KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Površine zemljišč, ki so vključene v izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov, so se po letu 1999 močno povečale in so v letu 2014 obsegale 254.772 ha (bruto). Delež površin z enim ali več kmetijsko-okoljskih ukrepov (neto) se je v obdobju 1999-2014 povečal od 0,6 % na 39,2 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V letu 2015 so se kmetijsko-okoljski ukrepi začeli izvajati po novem programu na 317.458 ha kmetijskih zemljišč (bruto).


Kazalec prikazuje površine zemljišč, ki so vključene v izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov v Sloveniji in Evropski uniji (EU) v obdobju 1999-2015. Prikazane so površine, za katere so bile izplačane podpore za izvajanje posameznih okoljskih ukrepov po uredbah o izvajanju kmetijske politike v določenem letu. Ker se na isti površini lahko izvaja več različnih kmetijsko-okoljskih ukrepov, osnovni podatek predstavljajo bruto površine zemljišč. Relativni agregatni kazalec je delež površin s temi ukrepi v skupni površini kmetijske zemlje v uporabi. Za izračun relativnega kazalca je uporabljen podatek o neto površinah (brez podvajanja površin, na katerih se izvaja več kakor en ukrep). Ta kazalec ne zagotavlja neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepov, kaže pa na odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko, ki podpira okolju prijazne načine pridelave.


Grafi

Slika KM03-1: Površine zemljišč, vključene v kmetijsko-okoljske programe v Sloveniji v obdobju 1999-2015
Viri:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016; Statistični urad Republike Slovenije, 2016.
*Opomba k sliki KM3-1: Od leta 2015 je v veljavi nov program ukrepov, ki ni neposredno primerljiv s predhodnim.

Prikaži podatke
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bruto površina z okoljskimi ukrepi ha 2948 6299 90486 112452 134174 235254 273593 285136 328365 323043
Neto površina z okoljskimi ukrepi (brez podvajanja) ha 2948 6299 90486 - - 177682 203648 215268 241291 247420
EKOLOŠKO KMETOVANJE ha 355 3010 8330 11812 16275 15478 20477 24446 26496 26690
IZBOLJŠANJE OKOLJA ha 2593 3289 7957 13117 15799 68529 99371 108208 133727 136538
Ohranjanje kolobarja ha - - 328 1640 1794 6961 12988 12732 17623 18072
Ozelenitev njivskih površin ha - - - 2743 4245 25826 40952 46209 60152 60172
Neprezimni posevki ha - - - - - - - - - -
Integrirano poljedelstvo ha - - - - - 24343 31692 35692 41565 44295
Integrirano vrtnarstvo ha 177 334 448 568 657 889 930 1009 976 956
Poljedeljstvo in zelenjadarstvo ha - - - - - - - - - -
Hmeljarstvo ha - - - - - - - - - -
Pokritost tal na vodovarstvenem območju ha - - - - 7 463 1199 1020 1084 861
Vodni viri ha - - - - - - - - - -
Integrirano vinogradništvo ha - - 4107 5350 5875 6563 7922 8118 8636 8616
Zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu ha - - - - - 304 282 228 151 152
Vinogradništvo ha - - - - - - - - - -
Integrirano sadjarstvo ha 2416 2955 3074 2815 3221 3180 3406 3200 3540 3415
Sadjarstvo ha - - - - - - - - - -
OHRANJANJE KRAJINE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI ha - - 74199 87524 102100 151247 153744 152482 168142 159814
Trajno travninje I ha - - - - - - - - - -
Trajno travninje II ha - - - - - - - - - -
Sonaravna reja domačih živali ha - - 63624 67072 75602 83515 93416 96156 104975 101280
Zatravljanje in zelena praha ha - - - - - - 4 6 - -
Odpravljanje zaraščanja ha - - 487 145 31 - - - - -
Planinska paša ha - - 9744 9383 7290 8857 7989 5778 6496 5778
Košnja strmih travnikov ha - - - - - 25466 23477 22926 25267 25070
Košnja grbinastih travnikov ha - - - - - 23 35 12 26 27
Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri ha - 10449 14485 13010 8033 8230 9204 7635
Ohranjanje ekstenzivnega travinja ha - - - - 4173 14954 13632 12479 14369 13026
Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov ha - - - - - - - - - -
Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov ha - - - - - 171 546 720 602 628
Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 ha - - - - - - - 308 317
Ohranjanje steljnikov ha - - - - - - - - 21 25
Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev ha - - - - - - - - 113 120
Travniški sadovnjaki ha - - 344 475 519 692 677 663 879 837
Strmi vinogradi ha - - - - - - - - - -
Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ha - - - - - 4559 5935 5512 5881 5071
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (neto) % 1 1 18 : : 36 40 44 48 50
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (bruto) % 1 1 18 22 26 48 54 58 66 66
KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) ha 498591 508960 509624 505462 509709 490520 508759 490318 498466 492424
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Bruto površina z okoljskimi ukrepi ha 284721 278322 282121 263630 : 254772 317458
Neto površina z okoljskimi ukrepi (brez podvajanja) ha 212939 197662 - - : 188975
EKOLOŠKO KMETOVANJE ha 24690 28758 29902 33132 : 38069 39378
IZBOLJŠANJE OKOLJA ha 135027 133957 135551 134665 : 130258 242362
Ohranjanje kolobarja ha 18387 17782 18035 17100 : 16837 -
Ozelenitev njivskih površin ha 60321 59085 60423 59806 : 57120 -
Neprezimni posevki ha - - - 1275 : 1407 -
Integrirano poljedelstvo ha 43382 44555 44683 45156 : 44557 -
Integrirano vrtnarstvo ha 794 788 757 697 : 600 -
Poljedeljstvo in zelenjadarstvo ha - - - - - - 160711
Hmeljarstvo ha - - - - - - 1678
Pokritost tal na vodovarstvenem območju ha 740 604 599 240 : 206 -
Vodni viri ha - - - - - - 70647
Integrirano vinogradništvo ha 8263 8054 7988 7603 : 7004 -
Zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu ha 49 - - - - - -
Vinogradništvo ha - - - - - - 6788
Integrirano sadjarstvo ha 3091 3089 3068 2787 : 2527 -
Sadjarstvo ha - - - - - - 2538
OHRANJANJE KRAJINE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI ha 125003 115607 116668 95833 : 86445 35718
Trajno travninje I ha - - - - - - 1956
Trajno travninje II ha - - - - - - 6677
Sonaravna reja domačih živali ha 78641 70444 70832 59283 : 52370
Zatravljanje in zelena praha ha - - - - - - -
Odpravljanje zaraščanja ha - - - - - - -
Planinska paša ha 4203 4428 4596 4170 : 4163 5300
Košnja strmih travnikov ha 19839 17823 17809 12466 : 11996 350
Košnja grbinastih travnikov ha 24 22 22 19 : 19 12
Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri ha 7012 7314 7459 6738 : 6252 1061
Ohranjanje ekstenzivnega travinja ha 8275 7109 7268 5719 : 4543 -
Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov ha - 419 387 434 : 450 -
Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov ha 618 622 604 615 : 659 8027
Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 ha 371 373 383 363 : 405 1412
Ohranjanje steljnikov ha 36 40 32 40 : 26 25
Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev ha 140 224 218 270 : 296 830
Travniški sadovnjaki ha 648 610 604 456 : 420 617
Strmi vinogradi ha - 1592 1603 1656 : 1590 -
Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ha 5196 4588 4851 3605 : 3256 9451
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (neto) % 45 41 : : : 39 :
Delež KZU s kmetijsko-okoljskimi ukrepi (bruto) % 61 58 62 55 : 53 67
KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) ha 468496 482653 458195 479653 478888 482218 476861
Slika KM03-2: Delež površin, na katerih se izvaja vsaj en kmetijsko-okoljski ukrep, v skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi po državah EU leta 2014
Viri:

Evropska mreža za podeželje, 2016; EUROSTAT, 2016, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016; Statistični urad Republike Slovenije, 2016.

Prikaži podatke
Grčija Danska Ciper Litva Latvija Nizozemska Belgija Romunija Bolgarija Malta
2014 % 2 6 9 10 13 13 15 16 17 17
Poljska Slovaška Madžarska Francija Italija Španija Portugalska Češka Nemčija Slovenija
2014 % 18 19 22 22 23 23 30 31 31 39
Velika Britanija Irska Estonija Švedska Avstrija Luksemburg Finska EU-27
2014 % 40 50 56 62 81 90 93 26

Cilji

- do leta 2013 izvajati kmetijsko-okoljske ukrepe na 365.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (bruto površina), od tega na 204.000 ha vsaj en kmetijsko-okoljski ukrep (neto površina) (Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013);

- do leta 2020 izvajati kmetijsko-okoljske-podnebne ukrepe na 426.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi in ekološko kmetovanje na 55.000 ha (skupaj na 481.000 ha bruto površine) (Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020). 


Ukrepi v okviru kmetijsko-okoljskih programov z različnimi oblikami podpor spodbujajo ohranjanje ali prehod na okolju prijaznejše načine pridelave, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti tal in voda, ohranjanju rodovitnosti tal, biotske raznovrstnosti in tradicionalne podeželske krajine, s tem pa tudi k trajnostni rabi naravnih virov. Kmetovalci se v program vključujejo prostovoljno, ukrepe pa izvajajo na delu ali celotnem gospodarstvu. S posebno pogodbo se obvežejo, da bodo najmanj minimalno določeno obdobje (praviloma pet let) kmetovali v skladu s predpisanimi pogoji za posamezen ukrep, ki od njih zahtevajo več kakor samo spoštovanje običajnih načel dobre kmetijske prakse. Z vključitvijo v kmetijsko-okoljski program pridobijo pravico do plačil za kritje dodatnih stroškov ali nadomeščanje izgube dohodka zaradi zahtevnejšega načina kmetovanja.

Kmetijska politika je prve ukrepe za podporo okolju prijaznih načinov kmetovanja začela izvajati v letu 1999, v večjem obsegu pa po sprejetju Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa v letu 2001. V prvem letu (2001) se je poskusno izvajalo deset ukrepov, v naslednjih letih pa je njihovo število naraslo na več kot 20. Podpore v okviru kmetijsko-okoljskega programa so po vstopu v EU leta 2004 postale del Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (2004-2006, 2007-2013 in 2014-2020). V letu 2015 so se začeli izvajati ukrepi po novem programu, ki zajema obdobje do leta 2020. Nova kmetijsko-okoljska-podnebna plačila vsebinsko zasledujejo podobne cilje kot v prejšnjih obdobjih, izvajajo pa se v okviru 19 operacij, ki vsebujejo skupno več kot 50 obveznih in izbirnih zahtev. Shema ekološkega kmetijstva se po novem izvaja kot samostojen ukrep. Zaradi razlik v vrstah in številu ukrepov, površine zemljišč vključene v kmetijsko-okoljske ukrepe v letu 2015 niso neposredno primerljive s prejšnjimi leti.

Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi so se po letu 1999 močno povečale. V letu 1999 so se ti ukrepi izvajali na 2.948 ha, v letu 2004 na 235.254 ha, v letu 2007, ko se je začelo programsko obdobje 2007-2013, pa že na 328.364 ha. V letu 2014, ki je bilo zadnje leto izvajanja ukrepov po tem programu, so površine s kmetijsko-okoljskimi ukrepi obsegale 254.772 ha. Zmanjšanje teh površin v primerjavi z letom 2007 je predvsem posledica postopnega prenehanja petletnih obveznosti, ki so bile prevzete že v predhodnem programskem obdobju ter omejitev pri prevzemanju novih obveznosti po letu 2008.  V letu 2015 so se kmetijsko-okoljski ukrepi po novem programu izvajali na 317.458 ha kmetijskih zemljišč (bruto). Delež kmetijske zemlje v uporabi, na kateri se izvaja najmanj en kmetijsko-okoljski ukrep (neto površina) se je povzpel od 0,6 % v letu 1999 na 39,2 % v letu 2014. Primerjava s podatki za druge članice EU kaže, da je delež površin s kmetijsko-okoljskimi ukrepi v Sloveniji razmeroma visok, vendar mnogo nižji kot na primer na Finskem, v Luksemburgu in Avstriji, kjer je bil ta delež v letu 2014 večji od 80 %.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti poProgramu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 in 2014-2020 Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatke o odobrenih in izplačanih podporah za posamezne kmetijsko-okoljske ukrepe ter površinah, na katere se ta izplačila nanašajo, vodi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Objavljeni so v okviru letnih Poročil o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v posameznem letu (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ki so dostopna tudi na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije. Podatke o skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi zbira in objavlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v SI-STAT podatkovnem portalu (Okolje in naravni viri > Kmetijstvo in ribištvo > Rastlinska pridelava > Pridelki in površina > Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov (ha)). Skrbnik podatkov: ARSKTRP/MKGP, SURS Datum zajema podatkov za kazalec: 25.10.2016 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o površinah, za katere so bile odobrene in izplačane podpore za izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov, so sestavni del sistema izvajanja ukrepov kmetijske politike. Izvorni podatki se posodabljajo tekoče, z vsakim izplačilom odobrene vloge. Podatek o površinah s kmetijsko-okoljskimi ukrepi za posamezno leto je prerez stanja na določen datum v drugi polovici naslednjega leta, ko je že bila izvedena večina izplačil za ukrepe, izvajane v predhodnem letu.  Metodologija obravnavanja podatkov: Skupne površine zemljišč, ki so vključene v kmetijsko-okoljske ukrepe, so izračunane kot seštevek površin s posameznimi osnovnimi ukrepi. Podatki o neto površinah, to je površinah, ki so upoštevane samo enkrat, če se na isti površini izvaja več kmetijsko-okoljskih ukrepov, so povzeti neposredno iz letnih poročil MKGP. Ti podatki niso na voljo za vsa leta in metodološko niso povsem primerljivi s podatki o bruto površinah. Relativni kazalec je izračunan z deljenjem neto površin s skupno kmetijsko zemljo v uporabi (neto površine s kmetijsko-okoljskimi ukrepi/KZU x 100). Informacije o kakovosti: - Prednosti in slabosti kazalca (z vidika podatkov):  Podatki iz administrativnih virov niso sistematično in redno javno dostopni. V posameznih poročilih je mogoče najti nekoliko različne podatke, ki pa se med seboj ne razlikujejo toliko, da bi to vplivalo na zanesljivost kazalca.  - Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost (z vidika podatkov):  Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je dovolj zanesljiv. Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo. - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): Relevantnost: 1 Točnost: 2 Časovna primerljivost: 2 Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatki o površinah, na katerih se izvaja najmanj en kmetijsko-okoljski ukrep, so objavljeni v okviru Evropske mreže za podeželje (European Network for Rural Development). Podatki o skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi po posameznih državah članicah so dostopni v podatkovnih zbirkah EUROSTAT . Skrbnik podatkov: Evropska komisija, EUROSTAT Datum zajema podatkov za kazalec: 25.10.2016 Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o neto površinah zemljišč, vključenih v kmetijsko-okoljske ukrepe, se nanašajo na izplačane podpore za izvajanje  teh  ukrepov. Podatke posredujejo države članice enkrat letno v letnih poročil o napredku v okviru spremljanja izvajanja programa razvoja podeželja. Metodologija obravnavanja podatkov:  Relativni kazalec (delež kmetijske zemlje v uporabi, na katerem se izvaja najmanj en kmetijsko-okoljski ukrep) je izračunan z deljenjem neto površin s skupno kmetijsko zemljo v uporabi (neto površine s kmetijsko-okoljskimi ukrepi/KZU x 100).  Informacije o kakovosti: - Prednosti in slabosti kazalca (z vidika podatkov):  Podatki niso redno na voljo. - Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost (z vidika podatkov):  Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je razmeroma zanesljiv. Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.  - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): Relevantnost: 1 Točnost: 3 Časovna primerljivost: 3 Prostorska primerljivost: 2