KAZALCI OKOLJA

Kopalna voda v naravnih kopališčih je vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer je dovoljena posebna raba voda za dejavnost kopališč in je kopanje organizirano. Kopalna voda na območjih kopalnih voda pa je vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer se na lastno odgovornost kopa večje število ljudi in je določeno s predpisi o vodah.

Do julija leta 2003 je potekalo občasno ali redno spremljanje in nadzor kakovosti kopalne vode na morju na 32 odvzemnih mestih.

Od leta 2004 dalje, skladno z zahtevami direktive o kopalnih vodah, Agencija Republike Slovenije za okolje izvaja monitoring higienske ustreznosti na 6 območjih kopalnih voda, na 13 naravnih kopališčih pa spremljanje kakovosti kopalne vode zagotavlja upravljavec kopališča.

Skladnost kopalne vode se ocenjuje po kriterijih nacionalne zakonodaje in po kriterijih kopalne direktive 76/160/EGS. Slednja predpisuje manj strožje kriterije za mikrobiološke parametre, kopalno vodo pa oceni kot neskladno, če je bilo v času ene kopalne sezone več kot 5 % vzorcev neskaldno z predpisanimi zahtevami.

Zaradi spremenjene metodologije določanja kopalnih voda in predpisanih zahtev higienske ustreznosti kopalne vode so vrednosti od leta 2004 dalje prikazane posebej in niso neposredno primerljive s predhodnim obdobjem.


Grafi

Slika MR05-1: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za kopalne vode obalnega morja do leta 2003 (po nacionalnih predpisih)
Viri:

Zbirka podatkov o kopališčih ob naravnih vodah 1996-2003, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005

Prikaži podatke
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
odvzeti vzorci za mikrobiološke priskave število 640 640 608 640 608 608 415 335
mikrobiološko ustrezni vzorci število 476 541 439 548 537 527 373 301
mikrobiološko ustrezni vzorci % 74 85 72 86 88 87 90 90
odvzeti vzorci za fizikalno kemijske priskave število 621 636 570 640 608 608 415 335
fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci število 616 636 553 640 608 599 414 334
fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci % 99 100 97 100 100 99 100 100
Slika MR05-2: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za kopalne vode obalnega morja (po nacionalnih predpisih)
Viri:

Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na območjih kopalnih voda v letih 2004–2006, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007 in na naravnih kopališčih v letih 2004-2006, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007

Prikaži podatke
2004 2005 2006
naravna kopališča - odvzeti vzorci število 117 117 0
naravna kopališča - mikrobiološko skladni vzorci % 94 97 0
naravna kopališča - fizikalno-kemijsko skladni vzorci % 100 100 0
območja kopalnih voda - odvzeti vzorci število 72 120 72
območja kopalnih voda - mikrobiološko skladni vzorci % 99 99 89
območja kopalnih voda - fizikalno-kemijsko skladni vzorci % 100 100 100
Slika MR05-3: Kakovost kopalnih voda obalnega morja (po kriterijih kopalne direktive)
Viri:

Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007

Prikaži podatke
2004 2005 2006
skladna kopalna voda število 17 18 19
neskladna kopalna voda število 2 1 0
skladna kopalna voda % 89.5 94.7 100
neskladna kopalna voda % 10.5 5.3 0
Slika MR05-4: Kopalne vode obalnega morja
Viri:

Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije


Cilji

Spremljanje kakovosti kopalnih voda ter zagotavljanje oziroma izboljšanje higienske ustreznosti kopalnih voda zaradi varovanja zdravja prebivalstva.


Leta 2003 je bilo v 32 kopališčih ob morju odvzetih 335 vzorcev. Po kriterijih nacionalne zakonodaje je bilo mikrobiološko neustreznih 34 vzorcev (10 %), fizikalno-kemijsko pa 1 vzorec (0,3 %). Voda v kopališčih ob morju je ustrezala predpisanim zahtevam.

Kakovost slovenskih kopalnih voda na morju je v letu 2006 prvič dosegla popolno skladnost z obvezujočimi kriteriji po direktivi, in s temi rezultati segamo v sam vrh evropskih držav. Še več, kar 16 kopalnih voda na morju je izpolnjevalo celo strožje – priporočene zahteve direktive.

V letu 2006 je Evropska komisija ugotovila, da so številne države v času poročanja z nacionalnih list črtale številna kopalne vode, s čimer so lažno izboljševale statistiko skladnosti kopalnih voda, ne pa reševale okoljskih problemov. Tako je pisno opozorila kar 14 držav članic (med njimi ni Slovenije), v primeru neustreznih pojasnil pa se bodo nesoglasja reševala na sodišču.


Metodologija

Zbirke podatkov o kopalnih vodah na površinskih vodah je do leta 2003 vodil Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ). Po novi zakonodaji iz leta 2003 upravlja IVZ zbirko podatkov o naravnih kopališčih, zbirko podatkov o območjih kopalnih voda pa ministrstvo, pristojno za okolje. Vir za kazalec za leto 2003 vsebuje podatke o kraju, kjer je kopalna voda, imenu vode in imenu kopališča, tipu kopalne vode, nadzoru, pogostnosti vzorčenja, številu odvzetih vzorcev za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja ter številu higiensko neustreznih vzorcev in vzroku neustreznosti, v skladu s Pravilnikom o higienskih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. SRS, št. 9/88). Iz rezultatov preskušanj se oceni higienska ustreznost kopalne vode in določijo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje kakovosti kopalne vode, zaradi varovanja zdravja ljudi.

Pri podatkih iz preglednice MR5-1 so, kot izhaja iz letnega poročila IVZ za leto 2003, upoštevani rezultati kakovosti na takrat evidentiranih kopalnih vodah in skladnost z zahtevami za parametre iz do tedaj veljavne zakonodaje.

Avgusta 2003 so začeli veljati novi podzakonski predpisi, ki določajo naravna kopališča in območja kopalnih voda ter nadzor nad njimi: Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. RS, št. 73/03), Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 70/03 in 72/04) in Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda (Ur.l.79/03). Novi predpisi so usklajeni s kopalno direktivo
iz leta 1975 (Council Directive 76/160/EGS) in Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04).

Pri podatkih iz preglednice MR5-2 so upoštevani rezultati kakovosti kopalnih voda, podani v poročilih Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji za leti od 2004 dalje. Poročila sta pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje in Inštitut za varovanje zdravja. V preglednici MR5-3 so podatki zbrani iz poročil Evropske komisije od leta 2004 dalje. Ustreznost kopalnih voda je določena na osnovi senzoričnih ocen treh fizikalno-kemijskih parametrov (detergenti, mineralna olja, fenoli) in laboratorijskih preskusov dveh mikrobioloških parametrov (skupne koliformne bakterije in koliformne bakterije fekalnega izvora). Pri vrednotenju vzorcev in kopalne vode so upoštevane zahteve nacionalne zakonodaje in kopalne direktive.