KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

V letu 2020 so se izpusti iz virov po Odločbi 406/2009/ES zmanjšali za 9,8 % in so bili nižji od letnega cilja za 20,7 %, s čimer je bil cilj dosežen. Veliko zmanjšanje izpustov v tem letu je predvsem posledica okrnjene prometne aktivnosti zaradi pandemije koronavirusa. Izpusti TGP so se zmanjšali v sektorjih odpadki, proizvodnja električne energije in toplote ter najbolj v sektorju prometa. V vseh drugih sektorjih so izpusti zabeležili majhno rast.

Kljub dobrim rezultatom, je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe za dolgoročno obvladovanje in zmanjševanje izpustov.


Kazalec Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES (v nadaljevanju izpusti neETS) omogoča spremljanje doseganja nacionalnega cilja do leta 2020 glede zmanjšanja izpustov TGP. V kazalcu obravnavamo samo izpuste TGP, ki niso v shemi EU za trgovanje z izpusti, kot tudi ne izpustov in ponorov iz sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (LULUCF).

V kazalcu primerjamo letne izpuste s ciljno trajektorijo, določeno z Odločbo 406/2009/ES in izvedbenimi akti.


Grafi

Slika PO01-1: Gibanje emisij neETS v obdobju 2005−2020 v primerjavi z gibanjem emisij po ciljni trajektoriji v obdobju 2013−2020 preračunano na emisije iz leta 2005 (Vir:IJS-CEU)
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Skupaj emisije TGP v neETS sektorju Cilj po Odločbi 406/2009/ES
2005 100
2006 100,88
2007 100,72
2008 109,46
2009 97,97
2010 99,41
2011 99,29
2012 97,03
2013 92,75 105,26
2014 89,64 105,52
2015 91,24 105,77
2016 95,47 106,03
2017 95,29 104,23
2018 94,48 104,53
2019 92,41 104,83
2020 83,32 105,12
Slika PO01-2: Struktura emisij TGP po sektorjih neETS v letu 2020
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Promet [%] Kmetijstvo [%] Druga področja (široka raba) [%] Odpadki [%] Proizvodnja električne energije in toplote [%] Industrija in gradbeništvo (s procesi in rabo topil) [%]
2020 0,47 0,18 0,14 0,12 0,05 0,04
Slika PO01-3: Emisije neETS po sektorjih v obdobju 2005−2020
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Promet [kt CO2 ekv] Druga področja (široka raba) [kt CO2 ekv] Kmetijstvo [kt CO2 ekv] Odpadki [kt CO2 ekv] Proizvodnja električne energije in toplote [kt CO2 ekv] Industrija in grabeništvo (s procesi in rabo topil) [kt CO2 ekv]
2005 4405,91 2704,53 1716,96 766,46 594,84 1521,56
2006 4642,09 2451,41 1716,53 731,09 609,10 1662,04
2007 5245,24 2030,76 1772,53 677,40 593,08 1475,05
2008 6165,07 2388,11 1695,43 609,73 537,24 1421,74
2009 5162,67 2272,68 1708,12 553,87 544,37 1230,45
2010 5303,47 2298,36 1677,63 543,92 570,93 1246,47
2011 5654,28 2039,79 1659,59 549,91 585,81 1137,22
2012 5673,21 1788,57 1644,08 535,15 568,46 1152,34
2013 5372,46 1705,85 1629,58 516,55 543,75 1091,88
2014 5388,84 1412,23 1676,62 487,97 434,22 1097,03
2015 5359,29 1523,86 1716,65 496,11 462,00 1126,00
2016 5732,98 1592,17 1736,97 491,59 488,15 1137,06
2017 5862,78 1459,39 1702,81 480,19 516,42 1135,77
2018 5841,65 1355,69 1702,12 443,32 523,59 1196,40
2019 5631,53 1343,28 1719,63 435,16 508,32 1182,68
2020 4581,05 1345,19 1723,82 414,70 507,37 1184,02
Slika PO01-4: Gibanje emisij neETS po sektorjih v letih 2005−2020 v primerjavi s projekcijami za leto 2020 in linearno potjo do ciljev v letih 2012−2020 (Vir:IJS-CEU)
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Promet Druga področja (široka raba) Kmetijstvo Odpadki Proizvodnja električne energije in toplote Industrija in grabeništvo (s procesi in rabo topil)
2005 100 100 100 100 100 100
2006 105,36 90,64 99,98 95,39 102,40 109,23
2007 119,05 75,09 103,24 88,38 99,70 96,94
2008 139,93 88,30 98,75 79,55 90,32 93,44
2009 117,18 84,03 99,49 72,26 91,52 80,87
2010 120,37 84,98 97,71 70,97 95,98 81,92
2011 128,33 75,42 96,66 71,75 98,48 74,74
2012 128,76 130,54 66,13 66,96 95,76 94,52 69,82 74,58 95,57 94,72 75,73 73,50
2013 121,94 130,09 63,07 64,47 94,91 95,83 67,40 72,26 91,41 96,13 71,76 71,56
2014 122,31 129,65 52,22 61,97 97,65 97,14 63,67 69,94 73,00 97,54 72,10 69,63
2015 121,64 129,21 56,34 59,48 99,98 98,45 64,73 67,62 77,67 98,95 74,00 67,69
2016 130,12 128,77 58,87 56,98 101,17 99,76 64,14 65,29 82,06 100,36 74,73 65,75
2017 133,07 128,33 53,96 54,49 99,18 101,07 62,65 62,97 86,82 101,77 74,65 63,81
2018 132,59 127,88 50,13 51,99 99,14 102,38 57,84 60,65 88,02 103,18 78,63 61,88
2019 127,82 127,44 49,67 49,50 100,16 103,69 56,77 58,32 85,45 104,59 77,73 59,94
2020 103,98 127 49,74 47 100,40 105 54,11 56 85,30 106 77,82 58
Slika PO01-5: Spremembe izpustov TGP po sektorjih in skupno v obdobju 2005−2020. Prikazane so absolutne (v kt CO2 ekv) in relativne (v %) vrednosti povečanja/zmanjšanja izpustov v navedenem obdobju ter ciljno zmanjšanje do leta 2020 (v %)
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Nacionalni cilj Slovenije do leta 2020 je, da se izpusti toplogrednih plinov ne bodo povečali za več kakor 4 % glede na leto 2005 in se nanaša na izpuste virov, ki niso vključeni v shemo EU-ETS, niti sektor LULUCF. Obveznosti so določene za celotno obdobje 2013−2020, ciljna vrednost za leto 2013 znaša 12.324 kt CO2 ekv, za leto 2020 pa 12.307 kt CO2 ekv, cilji za vmesna leta sledijo linearnemu povečevanju med tema letoma.


Skupni letni izpusti neETS so leta 2005 znašali 11.708 kt CO2 ekv. Najvišjo vrednost so z 12.815 kt CO2 ekv dosegli leta 2008, najnižjo pa prav leta 2020 z 9.753 kt CO2 ekv. V letu 2020 so se izpusti glede na leto 2019 zmanjšali za 16,7 % oz. za 1.953 kt CO2 ekv.

Doseganje nacionalnega cilja

V letu 2020 so bili izpusti precej nižji od ciljne vrednosti za to leto, in sicer za 20,7 % (Slika PO01-1), kar pomeni, da je Slovenija bila uspešna pri izpolnjevanju zastavljenega cilja.

Sektorski letni izpusti

V letu 2020 so bili sektorski deleži naslednji (Slika PO01-2): promet: 47 %; kmetijstvo: 17,7 %; druga področja (ki vključujejo rabo goriv v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih in kmetijstvu): 13,8 %; raba goriv v industriji in gradbeništvu ter procesni izpusti (samo neETS): 12,1 %; odpadki: 4,3 %; in proizvodnja električne energije in toplote (samo neETS): 5,2 %.

Gibanje izpustov v sektorjih

Sektorska slika gibanja izpustov je mnogo bolj razgibana od skupnih izpustov (Slika PO01-3). Promet je poleg sektorja za kmetijstvo še edini sektor, v katerem so se izpusti v obdobju 2005−2020 povečali, in sicer za 175 kt CO2 ekv oz. za 4 %. V ostalih sektorjih neETS so se izpusti v istem obdobju skupaj zmanjšali za 2.136 kt CO2 ekv.  Izpusti TGP so se zmanjšali v sektorjih odpadki, proizvodnja električne energije in toplote ter najbolj v sektorju prometa. V vseh drugih sektorjih so izpusti zabeležili majhno rast.

Indikativni sektorski cilji

Sektorji se med seboj razlikujejo tudi glede doseganja indikativnih sektorskih ciljev, ki so bili postavljeni v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP; Slika PO01-4).

V prometu, ki ima največji, 52,1-odstotni delež v izpustih neETS, se trend spreminja. Potem ko so izpusti v letu 2017 dosegli najvišjo vrednost v opazovanem obdobju in so bili skoraj 5 odstotnih točk nad ciljno vrednostjo v letu 2020, so se po 0,4-odstotnem v letu 2018, 3,6-odstotnem zmanjšanju v letu 2019 in celo 18,7-odstotnem v letu 2020, povsem obrnili in končali 23 odstotnih točk pod ciljno vrednostjo za leto 2020. Indikativni cilj je bil tako dosežen, vendar pa njegovo doseganje ni posledica ukrepov na področju prometa, temveč predvsem zunanjih okoliščin zaradi svetovne pandemije koronavirusa. Potrebno je zagotoviti dolgoročno obvladovanje izpustov v prometu, ki so kratkoročno zelo odvisni zlasti od razmerij med cenami pogonskih goriv v Sloveniji in sosednjih državah. Sektor ostaja kritičen z vidika doseganja srednjeročnih ciljev v letu 2030 in vmesnih letnih ciljev.

V kmetijstvu so bili izpusti leta 2020 za 4,6 odstotnih točk pod ciljno vrednostjo za leto 2020. V letu 2020 so se glede na preteklo leto povečali za 0,2 %. Dolgoročni trendi so stabilni, spremembe počasne. Izpusti v tem sektorju so leta 2020 dosegli indikativni zastavljeni cilj.

V široki rabi so se izpusti v obdobju 2005–2014 znatno zmanjšali, sledili sta dve leti rasti, v obdobju 2017−2019 pa so se ponovno zmanjševali in v letu 2020 ostali skoraj nespremenjeni. Letno povečanje je bilo leta 2020 le 0,1-odstotno. Še vseeno pa indikativni cilj za leto 2020 v tem sektorju ni bil dosežen, zaostanek je 2,7 odstotne točke. Tudi temu sektorju bo z vidika doseganja srednjeročnih ciljev v letu 2030 in vmesnih letnih ciljev potrebno posvetiti dodatno pozornost.

Indikativni sektorski cilj je dosegel tudi sektor proizvodnje električne energije in toplote, ki pa predstavlja v izpustih neETS le manjši, 5-odstotni delež. V industriji od leta 2013 ni mogoče zaslediti trenda večjega zmanjševanja, kar je posledično pripeljalo do tega, da indikativni cilj za leto 2020 ni bil dosežen. Zaostanek za ciljem je 19,8 odstotnih točk. Sektor ima v izpustih neETS 12,1-odstotni delež, ki se povečuje.

Izpusti iz ravnanja z odpadki so se v celotnem obdobju, z izjemo leta 2015, zmanjševali skladno z indikativnim sektorskim ciljem do leta 2020, v letu 2020 so se zmanjšali za 4,7 %. Sektorski izpusti so tako dosegli indikativni cilj za leto 2020.

Ob tem je potrebno poudariti, da izpolnitev vseh indikativnih sektorskih ciljev za neETS iz OP TGP privede leta 2020 do izpustov, ki so 7,4 % nižje od cilja po Odločbi 406/2009/ES. Je pa izpolnitev ciljev nujen pogoj za sočasno doseganje ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije v letu 2020 ter ciljev na področju učinkovite rabe energije.

Slika (Slika PO01-5) prikazuje spremembe izpustov TGP v obdobju 2005‒2020, in sicer v odstotkih in v količinah izpustov. Očitna je problematika industrije in prometa ter njuno nedoseganje ciljev, medtem ko vsi ostali sektorji ciljem sledijo. Prispevek k zmanjšanju je po absolutni in relativni vrednosti največji v široki rabi, kjer se tudi izvaja največ ukrepov, po absolutni vrednosti sledi industrija, po relativnem zmanjšanju pa odpadki.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Odločbi 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 136), Sklepu Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90 z dne 28. 3. 2013, stran 106), Izvedbenem sklepu Komisije št. 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 292 z dne 1. 11 .2013, stran 19) in Sklepu Komisije (EU) 2017/1471 z dne 10. avgusta 2017 o spremembi Sklepa 2013/162/EU zaradi pregleda dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2017 do 2020 (UL L 209, 12.8.2017, strani 53–55).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:
Za izračun emisij neETS so potrebni izpusti iz uradnih evidenc za poročanje UNFCCC in EU, ter preverjeni izpusti virov ETS.

Metodologija obdelave podatkov:
Izpusti neETS se izračunajo kot razlika med celotnimi izpusti na nivoju države in izpusti ETS zavezancev, torej kot razlika med izpusti, iz uradnih evidenc za poročanje UNFCCC in EU, ter preverjenimi izpusti virov ETS. Prikaz sektorjev v kazalcu se nekoliko drugačen od sektorjev CRF v uradnih evidencah, in sicer so pod industrijo združeni izpusti CRF sektorjev 1.A.2 Zgorevanje goriv v industriji, 2. Industrijski procesi in 3. Raba topil in drugih izdelkov v Proizvodnji električne energije in toplote pa sta združena CRF sektorja 1.A.1. Proizvodnja električne energije in toplote ter 1.B Ubežni izpusti. Ostali sektorji se ujemajo. V letu 2015 so bili podatki prvič izračunani po novih navodilih (IPCC, 2003) ter z uporabo novih vrednosti GWP (4AR), celotne časovne vrste evidenc TGP za obdobje 2005−2017 so skladno s spremembami metodologije popravljene. Ključna sprememba je pri faktorjih potenciala globalnega segrevanja za posamezne pline, spremenjeni so bili emisijski faktorji, poleg tega pa se je spremenila tudi struktura sektorjev (CRF format). Izpusti TGP iz sektorja ETS se za leta 2005−2013 ne preračunavajo po novi metodologij, saj gre izključno za izpuste ogljikovega dioksida. Nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES so v izvedbenih aktih komisije prevedeni tudi v absolutne vrednosti (kt CO2 ekv) po novi metodologiji. Indikativni sektorski cilji iz OP TGP pa so preračunani z upoštevanjem sektorskih ciljev izraženih v % (relativne vrednosti), navedenimi v OP TGP v tabeli 1.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Evidence izpustov, poročane
UNFCCC in Evropski komisiji

kt  CO2 ekv

ARSO

2005−2020

prva verzija podatka: 15. januarja za predpreteklo leto;
končna verzija: 15. marca

enkrat letno

22. 4.2022

da

Preverjeni izpusti ETS

kt CO2

ARSO

2005−2020

maja za preteklo leto

enkrat letno

22. 4.2022

da

Prva ocena nacionalnih izpustov

kt CO2 ekv

ARSO

2005−2020

podatek je 31. 7. za preteklo leto poročan Evropski komisiji

enkrat letno

22. 4.2022

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov

Related indicators