KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Energetska učinkovitost v industriji se je v obdobju 2005–2022 opazno izboljšala, saj se je povečala za 39 %. Največ so k temu prispevale panoge proizvodnja papirja, strojev in naprav, kemična industrija ter tudi proizvodnja neželeznih kovin, najmanj pa proizvodnja jekla in nekovinskih mineralnih izdelkov.


Kazalec energetska učinkovitost v industriji prikazuje gibanje indeksa učinkovitosti rabe energije v industriji, ki je izračunan na podlagi analize intenzivnosti rabe energije po panogah izračunane kot kvocient rabe energije in gibanja indeksa proizvodnje ter strukture rabe energije v industriji. Uporabljena je bila metodologija razvita v sklopu EU projekta ODYSSEE-MURE*1 – indeks ODEX. Energetska učinkovitost vpliva na rabo energijo, saj njeno povečanje ob enaki aktivnosti prispeva k zmanjšanju rabe energije. V kazalcu je zato analizirana tudi razdelitev rabe energije v industriji po panogah kemična industrija, proizvodnja kovin, proizvodnja mineralnih nekovinskih izdelkov, papirna industrija, proizvodnja strojev in naprav, živilska in tobačna industrija, tekstilna industrija, lesna industrija, proizvodnja vozil in plovil, ostala industrija, pridobivanje rud in kamnin ter gradbeništvo.

Opomba:

*1   https://www.indicators.odyssee-mure.eu/


Grafi

Slika PO37-1: Gibanje indeksa energetske učinkovitosti za celotno industrijo ter panoge, ki porabijo največ energije
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Gradbeništvo [2005=100] Prid. rud in kamnin [2005=100] Ostala industrija [2005=100] Les [2005=100] Prevozna sredstva [2005=100] Tekstil [2005=100] Živila [2005=100] Industrija - skupaj [2005=100] Stroji in naprave [2005=100] Papir [2005=100] Nekovinski mineralni izd. [2005=100] Neželezne kovine [2005=100] Jeklo [2005=100] Kemikalije [2005=100]
2005 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2006 98,39 143,38 108,26 102,21 96,03 95,15 123,33 96,01 100,97 83,11 105,62 82,25 94,71 90,62
2007 51,30 96,66 101,47 102,62 104,28 97,02 93,89 85,49 85,50 70,70 100,67 85,10 80,45 88,00
2008 56,01 101,36 99,23 93,68 112,75 83,64 99,35 81,63 71,82 69,02 96,28 90,81 87,53 74,63
2009 53,02 114,27 112,64 98,99 118,75 106,65 96,85 84,22 70,69 68,60 93,38 89,46 101,51 79,75
2010 47,63 85,05 112,49 103,65 115,61 116,66 96,42 81,83 76,82 62,78 99,34 71,84 90,55 76,66
2011 44,71 86,43 126,14 88,96 116,40 94,87 86,29 80,14 68,30 62,56 103,58 94,56 81,78 67,99
2012 53,74 88,81 125,24 79,68 133,77 90,10 82,79 80,50 67,35 61,47 99,87 103,38 87,40 64,76
2013 45,15 89,50 134,58 91,79 133,88 97,59 85,24 79,57 66,00 61,11 106,59 100,83 87,58 61,44
2014 37,88 80,36 125,23 154,72 120,94 85,55 99,50 78,13 62,02 57,81 103,40 95,08 87,33 60,58
2015 41,27 86,72 111,71 121,41 107,37 82,63 90,16 76,57 58,41 56,70 92,03 98,12 89,09 65,48
2016 47,54 94,41 97,97 109,32 101,31 81,12 85,46 75,63 53,23 54,58 91,82 102,80 91,71 71,27
2017 47,52 93,37 100,42 103,28 92,40 87,00 84,16 73,75 49,97 56,22 93,48 99,87 91,85 65,38
2018 44,58 84,52 83,53 92,91 79,54 56,40 90,82 71,81 61,59 57,30 92,08 95,62 89,32 58,15
2019 50,30 86,18 86,14 92,09 85,33 58,21 81,90 70,50 59,94 59,21 94,43 85,81 95,76 51,19
2020 54,45 86,24 96,51 96,90 84,30 61,45 82,60 68,65 60,46 56,11 91,74 87,61 91,33 47,26
2021 48,55 108,46 86,69 93,59 76,87 55,43 80,18 66,21 56,55 54,58 79,71 72,04 89,16 47,36
2022 50,53 98,96 64,94 89,33 83,85 53,88 78,06 60,63 43,81 54,03 89,72 48,31 101,46 39,10

Cilji

Energetska učinkovitost v industriji se mora povečevati, kar pomeni, da se mora indeks energetske učinkovitosti zmanjševati. Kvantitativni cilj za ta kazalec ni bil določen.


V industriji se v Sloveniji največ energije porabi pri proizvodnji kovin. Leta 2022 je njen delež v celotni rabi energije v industriji znašal 22 %. Dodatno lahko ta sektor razdelimo na proizvodnjo jekla, na katero je odpadlo dve tretjini rabe sektorja, in proizvodnjo neželeznih kovin. Proizvodnji kovin je po rabi energije leta 2022 sledila proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (cement, apno itd.) s 16-odstotnim deležem. Proizvodnja strojev in naprav je predstavljala 14 %, kemična industrija 13 %, papirna industrija pa 11 % rabe energije. Naštete panoge so leta 2022 skupaj predstavljale tri četrtine rabe energije v industriji. Ostale panoge so živilska industrija, tekstilna industrija, proizvodnja prevoznih sredstev, lesna industrija, ostala industrija, pridobivanje rud in kamnin ter gradbeništvo.

Učinkovitost rabe energije v industriji se je v obdobju 2005–2022 izboljšala, kar pomeni, da se je raba energije na enoto industrijske proizvodnje zmanjšala. V letih 2005–2008 je bilo izboljševanje učinkovitosti zelo hitro, leta 2009 je sledilo njeno zmanjšanje, kar lahko pripišemo gospodarski krizi, ki je povzročila upad industrijske proizvodnje. Proizvodne naprave imajo namreč boljše izkoristke pri polni obremenitvi. Od leta 2009 dalje se zaradi počasnega gospodarskega okrevanja in s tem naraščanja industrijske proizvodnje, strukturnih sprememb ter izboljšanja učinkovitosti procesov, učinkovitost zopet povečuje. Leta 2022 je bilo izboljšanje učinkovitosti zopet večje kot v predhodnih letih. Indeks energetske učinkovitosti v industriji je bil leta 2022 za 39 % nižji kot leta 2005, kar pomeni, da se je učinkovitost rabe energije v industriji povečala za 39 %.

Analiza gibanja indeksa energetske učinkovitosti po glavnih panogah, glede na rabo energije, pokaže zelo raznolike trende. Najbolj razgiban trend je opazen pri proizvodnji jekla in proizvodnji neželeznih kovin. Pri proizvodnji kovin se je indeks leta 2009 močno povečal, kar je posledica zmanjšanja proizvodnje jekla zaradi gospodarske krize. Sledilo je zmanjševanje indeksa zaradi gospodarskega okrevanja, leta 2012 pa se je indeks povečal in od takrat se z manjšimi variacijami povečuje do leta 2022, ko je bila dosežena enaka vrednost kot je bila leta 2005. Znatno poslabšanje učinkovitosti leta 2022 lahko pripišemo visokim cenam energentov, ki so vplivale na proizvodnjo. Trend pri neželeznih kovinah je bil v času gospodarske krize ravno obraten kot pri jeklu, kar je posledica zmanjšanja proizvodnje primarnega aluminija, ki je energetsko zelo intenziven proces. S povečanjem proizvodnje leta 2011 se je indeks energetske učinkovitosti proizvodnje neželeznih kovin povečal in na tej ravni ostala do leta 2017, ko se je proizvodnja primarnega aluminija zopet začela zmanjševati in je leta 2022 znašala le še 23 % proizvodnje iz leta 2017. Z občutnim zmanjšanjem proizvodnje primarnega aluminija in nadomeščanjem s sekundarnim aluminijem se je učinkovitost močno izboljšala. Manjše izboljšanje učinkovitosti rabe energije je opaziti še pri proizvodnji neželeznih mineralnih izdelkov. Na gibanje, podobno kot pri proizvodnji kovin, vpliva nihanje proizvodnje zaradi krize v gradbeništvu. Proizvodnja cementa je bila najmanjša leta 2011, kar sovpada z največjo vrednostjo indeksa energetske učinkovitosti v tej panogi. Po tem letu je opazno izboljšanje učinkovitosti z obratom trenda leta 2022. V kemični industriji, papirni industriji ter proizvodnji strojev in naprav se je učinkovitost rabe energije občutno izboljšala, saj je bila raba energije na indeks priozvodnje leta 2022 glede na leto 2005 nižja od 45 % do 60 %. Edino povečanje indeksa je opaziti leta 2010, kar je posledica strukturnih dejavnikov, v ostalih letih pa je bil indeks nižja kot leta 2008.


Metodologija

Cilji povzeti po:

Povečevanje energetske učinkovitosti izhaja iz krovnega cilja NEPN, da je potrebno zmanjšati rabo končne energije. Kvantitativno cilj ni bil opredeljen.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki o rabi energije v industriji po panogah so pridobljeni iz skupnega vprašalnika EUROSTAT, saj v spletni aplikaciji SURS manjka raba nekaterih vrst odpadkov, poleg tega pa je delitev narejena na podlagi panog v NACE klasifikaciji. Za definicijo panog je uporabljena EUROSTAT/OECD klasifikacija: Kemikalije (NACE 2 20, 21), Jeklo (24.1, 24.2, 24.3, 24.51, 24.25), Ostale neželezne kovine (24.4, 24.53, 54.54), Nekovinski mineralni izdelki (23), Papir (17, 18), Živila (10, 11, 12), Tekstil (13, 14, 15), Stroji in naprave (25, 26, 27, 28), Prevozna sredstva (29, 30), Les (16), Ostala industrija (22, 31, 32), Pridobivanje rud in kamnin (07, 08, 9.9), Gradbeništvo (41, 42, 43).

Podatki o indeksu industrijske proizvodnje so bili pridobljeni v spletni aplikaciji SURS. Uporabljeni so bili mesečni indeksi, letni so bili izračuni s povprečenjem mesečnih.

Za izračun indeksa intenzivnosti rabe energije so potrebni tudi podatki o letni proizvodnji jekla, cementa ter papirja. Podatki o proizvodnji jekla in papirja so bili pridobljeni v cehovskih združenjih, namesto podatkov o proizvodnji cementa pa je bil uporabljen podatek o proizvodnji klinkerja, ki je vmesni produkt pri proizvodnji cementa, za katerega se porabi daleč največji delež energije. Cement se iz klinkerja pridobiva z mešanjem z gipsom in dodatki. Podatek o proizvodnji klinkerja je bil pridobljen iz podatkov sistema trgovanja z izpusti toplogrednih plinov.

Metodologija obdelave podatkov:

Povprečne letne rasti rabe končne energije so izračunane kot [(zadnje leto/bazno leto) x (1/število let) – 1] x 100.

Za izračun deležev posameznih panog v skupni rabi energije v industriji je bila skupna raba energije v industriji imenovalec, števec pa je bila raba energije po panogah.

Ponekod je uporabljena odstotna točka. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos) – (nlani) = 16 % – 15 % = 1 %t (npr. če je bila lansko leto rast 15 %, letos pa 16 %, potem je bila rast letos višja za 1 odstotno točko).

Učinkovitost rabe energije je ocenjena z uporabo kazalca ODEX, ki je bil razvit v okviru evropskega projekta ODYSSEE-MURE. Kazalec združuje gibanje indeksov energetske učinkovitosti za različne industrijske panoge ter dodatno za intenzivnejše energetske procese – proizvodnjo jekla, cementa in papirja. Izračunan je na podlagi gibanja intenzivnosti rabe energije za posamezne panoge in procese, agregiran pa je z uporabo deleža v skupni rabi energije v industriji. Podrobnejša razlaga je dostopna na spletni strani http://www.indicators.odyssee-mure.eu/odex-indicators-database-definition.pdf.

Bazno leto za kazalec je leto 2005. To pomeni, da je v kazalcu izračunano izboljšanje energetske učinkovitosti glede na leto 2005.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raba energije v industriji po panogah

[TJ]

skupni vprašalnik EUROSTAT (Joint questionnaire)

2005–2021

konec leta za preteklo leto

enkrat letno

22. 12. 2022

da

Raba energije v industriji po panogah

[TJ]

spletna aplkacija SiStat (SURS)*2

2005–2022

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

20. 10. 2023

da

Indeks proizvodnje v industriji

[-]

spletna aplikacija SiStat *3

2005–2022

v prvi polovici leta za preteklo leto

enkrat letno

20. 4. 2023

da

Proizvodnja izbranih produktov (aluminij, klinker, jeklo, papir)

[kt]

ETS poročilo ARSO, industrijska združenja

2005–2022

v prvi polovici leta za preteklo leto

enkrat letno

16. 11. 2023

da

Opredelitev kazalca:

Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Opombi:

*2   https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1817802S.px

*3   https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/167/industrija; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1701102S.px/table/tableViewLayout2/; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1701108S.px/table/tableViewLayout2/

Datum zajema podatkov

Related indicators