KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

V Sloveniji je bilo v letu 2019 47 % otrok izpostavljenih koncentracijam 21-30 µg PM10/m3, 53 % pa koncentracijam 31-40 µg/m3. V Evropi večina otrok živi v okolju, kjer so koncentracije delcev PM10 pod 30 µg/m3. Zaskrbljujoč je podatek, da je bilo v Sloveniji v letu 2018 približno 2 % otrok izpostavljenih koncentracijam med 31 in 40 µg PM10/ m3, v letu 2019 pa kar 53 %. Po zadnjih podatkih o bolnišničnih sprejemih otrok, predstavljajo sprejemi zaradi bolezni dihal približno 23 % vseh sprejemov otrok (NIJZ, 2020).


Kazalec prikazuje izpostavljenost otrok (od 0 do vključno 14 let) onesnaženemu zraku zaradi delcev PM10 v Sloveniji ter delež otrok, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi diagnoze bolezni dihal v Sloveniji. Za države EU je prikazana populacijsko utežena letna povprečna koncentracija PM10 na urbanih postajah v strnjenih naseljih v letu 2017 ter izpostavljenost mestne populacije koncentracijam PM10, ki so presegale dnevno mejno vrednost  (50 µg/m3 za več kot 35 dni v letu) v obdobju 2015-2017.

Koncentracija PM10 je dober kazalec izpostavljenosti delcem iz zunanjega okolja. Številne epidemiološke študije, opravljene v Evropi in drugje po svetu, kažejo povezavo med izpostavljenostjo PM10 ter zdravjem otrok, ki so še posebej ranljiva družbena skupina (Cohen et al., 2004). Delci se nahajajo povsod, kjer živimo ljudje, vir pa predstavlja promet, pridobivanje energije, ogrevanje stanovanj, industrija. Še posebej so nevarni delci, manjši od 10 µm, saj lahko prodrejo globoko v pljuča (Brunekreeft, 2002) in povzročajo bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja. Povišane koncentracije lahko vplivajo na nezadosten razvoj pljuč, poslabšanje astme, pojav dihalnih težav.

Premer delcev največkrat opišemo z izrazom »aerodinamični premer«. Delci z enako obliko in velikostjo, toda z različno gostoto, imajo različen aerodinamični premer. Na osnovi velikosti premera ločimo delce PM10 (z aerodinamičnim premerom pod 10 µm), delce PM2.5 (z aerodinamičnim premerom pod 2.5 µm) in delce PM1.0 (z aerodinamičnim premerom pod 1 µm). Delci, ki nastanejo v procesih med plini in delci, tako v plinasti kot tekoči fazi, so v glavnem velikosti pod 1 µm. Imenujemo jih fini delci (v angleščini »fine particles«). Z razpršitvijo na površini nastanejo delci večji od 1 µm. To so grobi delci (v angleščini »coarse particles«).

Izpostavljenost delcem PM10 je v kazalcu prikazana za območja koncentracij od 0-20 µg/m3, 21-30 µg/m3, 31-40 µg/m3 in > 40 µg/m3. Delež otrok, ki so izpostavljeni posameznem območju  koncentracij PM10 je izračunan za Ljubljano, Maribor, Celje, Mursko Soboto, Novo Gorico, Trbovlje in Zagorje ob Savi, Hrastnik, Koper, Kranj, Novo Mesto, Velenje, kjer poteka redno spremljanje onesnaženosti zraka z delci. Pri izračunu deleža otrok v posamezni skupini glede na koncentracijo PM10 se upošteva skupno število otrok, ki živijo na izbrani lokaciji. Umestitev merilnega mesta v določeno skupno koncentracije PM10 je narejena na podlagi rezultatov meritev, ki odražajo letno koncentracijo delcev PM10 v zunanjem zraku na posameznem merilnem mestu. 


Grafi

Slika ZD03-1: Izpostavljenost otrok (0-15 let) povišanim koncentracijam delcev PM10 v zunanjem zraku, Slovenija, 2008-2019 (po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije je priporočljiva letna vrednost za PM10 20 µg/m3, EU postavlja mejo 40 µg/m3)
Viri:

SURS, 2020; ARSO, 2020 (25. 08. 2020)

Prikaži podatke
0-20 µg/m3 [%] 21-30 µg/m3 [%] 31-40 µg/m3 [%] > 41 µg/m3 [%]
2008 0 70 27 3
2009 0 85 15 0
2010 0 72 28 0
2011 0 36 64 0
2012 0 88 12 0
2013 7,50 91 1 0
2014 12 88 0 0
2015 0 90,50 9 0
2016 10 83 7 0
2017 8 92 0 0
2018 17 81 2 0
2019 0 47,13 52,87 0
Slika ZD03-2: Delež otrok v starostni skupini od 0 do vključno 14 let, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi diagnoze bolezni dihal, po upravni enoti rojstva otroka, Slovenija, 2002-2019
Viri:

SURS, 2020; ARSO, 2020 (25. 08. 2020)

Prikaži podatke
Ljubljana - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Maribor - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Celje - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Murska Sobota - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Nova Gorica - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Trbovlje - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Zagorje ob Savi - otroci sprejeti v bolnišnico [št.] Ljubljana - skupaj otrok v občini [št.] Maribor - skupaj otrok v občini [št.] Celje - skupaj otrok v občini [št.] Murska Sobota - skupaj otrok v občini [št.] Nova Gorica - skupaj otrok v občini [št.] Trbovlje - skupaj otrok v občini [št.] Zagorje ob Savi - skupaj otrok v občini [št.] Ljubljana [%] Maribor [%] Celje [%] Murska Sobota [%] Nova Gorica [%] Trbovlje [%] Zagorje ob Savi [%]
2009 1333 669 512 419 308 88 80 46482 17476 8527 7514 7630 2022 2448 2,87 3,83 6,00 5,58 4,04 4,35 3,27
2010 1516 722 490 376 338 70 97 47814 17641 8628 7444 7757 2035 2451 3,17 4,09 5,68 5,05 4,36 3,44 3,96
2011 1378 572 409 377 381 73 74 48909 17821 8692 7357 7831 1997 2461 2,82 3,21 4,71 5,12 4,87 3,66 3,01
2012 1545 521 389 294 333 66 63 49976 17966 8818 7344 7964 1991 2488 3,09 2,90 4,41 4,00 4,18 3,31 2,53
2013 1585 631 445 332 403 69 86 51197 18129 8941 7325 8070 1998 2466 3,10 3,48 4,98 4,53 4,99 3,45 3,49
2014 1694 576 428 384 602 89 105 52327 18520 9121 7293 8131 2017 2462 3,24 3,11 4,69 5,27 7,40 4,41 4,26
2015 1295 466 387 329 500 81 92 52838 18671 9201 7290 8146 2042 2460 2,45 2,50 4,21 4,51 6,14 3,97 3,74
2016 1366 508 343 291 462 83 92 53568 18823 9302 7243 8190 2038 2476 2,55 2,70 3,69 4,02 5,64 4,07 3,72
2017 1264 526 358 315 365 89 94 54303 19205 9418 7244 8256 2041 2467 2,33 2,74 3,80 4,35 4,42 4,36 3,81
2018 1330 482 327 305 335 75 85 55218 19588 9460 7226 8281 2055 2487 2,41 2,46 3,46 4,22 4,05 3,65 3,42
2019 1208 463 276 367 427 66 114 55825 20047 9538 7189 8395 2096 2502 2,16 2,31 2,89 5,11 5,09 3,15 4,56
Slika ZD03-3: Populacijsko utežena letna povprečna koncentracija PM10 na urbanih postajah v strnjenih naseljih, EU, 2017
Viri:

European Environment Agency (EEA), 2020 (27.08.2020)

Prikaži podatke
 

2017

EU27

22,5

EU28

21,6

Belgija

20,4

Bolgarija

37,3

Češka

23,9

Danska

15,5

Nemčija

17,5

Estonija

10,5

Irska

11,5

Grčija

:

Španija

21,9

Francija

19,1

Hrvaška

35,1

Italija

29,2

Ciper

29,2

Latvija

17,2

Litva

22,8

Luksemburg

20,3

Madžarska

26,5

Malta

:

Nizozemska

19,2

Avstrija

19,2

Poljska

32,2

Portugalska

18,3

Romunija

26,6

Slovenija

24,8

Slovaška

24,2

Finska

10

Švedska

11,8

Združeno Kraljestvo

15,6

Islandija

14,8

Norveška

11,6

Švica

15,3

Slika ZD03-4: Izpostavljenost mestne populacije koncentracijam PM10, ki so presegale dnevno mejno vrednost (50 µg/m3 za več kot 35 dni v letu), 2015-2017
Viri:

European Environment Agency (EEA), 2020 (27.08.2020)

Prikaži podatke
 

2015

2016

2017

EU27

21,5

14,92

19,94

EU28

18,55

12,85

17,17

Belgija

0

0

0

Bolgarija

77,76

86,22

77,59

Češka

18,67

11,9

31,12

Danska

0

0

0

Nemčija

0,26

0,05

0,06

Estonija

0

0

0

Irska

0

0

0

Grčija

4,21

28,64

:

Španija

7,04

1,7

1,32

Francija

1,14

0,17

0,39

Hrvaška

85,46

99,08

99,08

Italija

57,94

44,04

49,28

Ciper

6,09

6,09

0

Latvija

3,78

3,78

3,78

Litva

1,9

1,9

0

Luksemburg

0

0

0

Madžarska

27,24

2,49

58,88

Malta

100

100

100

Nizozemska

0

0

0

Avstrija

2,3

2,09

3,77

Poljska

80,63

58,7

70,09

Portugalska

0,64

0

0,89

Romunija

54,37

0

21,55

Slovenija

97,98

100

4,81

Slovaška

5,63

0,65

40,2

Finska

0

0

0

Švedska

0

0

0,16

Združeno Kraljestvo

0

0

0

Islandija

:

0

0

Norveška

0

0,05

0

Švica

0

0

0

Slika ZD03-5: Pot delcev skozi dihala
Viri:

CEHAP, 2004 (27. 08. 2020)

Prikaži podatke

Cilji

 • Zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi in zagotavljanje povprečne letne vrednosti delcev v zunanjem zraku za zdravje ljudi, to je 20 µg/m3 za PM10 in 10 µg/m3 za PM2,5.
 • Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih.
 • Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
 • Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja.
 • Sprejeti ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

V Sloveniji so otroci, stari od 0-14 let, v povprečju izpostavljeni koncentracijam PM10 v območju 21-30 µg/m3, kar je nad priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (20 µg PM10/m3). V letu 2018 je bilo 81 %  otrok  v Sloveniji izpostavljenih priporočljivi letni koncentraciji PM10 od 21-30 µg/m3, v letu 2019 pa le še 47 %. Najnižje koncentracije (pod 20 µg/m3, ki je zgornja sprejemljiva meja priporočil Svetovne zdravstvene organizacije) so bile v letu 2018 izmerjene na postajah Koper, v letu 2019 takih koncentracij ni bilo. Največja letna vrednost je bila v letu 2019 izmerjena v Ljubljani, kar je pričakovano, glede na gost promet, in sicer 34 µg/m3.

Iz podatkov bolnišničnih sprejemov je razvidno, da je bilo v obdobju 2002-2019 v Novi Gorici in Murski Soboti največ otrok (v starostni skupini 0-14 let), ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi bolezni dihal. Na Agenciji RS za okolje, ki izvaja redni nacionalni monitoring onesnaženega zraka ocenjujejo, da je vzrok temu velik delež individualnih kurišč, ki prevladujejo predvsem tam, kjer ni zagotovljenega daljinskega ogrevanja. V letu 2019 se je delež otrok, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi bolezni dihal v Murski Soboti rahlo povečal, prav tako v Novi Gorici ter Zagorju. Vzrok za slednje je lahko v Novi Gorici predvsem višja koncentracija ozona v zraku, ki ravno tako kot delci povzroča dihalna obolenja otrok.

Število sprejemov v bolnišnico zaradi bolezni dihal otrok, starih od 0-14 let, predstavlja dobrih 23 % vseh sprejemov otrok v bolnišnico v Sloveniji. To število bi bilo višje, če ne bi ti bolniki redno obiskovali in prejemali ustrezno terapijo že pri svojih zdravnikih. Glede na izračun Svetovne zdravstvene organizacije, bi se število sprejemov otrok (starih od 0-15 let) zaradi bolezni dihal v bolnišnico zmanjšalo za okoli 200, v kolikor bi bila povprečna letna koncentracija PM10 v Sloveniji 20 µg/m3 (ali manj). Z zmanjšanjem koncentracije delcev PM10 za 10 µg/m3, bi za 1,9 dni/leto/otroka skrajšali čas, ko imajo otroci, stari 5-14 let, bolezni spodnjih dihal (sopenje, stiskanje v prsih, kratka sapa, kašelj). K zmanjšanju bolnišničnih sprejemov težkih bolnikov z astmo je bistveno pripomogla uvedba novih učinkovitih terapij. Predvideva se tudi, da bi se za 18 % na leto zmanjšala uporaba bronhodilatorjev pri otrocih z astmo, starih 5-14 let.

Na podlagi metodologije, ki je bila razvita pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (APHECOM, 2010), je bilo ugotovljeno, da je v letu 2006 v Ljubljani umrlo 20 odraslih oseb zaradi onesnaženja z delci PM10. Pri tem gre za prezgodnjo umrljivost zaradi poslabšanja obstoječih bolezni. V istem letu je bilo v bolnišnico sprejetih 40 ljudi zaradi poslabšanja bolezni srca in ožilja in 20 zaradi poslabšanja bolezni dihal. Pri vseh sprejemih je bil vzrok poslabšanje obstoječih bolezni zaradi izpostavljenosti trenutni stopnji onesnaženja z delci PM10. Če bi bila povprečna letna stopnja onesnaženja s PM10 20µg/m3, vseh navedenih sprejemov v bolnišnico in smrti ne bi bilo (APHECOM, 2010).

Izpostavljenost PM10 povzroči poslabšanje bronhitisa pri otrocih. V Sloveniji je približno 23 % otrok (0-17 let), ki so v bolnišnico sprejeti zaradi kroničnega bronhitisa (Asher MI et al., 2006). Nekatere študije pričajo tudi o pojavu ateroskleroze in padca pljučne funkcije pri mladostnikih kot posledica onesnaženosti z delci (Brook RD et al., 2004).

Po podatkih Evropske agencije za okolje so koncentracije PM10 še vedno v porastu. V letu 2017 so koncentracije kar v 17 državah EU presegle predpisano mejno vrednost EU za varovanje zdravja ljudi. V letu 2017 je bilo tako 17 % mestnega prebivalstva EU-28 izpostavljenega ravni PM10 nad dnevno mejno vrednostjo in 44 % prebivalcev izpostavljenih koncentracijam, ki presegajo strožjo vrednost WHO za PM10 (20µg/m3) (EEA, 2019).

Na število izpostavljenih otrok vpliva geografska značilnost in ukrepi, ki jih posamezne države oziroma mesta izvajajo za zmanjšanje onesnaženosti. Slednje je razvidno tudi iz primerjave gibanja letne mejne koncentracije PM10 v skupini držav EU-27. Slovenija sodi med srednje onesnažene države s PM10, letna mejna vrednost PM10 pa je nad povprečjem EU-27 (podatki za leto 2015-2017) (EEA, 2020).

Dolgotrajna izpostavljenost delcem PM10 poveča tveganje za umrljivost in obolevnost za boleznimi pljuč ter boleznimi srca in ožilja. Učinke izpostavljenosti določa koncentracija PM10 ter dolžina trajanja izpostavljenosti. Povišane koncentracije lahko vplivajo na nezadosten razvoj pljuč, poslabšanje astme, pojav dihalnih težav. Tveganje za umrljivost se začne že v mladosti; pri dolgotrajni izpostavljenosti delcem se poveča za 0,5%, in sicer za vsak porast povprečne letne koncentracije delcev za 10 µg/m3. Pri določitvi varne oziroma sprejemljive meje za tveganje za delce manjše od 2,5 µm avtorji menijo, da povprečna letna koncentracija ne sme presegati 13 µg/m3. Nad to vrednostjo se tveganje zvišuje. Zato predlagamo, da se zaradi zmanjšanja tveganja za zdravje zagotovi povprečno letno vrednost 10 µg/m3 za PM2,5 in 20 µg/m3 za PM10 (WHO, 2006). 


Metodologija

Cilji povzeti po: Direktiva 2008/50/EC o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za EvropoUredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in Pravilnik o  ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17), WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide; Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji sestavljajo avtomatska merilna mreža stalnih ekološko-meteoroloških postaj državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ki jo vodi Agencija RS za okolje (ARSO), ter dopolnilne avtomatske merilne mreže, v katerih izvajajo meritve drugi izvajalci (TE Šoštanj, TE Trbovlje, mestne občine Ljubljana, Maribor, Celje, Krško). Podatki so javnosti dostopni v letnih poročilih o kakovosti zraka v Sloveniji, ki vključujejo rezultate vseh izvedenih meritev, primerjavo s predpisanimi vrednostmi iz veljavne zakonodaje in druge značilnosti, ki izhajajo iz rezultatov.

Za izračun izpostavljenosti delcem PM10 so bila upoštevana merilna mesta tipa B, ki predstavljajo meritve izadja, in sicer na mestnih območjih (U) Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Zagorje, Koper, Kranj, Novo Mesto; na primestnih območjih (S) Trbovlje, Velenje ter na obmestnem podeželskem območju (R(NC)) Murska Sobota - Rakičan.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Izpostavljenost delcem PM10 je v kazalcu prikazana za različne skupine koncentracij PM10, in sicer od 0-20 µg/m3, 21-30 µg/m3, 31-40 µg/m3 in 41 µg/m3. Zajeta je vzorčna skupina otrok v starosti od 0-15 let. Delež otrok, ki so izpostavljeni posamezni skupini koncentracije PM10, je izračunan za Ljubljano, Maribor, Celje, Mursko Soboto, Novo Gorico, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Koper, Kranj, Novo Mesto, Velenje. Pri izračunu deleža otrok v posamezni skupini glede na koncentracijo PM10 se upošteva skupno število otrok glede na obravnavano mesto. Sortiranje, katero merilno mesto sodi v določeno skupino koncentracije PM10, je narejeno na podlagi rezultatov meritev, ki odražajo letno koncentracijo delcev PM10 v zunanjem zraku na posameznem merilnem mestu. Za posamezna merilna mesta je bil uporabljen podatek o povprečni letni vrednosti koncentracij delcev PM10 v μg/m3. Posamezna mestna in primestna območja so bila nato razvrščena v skupine – 1. skupina zajema merilna mesta, kjer so bile povprečne letne koncentracije med 0 in 20 μg/m3, 2. skupina zajema merilna mesta s povprečno letno koncentracijo med 21 in 30 μg/m3, 3. skupina merilna mesta s povprečno letno koncentracijo med 31 in 40 μg/m3 ter zadnja, 5. skupina merilna mesta s koncentracijo nad 41 μg/m3. Delež izpostavljenih otrok je izračunan na podlagi javno dostopnih podatkov o tem, koliko otrok živi na izbranem območju opazovanja.

Obremenjenost z delci PM10 v Ljubljani in breme bolezni je izračunano na osnovi uporabe metodologije APHECOM. Metoda upošteva obremenjenost bolnikov z boleznimi srca in ožilja ter dihal z delci ali ozonom in posledično prezgodnjo umrljivost in/ali sprejem v bolnišnico zaradi poslabšanja osnovne bolezni. Metoda je razvita na osnovi predpostavke, koliko ljudi manj bi umrlo, oziroma koliko manj bi bilo sprejemov v bolnišnico, če trenutna stopnja onesnaženosti z delci PM10 ne bi presegla povprečne letne stopnje onesnaženosti 20 ug/m3.

Podatki o številu sprejemov v bolnišnico zaradi bolezni dihal so bili zaradi lažje preglednosti preračunani v deleže. Pri tem je delež za posamezno mesto izračunan kot razmerje med številom otrok, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi diagnoze bolezni dihal, in skupnim številom otrok v določeni upravni enoti v določenem letu.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpostavljenost otrok (0-15 let) povišanim koncentracijam delcev PM10 v zunanjem zraku, Slovenija

%

NIJZ 2019, SURS 2020

2008-2019

                

jeseni tekočega leta za preteklo leto

Letno

27.8.2020

da

Delež otrok v starostni skupini od 0 do vključno 14 let, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi diagnoze bolezni dihal, po upravni enoti rojstva otroka, Slovenija

%

2002-2019

jeseni tekočega leta za preteklo leto

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1, 2, 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Podatki o onesnaženosti zraka z delci PM10 se zbirajo in poročajo Evropski Komisiji v skladu z Direktivo 2008/50/EC o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Uporabljene so dnevne in letne koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku ter število prebivalcev, ki živijo v večjih mestih. Na podlagi teh podatkov so izračunani tudi deleži prebivalcev, ki so izpostavljeni koncentracijam PM10, ki so presegale dnevne mejne vrednosti.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Populacijsko utežena letna povprečna koncentracija PM10 na urbanih postajah v strnjenih naseljih

Koncentracija PM10

European Environment Agency (EEA), 2020

2017

 

Letno

27.8.2020

Izpostavljenost mestne populacije koncentracijam PM10, ki so presegale dnevno mejno vrednost  (50 µg / m3 za več kot 35 dni v letu)

2015-2017

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. Agencija RS za okolje. Podatki o koncentracijah PM10 za Slovenijo. Zbirke podatkov avtomatskih meritev kakovosti zraka (DMKZ), Urada za hidrologijo in stanje okolja, Agencije RS za okolje. Ljubljana, 2020.
 2. Air Quality Guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. WHO, 2006.
 3. APHECOM, Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe, September 23-24 2010, Barcelona.
 4. Asher MI et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phase One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet, 2006, 368:733-743.
 5. Auerbach A, Hernandez M L. The effects of environmental oxidative stress on airway inflamation. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2012; 12: 133-139.
 6. Brook RD, Franklin B, Cascio W et al. Air pollution and cardiovascular disease: a statement for healthcare professional from the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association. Circulation 109: 2655-2671 (2004), Simkhovicz BZ, Kleinman MT, Klonet RA, Air pollution and cardiovascular injury epidemiology, toxicology, and mechanisms. J Am Coll Cardiol 52: 719-726.
 7. Brunekreeft Bert. Air pollution and health. The Lancet, vol 360, october 2002 1233 – 1242.
 8. Cohen AJ et al. Urban air pollution. In: Ezzati M et al, eds. Comparative quantification of health risks. Vol.2. Geneva, World Health Organization, 2004:1353-1433 (7 March 2007).
 9. EEA, 2020. Urban population exposed to PM10 concentrations exceeding the daily limit value 50 µg/m3 on more than 35 days in a year). Luksemburg, European Environmental
 10. EEA, 2019. Air quality in Europe — 2019 report. Luksemburg, European Environmental Agency.
 11. EEA, 2020. Exposure to air pollution by particulate matter. Luksemburg, European Environmental Agency.
 12. Nacionalni Inštitut za varovanje zdravja RS, 2020. Zbirka bolnišničnih obravnav. Ljubljana,NIJZ.
 13. Kim BJ, Hong SJ. Anbient Air pollution and allergic diseases in children.Korean J Pediatr,2012 ;55(6):185-92.
 14. Peters A, Veronesi B, Calderon- Garciduenas L, et al. Translocation and potential  neurological effects of fine and ultrafine particles a critical update. Particle and Fibre Toxicology. 2006; 3: article 13.
 15. Patel M M, Chillrud S N, Deepti K C, et al. Trafic-related air pollutants and exhaled markers of airway inflammation and oxidative stress in New York city adolescents. Environ Res. 2013; 121: 71-78.
 16. Statistični urad RS. Prebivalstvo po izbranih občinah. Stanje po 1.7. Ljubljana, 2020.
 17. WHO, 2004. CEHAP - Children's Environment and Health Action Plan for Europe. Budapest.