KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Izpusti TGP v industriji so se leta 2021 v primerjavi z letom prej neznatno znižali. Od leta 2009 dalje v tem sektorju ni opaznega trenda zmanjševanja izpustov TGP.

Izpusti TGP v ETS podsektorju sektorja industrija so se leta 2021 znižali tretje leto zapored in so bili 4,2 % nižji kot leto prej. Izpusti TGP v neETS podsektorju sektorja industrija pa so se leta 2021 v primerjavi z letom prej povečali za 5,5 %. Delež izpustov iz podsektorja ETS v sektorju industrija je bil leta 2021 57,4-odstoten, delež neETS izpustov pa 42,6-odstoten.


Kazalec izpusti TGP v industriji omogoča spremljanje doseganja nacionalnega cilja do leta 2030 glede zmanjšanja izpustov TGP v industriji. V kazalcu obravnavamo in primerjamo izpuste TGP v industriji, ki so vključeni v shemo trgovanja z izpusti TGP (ETS), in tiste, ki v to shemo niso vključeni (neETS). Izpusti TGP v industriji zajemajo izpuste iz samega proizvodnega procesa (t. i. procesni izpusti) (CRF 2.) in izpuste, ki so posledica rabe goriv (CRF 1.A.2).


Grafi

Slika PO38-1: Izpusti EU-ETS in neETS v sektorju industrija, razdeljeni na predelovalne dejavnosti in industrijske procese, v obdobju 2005−2021
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Slovenija je po Uredbi 2023/857 o zavezujočem letnem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 dolžna do leta 2030 izpuste neETS (tudi t.i. ESR) zmanjšati za 27 % v primerjavi z izpusti v letu 2005. V uredbi 2018/842, ki je veljala prej, je bil cilj za Slovenijo 15-odstotno zmanjšanje. V trenutno veljavnem Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) iz leta 2020 je cilj vsaj 20-odstotno znižanje izpustov neETS, kar bo zagotovljeno ob doseganju sektorskih ciljev. Sektorski cilj za industrijo je 43-odstotno znižanje in se nanaša na izpuste virov, ki niso vključeni v shemo EU-ETS.

Za izpuste TGP, ki so vključeni v shemo EU-ETS, Slovenija nima zastavljenih ciljev, določeni so samo na ravni celotne EU.


Skupni izpusti TGP iz zgorevanja goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu ter iz industrijskih procesov so leta 2021 znašali 2.843 kt CO2 ekv. V obdobju 2005–2021 so se zmanjšali za 26,3 %, pri čemer so se izpusti iz zgorevanja goriv zmanjšali za 29,6 %, procesni izpusti pa za 20,3 %. Leta 2021 so procesni izpusti v skupnih izpustih sektorja industrija predstavljali 39 %. Zmanjšanje izpustov TGP je posledica različnih dejavnikov, predvsem okoljskih obvez, uveljavljanja dajatve na izpuste ogljikovega dioksida in trgovanja z izpusti ter izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije, večje uporabe obnovljivih virov, izboljšav industrijskih proizvodnih procesov ter prestrukturiranja v okviru posameznih panog in celotne industrije.

Izpusti TGP v sektorju industrija, ki niso vključeni v shemo EU-ETS, so se leta 2021 zmanjšali za 4,2 % glede na leto prej in so bili v primerjavi z letom 2005 nižji za 19,0 %. Trend zmanjševanja je bil po letih povečevanja znova zaznan leta 2019. Industrija (industrija in gradbeništvo; energetska raba goriv in industrijski procesi) je predstavljala 28,7 % vseh izpustov iz ETS sektorjev, preostali del pripisujemo transformacijam, vključno z ubežnimi izpusti.

Izpusti TGP v sektorju industrija, ki niso vključeni v shemo EU-ETS (izpusti neETS), so se leta 2021 povečali za 5,6 % in so bili v primerjavi z letom 2005 manjši za 34,2 %. Zaostanek za indikativnim ciljem za leto 2021, določenim v NEPN, je bil 7 odstotnih točk. Industrija je prispevala 11,6 % vseh neETS izpustov.


Metodologija

Cilji povzeti po:

Cilji za obdobje 2021–2030 so za izpuste neETS povzeti po Uredbi (EU) 2023/857 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju od 2021 do 2030, ki prispeva k ukrepom na področju podnebja za izpolnjevanje obveznosti iz Pariškega sporazuma in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999, ter NEPN, ki je bil sprejet leta 2020.

Za izpuste TGP v industriji, ki so vključeni v shemo EU-ETS, Slovenija nima zastavljenih ciljev, določeni so samo na ravni celotne EU.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Za izračun izpustov neETS so potrebni izpusti iz uradnih evidenc za poročanje UNFCCC in EU, ter preverjeni izpusti virov ETS.

Metodologija obdelave podatkov:

Izpusti neETS se izračunajo kot razlika med celotnimi izpusti na ravni države in izpusti ETS zavezancev brez izpustov iz domačega letalstva. Prikaz sektorjev v kazalcu je nekoliko drugačen od sektorjev CRF v uradnih evidencah, in sicer so pod industrijo združeni izpusti CRF sektorjev 1.A.2 Zgorevanje goriv v industriji, 2. Industrijski procesi in 3. Raba topil in drugih izdelkov.

Podatki od leta 2021 dalje so izračunani z uporabo novih GWP vrednosti (AR5). Izpusti TGP iz sektorja ETS se za obdobje 2005−2013 ne preračunavajo po novi metodologiji, saj gre izključno za izpuste ogljikovega dioksida, se pa upoštevajo spremembe obsega ETS.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Evidence izpustov, poročane UNFCCC in Evropski komisiji

kt CO2 ekv

ARSO*1

2005–2021

prva verzija podatka: 15. januarja za predpreteklo leto; končna verzija: 15. marca

enkrat letno

22. 9. 2023

/

Preverjeni izpusti ETS

kt CO2

ARSO (preko spletne pošte)

2005–2021

maja za preteklo leto

enkrat letno

22. 9. 2023

/

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Opomba:

*1   https://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/

Datum zajema podatkov

Related indicators