KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov se je do leta 2013 hitro zmanjševala, potem se je zmanjševanje ustavilo. V letih 2016 in 2017 se je količina zopet občutno znižala, kot posledica dograditve infrastrukture za mehansko biološko obdelavo odpadkov pred odlaganjem. V letih 2016 in 2017 je bila količina občutno nižja od cilja v letu 2020. Glavna ukrepa s katerima je bilo doseženo zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih odpadkov sta ločevanje odpadkov in mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov.


Emisije TGP iz odlaganja odpadkov nastajajo pri gnitju biorazgradljivih odpadkov, zato je za zmanjšanje emisij potrebno zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov. Dodaten ukrep za zmanjšanje emisij na odlagališčih odpadkov je tudi zajem odlagališčnega plina in njegova energetska izraba ali sežig na bakli. To so bila vsa odlagališča v skladu z zakonodajo že dolžna urediti, zato se tega ne spremlja posebej s kazalcem. Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov je določena na podlagi analize strukture odloženih odpadkov na odlagališčih.


Grafi

Slika PO21-1: Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov v letu 2005, obdobju 2011−2017 in njegove ciljne vrednosti do leta 2020
Prikaži podatke

Odloženi biorazgradljivi odpadki (2005)

Odloženi biorazgradljivi odpadki

Ciljne vrednosti kazalca

2005

331,12

2011

138,04

2012

113,37

113,37

2013

81,87

102,84

2014

87,03

92,31

2015

85,58

81,78

2016

5,18

71,25

2017

0,16

60,72

2018

50,19

2019

39,66

2020

29,13


Cilji

Ciljna vrednost v OP TGP za količino odloženih biorazgradljivih odpadkov je 29 kt.


Leta 2005 je količina odloženih biorazgradljivih odpadkov znašala 331 kt. Do leta 2013 se je ta količina zmanjševala, v letih 2014 in 2015 pa se je zmanjševanje ustavilo. Leta 2015 je bila količina za 74 % manjša, kot leta 2005, in je znašala 86 kt. Leta 2016 se je kot posledica dograditve potrebnih zmogljivost naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zaradi obvezne mehansko biološke obdelave odpadkov pred odlaganjem, količina odloženih biorazgradljivih odpadkov občutno znižala na 5 kt. Leta 2017 se je zmanjševanje nadaljevalo in je doseglo vrednost 0,2 kt. To je občutno nižje tudi od cilja za leto 2020 v višini 29 kt. Glavna ukrepa za zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih odpadkov sta ločevanje odpadkov in mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je v obdobju 2005−2013 povečal za 52 odstotnih točk na 63 %, povečevanje deleža po letu 2013 pa se je upočasnilo. Leta 2015 je delež znašal 69 %, leta 2016 pa 67 %, leta 2017 pa 70 %. Pozitiven trend je opazen tudi v količini in deležu odloženih odpadkov na odlagališčih. Od leta 2005 do leta 2015 se je delež odloženih odpadkov od vseh nastalih komunalnih odpadkov znižal z 89 % na 28 %, v letu 2016 pa se je delež drastično zmanjšal na 12 %. Leta 2017 je delež znašal 14 %.