narašča. Zaradi prometne politike države in mest, ki je izrazito naklonjena osebnemu avtomobilizmu, kar se kaže v pospešenih naložbah v cestno infrastrukturo, vse bolj nekonkurenčni ponudbi javnega potniškega prometa in spremembah v prostorski sestavi Slovenije (suburbanizacija, ki temelji na dostopnosti z osebnimi avtomobili), se vse večji delež prebivalstva odloča zadovoljevati svoje potrebe po prevozu z osebnim avtomobilom. Tako je leta 2002 povprečno slovensko gospodinjstvo (2,8 člana) imelo več kakor en avtomobil (leta 2002 1,25, leta 1991 pa 0,94) (SURS, 2008a).


Metodologija

Seznam uporabljenih virov

- EC, 2007: Energy & Transport in Figures 2007. Bruselj, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport. (17. 7. 2008)

- EEA, 2002: 2002 32 AC – Size of the vehicle fleet. Indicator fact sheet. European Environment Agency

- SPVCP, 2008: Raziskave – Statistika. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije. (7. 8. 2008)

- SURS, 2004: Glosar za statistiko transporta. Prevod dela: Glossary for transport statistics (UNECE, ECMT in EUROSTAT). Prevedla Mojca Zlobec in Vojin Šegan. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije. (7. 8. 2008)

- SURS, 2008: Statistični letopis 2007. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije. (17. 7. 2008)

- SURS, 2008a: Podatki iz Popisa 2002 in Popisa 1991. (7. 8. 2008)

- SURS, 2008b: Registrirana cestna vozila. Metodološka pojasnila. (7. 8. 2008)