KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

V zadnjih dveh letih se je trend zmanjševanja specifičnih emisij novih vozil ustavil, kar lahko ogrozi doseganje cilja. Na manj ugodno oceno kazalca vpliva velika razlika med tovarniškimi podatki o rabi energije in izpustov ter dejanskimi podatki. Povprečne emisije vseh vozil so se v letu 2017 močno znižale vendar bo potrebno vsaj podobno ali večje znižanje v prihodnih letih, da bi cilj bil dosežen. Za doseganje obeh ciljev bo potrebno okrepiti izvajanje ukrepov na tem področju.


Emisije CO2 novih osebnih vozil nakazujejo gibanje povprečnih emisij CO2 za nova vozila na podlagi tovarniških podatkov in so pokazatelj spremembe ogljičnega odtisa novih vozil. Z zniževanjem odtisa novih vozil se postopoma z zamenjavo voznega parka znižuje tudi skupni ogljični odtis vseh osebnih vozil. Ob tem se je potrebno zavedati, da se razlika med dejanskimi in tovarniškimi emisijami CO2 na prevožen kilometer povečuje, saj je pritisk na emisije CO2 zaradi evropske zakonodaje vedno večji. Na emisije CO2 na prevožen kilometer pomembno vpliva tudi način vožnje. S spremembo testnega cikla se bo razlika med tovarniškimi in dejanskimi emisijami zmanjšala. Emisije CO2 na prevožen kilometer za vsa vozila prikazujejo dejanske podatke, saj so rezultat modeliranja na podlagi podatkov o dejanski porabi goriva. Manjše emisije na prevožen kilometer ob enaki količini prevoženih kilometrov vplivajo na zmanjšanje emisij, ob povečanem obsegu prevoženih kilometrov pa na ohranitev emisij oz. manjše povečanje. Osebna vozila k skupnim emisijam CO2 iz prometa prispevajo približno 60 % emisij. Specifične emisije CO2 za nova vozila izhajajo iz baze registriranih vozil, specifične emisije CO2 za vsa vozila pa so izračunane na podlagi povprečne porabe osebnih vozil iz modelskih podatkov modela COPERT, ki se uporablja za izračun evidenc emisij, in z uporabo emisijskih faktorjev za različna goriva (dizelsko gorivo, motorni bencin, utekočinjen naftni plin).


Grafi

Slika PO02-1: Primerjava specifičnih emisij CO2 novih vozil s cilji za leto 2015 in 2021 ter s specifičnimi emisijami CO2 vseh vozil (Vir:ARSO, IJS-CEU)
Prikaži podatke

Povprečne emisije CO2 za nova vozila (tovarniške)

CILJ - nova os. vozila (2015)

CILJ - nova os. vozila (2021)

Povprečne specifične emisije CO2 za vsa os. vozila (dejanske)

CILJ - vsa osebna vozila

2010

145,88

186,15

2011

140,73

181,77

2012

134,73

178,60

2013

127,69

179,17

2014

124

180,60

2015

120,14

130

180,66

2016

118,69

181,18

2017

118,81

173,88

2018

2019

2020

152,34

2021

95


Cilji

Cilj OP TGP je zmanjševanje CO2 emisij novih in vseh osebnih vozil. Cilj za povprečne CO2 emisije novih vozil v letu 2015 (130 g CO2/km) je bil dosežen (120 g CO2/km), ciljna vrednost za leto 2021 je pa 95 g CO2/km. Cilj za dejanske povprečne specifične emisije CO2 za vsa osebna vozila v letu 2020 je 152,3 g CO2/km. Ciljne vrednosti za vmesna leta niso določene.


Specifične emisije CO2 novih vozil so od leta 2010 do leta 2015 skoraj linearno padale in so bile leta 2015 z vrednostjo 120 gCO2/km za 17,6 % nižje kot leta 2010. V zadnjih dveh letih se je trend zmanjševanja specifičnih emisij novih vozil ustavil, kar lahko ogrozi doseganje cilja za leto 2021 v višini 95 gCO2/km. Precej vpliva na zniževanje specifičnih emisij novih vozil ima tudi prilagajanje tovarn testnim postopkom, zaradi česar se povečuje tudi razlika med tovarniškimi podatki o rabi energije in specifičnih emisijah CO2 ter dejansko rabo energije in dejanskimi specifičnimi emisijami CO2. Študija ICCT je pokazala, da je razlika leta 2001 znašala 8 % medtem pa leta 2015 pri posameznih znamkah lahko dejanska poraba od oglaševane odstopa tudi za 50 %. Razlika se je najbolj povečala po letu 2007, kar sovpada z objavo predloga uredbe o zmanjšanju emisij CO2 iz osebnih vozil.

Specifične emisije vseh osebnih vozil ne predstavljajo eksaktnega podatka, temveč so izračunane na podlagi modelske ocene o rabi energije osebnih vozil in njihovih prevoženih kilometrov v modelu COPERT. V obdobju 2012−2016 je opazen trend naraščanja, v letu 2017 pa so se močno znižale in so znašale 173,9 gCO2/km, kar je 4 % manj kot v letu 2016.