KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Kakovost kopalnih voda obalnega morja je odlična, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami Evropske unije.


Kazalec prikazuje kopalne vode obalnega morja v Sloveniji ter njihovo kakovost. Kopalne vode so odseki na morju, namenjeni izključno kopanju. Določeni so tam, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi oziroma se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč.

Kopalne vode delimo na:

- kopalna območja – so območja kopalne vode v naravnem okolju, kjer se glede varstva pred utopitvami kopamo na lastno odgovornost, zagotovljeno je spremljanje kakovosti kopalne vode;

- naravna kopališča – imajo upravljavca, ki ima podeljeno pravico za neposredno rabo vode, poleg spremljanja kakovosti kopalne vode, je kopanje organizirano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami.


Grafi

Slika MR05-1: Kakovost kopalnih voda obalnega morja (po kriterijih kopalne direktive, oziroma Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, st. 25/08)), v obdobju 2004-2022
Viri:

slaba (poor )

Opomba:

V oceni kopalnih voda " vsaj zadostna" so vključene tudi "odlične" kopalne vode.

Prikaži podatke
odlična [število] dobra ali zadostna [število] slaba [število] odlična [%] dobra ali zadostna [%] slaba [%]
2004 15 17 2 78,90 89,50 10,50
2005 16 18 1 84,20 94,70 5,30
2006 16 19 0 84,20 100 0
2007 13 13 6 68,40 68,40 31,60
2008 18 18 1 94,70 94,70 5,30
2009 20 20 0 100 100 0
2010 21 21 0 100 100 0
2011 20 21 0 95,20 100 0
2012 21 21 0 100 100 0
2013 21 21 0 100 100 0
2014 21 21 0 100 100 0
2015 21 21 0 100 100 0
2016 21 21 0 100 100 0
2017 21 21 0 100 100 0
2018 21 21 0 100 100 0
2019 20 21 0 95,20 100 0
2020 20 21 0 95,20 100 0
2021 20 21 0 95,20 100 0
2022 20 21 0 95,20 100 0
Slika MR05-2: Clone of Kopalne vode obalnega morja
Viri:

Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije (20. 03. 2021)

Prikaži podatke

Cilji

 • Spremljanje kakovosti kopalnih voda;
 • zagotavljanje oziroma izboljšanje kakovosti kopalnih voda z namenom varovati zdravje kopalcev.

V Sloveniji se kakovost kopalnih voda spremlja že od leta 1988 dalje. Vse do vstopa v Evropsko unijo so bila pod rednim nadzorom na morju predvsem naravna kopališča z upravljavcem, občasno pa je bilo opravljeno preskušanje vzorcev kopalne vode tudi na drugih lokacijah, kjer so se ljudje tradicionalno kopali v večjem številu.

S prenosom evropskih kopalnih direktiv v nacionalni pravni red je na morju določenih 21 odsekov - kopalnih voda, ki ustrezajo zakonsko določenim kriterijem. To število kopalnih voda na 10 km obalne linije uvršča Slovenijo v sam vrh med evropskimi državami. [MP1] 

Glede na način upravljanja, slovenske kopalne vode delimo na naravna kopališča in na kopalna območja. Naravnih kopališč je na morju 14, kopalnih območij 7. Kopališča imajo upravljavca, ki je dolžen za varnost in urejenost kopališča. Prisotni so reševalci iz vode, kopališče je označeno, akvatorij, namenjen kopanju je omejen, urejenost letno preverjajo ustrezne inšpekcijske službe. Na 7 kopalnih območjih se kopamo v naravnem okolju, do katerega je urejen dostop po javni poti. Tu ni upravljavca, za varnost ni poskrbljeno, zato se tu kopamo na lasno odgovornost. Ker akvatorij za kopanje ni ograjen, se moramo zavedati, da se na morju od obale lahko oddaljimo le do 150 metrov.

Na kopalnih vodah se redno spremlja kakovost vode in o tem obvešča javnost. Vzorčenje kopalne vode in preskušanja na 14 dni od konca maja do sredine septembra izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ob vzorčenju opravi terenske meritve ter organoleptično oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja. V odvzetih vzorcih vode v mikrobiološkem laboratoriju se ugotavlja prisotnost dveh mikrobioloških parametrov, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja (Escherichia coli, intestinalni enterokoki). Ustreznost posameznega vzorca vode je ocenjena glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ob koncu kopalne sezone se kopalne vode razvrsti po kakovosti v 4 razrede (slaba, zadostna, dobra in odlična) na osnovi prisotnosti obeh bakterij v vodi v zadnjih 4 kopalnih sezonah. Ocene in podatki o stanju kopalnih voda so ob koncu koledarskega leta posredovani Evropski komisiji oziroma Evropski okoljski agenciji za pripravo poročila o stanju kopalnih voda v Evropi.

Obveščanje javnosti o stanju kopalnih voda omogoča interaktivna karta, ki omogoča pregled tudi preko mobilnih telefonih. Z njo uporabnik na enostaven način izve kakšna je kakovost in temperatura vode. Informacije o stanju kopalnih voda so kopalcem na voljo tudi na informacijskih tablah na kopališčih in kopalnih območjih.

Za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti vode ima vsaka kopalna voda izdelan tudi profil. Ti vključujejo opis značilnosti kopalne vode in drugih površinskih voda na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode ter popis virov onesnaženja, ki bi lahko vplivalo na kakovost vode in škodilo zdravju kopalcev. Možni viri onesnaženosti kopalnih voda so komunalne, industrijske in onesnažene padavinske odpadne vode, kmetijstvo, spiranje površin in morebitni prelivi ob nalivih in tudi kopalci sami (izločanje in spiranje umazanije s površine telesa kopalcev, izločki iz telesnih odprtin ipd.) in tudi iztrebki živali (psi, ptiči, glodalci). Koncentracija mikrobov v vodi je odvisna tako od hitrosti toka vode, plimovanja, temperature, sončnega sevanja, slanosti, sedimentacije in drugih vplivov.

Izkušnje kažejo, da so negativne posledice za zdravje, ki jih najpogosteje lahko povežemo s kopanjem, okužbe poškodovane kože, oči in sluhovoda, epidemiološke študije navajajo okužbe prebavil, akutno okužbo dihal, možne so poškodbe (zdrsi). Pozorni moramo biti tudi na kakršno koli onesnaženje na obali (iztrebki živali, ostri predmeti, alge), v in ob vodi pa smo lahko izpostavljeni tudi prekomernemu sončnemu sevanju. Po kopanju se priporoča tuširanje. Napotki in najpogostejša tveganja za zdravje, ki jih predstavlja kopalna voda so predstavljeni na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).

Kljub znanim tveganjem je rekreacija v kopalnih vodah zelo priporočljiva zaradi izjemne koristi za krepitev in varovanje zdravja in dobro počutje, zato jo moramo spodbujati in zagotavljati ustrezno varnost in higieno kopalne vode. Na splošno je kakovost kopalnih voda na morju zelo dobra, saj je vsako leto večina kopalnih voda razvrščenih v razred odlično oz. je vsebnost bakterij v vodi minimalna, kar nas med državami Evropske unije uvršča v sam vrh. Redno spremljanje kakovosti kopalne vode redko zazna lokalna kratkotrajna onesnaženja (kopališči Plaža hotela Vile Park (2017) in Žusterna (2019)), ki navadno vodijo v kratkotrajno odsvetovanje kopanja, o čemer so kopalci pravočasno obveščeni.


 

 


Metodologija

Cilji povzeti po: Šesti in sedmi okoljski akcijski program, Direktiva Sveta 76/160/EGS o kakovosti kopalnih voda

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (kopalna direktiva 2006/7/ES).

 

 

Podatki za Slovenijo

 

Metodologija zbiranja podatkov: EU zakonodajna podlaga

Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. list št. 73/03, 96/06, 26/07) v obdobju 2004-2009

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Ur.l.RS, št. 39/08)

Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l.RS, št. 25/08) od leta 2010 dalje

Podatki se zbirajo letno v času kopalne sezone.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na osnovi vsebnosti bakterij v vodi se kopalne vode na osnovi izračuna percentilnih vrednosti razdeli v razrede kakovosti na osnovi podatkov zadnjih 4 kopalnih sezon.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Kakovost kopalnih voda obalnega morja (po kriterijih kopalne direktive oziroma Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)

število kopalnih voda

Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na površinskih vodah (2004-2009), Nacionalni inštitut za javno zdravje; Zbirka podatkov o kakovosti kopalnih voda (2010-2022), Agencija RS za okolje 2023

2004-2022

Vsebnosti bakterij v vodi sprotno, ocena stanja kopalnih voda pred novo kopalno sezono

 

Letno po zaključku kopalne sezone

 

2.10.2023

 

da

Kopalne vode obalnega morja njihova vplivna in prispevna območja

-

Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije, 2023

2019

Po določitvi kopalnega mesta

Po spremembi lokacij kopalnih mest

ne

Opredelitev kazalca

 1. Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 1. Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 1. Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 1. Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

 

Drugi podatki

 

 

Metodologija zbiranja podatkov: Evropska komisija in Evropska okoljska agencija.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Direktiva 2006/7/ES – priloga 2.

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. ARSO: Poročila o kakovosti kopalnih voda. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. URL: https://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/poro%c4%8dila%20in%20%c4%8dlanki/
 2. Spletno mesto državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev: https://www.gov.si/teme/kopalne-vode/
 3.  

 4. NIJZ: Kopanje in zdravje, URL: https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/kopalna-voda
 5. Direktiva 2006/7/ES – priloga 2. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0007&from=EN
 6. Evropska okoljska agencija, 2019. State of bathing waters. URL: https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
 7.  


Related indicators