KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Slovenija je na dobri poti k doseganju nacionalnega cilja v letu 2020. V letu 2017 so bile letne emisije toplogrednih plinov za 11,9 % nižje od ciljne vrednosti v letu 2020. Kljub dobrim rezultatom, je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe za dolgoročno obvladovanje in zmanjševanje emisij. V letu 2017 so se emisije TGP, ki niso v shemi za trgovanje z emisijami, zmanjšale za 2,8 %. Zmanjšale so se v vseh sektorjih, razen v sektorju proizvodnje električne energije in toplote ter industrije in gradbeništva, kjer so se povečale.


Kazalec letne emisije TGP po Odločbi 406/2009/ES (v nadaljevanju emisije neETS) omogoča spremljanje doseganja nacionalnega cilja do leta 2020 glede zmanjšanja emisij TGP. V kazalcu obravnavamo samo emisije TGP, ki niso v shemi EU za trgovanje z emisijami, kot tudi ne emisij in ponorov iz sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (LULUCF).

V kazalcu letne primerjamo emisije s ciljno trajektorijo, določeno z Odločbo 406/2009/ES in izvedbenimi akti.


Grafi

Slika PO01-1: Gibanje emisij neETS v obdobju 2005−2017 v primerjavi z gibanjem emisij po ciljni trajektoriji v obdobju 2013−2020 preračunano na emisije iz leta 2005 (Vir:IJS-CEU)
Prikaži podatke
Skupaj emisije TGP v neETS sektorju Cilj po Odločbi 406/2009/ES
2005 100
2006 100,76
2007 100,23
2008 108,94
2009 99,15
2010 98,79
2011 99,39
2012 97,58
2013 93,22 104,73
2014 89,32 104,98
2015 91,02 105,24
2016 95,20 105,49
2017 92,49 103,70
2018 104,00
2019 104,29
2020 104,59
Slika PO01-2: Struktura emisij TGP po sektorjih neETS v letu 2017
Prikaži podatke
Promet Kmetijstvo Druga področja (široka raba) Odpadki Proizvodnja električne energije in toplote Industrija in gradbeništvo (s procesi in rabo topil)
2017 0,51 0,16 0,13 0,05 0,05 0,10
Slika PO01-3: Emisije neETS po sektorjih v obdobju 2005−2017
Prikaži podatke
Promet Druga področja (široka raba) Kmetijstvo Odpadki Proizvodnja električne energije in toplote Industrija in grabeništvo (s procesi in rabo topil)
2005 4416,47 2660,84 1709,38 847,59 590,91 1542,14
2006 4636,05 2441,33 1709,17 819,77 605,21 1645,09
2007 5217,33 1995,58 1762,86 778,89 588,97 1450,72
2008 6140,61 2364,88 1686,41 697,42 532,81 1397,21
2009 5311,57 2262,55 1697,55 638,21 535,61 1222,34
2010 5254,71 2289,61 1666,89 629,91 561,10 1223,24
2011 5691,57 2030,58 1648,12 633,95 576,25 1115,35
2012 5765,08 1782,87 1631,43 615,65 559,72 1128,30
2013 5460,26 1700,47 1616,31 596,47 536,08 1059,60
2014 5387,07 1406,69 1663,12 563,82 427,84 1061,73
2015 5362,35 1513,95 1700,22 577,78 455,64 1100,25
2016 5734,29 1584,70 1722,08 571,87 480,28 1109,40
2017 5541,37 1456,21 1688,16 557,05 508,60 1132,07
Slika PO01-4: Gibanje emisij neETS po sektorjih v letih 2005−2017 v primerjavi s projekcijami za leto 2020 in linearno potjo do ciljev v letih 2012−2020 (Vir:IJS-CEU)
Prikaži podatke
Slika PO01-5: Spremembe emisij TGP po sektorjih in skupno v obdobju 2005−2017. Prikazane so absolutne (v kt CO2 ekv) in relativne (v %) vrednosti povečanja/zmanjšanja emisij v navedenem obdobju ter ciljno zmanjšanje do leta 2020 (v %) (Vir:IJS-CEU)
Prikaži podatke

Cilji

Nacionalni cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto 2005 in se nanaša na izpuste virov, ki niso vključeni v shemo EU-ETS, niti sektor LULUCF. Obveznosti so določene za celotno obdobje 2013−2020, ciljna vrednost za leto 2013 znaša 12.324 kt CO2 ekv, za leto 2020 pa 12.533 kt CO2 ekv, cilji za vmesna leta sledijo linearnemu povečevanju med tema letoma. Za leto 2017 je vmesni cilj 12.203 kt CO2 ekv.


Skupne letne emisije neETS so leta 2005 znašale 10.833 kt CO2 ekv. Najvišjo vrednost so z 12.819 kt CO2 ekv dosegle leta 2008, najnižjo pa v letu 2014 10.510 kt CO2 ekv. V letu 2017 so se zmanjšale za 2,8 % glede na leto 2016. V obdobju 2005−2017 so se zmanjšale za 7,5 % oz. za 884 kt CO2 ekv.

Doseganje nacionalnega cilja

V letu 2017 so bili izpusti precej nižji od ciljne vrednosti za to leto, in sicer za 10,8 % in so bili za 11,9% nižje od ciljne vrednosti v letu 2020. V letu 2017 je bil dosežen napredek k cilju, leto prej je razlika znašala za odstotno točko manj. Slovenija je pri izpolnjevanju cilja v letu 2020 na dobri poti.

Sektorske letne emisije

V letu 2017 so bili sektorski deleži naslednji: promet: 50,9 %; kmetijstvo: 15,5 %; druga področja (ki vključujejo rabo goriv v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih in kmetijstvu): 13,4 %; raba goriv v industriji in gradbeništvu ter procesne emisije (samo neETS): 10,4 %; odpadki: 5,1 % in proizvodnja električne energije in toplote (samo neETS): 4,7 %.

Gibanje emisij v sektorjih

Sektorska slika gibanja emisij je mnogo bolj razgibana od skupnih emisij. Promet je edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2017 povečale, in sicer za 1.125 kt CO2 ekv oz. za 25,5 %. V ostalih sektorjih neETS skupaj so se emisije v istem obdobju zmanjšale za 2.009 kt CO2 ekv. V letu 2017 so se emisije zmanjšale v vseh sektorjih, razen v sektorju proizvodnje električne energije in toplote ter industrije in gradbeništva, kjer so se povečale.

Indikativni sektorski cilji

Sektorji se med sektorji razlikujejo tudi glede doseganja indikativnih sektorskih ciljev, ki so bili postavljeni v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP).

V prometu, ki ima največji, skoraj 51-odstotni delež v emisijah neETS, je izpolnjevanje cilja v letu 2020 negotovo. Po skoraj 7-odstotnem povečanju emisij v letu 2016, kljub zmanjšanju v letu 2017 za 3,4 %, v sektorju prometa praktično ni več prostora za rast emisij, saj so bile v letu 2017 le za 1,5 odstotne točke pod ciljno vrednostjo. Potrebno je zagotoviti dolgoročno obvladovanje emisij v prometu, ki je kratkoročno zelo odvisno zlasti od razmerij med cenami pogonskih goriv med Slovenijo in sosednjimi državami.

V kmetijstvu so bile emisije v letu 2017 za 6,2 % pod ciljno vrednostjo za leto 2020. V letu 2017 so se po triletni rasti ponovno zmanjšale in sicer za 2,0 %. Dolgoročni trendi so stabilni, spremembe počasne, zato lahko ugotovimo, da so emisije v tem sektorju na poti k doseganju indikativnega cilja.

Na področju stavb so se emisije v obdobju 2005–2014 znatno zmanjšale, po dveh letih rasti pa je bilo v letu 2017 zmanjšanje spet občutno, in sicer za 8,1 %. Za doseganje cilja v tem sektorju bo potrebno v letih 2018–2020 emisij zmanjšati še za 7,7 odstotnih točk.

Na dobri poti k doseganju indikativnega sektorskega cilja je tudi sektor proizvodnje električne energije in toplote, ki pa predstavlja v emisijah neETS le manjši, 5-odstotni delež, v industriji pa bo potrebno obrniti trend rasti in emisije zmanjšati za 15,4 odstotne točk do leta 2020, sektor ima v ne-ETS 10,4-odstotni delež.

Emisije iz ravnanja z odpadki so se v celotnem obdobju, z izjemo leta 2015, zmanjševale skladno z indikativnim sektorskim ciljem do leta 2020, v letu 2017 so se zmanjšale za 2,6%. Kljub temu so za 9,7 odstotne točke nad ciljem za leto 2020, zato bo potrebno v prihodnjih dveh letih tudi temu sektorju posvetiti potrebno pozornost.

Ob tem je potrebno poudariti, da izpolnitev vseh indikativnih sektorskih ciljev za neETS iz OP TGP leta 2020 privede od 7,4 % nižjih emisij od cilja po Odločbi 406/2009/ES. Je pa izpolnitev ciljev nujen pogoj za sočasno doseganje ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije v letu 2020.


Metodologija

Datum zajema podatkov