KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Skupna obnovljiva količina podzemne vode v plitvih vodonosnikih Slovenije je bila v hidrološkem letu 2018 nad povprečjem primerjalnega hidrološkega vodnobilančnega obdobja 1981-2010.

 


 

Kazalec prikazuje količino napajanja plitvih vodonosnikov podzemne vode za hidrološko leto (1. november – 31. oktober) v vseh vodnih telesih podzemne vode za celotno območje Slovenije (VD15-1 in VD15-2).

Podzemna voda se obnavlja z napajanjem vodonosnikov, ki je kompleksen proces dotoka vode v polno nasičeno cono v podzemlju. Napajanje letno ocenjujemo z regionalnim vodno-bilančnim modelom in izrazimo z višino v vodonosnike infiltrirane vode (mm), oz. z indeksom letne spremenljivosti (povprečje obdobja 1981-2010 = 100).

Suša ima lahko hude posledice za ekosisteme in ljudi, vpliva pa tudi na številne gospodarske sektorje, kot so kmetijstvo, proizvodnja energije, industrija in javna oskrba z vodo. Pomembno je razlikovati med različnimi vrstami suše. Meteorološka suša, ki je posledica pomanjkanja padavin (in je povezana z visoko evapotranspiracijo), vpliva na kmetijsko sušo. Hidrološka suša, ki se kaže v nizkem pretoku reke, je posledica meteorološke suše, povezana pa je lahko tudi z drugimi socialno-ekonomskimi dejavniki. Hidrološka suša tako vpliva na vodne vire, kakovost vode in vodne ekosisteme.


Grafi

Slika VD15-1: Modelska ocena napajanja plitvih vodonosnikov v hidrološkem letu 2018
Viri: 

Regionalni vodno-bilančni model GROWA-SI (FZ JÜLICH & Agencija RS za okolje), 2019

Prikaži podatke
Slika VD15-2: Odstopanje količinskega obnavljanja podzemne vode v plitvih vodonosnikih Slovenije v letu 2018 od povprečja hidrološkega vodnobilančnega obdobja 1981-2010
Viri: 

Regionalni vodno-bilančni model GROWA-SI (FZ JÜLICH & Agencija RS za okolje), 2019

Prikaži podatke

letno povprečje (v mm) [mm]

odstopanje (v mm) [mm]

odstopanje (v %) [%]

obdobno povprečje 1981-2010 (v mm) [mm]

1971

229,27

-59,73

-20,67

289

1972

384,74

95,74

33,13

289

1973

268,57

-20,44

-7,07

289

1974

321,26

32,26

11,16

289

1975

309,23

20,23

7

289

1976

310,48

21,48

7,43

289

1977

307,87

18,87

6,53

289

1978

311,76

22,76

7,88

289

1979

385,20

96,20

33,29

289

1980

348,45

59,45

20,57

289

1981

265,85

-23,15

-8,01

289

1982

326,15

37,15

12,86

289

1983

206,95

-82,05

-28,39

289

1984

334,56

45,56

15,76

289

1985

327,17

38,17

13,21

289

1986

276,88

-12,12

-4,20

289

1987

340,07

51,07

17,67

289

1988

251,75

-37,25

-12,89

289

1989

269,81

-19,19

-6,64

289

1990

311,30

22,30

7,72

289

1991

301,62

12,62

4,37

289

1992

302,55

13,55

4,69

289

1993

256,43

-32,57

-11,27

289

1994

275,69

-13,31

-4,61

289

1995

335,00

46,00

15,92

289

1996

339,20

50,20

17,37

289

1997

252,96

-36,04

-12,47

289

1998

299,92

10,92

3,78

289

1999

313,62

24,62

8,52

289

2000

307,66

18,66

6,46

289

2001

272,77

-16,23

-5,62

289

2002

276,59

-12,41

-4,29

289

2003

183,78

-105,22

-36,41

289

2004

337,16

48,16

16,66

289

2005

282,46

-6,55

-2,26

289

2006

222,50

-66,50

-23,01

289

2007

242,83

-46,17

-15,98

289

2008

339,92

50,92

17,62

289

2009

320,93

31,93

11,05

289

2010

399,55

110,55

38,25

289

2011

174,29

-114,71

-39,69

289

2012

206,80

-82,20

-28,44

289

2013

333,30

44,30

15,33

289

2014

461,36

172,36

59,64

289

2015

300,76

11,76

4,07

289

2016

262,70

-26,30

-9,10

289

2017

266,30

-22,70

-7,85

289

2018

358,10

69,10

23,91

289

Slika VD15-3: Odstopanje količinskega obnavljanja podzemne vode v plitvih vodonosnikih Slovenije v letu 2018 od povprečja hidrološkega vodnobilančnega obdobja 1981-2010
Viri: 

Regionalni vodno-bilančni model GROWA-SI (FZ JÜLICH & Agencija RS za okolje), 2019

Prikaži podatke

Cilji

Glavni vir pitne vode v Sloveniji je podzemna voda, ki zagotavlja večino potrebnih količin. Viri podzemne vode kažejo veliko prostorsko in časovno spremenljivost. V zadnjem času je izražena tendenca vse pogostejših in bolj izrazitih ekstremov. To kaže na možnost krize pri oskrbi s pitno vodo v prihodnosti.

Zakonodajno podlago za pripravo kazalca predstavlja  EU Adaptation Strategy Package, katerega cilj je tudi izboljšanje podatkovnih podlag za bolje odločanje v zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam. Slednje vključuje: 
- izboljšanje ocenjevanja količinskega stanja podzemnih voda ter napovedovanja in opozarjanja pred ekstremnimi hidrološkimi pojavi (hidrološkimi sušami v vodonosnikih); 
- identifikacija območij podzemnih voda s pogostimi pojavi ali trendi hidroloških suš; 
- izboljšanje upravljanja podzemnih voda na področju preskrbe prebivalstva s pitno vodo in ohranjanja ekosistemov, ki so povezani s podzemno vodo.


Najmanjše obnovljene količine podzemne vode v plitvih vodonosnikih so ocenjene v telesih podzemne vode severovzhodne Slovenije in na Primorskem (Slika VD15-1). V zadnjem desetletju je bilo povprečno napajanje vodonosnikov na območju Goričkega za več kot 10-krat manjše od napajanja vodonosnikov v Julijskih Alpah. Poleg tega velikega prostorsko spremenljivega napajanja vodonosnikov pa je v zadnjem desetletju značilna tudi velika časovna spremenljivost. Indeksi letnega napajanja glede na povprečje obdobja 1981‑2010 dosegajo velik razpon letnih količin napajanja, kar kaže na veliko količinsko občutljivost podzemnih voda v plitvih vodonosnikih Slovenije.

Skupna obnovljiva količina podzemne vode je bila v plitvih vodonosnikih Slovenije v hidrološkem letu 2018 nad povprečjem obdobja 1981‑2010 (Slika VD15-2). Povprečno odstopanje za območje celotne Slovenije je 24 %. Največja pozitivna odstopanja od povprečja obdobja 1981-2010 so bila v vodnem telesu Murske kotline, kjer dosežejo tudi 60 % odstopanje. Večje pozitivno odstopanje se pojavlja tudi v vodnem telesu Obala in Kras z Brkini. Drugod po Sloveniji se odstopanje giblje med 10 in 25 %. Nekoliko manjše negativno odstopanje pa se pojavlja na zahodu Slovenije (do -10 %) in na skrajnem severovzhodu (do -20 %).


Cilji povzeti po:

Slovenska zakonodaja:

EU zakonodajne podlage:

Znanstvene podlage:

  •  IPCC, 2013. Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P. M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.
  •  IPCC, 2014: Europe. Kovats, R.S., R. Valentini, L.M. Bouwer, E. Georgopoulou, D. Jacob, E. Martin, M. Rounsevell, and J.-F. Soussana, 2014: Europe. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1267-1326.

Izvorna baza in skrbnik podatkov: Ocene narejene z regionalnim vodno-bilančnim modelom GROWA-SI (JÜLICH & Agencija RS za okolje); zbirke meteoroloških in hidroloških podatkov Agencije RS za okolje. Skrbnik:  Agencija RS za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja

Datum zajema podatkov za kazalec: Kazalec je bil osvežen s podatki za hidrološko leto 2018, ki so bili zajeti iz zbirk meteoroloških in hidroloških podatkov Agencije RS za okolje v avgustu 2019.

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:  Ključni element procedure GROWA je izračun dejanske evapotranspiracije, zato so vhodne padavine v model ločene glede na vegetacijska obdobja: v »zimske« od novembra do aprila in »poletne« od maja do oktobra. GROWA-SI hidrološko leto se začne s 1. novembrom, kar pomeni, da posamezno obdelovalno leto vključuje dva zadnja meseca iz predhodnega leta in se končuje 31. oktobra. Kazalec se osvežuje letno za preteklo hidrološko leto.

Metodologija obdelave podatkov: Obnovljive količine podzemne vode so ocenjene z regionalnim vodno-bilančnim modelom GROWA-SI (FZ JÜLICH & ARSO), ki ob upoštevanju klimatskih pogojev, geološke zgradbe, vrste tal, rabe prostora, morfologije in hidrogeologije oceni letno realno evapotranspiracijo in izračuna posamezne komponente odtoka v hidrološkem letu. Model je umerjen s hidrometričnimi podatki za obdobje 1971-2000 iz programa državnega monitoringa voda z zagotovljeno kakovostjo po standardu ISO 9001:2000. Vodnobilančna komponenta podzemnega odtoka predstavlja obnovljeno količino podzemne vode v hidrološkem letu (v mm), prikazano kot raster v ločljivosti 100x100 metrov (Slika VD15-1) in kot agregirano povprečje za celotno območje Slovenije v hidrološkem letu (Slika VD15-2). Indeks s stalno osnovo povprečja obdobja 1981-2010 n/81-10 za hidrološko leto n izrazimo kot n/81-10 = X n *100 / X 81-10 


Povezani kazalci