KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Slovenija sodeluje v pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM) že od vsega začetka, njeno izvajanje pa je v zadnjem desetletju postalo pomembna oblika promocije in spodbujanja trajnostne mobilnosti in celostnega načrtovanja prometa. Od začetka izvajanja leta 2002 je v pobudi ETM vsaj enkrat sodelovalo 136 slovenskih občin, vsa leta pa 7 občin. Število sodelujočih občin se skozi leta povečuje in je doseglo že skoraj polovico vseh občin. Gonilno silo pobude predstavlja mreža lokalnih koordinatorjev, ki jih podpira nacionalni koordinator ETM. Zadnja leta vse intenzivneje sodelujejo tudi regionalni koordinatorji. ETM zagotavlja odlične pogoje za ozaveščanje deležnikov v občinah in regijah ter širše javnosti o koristih trajnostne mobilnosti in celostnega načrtovanja prometa. Pobuda je postala tudi osrednji promotor uvedbe trajnih ukrepov ali dlje trajajočih aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti.


Kazalec prikazuje razvoj, izvajanje ter ključne poudarke in dosežke kampanje Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM) v Sloveniji, število sodelujočih občin oziroma mest ter držav v Evropi in drugod po svetu. Podatki so podani za vsa leta kampanje (2002 – 2023), razen če se je aktivnost pričela izvajati kasneje.

Izvajanje ETM v Sloveniji je predstavljeno s številom sodelujočih občin v posameznem letu, pregledom najbolj aktivnih občin (letnih zmagovalk), pregledom vključenosti države v organizacijo ETM (koordinacija na nacionalni ravni, sofinanciranje aktivnosti, nacionalne tematske aktivnosti) ter letnimi temami oziroma slogani.


Grafi

Slika PR24-1: Število slovenskih občin, ki sodelujejo v ETM, 2002-2023
Viri:

UIRS, Podporne aktivnosti za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2023, Zaključno poročilo, naročnik MOPE (2023)

Prikaži podatke
Število sodelujočih občin [Število]
2002 26
2003 15
2004 18
2005 16
2006 24
2007 24
2008 24
2009 22
2010 29
2011 25
2012 16
2013 34
2014 39
2015 58
2016 74
2017 71
2018 77
2019 80
2020 79
2021 84
2022 96
2023 99
Slika PR24-2: Najbolj aktivne slovenske občine v ETM, 2002-2023
Viri:

UIRS, 2023. Podporne aktivnosti za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2023, Zaključno poročilo, naročnik MOPE

Opomba:

Legenda: MO - Mestna občina

Prikaži podatke

Leto

Ime občin/e

2013

MO Nova Gorica

2014

MO Velenje

2015

MO Kranj

2016

MO Slovenj Gradec

2017

MO Novo mesto, Občina Krško

2018

MO Koper, Občina Polzela

2019

MO Maribor, Občina Kočevje

2020

MO Nova Gorica, Občina Medvode

2021

MO Celje, Občina Semič

2022

MO Ljubljana, Občina Metlika, Občina Razkrižje

2023

MO Velenje, Občina Tolmin, Občina Rečica ob Savinji

Slika PR24-3: Pregled sodelovanja občin in držav v ETM, 2002-2023
Viri:

WMF: European Mobility Week. Participating towns and cities. https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/ (2023)

Prikaži podatke
Vse v ETM sodelujoče občine [Število] Občine v Evropi [Število] Občine izven Evrope [Število] Vse v ETM sodelujoče države [Število] Države v Evropi [Število] Države izven Evrope [Število]
2002 1673 1648 25 41 36 5
2003 1480 1435 45 38 31 7
2004 1533 1450 83 39 33 6
2005 1690 1631 59 40 32 8
2006 1855 1801 54 38 31 7
2007 2004 1934 70 36 29 7
2008 2083 2035 48 39 31 8
2009 2169 2141 28 39 32 7
2010 2199 2155 44 41 35 6
2011 2244 2224 20 43 36 7
2012 2132 2117 15 39 34 5
2013 1906 1874 32 47 38 9
2014 1984 1956 28 43 39 4
2015 1836 1771 65 45 39 6
2016 2381 2282 99 51 41 10
2017 2499 2366 133 50 41 9
2018 2766 2541 225 54 42 12
2019 3107 2743 364 50 39 11
2020 2920 2786 134 53 40 13
2021 3159 3066 93 53 42 11
2022 2969 2949 20 51 42 9
2023 3351 3338 13 45 39 6
Slika PR24-4: Slogani in teme ETM, 2002-2023
Viri:

UIRS, 2023. Podporne aktivnosti za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2023, Zaključno poročilo, naročnik MOPE

Prikaži podatke

Leto

Slogan (tema) Evropske komisije

Slogan (tema) v Sloveniji

2002

Promoting sustainable means of transport.

Promocija trajnostnih načinov transporta.

2003

Accessibility. 

Dostopnost.

2004

Safe streets for children.

Varne ceste za otroke.

2005

Clever commuting. 

Drugače na pot!

2006

Climate change.

Podnebne spremembe.

2007

Streets for people. 

Vesela ulica.

2008

Clean air. 

Zadihajmo s polnimi pljuči.

2009

Improving city climates. 

Dobra klima mojega mesta.

2010

Travel smarter, live better. 

Potuj pametneje, živi bolje.

2011

Alternative mobility. 

Potujmo drugače.

2012

Moving in the right direction.

Prava smer je gibanje!

2013

Clean air - it's your move!

Vaš korak za čistejši zrak.

2014

Our streets, our choice.

Naše ulice, naše odločitve.

2015

Choose. Change. Combine.

Potuj raznoliko.

2016

Smart mobility. Strong economy.

Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost.

2017

Sharing gets you further.

Združimo moči – delimo si prevoz.

2018

Mix and Move!

Združuj in učinkovito potuj.

2019

Walk with us!

Gremo peš!

2020

Zero-emission mobility for all

Izberi čistejši način prevoza!

2021

Move Sustainably. Stay Healthy.

Živi zdravo. Potuj trajnostno. 

2022

Better Connections.

Trajnostno povezani. 

2023

Better Connections. (Save energy.)

Trajnostno povezani. (Varčne poti.)

Slika PR24-5: Vključenost države v organizacijo in izvedbo ETM, 2002-2023
Viri:

MZI, 2021. Več življenja na naših ulicah, višja kakovost bivanja v naših skupnostih. Dvajset let Evropskega tedna mobilnosti v Sloveniji; Zaključna poročila izvedbe podpornih aktivnosti ETM (2013 – 2023, različni avtorji, naročnika MZI in MOPE); Zapisniki o ocenjevanju vlog za JR ETM (2020-2022); MOPE, 2023. Interno gradivo JR ETM.

Opomba:

Legenda: MOP - Ministrstvo za okolje in prostor, MOPE - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, MZI - Ministrstvo za infrastrukturo

Prikaži podatke

Leto

Nacionalni koordinator

Nacionalne tematske aktivnosti ali dodatne vsebine za letno ETM temo

Razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti

2002 - 2012

MOP

Ni posebnih ali dodatnih nacionalnih aktivnosti, sledi se priporočilom s strani evropske kampanje.

Ne

2013

MZI

1. Načrtovanje in izvedba trajnih ukrepov.
2. Uporaba priročnikov o trajnostni mobilnosti za vrtce, osnovne in srednje šole.

Ne

2014

MZI

Tri nacionalne pobude:
1. Javna razprava o drugačni rabi izbranih prometnih površin v občini;
2. Preizkus možnih preureditev prometnih površin med ETM 2014;
3. Odprtje in promocija preurejenih površin med ETM 2014.

Ne

2015

MZI

1. Sodelovanje v nacionalni kampanji "Pripelji srečo v službo".
2. Organizacija aktivnosti na regionalni ravni.

Ne

2016

MZI

1. Povezovanje ETM in CPS.
2. Sodelovanje v nacionalni kampanji "Pripelji srečo v službo".
3. Uporaba brošure "Okolje, promet in zdravje".

Ne

2017

MZI

1. Prva nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti.
2. Povezovanje ETM in CPS.

Ne

2018

MZI

Delavnice za starejše "Ostanimo mobilni".

Da

2019

MZI

1. Vsebinsko gradivo na temo hoje za občine.
2. Vzpodbujanje zapore ulic in trgov za motorni promet (začasne pilotne izvedbe).

Da

2020

MZI

1. Sodelovanje v nacionalnem projektu na temo izobraževanja srednješolcev o trajnostni mobilnosti.
2. Izbor prednostnih vsebin za sofinanciranje z razpisom v naslednjih petih letih.

Da

2021

MZI

20-letnica izvajanja pobude ETM.

Da

2022

MZI

Aktivnosti z mladimi.

Da

2023

MOPE

Pospravimo ulice.

Da


Cilji

Cilji pobude ETM (Evropski teden mobilnosti) na EU ravni niso nikjer eksplicitno navedeni, jih je pa mogoče povzeti iz opisov namena kampanje na evropski in nacionalni ravni. Skupni cilj ETM na evropski ravni je tako ozaveščanje o pomenu zmanjševanja uporabe osebnega avtomobila in povečanju uporabe trajnostnih potovalnih načinov.

Namen kampanje ETM na nacionalni ravni je mogoče strniti v naslednjih šest ciljev:

 • kontinuirano izvajanje nacionalne koordinacije,
 • prilagajanje evropskih gradiv za uporabo v Sloveniji,
 • izdelava komunikacijskih (npr. sporočila za javnost) in promocijskih (npr. plakati in baloni) gradiv,
 • povečevanje števila učinkovitih aktivnosti na spreminjanje potovalnih navad v bolj trajnostne,
 • povečanje števila izvedenih trajnih ukrepov za izboljšanje pogojev za uporabo trajnostnih potovalnih načinov in
 • povezovanje ETM s CPS (celostnimi prometnimi strategijami).

Gradivo za Nacionalni program celostnega prometnega načrtovanja 2020-2030 (NPCPN, MOPE, 2020) prepoznava pomemben učinek ETM in nacionalne koordinacije s strani MOPE, zato je ETM opredeljen kot eden osrednjih kanalov promocije in izobraževanja tega programa, njegovo delo pa povezuje z Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti, namenjeno širšemu krogu deležnikov s področja CPN (celostnega prometnega načrtovanja). NPCPN izpostavlja, da ETM nudi odličen komunikacijski okvir za aktivnosti kot so promocija CPN in CPS v občinah ter regijah in v širši javnosti, sistematična obravnava aktualnih tem s področja CPN, koordinirano in premišljeno vključevanje in informiranje javnosti o temah CPN, koordinirana nacionalna promocija glavnih dosežkov CPN in trajnih ukrepov posameznih CPS.


Pobuda ETM je povezala občine in prebivalce evropskih krajev pri zagotavljanju bolj trajnostnih oblik mobilnosti in bolj zdravih pogojev za življenje. Eden od osnovnih namenov pobude je tudi širjenje dobrih praks promocije trajnostne mobilnosti po Evropi in svetu.

ETM izhaja iz projekta »Dan brez avtomobila!«, ki je bil leta 1998 prvič izveden v Franciji, Evropska komisija pa je nato leta 2002 prvič organizirala pobudo ETM, s katero sedaj že več kot dvajset let evropska in druga mesta ter države podpira v prizadevanjih za zmanjševanje uporabe osebnega avtomobila, večjo prometno varnost, bolj prijetno in zdravo okolje ter bolj trajnostne, vključujoče in dostopne skupnosti. Aktivnosti tradicionalno potekajo med 16. in 22. septembrom, zadnji dan se izvede Dan brez avtomobila.

Pobuda se že od vsega začetka izvaja na območju Evrope in v nekaterih drugih državah. Prvo leto je v njej sodelovalo 1.673 občin (v Sloveniji 26) in 41 držav (36 iz Evrope in 5 od drugod po svetu), leta 2023 pa 3.351 občin (v Sloveniji 99) in 51 držav (42 iz Evrope in 9 od drugod po svetu). Skupaj z obsegom kampanje se povečujejo tudi njene ambicije, saj se v njenem okviru izvajajo in promovirajo vse bolj kompleksne in učinkovite aktivnosti. V smislu obsega sodelujočih občin, podpore lokalnim koordinatorjem in spremljanja izvedenih aktivnosti je Slovenija med vodilnimi državami, zahvaljujoč predvsem kakovostni nacionalni koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (prej Ministrstva za infrastrukturo) v zadnjem desetletju. Slovenija je tudi edina država, v kateri je ista občina za izvedbo kampanje prejela dve evropski nagradi (Mestna občina Ljubljana v letih 2003 in 2013).

Število sodelujočih občin v Sloveniji skozi leta narašča. V prvem desetletju (2002 – 2012), ko je nacionalno koordinacijo vodilo Ministrstvo za okolje in prostor, je v pobudi letno sodelovalo v povprečju 22 občin, zadnje desetletje (od leta 2013 naprej), ko je koordinacija pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo oziroma Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, pa 72. V letu 2023 je sodelovalo največ občin do sedaj – 99. Kot sodelujoče v pobudi se štejejo vse uradno zavedene občine, ki nacionalnemu koordinatorju oddajo podpisano pristopno listino.

Najbolj aktivne (zmagovalne) občine v ETM v Sloveniji se izbirajo od leta 2013. Zmagovalne občine so izbrane na podlagi naslednjih kriterijev: izpolnjena anketa o izvedbi tekočega ETM, raznolikost in vsebina aktivnosti (prednost imajo aktivnosti, ki bolj prispevajo k spreminjanju potovalnih navad), sodelovanje v nacionalni aktivnosti ter izvirnost pri izboru in izvedbi letnih aktivnosti. V letih od 2013 do 2016 so izbrali zmagovalno občino v eni skupni kategoriji, v letih od 2017 do 2021 so izbrali dve zmagovalki v kategorijah mestne občine (v nadaljevanju MO) in nemestne občine, od leta 2022 naprej pa zmagovalke izbirajo v treh kategorijah (večja – več kot 16.000 prebivalcev, srednje velika – med 6.000 in 16.000 prebivalcev in manjša občina – manj kot 16.000 prebivalcev). Med leti 2014 in 2022 so poleg zmagovalnih izpostavili tudi širši nabor bolj aktivnih občin, od leta 2023 naprej pa bodo vsako leto izbrane zgolj zmagovalke v posamezni od treh velikostnih kategorij občin. Poleg nagrade za najbolj aktivne občine pristojno ministrstvo od leta 2021 naprej podeljuje tudi plaketo in zahvalo za 20 let sodelovanja v pobudi. V Sloveniji je sedem občin, ki so do sedaj sodelovale vsako leto in so to nagrado prejele ob 20-letnici izvajanja pobude. To so: MO Ljubljana, MO Maribor, MO Nova Gorica, MO Koper, MO Murska Sobota, MO Celje in Gornja Radgona. V letu 2023 sta za 20 let sodelovanja v ETM nagrado prejeli tudi občini Postojna in Radovljica. Skozi vsa leta največ aktivnosti ETM izvajajo v prestolnici, MO Ljubljana pa je do sedaj tudi edina slovenska občina, ki je kandidirala za evropsko nagrado ETM in jo kar dvakrat tudi prejela (v letih 2003 in 2013).

Najpogostejše vrste aktivnosti, ki jih izvajajo občine, so aktivnosti v povezavi s kolesarjenjem (organizirano kolesarjenje in otvoritev novih povezav, servisi, sistem izposoje koles in nakup službenih električnih koles). Sledi izvedba aktivnosti PARK(irni) dan in dan brez avtomobila ter celodnevnih (otvoritvenih) prireditev s poudarkom na trajnostni mobilnosti (tudi zapore ulic in trgov). Posamezne občine izvajajo tudi izboljšanje pogojev za hojo, promocijo večje prometne varnosti in delavnice za starejše.

Udeležba v ETM v splošnem narašča tudi na mednarodni ravni. Število sodelujočih držav se je v prvem desetletju gibalo okoli 40, v drugem desetletju pa je okoli 50. Prav tako je v povprečju naraslo število sodelujočih občin oziroma mest – s povprečno 1.900 v prvem desetletju na povprečno 2.600 v drugem. Mednarodno kampanjo vodi Evropska komisija, ki letno pripravlja komunikacijska gradiva, priporočila za izbor in izvajanje aktivnosti ter poročila o obsegu izvedbe pobude. Vsako leto je določen tudi skupni slogan oziroma vodilna tema aktualne kampanje.

Že od začetka izvedbe kampanje v Sloveniji slednjo podpira tudi država. Med leti 2002 in 2012 je nacionalno koordiniranje vodilo Ministrstvo za okolje in prostor. V tem času se ni izvajalo posebnih ali dodatnih nacionalnih aktivnosti, sledilo se je priporočilom s strani evropske kampanje. Med leti 2013 in 2022 je nacionalno koordiniranje prevzelo Ministrstvo za infrastrukturo, aktivnosti pa so na enak način potekale dalje tudi v letu 2023, ko je nacionalna koordinacija prešla pod okrilje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V tem zadnjem desetletju se je pričelo povečevanje nabora in poglobljenosti dodatnih aktivnosti na nacionalni ravni, katerih skupni cilj je stalno povečevanje uporabe trajnostne mobilnosti med prebivalci, pripravljenih poleg letnih slogana oziroma teme, pripravljenih s strani Evropske komisije. Poleg dodatnega nabora aktivnosti je bil leta 2018 izveden tudi prvi v vrsti javnih razpisov za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti v okviru ETM. Posamezni občini je bilo v letih od 2018 do 2023 letno na voljo med 5.000 in 16.500 evrov, skupno pa je bila izvedba ETM v tem času podprta že z več kot milijonom evrov. Prvi dve leti so se sredstva pridobila iz Sklada za podnebne spremembe, od leta 2020 naprej (in do 2025) pa so zagotovljena v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.


Metodologija

Cilji so povzeti po: Opisu namena pobude na evropski in nacionalni ravni ter Gradivu za Nacionalni program celostnega prometnega načrtovanja 2020-2030 (UIRS, 2020)

 
Izvorna baza podatkov oz. vir:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Zaključna poročila izvajanja podpornih aktivnosti za ETM):

 • UIRS, 2023. Podporne aktivnosti za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2023, Zaključno poročilo, naročnik MOPE
 • MZI, 2021. Več življenja na naših ulicah, višja kakovost bivanja v naših skupnostih. Dvajset let Evropskega tedna mobilnosti v Sloveniji

Evropska komisija prek evropske spletne strani o Evropskem tednu mobilnosti:

Skrbnik podatkov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Evropska komisija.

Datum zajema podatkov za kazalec: December 2023

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:

Podatki so prikazani za obdobje od leta 2002 (začetek izvajanja kampanje) do leta 2023. Podatke zbirata in hranita Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo oziroma pred letom 2022 druga pristojna ministrstva za Slovenijo, ter Evropska komisija za mednarodni prostor. Obe organizaciji spremljata izvajanje Evropskega tedna mobilnosti na letni ravni. Za Slovenijo so manj zanesljivi zgolj podatki za leto 2012, ko je nacionalna koordinacija prešla z enega ministrstva na drugega in se je naknadno ugotovilo, da je dejansko v pobudi sodelovalo več občin, kot jih je navedenih na evropski spletni strani. Na mednarodni ravni se zbirajo podatki o občinah oziroma mestih ter drugih ustanovah, ki izvajajo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, ter za slednje glede izvedbe treh glavnih vrst aktivnosti (teden aktivnosti v času od 16. do 22. septembra, trajni ukrepi in Dan brez avtomobila).

Za Slovenijo se zbirajo podatki o številu sodelujočih občin, najaktivnejših občinah, jubilejnih občinah z 20-imi leti udeležbe v pobudi, novo pridruženih občinah in letni temi ter letni nacionalni aktivnosti. Zadnjih deset let se z anketo med lokalnimi koordinatorji zbira tudi informacije glede najpogosteje izvajanih aktivnosti. Na anketo nikoli ne odgovorijo vse občine, kakovost odgovorov pa je zelo različna, zato je anketa nezanesljiv vir o dogajanju na lokalni ravni. Na podlagi povečevanja števila sodelujočih občin in vse bolj celovite nacionalne podpore ter usmerjanja izbora aktivnosti pa je mogoče zaključiti, da se učinki izvajanja pobude skozi leta krepijo.

Metodologija obdelave podatkov: Priprava vsakoletnih rezultatov pobude na podlagi analize oddaje pristopnih listin, registracije na evropski spletni strani in ankete med sodelujočimi občinami in regijami.

Informacije o kakovosti kazalca z vidika ocenjevanja okoljskih vplivov:

- Prednosti in slabosti kazalca:

Prednosti: kazalec kaže ambicije občin, države in EU pri podpori in promociji CPN.

Slabosti: Na ravni EU se zbira manjši obseg podatkov, zato mednarodna primerjava ni mogoča za vse aktivnosti.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

Zanesljivost kazalca: Aktivnosti občin se spremljajo s pomočjo ankete med sodelujočimi občinami. Odgovori so subjektivni in niso zanesljiv vir dogajanja na lokalni ravni.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 2

Relevantnost: 2

Točnost: 2

Časovna primerljivost: 1

Prostorska primerljivost: 2

Podatki za druge države:

Evropska komisija prek spletne strani o Evropskem tednu mobilnosti (https://mobilityweek.eu/home/).

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. MzIP (2012): Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Ljubljana.
 2. MzIP (2012a): Nacionalna strategija celostnega prometnega načrtovanja na lokalni ravni. Predlog. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ljubljana.
 3. UIRS (2020): Gradivo za Nacionalni program celostnega prometnega načrtovanja 2020-2030. Delovno gradivo projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Urbanistični inštitut RS, Ljubljana.


Related indicators