KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Kakovost kopalnih voda obalnega morja je odlična, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami Evropske unije.


Kazalec prikazuje kopalne vode obalnega morja v Sloveniji ter njihovo kakovost. Kopalne vode so odseki na morju, namenjeni izključno kopanju. Določeni so tam, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi oziroma se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč.

Kopalne vode delimo na:

- kopalna območja – so območja kopalne vode v naravnem okolju, kjer se glede varstva pred utopitvami kopamo na lastno odgovornost, zagotovljeno je spremljanje kakovosti kopalne vode;

- naravna kopališča – imajo upravljavca, ki ima podeljeno pravico za neposredno rabo vode, poleg spremljanja kakovosti kopalne vode, je kopanje organizirano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami.


Grafi

Slika MR05-1: Kakovost kopalnih voda obalnega morja (po kriterijih kopalne direktive, oziroma Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, st. 25/08)), v obdobju 2004-2020
Viri: 

Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na naravnih kopališčih (2004-2009), Nacionalni inštitut za javno zdravje; Zbirka podatkov o kakovosti kopalnih voda (2010-2020), Agencija RS za okolje (2021) (20. 03. 2021)

Opomba: 

V oceni kopalnih voda " vsaj zadostna" so vključene tudi "odlične" kopalne vode.

Prikaži podatke

odlična/skladna s priporočenimi zahtevami [število]

vsaj zadostna/skladna z obvezujočimi zahtevami [število]

slaba/neskladna z obvezujočimi zahtevami [število]

odlična/skladna s priporočenimi zahtevami [%]

vsaj zadostna/skladna z obvezujočimi zahtevami [%]

slaba/neskladna z obvezujočimi zahtevami [%]

2004

15

17

2

78,90

89,50

10,50

2005

16

18

1

84,20

94,70

5,30

2006

16

19

0

84,20

100

0

2007

13

13

6

68,40

68,40

31,60

2008

18

18

1

94,70

94,70

5,30

2009

20

20

0

100

100

0

2010

21

21

0

100

100

0

2011

20

21

0

95,20

100

0

2012

21

21

0

100

100

0

2013

21

21

0

100

100

0

2014

21

21

0

100

100

0

2015

21

21

0

100

100

0

2016

21

21

0

100

100

0

2017

21

21

0

100

100

0

2018

21

21

0

100

100

0

2019

20

21

0

95,20

100

0

2020

20

21

0

95,20

100

0

Slika MR05-2: Kopalne vode obalnega morja
Viri: 

Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije (20. 03. 2021)

Prikaži podatke

Cilji

  • Spremljanje kakovosti kopalnih voda;
  • zagotavljanje oziroma izboljšanje kakovosti kopalnih voda z namenom varovati zdravje kopalcev.

V Sloveniji se kakovost kopalnih voda spremlja že od leta 1988 dalje. Vse do vstopa v Evropsko unijo so bila pod rednim nadzorom na morju predvsem naravna kopališča z upravljavcem, občasno pa je bilo opravljeno preskušanje vzorcev kopalne vode tudi na drugih lokacijah, kjer so se ljudje tradicionalno kopali v večjem številu.

S prenosom evropskih kopalnih direktiv v nacionalni pravni red je na morju določenih 21 odsekov - kopalnih voda, ki ustrezajo zakonsko določenim kriterijem. To število kopalnih voda na 10 km obalne linije uvršča Slovenijo v sam vrh med evropskimi državami, saj si 3. mesto deli skupaj z Malto in Francijo, na prvi dve mesti se uvrščata Italija in Belgija. V Evropi je kopalnih voda več kot 21.000, kar 70 % jih je na morju, največ kopalnih voda na morju pa ima Italija, sledita ji Francija, Španija in Grčija.

Glede na način upravljanja, slovenske kopalne vode delimo na naravna kopališča in na kopalna območja. Naravnih kopališč je na morju 14, kopalnih območij 7. Kopališča imajo upravljavca, ki je dolžen za varnost in urejenost kopališča. Prisotni so reševalci iz vode, kopališče je označeno, akvatorij, namenjen kopanju je omejen, urejenost letno preverjajo ustrezne inšpekcijske službe. Na 7 kopalnih območjih se kopamo v naravnem okolju, do katerega je urejen dostop po javni poti. Tu ni upravljavca, za varnost ni poskrbljeno, zato se tu kopamo na lastno odgovornost. Lokalna skupnost običajno poskrbi za odstranjevanje odpadkov, postavljena so lahko kemična stranišča. Ker akvatorij za kopanje ni ograjen, se moramo zavedati, da se na morju od obale lahko oddaljimo le do 150 metrov.

Na kopalnih vodah se redno spremlja kakovost vode in o tem obvešča javnost. Vzorčenje kopalne vode in preskušanja na 14 dni od konca maja do sredine septembra izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ob vzorčenju opravi terenske meritve ter organoleptično oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja. V odvzetih vzorcih vode v mikrobiološkem laboratoriju se ugotavlja prisotnost dveh mikrobioloških parametrov, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja (Escherichia coli, intestinalni enterokoki). Ustreznost posameznega vzorca vode je ocenjena glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ob koncu kopalne sezone se kopalne vode razvrsti po kakovosti v 4 razrede (slaba, zadostna, dobra in odlična) na osnovi prisotnosti obeh bakterij v vodi v zadnjih 4 kopalnih sezonah. Ocene in podatki o stanju kopalnih voda so ob koncu koledarskega leta posredovani Evropski komisiji oziroma Evropski okoljski agenciji za pripravo poročila o stanju kopalnih voda v Evropi.

Obveščanje javnosti o stanju kopalnih voda omogoča interaktivna karta, ki omogoča pregled tudi preko mobilnih telefonih. Z njo uporabnik na enostaven način izve kakšna je kakovost in temperatura vode. Informacije o stanju kopalnih voda so kopalcem na voljo tudi na informacijskih tablah na kopališčih in kopalnih območjih.

Za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti vode ima vsaka kopalna voda izdelan tudi profil. Ti vključujejo opis značilnosti kopalne vode in drugih površinskih voda na prispevnem n vplivnem območju kopalne vode ter popis virov onesnaženja, ki bi lahko vplivalo na kakovost vode in škodilo zdravju kopalcev. Možni viri onesnaženosti kopalnih voda so komunalne, industrijske in onesnažene padavinske odpadne vode, kmetijstvo, spiranje površin in morebitni prelivi ob nalivih in tudi kopalci sami (izločanje in spiranje umazanije s površine telesa kopalcev, izločki iz telesnih odprtin ipd.) in tudi iztrebki živali (psi, ptiči, glodalci). Koncentracija mikrobov v vodi je odvisna od hitrosti toka vode, plimovanja, temperature, sončnega sevanja, slanosti in sedimentacije.

Izkušnje kažejo, da so negativne posledice za zdravje, ki jih najpogosteje lahko povežemo s kopanjem, okužbe poškodovane kože, oči in sluhovoda, epidemiološke študije navajajo okužbe prebavil, akutno okužbo dihal, možne so poškodbe (zdrsi). Pozorni moramo biti tudi na kakršno koli onesnaženje na obali (iztrebki živali, ostri predmeti, alge), v in ob vodi pa smo lahko izpostavljeni tudi prekomernemu sončnemu sevanju. Po kopanju se priporoča tuširanje. Napotki in najpogostejša tveganja za zdravje, ki jih predstavlja kopalna voda so predstavljeni na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).

Kljub znanim tveganjem je rekreacija v kopalnih vodah zelo priporočljiva zaradi izjemne koristi za krepitev in varovanje zdravja in dobro počutje, zato jo moramo spodbujati in zagotavljati ustrezno varnost in higieno kopalne vode. Na splošno je kakovost kopalnih voda na morju zelo dobra, saj je vsako leto večina kopalnih voda razvrščenih v razred odlično oz. je vsebnost bakterij v vodi minimalna, kar nas med državami Evropske unije uvršča v sam vrh. Redno spremljanje kakovosti kopalne vode redko zazna lokalna kratkotrajna onesnaženja (kopališči Plaža hotela Vile Park (2017) in Žusterna (2019)), ki navadno vodijo v kratkotrajno odsvetovanje kopanja, o čemer so kopalci pravočasno obveščeni.


Cilji povzeti po: Šesti in sedmi okoljski akcijski program, Direktiva Sveta 76/160/EGS o kakovosti kopalnih voda

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (kopalna direktiva 2006/7/ES).

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: EU zakonodajna podlaga

Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. list št. 73/03, 96/06, 26/07) v obdobju 2004-2009

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Ur.l.RS, št. 39/08)

Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l.RS, št. 25/08) od leta 2010 dalje

Podatki se zbirajo letno v času kopalne sezone.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Glede na vsebnosti bakterij v vodi se kopalne vode na osnovi podatkov zadnjih 4 kopalnih sezon razvrsti v razrede kakovosti ob ustreznem statističnem računu. 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Kakovost kopalnih voda obalnega morja (po kriterijih kopalne direktive oziroma Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)

%

Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na površinskih vodah (2004-2009), Nacionalni inštitut za javno zdravje; Zbirka podatkov o kakovosti kopalnih voda (2010-2020), Agencija RS za okolje 2021

2004-2020

Mesec do dva po zaključku kopalne sezone

 

Letno po zaključku kopalne sezone

 

20.03.2021

da

Kopalne vode obalnega morja njihova vplivna in prispevna območja

-

Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, 2021

2019

Po določitvi kopalnega mesta

Po spremembi lokacij kopalnih mest

ne

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Evropska komisija in Evropska okoljska agencija.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Direktiva 2006/7/ES – priloga 2.

Drugi viri in literatura

  1. ARSO: Poročila o kakovosti kopalnih voda. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. URL: https://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/poro%c4%8dila%20in%20%c4%8dlanki/
  2. NIJZ: Kopanje in zdravje, URL: https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/kopalna-voda


Povezani kazalci